Upphävd författning

Lag (1990:587) om svavelskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:587
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för svavel- innehållet i

 1. kolbränsle (ur tulltaxenr 27.01, 27.02 eller 27.04 tulltaxelagen 1987:1068),
 2. torvbränsle (ur tulltaxenr 27.03 tulltaxelagen),
 3. motorbrännolja och eldningsolja (ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen),
 4. sådana bränsleblandningar som avses i 1 § andra stycket lagen (1957:262) om allmän energiskatt. Lag (1993:845).

2 §  För kolbränsle och torvbränsle tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

[S2]För motorbrännolja och eldningsolja samt bränsleblandningar som avses i 1 § 4. tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter olja för varje tiondels viktprocent svavel i sådan olja. Svavelskatt tas inte ut om oljans svavelinnehåll är högst 0,1 viktprocent. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i oljan, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Lag (1993:845).

3 §  Bestämmelserna i 6 § första stycket 1--3, 7 §, 8 § första stycket 1, 2 och 4 samt andra stycket, 10 § andra stycket, 32 och 33 §§ lagen (1957:262) om allmän energiskatt tillämpas i fråga om svavelskatt. Hänvisningarna i 6 § första stycket 3 lagen om allmän energiskatt till 24 respektive 26 § i den lagen skall härvid i stället avse 4 respektive 5 § i denna lag.

[S2]I fråga om torvbränsle är den som tar upp torven att anse som producent.

4 §  I deklaration får avdrag göras för skatt på svavel i bränsle som

 1. i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse,
 2. återtagits i samband med återgång av köp,
 3. förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat ändamål,
 4. av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,
 5. förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energialstring,
 6. förbrukats för framställning av bensin eller sådant bränsle som anges i 1 § 3,
 7. försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köpare.

[S2]Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket 5, även göras för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller försålts för förbrukning i metallurgiska processer eller processer för framställning av varor av andra mineraliska ämnen än metaller, vari även skall anses ingå den gas- och värmeproduktion som sker till följd av sådana processer, eller i sodapannor eller lutpannor.

[S3]Avdrag enligt första stycket 7 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

5 §  Annan än den som är registrerad får köpa in bränsle utan skatt eller med nedsatt skatt mot avgivande av en försäkran till leverantören att bränslet skall användas för ett sådant ändamål som avses i 4 § första stycket 3 eller 5 eller andra stycket.

6 §  Har svavelskatt tagits ut och har den skattskyldige begränsat utsläpp av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige återbetalning med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet harminskat med.

[S2]Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av denne kompensation för den svavelskatt som belastar bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat med. Lag (1993:587).

7 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 6 § görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång.

[S2]Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger 1 000 kronor för ett kalenderkvartal. Lag (1993:476).

8 §  Har återbetalning eller kompensation för svavelskatt skett med för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit. Beslut härom meddelas av beskattningsmyndigheten.

[S2]Åtgärd för att ta ut oriktigt erhållit återbetalnings- eller kompensationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet erhållits. Lag (1993:476).

9 §  Beslut enligt 6 eller 8 § överklagas hos länsrätten. Lag (1993:476).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:587) om svavelskatt

Förarbeten
Prop. 1989/90:111
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1993:476) om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 6 eller 8 § före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8, 9, §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:845) om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-08-01

Ändring, SFS 1994:1776

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
  Omfattning
  upph.