Upphävd författning

Förordning (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1990-04-26
Ändring införd
SFS 1990:203 i lydelse enligt SFS 1992:1162
Ikraft
1990-06-01
Upphäver
Förordning (1989:265) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.
 • ---------------------------------------------------------------------- Förrättningar Avgift kronor ------------------------ Fullständig Efter- kontroll kontroll ------------------------------------------------------------------------
Typbesiktning av
a) personbilar, lastbilar eller bussar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1.en grundmodell13 280
2. godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med ändring enligt ett eller flera av följande alternativ: Annan motor, ändrat antal drivande hjul, ändrat antal styrande hjul, annan lastbärare (det sista avser endast lastbil)en variant av en vid typbesiktning5 690
3. godkänd modell enligt 1 eller 2 ovan men med annan utrustningen variant av en vid typbesiktning4 270
4. "carry over"teoretisk variant eller s. k.3 320
b) 3 500 kilogramterrängvagn med en totalvikt av högst10 060
c) med en totalvikt av mer än 3 500 kilogramlastbilar, bussar eller terrängvagnar16 790
d)motorcyklar eller terrängskotrar6 900
e)husvagnar
1.en grundmodell10 060
2. godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustningen variant av en vid typbesiktning4 110
3. typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorleken variant, som avviker från en vid1 680
f) och med en totalvikt av högst 3 500 kilogramandra släpvagnar med bromsutrustning
1.en grundmodell5 040
2. godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmeten variant av en vid typbesiktning2 560
3. vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorleken variant, som avviker från en1 680
g) med en totalvikt av mer än 3 500 kilogramandra släpvagnar med bromsutrustning och10 060
h) släpslädar eller terrängsläpsläpvagnar utan bromsutrustning,
1.en grundmodell2 560
2. typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningenen variant, som avviker från en vid1 680
i)mopeder9 950
Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgasförordningen (1991:1481)
a) en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i ansökan om certifiering beräknas få en försäljningsvolym om högst 200 bilarprövning av ansökan jämte en provning för20 250
b) en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i ansökan om certifiering beräknas få en försäljningsvolym överstigande 200 bilarprövning av ansökan jämte en provning för
1.grundavgift20 250
2. beräknadeförsäljningsvolymentilläggsavgift per bil för den del av den
--som överstiger 200 men inte 1 000 bilar24
--som överstiger 1 000 men inte 5 000 bilar16
--som överstiger 5 000 bilar8
c)för varje ytterligare provning7 700
d) eftermonterad avgasrening (A 90)prövning av frågan om certifiering av5 300
e) avgasprov enligt A 40särskild kontroll inklusive fullständigt8 300
Registreringsbesiktning av
a) sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram ochpersonbilar, traktorer (ombyggda bilar),
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en455
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en350
b) en totalvikt av 3 501--7 000 kilogramlastbilar, bussar eller terrängvagnar med
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en600
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en500
c) en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlarlastbilar, bussar eller terrängvagnar med
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en700
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en600
d) en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlarlastbilar, bussar eller terrängvagnar med
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en800
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en700
e)motorcyklar eller terrängskotrar300
f)husvagnar
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en455
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en300
g) med en totalvikt av högst 3 500 kilogramandra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en300
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en300
h) med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlarandra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en600
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en500
i) med en totalviktav mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlarandra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom inte tidigare har godkänts vid en700
2. registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintygsom tidigare har godkänts vid en600
j) tilläggsavgifter till a) och e) ovanamatörbyggda fordon165
k) tilläggsavgifter till a) och e) ovanombyggda fordon100
l) transporter i beställningstrafik med lättare fordon tilläggsavgifter till a) ovanbilar som avses bli godkända för person-100
m) anläggning tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovanbilar med bostadsinredning och gasol-100
Exportvagnsbesiktning370
Kontrollbesiktning av
a)personbilar eller traktorer (ombyggda bilar)187120
b) en totalvikt av högst 3 500 kilogramlastbilar, bussar eller terrängvagnar som har187120
c) en totalvikt av 3 501--7 000 kilogramlastbilar, bussar eller terrängvagnar som har330200
d) en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlarlastbilar, bussar eller terrängvagnar som har450250
e) en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlarlastbilar, bussar eller terrängvagnar som har550300
f)motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar14070
g)husvagnar140100
h)andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1.med en totalvikt av högst 3 500 kilogram140100
2. och högst två axlarmed en totalvikt av mer än 3 500 kilogram350180
3. och tre eller flera axlarmed en totalvikt av mer än 3 500 kilogram450240
Kopplingsbesiktning
a) eller kontrollbesiktningom den företas i samband med registrerings130
b)i andra fall250
Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar
a) som företas i samband med någon annan besiktningen särskild kontroll av omräkningsfaktorn och265
b) i övriga fallen särskild kontroll av omräkningsfaktorn300
c) besiktningen annan kontroll i samband med någon annan90
d)en annan kontroll i övriga fall12080
Mopedbesiktning240
Lämplighetsbesiktning av fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)
a) registrerings- eller kontrollbesiktningom besiktningen företas i samband med en100
b) i övriga fall130
Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar
a)första besiktning
1. besiktningom den företas i samband med en annan470
2.i övriga fall500
b)återkommande besiktning
1. besiktningom den företas i samband med en annan330
2.i övriga fall350
Besiktning av vajerspel135
Besiktning av personkorgar135
Besiktning av vinschar135
Besiktning för viss internationell godsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)
a)typbesiktning4 000
b)första besiktning545
c)återkommande besiktning480
Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADR-respektive ADR-S-besiktning)
a)första besiktning
1.grundavgift600
2. besiktningen avseravgift för varje ämnesklass som330
b)återkommande besiktning545
Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)
a)första besiktning3 140
b)återkommande besiktning2 355
Särskild besiktning föreskriven av trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende450
Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon150
Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599)40
För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 430 kronor per timme.
Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen.
Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp:
 1. För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 240 kronor,
 2. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 430 kronor,
 3. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 560 kronor, och
 4. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 660 kronor.
För förrättning som efter överenskommelse med en kund utförs utanför ordinarie arbetstid eller på en annan plats än vid bilprovningsstation får Aktiebolaget Svensk Bilprovning fastställa avgift. Förordning (1992:1162).

Ändringar

Förordning (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1990:946) om ändring i förordningen (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1991:1532) om ändring i förordningen (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1162) om ändring i förordningen (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:446

  Omfattning
  upph.