Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:783
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-01

1 §  Skrivmateriel och förvaringsmedel får märkas med beteckningen svenskt arkiv endast om de är godkända för sådan märkning.

[S2]Föreskrifter om vad som krävs för godkännande och om vem som får meddela godkännande meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  Den som märker skrivmateriel eller förvaringsmedel med orden svenskt arkiv antingen ensamma, i sammansättning eller i förkortning trots att materielen eller förvaringsmedlen inte är godkända skall dömas till böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Detta gäller också för den som saluför skrivmateriel eller förvaringsmedel trots att han har kännedom om att märkningen inte är riktig.

3 §  Ett varuparti som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av ett sådant parti skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Ändringar

Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv

Förarbeten
Prop. 1989/90:72
Ikraftträder
1991-07-01