Inaktuell version

Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2004:1088
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledning

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2004:531).

2 §  Järnvägsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2004:531).

3 § Har upphävts genom förordning (2004:531).

Rapportering om inträffade olyckor

4 §  Den som driver en verksamhet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg skall i den utsträckning Järnvägsstyrelsen föreskriver rapportera olyckor och olyckstillbud till Järnvägsstyrelsen.

[S2]Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor. Förordning (2004:531).

5 § Har upphävts genom förordning (2004:531).

Bemyndiganden

6 §  Järnvägsstyrelsen meddelar efter samråd med Socialstyrelsen ytterligare föreskrifter om hälsokraven enligt 12 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt om hälsoundersökning enligt 16 § samma lag. Förordning (2004:531).

7 §  Järnvägsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och denna förordning. Förordning (2004:531).

8 §  Järnvägsstyrelsen får medge undantag från lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och från denna förordning. Förordning (2004:531).

Trafikregler för spårvägstrafik

9 §  Spårvagn får framföras endast av den som har körkort med behörigheten B.

10 §  I fråga om förare av spårvagn gäller i tillämpliga delar 2 kap.1, 3, 4 §§, 5 § första stycket 1, 5 § första stycket 2 såvitt avser skyldighet att lämna fri väg för järnvägståg, 6 §, 7 § såvitt avser korsande av järnväg och 8 §, 3 kap.1, 2, 5, 14, 15 §§, 17 § första stycket, 20, 50, 62, 64, 65, 67, 68, 76, 78 och 79 §§ samt 4 kap. 1 §trafikförordningen (1998:1276).

[S2]I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen. Sådant undantag skall anges med tillläggstavla på det vägmärke som anger den enligt 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen tillåtna färdhastigheten. Förordning (2004:1088).

11 §  Förare av spårvagn skall iaktta särskild försiktighet vid

 1. sväng i vägkorsning,
 2. korsande av körbana eller förändring av spårvagnens placering i sidled,
 3. omkörning av fordon,
 4. vändning eller backning.

[S2]Avgivande av signal eller tecken fritar ej spårvagnsförare från skyldighet som han har enligt första stycket.

12 §  Förare av spårvagn är skyldig att följa sådan trafikregel i lokal trafikföreskrift som avser färdhastighet, väjningsplikt eller stopplikt.

[S2]I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från lokal trafikföreskrift som avses i första stycket. Sådant undantag anges med tilläggstavla på det vägmärke som utmärker trafikregeln i den lokala trafikföreskriften.

13 §  Förare av spårvagn skall följa anvisning

[S2]genom en särskild signal eller särskilt märke för spårvägstrafiken,

[S3]trafiksignal,

[S4]vägmärke som avser trafikregel som enligt 10 eller 12 § gäller honom.

[S5]Om en anvisning som avses i första stycket innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln. En särskild anvisning för spårvägstrafiken gäller framför en anvisning genom trafiksignal eller vägmärke. I övrigt äger 2 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) motsvarande tillämpning i fråga om spårvägstrafiken.

[S6]En sådan anvisning som avses i 2 kap. 3 § trafikförordningen gäller framför annan anvisning. Förordning (1998:1281).

14 §  Bestämmelserna i 10-13 §§ gäller i tillämpliga delar även i fall där en spårvagn framförs på annan plats än väg som avses i 1 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276). De gäller dock inte i fall där spårvagn framförs på särskild banvall utan plankorsningar. Förordning (1998:1281).

15 §  Om en spårvagn framförs i strid mot denna förordning eller föreskrift som meddelats med stöd härav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

16 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse som anges i 10 § döms med tillämpning av 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276).

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 eller 13 § döms till penningböter.

[S3]Till straff enligt första och andra stycket skall ej dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Förordning (1998:1281).

Ändringar

Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1376) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1996:936) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1998:1281) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 10, 13, 14, 16 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2004:531) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Omfattning
upph. 3, 5 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1088) om ändring i förordningen (1990:11165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2008:1158) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1587) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:989) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-01-02