Upphävd författning

Tullregisterlag (1990:137)

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1990-04-19
Ändring införd
SFS 1990:137 i lydelse enligt SFS 2001:87
Ikraft
1990-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 2 § får Tullverket föra ett tullregister med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Bestämmelserna i denna lag gäller inte de register som Tullverket för med stöd av lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och inte heller register som regleras i annan lag eller förordning.

[S3]Bestämmelser om förfarandet vid import och export finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i tullagen (1994:1550). Lag (2001:87).

2 §  Tullregistret får användas för

 1. fastställande, uppbörd, restitution och redovisning av tull, annan skatt och avgifter som skall betalas till tullverket,
 2. fullgörande av övervaknings-, kontroll- och revisionsuppgifter inom Tullverket område,
 3. planering och tillsyn av Tullverket verksamhet och
 4. framställning av statistik och andra samlingar av uppgifter inom ramen för den verksamhet som Tullverket ansvarar för.

[S2]Tullregistret får också användas för

 1. prövning av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi samt
 2. revisions- och annan kontrollverksamhet enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1999:418).

2 a §  Tullverket är registeransvarigt för tullregistret. Lag (1999:418).

Prop. 1998/99:79: I paragrafen regleras registeransvaret. I den nuvarande lydelsen är ansvaret fördelat mellan Generaltullstyrelsen och övriga tullmyndigheter. Registeransvaret i det allmännas verksamhet har varit kopplat till myndighetsbegreppet. I och med att Tullverket kommer att utgöras av en enda myndighet måste sålunda Tullverket vara registeransvarigt för samtliga uppgifter i tullregistret. Av den nya lydelsen av paragrafen framgår att Tullverket är registeransvarigt för tullregistret.

Tullregistrets innehåll

3 §  I den utsträckning som behövs för att ändamålet med registret skall tillgodoses får tullregistret innehålla

 1. uppgifter som importörer och exportörer enligt lag eller annan författning är skyldiga att lämna med anledning av import eller export av varor,
 2. andra uppgifter som importör eller exportör lämnar i tullärenden,
 3. uppgifterna i Europeiska gemenskapernas tulltaxa som avses i artikel 20 i förordning (EEG) nr 2913/92, och i statistisk varuförteckning som utfärdats av Tullverket,
 4. uppgifter om kontroll av import och export inom Tullverkets område samt om kontroll enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
 5. uppgifter för statistikproduktion,
 6. uppgifter för debitering eller avräkning av skatt och avgifter som inte påförs vid tulltaxering,
 7. uppgifter om beslut av Tullverket,
 8. uppgifter om andra myndigheters beslut om import- och exportlicenser,
 9. uppgifter om tillstånd som krävs för import eller export av varor,
 10. uppgifter om registrering hos Riksskatteverket av en importör som skattskyldig avseende vissa punktskatter,
 11. uppgifter om betalning och indrivning av tull, annan skatt och avgifter,
 12. uppgifter rörande fysiska och juridiska personers identitet,
 13. uppgifter om identitetsbeteckningar för transportmedel, genomsökta containrar eller tankar samt ägare till dessa och
 14. uppgifter för kontroll av, åtkomst till och användning av registret.

[S2]Närmare föreskrifter om tullregistrets innehåll meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Lag (2000:475).

4 §  Tullregistret får sambearbetas med uppgifter från andra register enligt följande:

register hosuppgiftens art
1. riksskatteverketuppgifter om registrering som skattskyldig
2. kommerskollegiumuppgifter om import och exportlicenser
3. statens jordbruksverkuppgifter om import- och exportlicenser
Lag (1991:405).

5 §  Varje ärende enligt 2 §1. och 2. som någon anhängiggör skall förses med ett tullidentifikationsnummer (tullid).

[S2]Tullid, personnummer och organisationsnummer är grundläggande sökbegrepp i tullregistret.

Åtkomst och utlämnande

6 §  Tullverket har terminalåtkomst till tullregistret. En tullregion får dock endast ta del av de uppgifter som behövs i regionens verksamhet.

[S2]Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter om kontroll och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

[S3]Skattemyndighet som regeringen bestämmer får för ändamål som avses i 2 § andra stycket ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i andra stycket. Lag (1999:418).

Prop. 1998/99:79: Ändringen i paragrafens första stycke är föranledd av Tullverkets omorganisation. Enligt den nuvarande lydelsen får samtliga tullmyndigheter ha terminalåtkomst till tullregistret. För en regional tullmyndighet gäller dock den begränsningen att myndigheten endast får ta del av de uppgifter som behövs i myndighetens verksamhet. Ändringen innebär att nämnda begränsning skall gälla för en tullregion.

7 §  Utlämnande av uppgifter ur tullregistret får ske på medium för automatisk databehandling till Jordbruksverket, Kommerskollegium, Riksskatteverket, skattemyndigheter, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Kemikalieinspektionen. Till andra myndigheter får uppgifter i registret lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har medgett det. Lag (1995:762).

Övriga bestämmelser

8 §  Uppgifter som hör till ett tullärende skall gallras ur registret sex år efter utgången av det kalenderår då uppgiften lämnades. Uppgifter om kontroll och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall gallras sex år efter utgången av det kalenderår då uppgiften registrerades.

[S2]Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för bevarande av vissa uppgifter gäller den föreskriften. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det finns särskilda skäl, föreskriva annan tid för bevaring av vissa uppgifter. Lag (1998:510).

9 § har upphävts genom lag (2000:1288).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tullregisterlag (1990:137)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.
  2. Utöver vad som anges i 7 § får uppgifter ur tullregistret intill utgången av år 1992 överlämnas på medium för automatisk databehandling även till statistiska centralbyrån.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:40
  Ikraftträder
  1990-06-01

Lag (1990:1143) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:5
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:159) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:75
  Omfattning
  ändr. 9 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:405) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:1169) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:66, Bet. 1992/93:SkU6
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:1557) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:762) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:373, Prop. 1994/95:173, Bet. 1994/95:SkU39
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:957) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1061) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:74, Prop. 1997/98:11, Bet. 1997/98:SkU8
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:510) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 3 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:418) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 3, 6 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:475) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1288) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
upph. 9 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:87) om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:146, Prop. 2000/01:54, Bet. 2000/01:SkU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-04-01

Ändring, SFS 2001:185

Omfattning
upph.