Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:967) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Ändring införd
SFS 1989:967
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller de anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet som är statligt reglerade.

[S2]Med statligt reglerade anställningar avses i denna förordning anställningar, där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  Bestämmelserna i 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning behöver inte tillämpas på tjänsten som museidirektör.

3 §  Beslut av stiftelsens styrelse att tillsätta tjänsten som museidirektör blir gällande först sedan regeringen har fastställt beslutet.

4 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning samt bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör.

[S2]Beträffande andra arbetstagare hos stiftelsen prövas frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning av stiftelsens styrelse.

5 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas beträffande samtliga arbetstagare av stiftelsens styrelse.

6 §  Beslut av stiftelsens styrelse att tillsätta andra tjänster än tjänsten som museidirektör får överklagas hos regeringen. Av 14 § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde följer att bestämmelserna i 23--25 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas vid överklagandet.

Ändringar

Förordning (1989:967) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet

Ikraftträder
1990-01-01

Förordning (1991:1763) om upphävande av förord- ningen (1989:967) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet

    Omfattning
    upph.