Upphävd författning

Lag (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-03-15
Ändring införd
SFS 1990:77
Ikraft
1990-04-01
Upphäver
Lag (1987:474) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utöver vad som sägs i 1 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, får regeringen förordna att 3 och 5 §§ lagen skall tillämpas i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika. Regeringen får också meddela förordnande enligt 11 § tredje stycket lagen.
Om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande ej längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån upphäva eller ändra ett meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter.

Ändringar

Lag (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika

Förarbeten
Prop. 1989/90:97
Ikraftträder
1990-04-01

Lag (1993:1209) om upphävande av lagen (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika