Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:573 i lydelse enligt SFS 2022:209
Ikraft
1990-08-01
Upphäver
Förordning (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas bidrag för

 1. ny- eller ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten,
 2. standardhöjande reparationer och handikappanpassning av sådana lokaler och
 3. utbyte eller komplettering av inventarier till sådana lokaler.

2 §  Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Av 18 § förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket framgår att Samlingslokaldelegationen avgör ärenden om sådant stöd. Förordning (2022:209).

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

[S2]Ansökningar som kommit in till verket före den 1 oktober ett år skall prövas före utgången av februari månad följande år. Förordning (1992:465).

4 §  För bidrag krävs det att projektet

 1. är angeläget från kulturpolitisk synpunkt och
 2. inte försvårar förverkligandet av projekt som avser allmänna samlingslokaler och inte heller försämrar förutsättningarna för att driva befintliga sådana lokaler.

[S2]I första hand lämnas bidrag till projekt som avser lokaler för länsmuséer.

5 §  Innan fråga om bidrag prövas skall yttrande inhämtas från statens kulturråd.

6 §  Bidrag för ett projekt som har påbörjats när boverket prövar ansökan lämnas endast om sökanden har haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena.

[S2]På sökandens begäran skall verket ge förhandsbesked, om synnerliga skäl finns för att påbörja arbetena före bidragsbeslut. Förordning (1990:1523).

Bidragets storlek

7 §  Bidrag lämnas på grundval av ett bidragsunderlag som skall motsvara den kostnad som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning.

[S2]Bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 50 procent av bidragsunderlaget för övriga projekt. Förordning (1990:1523).

Förfarandet i bidragsärenden

8 §  Ansökan om bidrag skall lämnas in till boverket (samlingslokaldelegationen). Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

[S2]Ytterligare föreskrifter om ansökan får meddelas av verket. Förordning (1990:1523).

8 a §  Boverket får bestämma villkor för bidraget. Förordning (2002:647).

9 §  Sökanden skall förbinda sig att

 1. utföra projektet inom den tid som boverket bestämmer,
 2. iaktta de bestämmelser om projektets genomförande i övrigt som verket meddelar,
 3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet, om verket begär det, samt
 4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 10 §. Förordning (1990:1523).

10 §  När ett bidragsprojekt har färdigställts skall projektet besiktas, om inte Boverket bestämmer annat. Besiktningen sker på sökandens bekostnad genom förrättningsmän som Boverket utser. Förordning (1993:1123).

11 §  Före utbetalningen av ett bidrag får verket återkalla bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns. Förordning (1990:1523).

12 §  Boverket får meddela föreskrifter om besiktning och om utbetalning av bidrag. Förordning (1990:1523).

13 §  Sedan ett bidrag betalats ut får Boverket besluta om återbetalning av bidraget helt eller delvis endast om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
 2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för bidraget inte har följts. Förordning (2002:647).

14 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återbetalning av bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:953).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990, då förordningen (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om beslut om bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.
  Den nya förordningen tillämpas även i ärenden i vilka ansökan om bidrag enligt den upphävda förordningen har gjorts men inte prövats slutligt av plan- och bostadsverket före den 1 augusti 1990.
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:1523) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1992:465) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1123) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:176) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:1138) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2002:647) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 13 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2006:191) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2008:231) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2013:724) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2018:953) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2022:209) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-05-02