Upphävd författning

Lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:662 i lydelse enligt SFS 1995:1540
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till staten skall betalas skatt enligt denna lag på premier som erläggs av svensk juridisk person och fysisk person, som är bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här avseende personförsäkring som har meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse. Med premier likställs ersättning som lämnats vid sådan överlåtelse som avses i 2 § under förutsättning att tidigare betalningar för försäkringen inte varit skattepliktiga enligt denna lag.

[S2]Skatt skall dock ej betalas för premier som utgör omkostnad i näringsverksamhet utom riket. Lag (1995:1540).

2 §  Skattskyldig är den som har slutit försäkringsavtal med utländskt försäkringsföretag eller den som vid överlåtelse av försäkringen trätt i dennes ställe.

3 §  Skatten utgår med 15 procent av premiebeloppet.

4 §  Skattskyldighet inträder när betalning sker.

5 §  Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte skall betalas.

[S2]Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det utländska försäkringsföretaget i den stat där det är hemmahörande är underkastat en inkomstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Om det inte finns fulla skäl för befrielse får skatten sättas ned till hälften.

[S3]Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas. Lag (1993:467).

6 §  Skattskyldig skall anmäla sig till beskattningsmyndigheten för registrering.

7 §  Den som är skattskyldig skall lämna deklaration för varje beskattningsår då betalning skett.

8 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar

Lag (1993:467) om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1995:1540) om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om ersättning som lämnas efter den 30 juni 1995.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:119, Prop. 1995/96:97, Bet. 1995/96:SkU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1996-01-01

Lag (1996:1242) om upphävande av lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:67, Prop. 1995/96:231, Bet. 1996/97:SkU4
  Omfattning
  upph.