Upphävd författning

Lag (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1460
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, skall procentsatsen för beräkningen av fastighetsskatten vid 1992 och 1993 års taxeringar uppgå till 3,5 i fråga om hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen gäller dock ej i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1990/91:56
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1996:490) om upphävande av lagen (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1992 och 1993 års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.