Upphävd författning

Förordning (1989:900) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:900
Ikraft
1990-01-01
Upphäver
Kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Kungörelse (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas till person med hemvist i Filippinerna den 1 januari 1990 eller senare och beträffande andra inkomstskatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1990 eller senare.

[S2]Avtalet trädde i kraft den 16 november 1989.

2 §  Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 15 punkt 3 eller artikel 18 punkt 1 eller 2 i avtalet beskattas endast i Filippinerna eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 b i avtalet skall undantas från svensk skatt.

[S2]Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

[S3]Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst, skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ändringar

Förordning (1989:900) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Ikraftträder
1990-01-01

Ändring, SFS 1999:638

Omfattning
upph.