Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:994) om tillstånd till överlåtelse av skepp, m. m.;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Ändring införd
SFS 1989:994
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller prövningen av frågor om

 1. tillstånd till överlåtelser som avses i 1 § lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp,
 2. medgivande enligt 2 § fjärde stycket sjöarbetstidslagen (1970:105), 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg.

2 §  Frågor som avses i 1 § prövas av sjöfartsverket. I frågor som avses i 1 § 2 skall verket samråda med arbetsmarknadsstyrelsen.

3 §  Innan ärendet avgörs skall sjöfartsverket samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda.

4 §  Sjöfartsverket skall med eget yttrande underställa ärendet regeringens prövning om

 1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan,
 2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd.

5 §  Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen.

6 §  Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:994) om tillstånd till överlåtelse av skepp, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg upphör att gälla.
 2. Ansökningar om tillstånd enligt lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg som har kommit in till kommerskollegium men som inte har prövats slutligt skall vid ikraftträdandet överlämnas till sjöfartsverket.
 3. Vid sjöfartsverkets prövning av frågor om tillstånd enligt lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg gäller 1 och 2 §§ i förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg i tillämpliga delar.
Ikraftträder
1990-01-01

Förordning (1991:1880) om upphävande av förord- ningen (1989:994) om till- stånd till överlåtelse av skepp, m.m.

  Omfattning
  upph.