Upphävd författning

Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Version: 1997:421

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
SFS 1990:1048 i lydelse enligt SFS 1997:421
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1979:978) med instruktion för rättshjälpsnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rättshjälpsmyndigheten handlägger vissa ärenden omi:97 rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (1997:421).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

[S2]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S7]31 § om myndighetens beslut.

[S8]Bestämmelsen i 31 § gäller endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (1996:393).

Myndighetens ledning

3 §  Chef för myndigheten är en överdirektör.

Ärendenas handläggning

4 §  Ärendena avgörs av överdirektören.

[S2]Överdirektören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till andra tjänstemän att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av överdirektören.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

5 §  När överdirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Anställningar m.m.

6 §  Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av Domstolsverket.

[S2]Andra anställningar beslutas av Rättshjälpsmyndigheten. Förordning (1996:393).

7 § har upphävts genom förordning (1996:393).
8 § har upphävts genom förordning (1994:928).

Överklagande

9 §  Rättshjälpsmyndighetens beslut i personalärenden får överklagas till domstolsverket. Domstolsverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1994:928) om ändring i förordningen (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

  Omfattning
  upph. 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:393) om ändring i förordningen (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 2, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:421) om ändring i förordningen (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Ändring, SFS 2003:502

Omfattning
upph.