Upphävd författning

/r1/ Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m. m.;

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-05-10
Ändring införd
SFS 1990:328 i lydelse enligt SFS 1992:648
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Preliminär A-skatt skall betalas för inkomst som utgör ersättning för artistisk verksamhet vid tillställning eller ljudupptagning eller ersättning för sådan verksamhet för ljudradio eller television, även om inkomsten inte utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst enligt 3 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272). Detsamma gäller inkomst som utgör royalty eller liknande ersättning för verksamhet som nyss nämnts.

[S2]Bestämmelserna om ersättning för artistisk verksamhet gäller även ersättning till professionell idrottsman.

2 §  Bestämmelserna i 1 § gäller inte, om skatt tas ut enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

[S2]Utges ersättning som avses i 1 § av fysisk person eller dödsbo, skall preliminär A-skatt betalas endast om ersättningen utgör omkostnad i rörelse.

[S3]Riksskatteverket får medge att preliminär A-skatt inte skall betalas för ersättning som tillkommer viss juridisk person. Lag (1991:597).

[S4]/r3/ Artistisk verksamhet

3 §  Vad som skall anses vara artistisk verksamhet bedöms med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning samt omständigheterna i övrigt. Hit hänförs exempelvis utövande av musik, sång, skådespeleri, recitation och dans.

[S2]/r3/ Avdrag för preliminär skatt

4 §  Avdrag för preliminär A-skatt enligt denna lag görs med 40 procent av det utbetalade beloppet, om inte mottagaren visar att någon annan beräkningsgrund bestämts för avdraget. Skatteavdrag görs inte på särskilt beräknad reseersättning, i de delar den avser kostnaden för själva resan.

[S2]Avdrag görs inte från ersättning som, sedan särskild reseersättning enligt första stycket frånräknats, understiger 200 kronor. I fråga om ersättning som skall fördelas på flera gäller gränsen var och en av dem. Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller. Den som utbetalar ersättningen skall lämna kvitto på varje skatteavdrag.

[S3]/r3/ Inbetalning av preliminär skatt, m. m.

5 §  Den som har gjort skatteavdrag enligt 4 § skall betala in det innehållna beloppet till artistskattekontot. Inbetalningen görs med särskilt inbetalningskort senast fjorton dagar efter det att avdraget gjorts. Inbetalning vid samma tillfälle för flera skattskyldiga får göras i en post om en särskild förteckning samtidigt sänds in till skattemyndigheten i Örebro län. Om det finns särskilda skäl, får riksskatteverket bestämma att inbetalningen skall göras tidigare eller senare eller på något annat sätt.

[S2]På inbetalningskortet eller förteckningen skall anges ersättningens storlek, dagen för utbetalningen och mottagarens namn samt i övrigt lämnas uppgifter enligt fastställt formulär.

6 §  Om inte innehållen skatt betalas in inom föreskriven tid, skall ett skriftligt meddelande lämnas inom den föreskrivna tiden till skattemyndigheten i Örebro län om storleken av den innehållna skatt som sålunda borde ha inbetalats. Lag (1992:648).

7 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna i 58 § uppbördslagen (1953:272) i fall som avses i 5 § beräknas dröjsmålsavgift från utgången av den för inbetalning föreskrivna tiden. Lag (1992:648).

8 §  För den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 4 § gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om arbetsgivare i uppbördslagen (1953:272).

[S2]Jämkning av skatt enligt 45 § uppbördslagen skall, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, i första hand avse annan skatt än preliminär skatt enligt 1 § denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m.m.

Lag (1991:597) om ändring i lagen (1990:328) om skatte- avdrag i vissa fall från artistersättning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ersättning beträffande vilken avgift tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1908:128 s. 1) om särskilda förmåner och rättigheter eller om befrielse från sådan avgift skall åtnjutas enligt bestämmelse i samma lag.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:159
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:648) om ändring i lagen (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1991/92:93
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1992:680

  Omfattning
  upph.