Upphävd författning

Lag (1990:1450) om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1450
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av reglerna om resultatutjämningsfond i 41 § dförsta stycketkommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse intill den 1 juli 1990 skall för fysisk person gälla att avdraget vid taxeringen för räkenskapsår som avslutas den 31 december 1990 får uppgå till högst 30 procent av lönekostnaden och 35 procent av den enligt nämnda lagrum beräknade egna inkomsten om följande förutsättningar är uppfyllda, nämligen
 1. att den skattskyldige till ledning för 1991 års taxering redovisar inkomst avseende två räkenskapsår och
 2. att det ena räkenskapsåret förkortats i enlighet med övergångsbestämmelserna till lagen (1990:665) om ändring i bokföringslagen eller lagen (1990:666) om ändring i jordbruksbokföringslagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1450) om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas vid 1991 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1990/91:54
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1996:488) om upphävande av lagen (1990:1459) om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph,