Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
SFS 1979:558 i lydelse enligt SFS 2010:906
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

2 §  Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.

[S2]När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas.

[S3]De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna genomföras.

Ändringar

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Lag (1987:159) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Lag (1988:268) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Lag (1994:1253) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 1993/94:244, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:TU22
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (2010:906) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-02