Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:968) om statligt reglerade anställningar hos Svenska språknämnden;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Ändring införd
SFS 1989:968
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller de anställningar hos Svenska språknämnden som är statligt reglerade.

[S2]Med statligt reglerade anställningar avses i denna förordning anställningar, där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden i nämndens styrelse.

3 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning samt bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på den som innehar eller uppehåller tjänsten som föreståndare.

[S2]Beträffande andra arbetstagare vid nämnden prövas frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning av nämndens styrelse.

4 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas beträffande samtliga arbetstagare av nämndens styrelse.

5 §  Beslut av nämndens styrelse att tillsätta tjänster hos nämnden får överklagas hos regeringen. Av 14 § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde följer att bestämmelserna i 23--25 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas vid överklagandet.

Ändringar

Förordning (1989:968) om statligt reglerade anställningar hos Svenska språknämnden

Ikraftträder
1990-01-01

Förordning (1991:1765) om upphävande av förord- ningen (1989:968) om statligt reglerade anställningar hos Svenska språknämnden

    Omfattning
    upph.