Upphävd författning

Förordning (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1990-02-08
Ändring införd
SFS 1990:24
Ikraft
1990-02-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Prisstopp

1 §  Den som i näringsverksamhet säljer varor eller utför tjänster får inte utan tillstånd överskrida det pris */k/ (stoppris) */-k/ som han tillämpade för leverans av varan eller utförande av tjänsten den 7 februari 1990 */k/ (prisstoppsdagen) */-k/. Detta gäller också för näringsverksamhet som bedrivs av staten eller en kommun.

[S2]Första stycket skall också tillämpas på avgifter som tas ut i annan verksamhet än näringsverksamhet hos

 1. staten,
 2. kommunerna enligt föreskrifter i

3 §  Med */k/ varor */-k/ och */k/ tjänster */-k/ avses i denna förordning detsamma som i prisregleringslagen (1989:978).

4 §  Av 15 § prisregleringslagen (1989:978) följer att för den som på prisstoppsdagen inte tillämpade något pris för leverans av en vara eller utförande av en tjänst skall som stoppris i stället gälla det pris som var att anse som gängse pris på prisstoppsdagen.

[S2]Om en vara eller en tjänst inte hade något gängse pris på prisstoppsdagen, följer av den nämnda paragrafen att som stoppris i stället skall gälla det pris som den som säljer varan eller utför tjänsten senast tillämpade före prisstoppsdagen.

5 §  Om den som säljer en vara eller utför en tjänst före prisstoppsdagen har träffat ett avtal med prisjusteringsklausul, följer av 16 § prisregleringslagen (1989:978) att stoppriset för honom skall vara det avtalade grundpriset med det tillägg eller avdrag som enligt avtalet gäller för tiden till och med prisstoppsdagen och som den dagen var allmänt känt.

6 §  Tillstånd till överskridande av stoppris får meddelas bara om det finns synnerliga skäl för det.

[S2]Vid prövningen av frågor om tillstånd skall samtliga i varje enskilt fall föreliggande omständigheter beaktas, särskilt

 1. om sysselsättningen inom företaget eller en del därav kan väntas minska väsentligt, ifall tillstånd inte lämnas,
 2. om fara föreligger att företaget inte längre kan tillhandahålla varan eller tjänsten, ifall tillstånd inte lämnas.

[S3]För statliga myndigheter och kommuner skall särskilt beaktas om möjligheterna att upprätthålla i lag eller annan författning föreskriven verksamhet väsentligt försvåras, om tillstånd inte lämnas.

7 §  När ett medgivande att överskrida ett stoppris lämnas, bör även bestämmas i vad mån motsvarande prishöjning får göras i efterföljande produktions- eller handelsled.

8 §  Utan hinder av föreskrifterna i 1 § får stoppriset från och med den 1 mars 1990 överskridas med det belopp, räknat i kronor och ören, som svarar mot den

 • höjning av mervärdeskatten på varan eller tjänsten som då inträder till följd av lagen (1989:1027) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
 • kostnadsökning för utförande av tjänsten som föranleds av den höjning av kilometerskatten som då inträder till följd av lagen (1989:1030) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327).

9 §  Det stoppris som gäller för elektrisk kraft sänks från och med den 1 mars 1990 med det belopp, räknat i kronor och ören, som svarar mot den minskning av skatten på sådan kraft som då inträder till följd av lagen (1989:1028) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

10 §  En importör får överskrida stoppriset på varor som importeras med det merbelopp, räknat i kronor och ören, som han har fått eller får betala till följd av

 • prisförändringar på sådana varor efter prisstoppsdagen, eller
 • växelkursförändringar efter prisstoppsdagen.

[S2]Prishöjningen får tas ut med samma belopp i senare produktions- eller handelsled.

[S3]Första och andra styckena gäller under förutsättning att handlingar som visar grunderna för överskridandet hålls tillgängliga för statens pris- och konkurrensverk.

11 §  Statens pris- och konkurrensverk får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningen av denna förordning i fråga om varor, där prissättningen huvudsakligen sker på en internationell marknad.

[S2]/r3/ Hyresstopp

12 §  Den som i näringsverksamhet hyr ut en bostadslägenhet eller en lokal får inte utan tillstånd ta ut en högre hyra för lägenheten eller lokalen än den som tillämpades den 7 februari 1990 */k/ (stopphyra). */-k/

[S2]Om ny hyra för år 1990 ännu inte bestämts eller ännu inte börjat tillämpas den 7 februari, får stopphyran dock överskridas med ett belopp som motsvarar 0,5 procentenheter per månad från tidpunkten för den nya hyrans tillämpning till årets slut.

[S3]Om hyran för en lokal är knuten till ett visst index eller på annat sätt är rörlig, får stopphyran för tiden efter den 7 februari överskridas med ett belopp som motsvarar 0,4 procentenheter per månad till årets slut.

13 §  Utöver vad som följer av föreskrifterna i 12 § får stopphyran överskridas med ett belopp som svarar mot beslutade ändringar i fråga om fastighetsskatt, mervärdeskatt och energiskatt samt räntebidrag som har inträtt den 1 januari 1990 eller inträder den 1 mars 1990.

[S2]Första stycket gäller under förutsättning att fastighetsägaren håller handlingar som visar grunderna för överskridandet tillgängliga för statens pris- och konkurrensverk.

14 §  Tillstånd till överskridande av stopphyra utöver vad som följer av 12 eller 13 § får lämnas, om hyreshöjningen, såvitt avser kommande tid, omfattar en tidsperiod om högst ett år och fastighetsägaren lider allvarlig ekonomiskt skada ifall tillstånd inte lämnas.

[S2]I övrigt får tillstånd till överskridande av stopphyra bara lämnas, om det finns synnerliga skäl.

[S3]/r3/ Gemensamma bestämmelser

15 §  Frågor om tillstånd att överskrida stoppris eller stopphyra prövas av statens pris- och konkurrensverk.

16 §  Statens pris- och konkurrensverk får meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för verkställigheten av denna förordning.

17 §  Statens pris- och konkurrensverk får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningen av denna förordning.

18 §  Allmänt åtal för brott som avses i 39--42 eller 45 § prisregleringslagen (1989:978) får väckas bara efter medgivande av statens pris- och konkurrensverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp

Ikraftträder
1990-02-13

Förordning (1990:124) om upphävande av förord- ningen (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i frågor som avser den tid under vilken pris- och hyresstoppet har gällt.
  Omfattning
  upph.