Upphävd författning

Förordning (1990:709) om svavelskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:709
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid registrering enligt 3 § lagen (1990:587) om svavelskatt får lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske i större omfattning, om den som ansöker om registrering

  1. normalt håller i lager minst 750 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 500 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller
  2. har en årlig omsättning av minst 7 500 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 5 000 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle.

[S2]Om den som ansöker om registrering omsätter eller håller i lager både fasta och flytande skattepliktiga bränslen skall vid tillämpningen av första stycket varje kubikmeter flytande bränsle räknas om till 1,5 ton fast bränsle.

2 §  Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:500).

3 §  Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.

Ändringar

Förordning (1990:709) om svavelskatt

Ikraftträder
1991-07-01

Förordning (1993:500) om ändring i förordningen (1990:709) om svavelskatt

Ändring, SFS 1994:1784

    Omfattning
    upph.