Upphävd författning

Förordning (1990:489) om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik;

Version: 1990:489

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Ändring införd
SFS 1990:489
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landstingskommuner och kommuner, som är huvudmän för färdtjänstverksamhet, får statsbidrag till kostnader för färdtjänst och servicelinjer enligt denna förordning. Med servicelinjer avses sådan kollektivtrafik som är anpassad till handikappades behov utöver vad som följer av lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

2 §  Statsbidrag lämnas till kostnader för färdtjänst och servicelinjer åt personer som på grund av handikapp har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

[S2]Till kostnader för resor till grundskola eller gymnasieskola lämnas statsbidrag endast om utbildningen sker inom ramen för kommunal eller annan vuxenutbildning. Statsbidrag lämnas inte till kostnader för resor vid deltagande i förskoleverksamhet enligt 14 § socialtjänstlagen (1980:620).

3 §  Statsbidrag lämnas, såvida inte annat följer av det tekniska beräkningssättet enligt 4 §,

 1. för färdtjänst med 35 procent av bruttodriftkostnaderna för färdtjänsten,
 2. för servicelinjer med 35 procent av den del av bruttodriftkostnaderna för servicelinjer som motsvarar andelen färdtjänstberättigade resenärer.

[S2]I bruttodriftkostnaderna inräknas kostnaderna för arbetsledande personal, men inte utgifter som ersätts av någon annan kommun eller den allmänna försäkringskassan.

[S3]Statsbidrag lämnas för kalenderår i efterskott.

4 §  Det sammanlagda statsbidraget för färdtjänst och servicelinjer till en landstingskommun eller kommun får överstiga statsbidraget för föregående bidragsår med högst ett visst beräknat belopp för varje kommuninvånare som är 65 år eller äldre. Detta belopp beräknas genom att det genomsnittliga statsbidraget under föregående bidragsår för varje invånare i hela landet som är 65 år eller äldre fördubblas och multipliceras med det tal som anger den relativa ökningen av konsumentprisindex under bidragsåret.

5 §  Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen. Bidrag betalas ut av socialstyrelsen.

6 §  Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 april året efter bidragsåret. Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. de grunder efter vilka färdtjänst beviljas,
 2. utgifter och inkomster för färdtjänsten respektive servicelinjer,
 3. det genomsnittliga antalet färdtjänstberättigade resenärer på servicelinjer per år.

7 §  På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är landstingskommunen och kommunen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

8 §  Socialstyrelsens beslut enligt förordningen får inte överklagas.

9 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:489) om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tiden före den 1 januari 1990.
  2. Den nya förordningen tillämpas i fråga om statsbidrag som avser tiden från och med år 1990. Bidrag för servicelinjer enligt den nya förordningen lämnas dock endast för tid efter ikraftträdandet.
  3. Vid tillämpningen av det tekniska beräkningssättet enligt 4 § den nya förordningen görs för bidragsåret 1990 jämförelse med bidrag som lämnats för bidragsåret 1989 enligt den upphävda kungörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:1219) om upphävande av förord- ningen (1990:489) om statsbidrag till färdtjänst och särskilt an- passad kollektivtrafik