Upphävd författning

Renhållningsförordning (1990:984)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1990-10-25
Ändring införd
SFS 1990:984 i lydelse enligt SFS 1997:1174
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Renhållningsförordning (1979:904)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i renhållningslagen (1979:596).

2 §  Generalläkaren får efter samråd med Statens naturvårdsverk meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av renhållningslagen (1979:596) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten.

[S2]Tillsynen över efterlevnaden av renhållningslagen och föreskrifter, meddelade med stöd av lagen, utövas inom Försvarsmakten av generalläkaren. Förordning (1997:110).

3 §  Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

Den kommunala renhållningsskyldigheten

4 §  Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

4 a §  Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall efter den 31 december 1994 forslas bort genom kommunens försorg.

[S2]Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt. Förordning (1991:1537).

5 §  Kommunfullmäktige får i fråga om annat avfall än hushållsavfall föreskriva

 1. att avfallet skall forslas bort genom kommunens försorg,
 2. att kommunen skall se till att avfallet slutligt omhändertas.

[S2]Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda fall medge undantag från vad som med stöd av första stycket har föreskrivits i fråga om bortforsling.

6 §  Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall hållas skilda från annat avfall i avvaktan på bortforsling. Kommunfullmäktige får därvid föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs i fråga om avfallssortering för att underlätta återanvändning och återvinning av avfallet eller från miljövårdssynpunkt.

7 §  Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4--6 §§ gäller inte om de motsvaras av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8-- 10 §§.

Kommunal renhållningsskyldighet för särskilda avfallsslag

8 §  Inom de kommuner som anges i bilaga 1 till denna förordning skall pappersavfall som utgörs av utgallrade arkivhandlingar eller liknande avfall från kontorsverksamhet forslas bort genom kommunens försorg. I berörda kommuner skall avfallet i avvaktan på bortforsling förvaras på ett sådant sätt att återvinning underlättas. Kommunfullmäktige får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om förvaring av pappersavfall.

[S2]Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får meddela föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall medge undantag från första stycket. Detta gäller dock endast om det kan anses säkerställt att pappersavfall som annars skulle ha hämtats genom kommunens försorg kommer att återvinnas utan att sådan hämtning sker eller om det annars finns särskilda skäl för det.

[S3]Om insamling av pappersavfall från en viss bebyggelse inte kan anses motiverad med hänsyn till transportkostnaderna eller av andra särskilda skäl, får den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer meddela föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall medge undantag från första stycket. Förordning (1994:1344).

9 § har upphävts genom förordning (1994:1130).

10 §  Från fartyg som ligger i hamn skall genom kommunens försorg tas emot och forslas bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.

[S2]I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

Kommunal renhållningsordning m.m.

11 §  Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter enligt 9 § andra stycket renhållningslagen (1979:596) om innehållet i en avfallsplan.

12 §  Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

13 §  Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.

[S2]Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfallsplanerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Statens naturvårdsverk.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen skall utformas. Förordning (1995:1127).

13 a §  Kommunfullmäktige får meddela sådana närmare föreskrifter som avses i 19 § andra stycket renhållningslagen (1979:596). Förordning (1993:1636).

Tillsyn

14 §  Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

Överklagande

15 §  Beslut i särskilda fall om undantag enligt 5 § andra stycket samt 8 § andra och tredje styckena får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1174).

Bilaga 1

Förteckning över kommuner som har utvidgat kommunalt renhållningsmonopol och separeringsskyldighet i fråga om visst pappersavfall, enligt 8 § renhållningsförordningen (1990:984).

Stockholms län

Botkyrka Haninge Järfälla Nacka Nynäshamn Salem Tyresö

Södermanlands län

Oxelösund

Östergötlands län

Mjölby Motala

Jönköpings län

Gislaved

Kronobergs län

Markaryd

Skåne län

Helsingborg

Dalarnas län

Borlänge Falun

Gävleborgs län

Hofors Sandviken

Västernorrlands län

Ändringar

Renhållningsförordning (1990:984)

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1537) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1228) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1636) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ny 13 a §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:681) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1130) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:210, Prop. 1993/94:110, Bet. 1993/94:JoU16
  Omfattning
  upph. 9 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1206) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1344) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1127) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1265) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:110) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Ändring, SFS 1998:902

Omfattning
upph.

Förordning (1998:1174) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

Omfattning
ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
1998-10-01