Förordning (2022:208) med instruktion för Boverket

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad
2022-03-17
Ändring införd
SFS 2022:208 i lydelse enligt SFS 2022:1204
Ikraft
2022-05-02
Upphäver
Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

 1. byggd miljö,
 2. hushållning med mark- och vattenområden,
 3. fysisk planering,
 4. byggande och förvaltning av bebyggelse,
 5. boende, och
 6. bostadsfinansiering.

2 §  Myndigheten ansvarar inom sitt verksamhetsområde för den centrala administrationen av statliga stöd, bidrag och register.

[S2]Myndigheten har även ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och ska inom ramen för det ansvaret vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda aktörer.

3 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för

 1. en ökad kunskap hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra berörda,
 2. en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, och
 3. att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

4 §  Myndigheten ska följa utvecklingen av frågor inom sitt verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås.

5 §  Myndigheten ska bistå regeringen med analyser och utredningar inom sitt verksamhetsområde.

6 §  Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla att förstå och följa för medborgare och företag.

7 §  Myndigheten ska

 1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljö- och klimatpåverkan samt utveckling,
 2. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda ge vägledning i frågor inom sitt verksamhetsområde,
 3. i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900),
 4. utöva tillsyn, inklusive marknadskontroll, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar,
 5. följa och analysera tillämpningen av bland annat
 6. verka för en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda miljön,
 7. bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö, innefattande samordning av berörda myndigheters arbete samt kompetensstöd till och främjande insatser för andra offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå,
 8. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som myndigheten har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat och fördelning när det gäller stöden och bidragen samt informera om dem,
 9. i fråga om sitt miljöarbete enligt 3 § 3 och 8 § 1, efter samråd med Naturvårdsverket om vilken rapportering som behövs, rapportera till den myndigheten, och
 10. beakta de konsekvenser som myndighetens beslut och verksamhet kan få för personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar och äldre samt för integration, boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet. Förordning (2022:1204).

8 §  Myndigheten ska i fråga om byggd miljö

 1. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering avseende miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, och
 2. samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

9 §  Myndigheten ska i fråga om fysisk planering verka för att den fysiska planeringen bidrar till att klimatmålen nås.

10 §  Myndigheten ska i fråga om byggande och förvaltning av bebyggelse

 1. bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle och ett ekologiskt uthålligt energisystem genom att verka för en god hushållning med energi i bebyggelsen och en ökad användning av förnybara energikällor,
 2. tillhandahålla information till utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna, och
 3. upprätta och förvalta en nationell databas med data för beräkning av klimatpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn.

11 §  Myndigheten ska i fråga om boende aktualisera statistik, följa och ur olika perspektiv analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, dess olika segment och funktionssätt samt bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Förordning (2022:387).

12 §  Myndigheten ska i fråga om bostadsfinansiering

 1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som myndigheten eller Statens bostadskreditnämnd utfärdat,
 2. bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad samt vid förvärv av bostäder stöds i tillräcklig omfattning av statliga kreditgarantier och ta de initiativ som behövs i detta syfte, och
 3. erbjuda marknadskompletterande rådgivning kring finansiering av bostäder till mindre och medelstora byggherrar.

13 §  Myndigheten ska delta i det arbete inom sitt verksamhetsområde som regeringen bedriver inom EU och internationellt.

[S2]Myndigheten ska särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,
 2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder och bedriva utvecklingssamarbete,
 4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för byggnader och byggprodukter,
 5. ansvara för samordning och stöd vid arbete med EU- rättsakter,
 6. ansvara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde,
 7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare förslag och ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter till myndigheten,
 8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling, bostadsfrågor och förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken utvecklas inom EU,
 9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler, rättsutvecklingen i övrigt och följa annan utveckling inom EU som kan ha betydelse för den svenska bostadssektorn, och
 10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

14 §  Myndigheten ska

 1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med inriktning på bostadsmarknader och byggande i ett nordiskt perspektiv, och
 2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas utveckling när det gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas olika förutsättningar och andra orsaker till skillnaderna.

15 §  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde enligt 1 § och med de begränsningar i övrigt som följer av denna instruktion eller någon annan förordning.

Ledning

16 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Särskilda organ

18 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Samlingslokaldelegationen. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, vissa icke- statliga kulturlokaler och folkparksteatrar.

[S2]Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till anslagsframställningar.

19 §  Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

20 §  Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

[S2]Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighetschefen.

21 §  Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

22 §  Generaldirektören är myndighetschef.

23 §  Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

24 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

26 §  Myndigheten får ta ut avgift för den verksamhet som anges i 15 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Ändringar

Förordning (2022:208) med instruktion för Boverket

Ikraftträder
2022-05-02

Förordning (2022:387) om ändring i förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:1204) om ändring i förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2022-07-25