Upphävd författning

Förordning (1990:961) med instruktion för programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle;

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1990-09-27
Ändring införd
SFS 1990:961 i lydelse enligt SFS 1993:881
Ikraft
1990-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle (Avfallsforskningsrådet, AFR), skall verka för att inriktningen av den statligt finansierade forskningen inom avfallsområdet stämmer med de miljöpolitiska målen.

[S2]Syftet med Programrådets verksamhet är att stödja forskning för att utveckla teknik och styrmedel som, i arbetet för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, leder till miljöanpassade produkter, minskade avfallsmängder och mindre farligt avfall. Programrådet skall därvid även stödja forskning om ny teknik och nya metoder för hantering av existerande avfall.

[S3]Programrådet skall samverka med vetenskapliga institutioner inom universitet och högskolor samt med organisationer och statliga organ inom verksamhetsområdet inom och utom Sverige. Förordning (1993:881).

2 §  Programrådet skall särskilt

  1. samordna forskningsinsatserna så att ett effektivt utnyttjande av resurserna främjas,
  2. fördela medel till forskning inom ramen för Programrådets verksamhet. Förordning (1993:881).

3 §  Programrådet skall varje år med början år 1991 före september månads utgång lämna en redovisning av verksamhetens inriktning och resultat till regeringen.

Sammansättning

4 §  Programrådet består av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en kan vara vice ordförande.

[S2]/r3/ Organisation

5 §  Hos programrådet finns ett kansli som leds av en chef.

6 §  Programrådet får inrätta en eller flera beredningsgrupper med särskild kompetens i teknik för avfallssnål produktutveckling och avfallshantering.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på programrådet:

[S2]16 § om interna föreskrifter,

[S3]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S4]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S5]29 § om myndighetens beslut,

[S6]30 § om överklagande.

8 §  Programrådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

9 §  Programrådet avgör sina ärenden vid sammanträde, om inte annat följer av 10 och 11 §§. Sammanträde skall hållas om minst hälften av ledamöterna begär det.

10 §  Programrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att programrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som krävs för beslutsförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med programrådet.

12 §  Programrådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till någon ledamot, en beredningsgrupp eller chefen för kansliet att avgöra ärenden, som är av det slaget att de inte behöver prövas av programrådet.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

14 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

[S3]Programrådet får inom sig utse vice ordförande.

15 §  Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av programrådet.

[S3]/r3/ Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av programrådet även i fråga om chefen för kansliet.

[S2]/r3/ Överklagande

17 §  Programrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1990:961) med instruktion för Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle

Förordning (1993:881) om ändring i förordningen (1990:961) med instruktion för Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1995:824

    Omfattning
    upph.