Upphävd författning

/r1/ Lag (1990:1454) om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1454
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmän löneavgift skall, i stället för vad som sägs i 3 § första stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift, tas ut med 1,64 procent av avgiftsunderlaget i fråga om

 1. ersättning som omfattas av 1 § nämnda lag och som utges under perioden januari--juni 1991 samt
 2. inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och som hänför sig till perioden januari--juni 1991.

2 §  Omfattar beskattningsåret såväl perioden januari--juni 1991 eller del därav som annan tid, skall -- om den avgiftsskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till perioden januari--juni 1991 eller del därav som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under ifrågavarande period och hela beskattningsåret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1454) om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991

Förarbeten
Prop. 1990/91:54
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1991:1853) om upphävande av lagen (1990:1454) om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1990:1454) om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  upph.