Upphävd författning

Förordning (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:434 i lydelse enligt SFS 1993:740
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Läkemedelsverket är central förvaltningsmyndighet för kontroll och tillsyn av läkemedel och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära, i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

2 §  Läkemedelsverket skall särskilt svara för

 1. kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859), lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och övriga läkemedelsförfattningar i fråga om tillverkare, importörer, distributörer och andra som tar befattning med läkemedel,
 2. kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,
 3. kontrollen och tillsynen i fråga om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat,
 4. föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,
 5. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter som har att handlägga läkemedelsfrågor, hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, veterinärkåren samt enskilda,
 6. stöd till socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens beredskapsplanering på läkemedelsområdet,
 7. internationellt samarbete på läkemedelsområdet,
 8. forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn som skall bedrivas. Förordning (1992:1555).

3 §  På begäran av en myndighet, organisation eller någon annan får läkemedelsverket inom sitt ansvarsområde och i den mån verksamheten i övrigt medger detta utföra uppdrag inom eller utom landet. Uppdragen skall utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på läkemedelsverket.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  Läkemedelsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  Läkemedelsverkets styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom Läkemedelsverket finns fem enheter, en för farmaci, en för farmakologi, en för farmakoterapi, en för läkemedels- epidemiologi, information och inspektion samt en för administration.

[S2]Varje enhet leds av en enhetschef. Förordning (1993:580).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på läkemedelsverket.

Personalansvarsnämnden

9 §  Läkemedelsverkets personalansvarsnämnd består - förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för den administrativa enheten och den av övriga enhetschefer vars område ärendet rör.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Förordnande som enhetschef meddelas av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Tjänster som professor vid läkemedelsverket tillsätts i den ordning som regeringen bestämmer särskilt.

[S4]Andra tjänster tillsätts av läkemedelsverket.

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av läkemedelsverket även i fråga om professorer och laboratorer.

Ändringar

Förordning (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket

  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:1555) om ändring i förordningen (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:580) om ändring i förordningen (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:740) om ikraftträdande av förordningen (1992:1555) om ändring i förordningen (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket och förordningen (1992:1556) om ändring i förordningen (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 1992:1555

Ändring, SFS 1996:611

  Omfattning
  upph.