Upphävd författning

/r1/ Lag (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Ändring införd
SFS 1989:990
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett svenskt registreringspliktigt skepp eller en andel däri får inte överlåtas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om skeppet genom överlåtelsen upphör att vara svenskt.

2 §  Tillstånd till överlåtelse behövs inte för skepp som används vid utvinning av naturtillgångar på eller under havsbottnen.

3 §  Tillstånd skall sökas av överlåtaren. Om tillstånd inte har sökts före överlåtelsen, skall det sökas inom tre månader från det överlåtelsen skedde.

4 §  Om tillstånd inte söks inom föreskriven tid eller om tillstånd vägras, är överlåtelsen ogiltig.

5 §  Vid prövningen av frågor om tillstånd till överlåtelse skall särskilt beaktas skeppets betydelse för landets totalförsvar, den flagg som skeppet är avsett att föra, möjligheterna att driva skeppet lönsamt under svensk flagg och andra från sjöfartspolitisk synpunkt betydelsefulla omständigheter.

6 §  Tillstånd till överlåtelse skall lämnas om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse att skeppet upphör att vara svenskt.

7 §  Om tillståndet avser en framtida överlåtelse, skall viss tid för tillståndets giltighet anges i tillståndsbeslutet.

8 §  Den som bryter mot 1 § skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

9 §  Har ett skepp varit föremål för brott enligt 8 §, får skeppet eller dess värde förklaras förverkat, om det inte är oskäligt.

10 §  Om någon annan myndighet än regeringen har meddelat beslut i ett tillståndsärende enligt denna lag, får beslutet överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg, som upphör att gälla vid utgången av år 1989, gäller dock fortfarande i fråga om överlåtelser som har ägt rum dessförinnan.
Förarbeten
Prop. 1989/90:22
Ikraftträder
1990-01-01

Lag (1991:1879) om upphävande av lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp