Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991:591 i lydelse enligt SFS 2013:953
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Kungörelse (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m.m. i Sverige
Lag (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Lag (2011:1252).

3 §  I denna lag avses med

[S2]bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

[S3]hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,

[S4]artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

[S5]artist: den som utövar artistisk verksamhet,

[S6]idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar,

[S7]idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,

[S8]artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

[S9]arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet,

[S10]svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2007:766).

Prop. 2007/08:3: Begränsat skattskyldiga artister m.fl. är skattskyldiga enligt lagen bl.a. för verksamhet som bedrivs på ett svenskt fartyg. Förslaget till ändring i 64 kap. 5 § inkomstskattelagen innebär att nämnda lagrum inte längre anger vad som ska avses med arbete på ett svenskt handelsfartyg. Hänvisningen har därför ändrats till att avse 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) ...

 • HFD 2016:23:Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
3 a § Har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattskyldighet

4 §  Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst.

 • RÅ 2002:89:Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.
 • HFD 2016:57:En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal.
 • HFD 2016:23:Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

5 §  Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet. Lag (1999:1272).

5 a §  Från skattskyldighet enligt 4 § får undantas artist, idrottsman eller artistföretag som hos Skatteverket begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

[S2]En begäran får tidigast göras året före beskattningsåret. I begäran ska uppgift lämnas om den artistiska eller idrottsliga verksamhet som skattskyldigheten avser.

[S3]Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Lag (2009:1061).

Prop. 2008/09:182: Den föreslagna nya paragrafen innebär att undantag från skattskyldighet görs i ett fall. Det öppnas en möjlighet för en artist, idrottsman eller artistföretag som är skattskyldig enligt lagen att begära att inkomsterna för ett beskattningsår i stället ska beskattas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Härav följer att beskattningen enligt inkomstskattelagen ...

6 § Har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattepliktig inkomst

7 §  Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant vederlag.

[S2]Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på svenskt fartyg som arrangören uppbär. Lag (1994:1981).

 • HFD 2016:57:En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal.
 • RÅ 2002:89:Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.
 • HFD 2016:23:Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

8 §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas

 1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
 2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
 3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,
 4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,
 5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
 6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,
 7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap.46 och 10 §§inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket. Lag (2013:953).

Prop. 2004/05:19: Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att undantagen från skatteplikt under vissa förutsättningar utvidgas till att även gälla inkomster som arrangörer erhåller. Dessa förutsättningar är att arrangören i allt väsentligt motsvarar en ideell förening enligt 7 kap. 7 § IL och att skattskyldighet inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören varit en sådan förening. De inkomster som avses med undantaget är ...

 • RÅ 2002:89:Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.

Skattesats

9 §  Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten.

[S2]Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Förfarandet

10 §  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Beslut enligt 5 a § tredje stycket får omprövas och överklagas enligt de bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om slutlig skatt i 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen. Lag (2011:1252).

11 § Har upphävts genom lag (2000:477).
12 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
13 § Har upphävts genom lag (1997:498).

Uppbörd av skatt

14 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
15 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
16 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
17 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
17 a § Har upphävts genom lag (2011:1252).
18 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
19 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
20 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
21 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
22 § Har upphävts genom lag (2009:1061).
23 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
24 § Har upphävts genom lag (1993:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  Genom lagen upphävs lagen (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter samt kungörelsen (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m. m. i Sverige. Beträffande verksamhet som anordnas av en arrangör under en sammanhängande tidsperiod och avser tid både före och efter lagens ikraftträdande skall -- om den skattskyldige så yrkar -- äldre bestämmelser äga tillämpning för verksamheten under hela perioden.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:159
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:650) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1993:466) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:960).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 10, 11, 21, 22, 23 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:918) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 24 §; ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1883) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1981) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter i 14 § tillämpas dock till utgången av januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:92, Bet. 1994/95:SkU12
  Omfattning
  ändr. 7, 14 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:679) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:960) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 10, 23 §§, övergångsbest. till 1993:466
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 23 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Föreskrifterna i 23 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  3. Föreskrifterna i 3 § tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
  4. Äldre föreskrifter i 23 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:499).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 3, 23 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:498) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artiser m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 12 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före 1998.
  3. Äldre föreskrifter i 14 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall redovisas och inbetalas i januari 1998 eller tidigare.
  4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 2, 12, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:499) om ändring i lagen (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 23 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1341

Lag (1997:1047) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:253) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:696) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1272) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 17 §; nya 3 a, 17 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:477) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:1234) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:658) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 21 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1141) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
ändr. 8, 16 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:766) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:3, Bet. 2007/08:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-12-15

Lag (2009:807) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. 22 §, ändr. 20 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1247) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1252) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 3 a, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21 §§, 23 §, rubr. närmast före 3 a, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 23 §; ändr. 2, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:953) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2013.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-01-01