Upphävd författning

Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:886 i lydelse enligt SFS 2010:400
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Lag (1985:993) om avgifter för granskning av filmer och videogram
Förordning (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Granskningsplikt

1 §  Framställningen i en film eller ett videogram skall vara granskad och godkänd av statens biografbyrå, innan den får visas vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

2 §  Från granskningsplikt enligt denna lag undantas filmer och videogram som

 1. sänds i ett TV-program som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen,
 2. utgör reklam för vara eller tjänst,
 3. visas vid varumässa, utställning eller sportevenemang, om inte själva visningen utgör en allmän sammankomst,
 4. visas inom ett museum som ett led i museets normala utställningsverksamhet och är en dokumentär framställning. Lag (1996:853).

3 §  Biografbyrån får för en viss filmfestival eller ett visst annat konstnärligt eller ideellt evenemang medge att framställningar i filmer och videogram visas för personer över femton år, även om framställningarna inte har granskats och godkänts för visning. Ett sådant medgivande får förenas med villkor som biografbyrån finner nödvändiga.

Bedömningsgrunder och åldersgränser

4 §  Framställningen i en film eller ett videogram eller en del därav får inte godkännas för visning, om händelserna skildras på sådant sätt och i sådant sammanhang att framställningen kan verka förråande.

[S2]Vid bedömningen skall särskilt beaktas om framställningen innehåller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur, skildrar sexuellt våld eller tvång eller skildrar barn i pornografiska sammanhang.

 • RÅ 1996:4:Fråga om våldsskildringar i två filmsekvenser om vardera ca 50 sekunder i en tre timmar lång film kan verka förråande i den mening som avses i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.

5 §  Framställningen i en film eller ett videogram får inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år, om den kan vålla barn i den aktuella åldersgruppen psykisk skada.

 • RÅ 1994:48:Fråga om framställning i film kan vålla barn under 15 år psykisk skada.

6 §  Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning där visning av en framställning i film eller videogram förekommer får tillträde inte medges någon som inte har uppnått den lägsta ålder som biografbyrån bestämt enligt 5 §, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Barn som inte fyllt sju år och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från sju år. Barn som fyllt sju år men inte elva år och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från elva år.

Arkivering

7 §  Filmer eller videogram som har lämnats in för granskning skall återlämnas till den som har begärt granskningen.

[S2]Om en framställning har godkänts delvis skall biografbyrån spela av de delar som inte har godkänts och bevara dessa avspelningar. Om framställningen är en film får dock biografbyrån i stället klippa av och bevara de delar som inte har godkänts.

Tillståndskort

8 §  Då en av biografbyrån granskad och godkänd framställning visas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, skall ett av biografbyrån utfärdat tillståndskort finnas tillgängligt.

Avgifter

9 §  Avgift för granskning enligt denna lag tas ut med

 1. grundavgift 200 kronor,
 2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock minst 200 kr,
 3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med 975 kronor.

[S2]Tidsavgift tas inte ut om en film eller ett videogram till väsentlig del är en dokumentär framställning.

[S3]Om en film eller ett videogram har en speltid under trettio minuter vid normal visningshastighet tas en avgift ut för varje tillståndskort utöver det första med 450 kronor, eller, om speltiden understiger fem minuter, med 70 kronor.

[S4]Om en film eller ett videogram endast skall visas vid en filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt evenemang där sådana framställningar förekommer som godkänts för personer under 15 år, får Biografbyrån medge befrielse från avgift för granskningen. Lag (2006:1443).

Tillsyn

10 §  Biografbyrån utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt av 16 kap.10 c och 10 d §§brottsbalken när det gäller rörliga bilder. Byrån ska därvid verka för att överträdelser av bestämmelserna beivras.

[S2]Byrån får uppdra åt därtill lämpade personer att utöva tillsyn för byråns räkning. Lag (2010:400).

11 §  För sin tillsyn har biografbyrån rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen där filmer och videogram försäljs eller hyrs ut eller visas för konsumenter.

[S2]Biografbyrån har för sin tillsyn även rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen som huvudsakligen används för lagring eller förvaring av filmer och videogram.

12 §  Biografbyrån har rätt att av den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte sprider filmer eller videogram på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

13 §  Om det kan antas att en framställning sprids i strid med 16 kap. 10 c § brottsbalken, får biografbyrån utan ersättning ta hand om ett exemplar för kontroll under högst 24 timmar. Om det finns särskilda skäl, får tiden utsträckas, dock längst till fem dygn. Lag (2010:400).

14 §  Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Register över videogramdistributörer m. m.

15 §  För att underlätta tillsynen skall biografbyrån upprätta ett register över videogramdistributörer. Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får innehålla endast sådana uppgifter som lämnas av de registreringsskyldiga enligt 17 §.

16 §  Kungl. biblioteket får ha terminalåtkomst till de uppgifter i registret som behövs för bibliotekets verksamhet. Lag (2008:1417).

17 §  Den som yrkesmässigt säljer eller hyr ut videogram skall anmäla sig för registrering hos biografbyrån.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas till registret.

18 §  Bestämmelser om att biografbyrån har terminalåtkomst till det register som Kungl. biblioteket för över pliktexemplar av filmer och videogram finns i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Lag (2008:1417).

Ansvars- och överklagandebestämmelser m. m.

19 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning som inte omfattas av medgivande enligt 3 §, visar en framställning i film eller videogram som omfattas av granskningsplikt men inte har godkänts för visning,
 2. bryter mot villkor enligt 3 §,
 3. bryter mot 6 § om åldersgränser för tillträde till visning,
 4. bryter mot 8 § om tillståndskort,
 5. underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 17 §.

20 §  Film, videogram och utrustning som använts i strid med 1 § skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

21 §  Biografbyråns beslut enligt denna lag i frågor om granskning av film och videogram får överklagas hos kammarrätten. I övrigt får byråns beslut enligt denna lag inte överklagas.

22 §  Vid prövning av mål enligt denna lag består kammarrätten av tre lagfarna ledamöter samt två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna skall en ha särskilda kunskaper om film och en i beteendevetenskap. Även om en av de särskilda ledamöterna är frånvarande, får målet avgöras om tre av kammarrättens ledamöter är ense om slutet.

[S2]Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 12 § andra stycket 1--3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

23 §  Regeringen förordnar för högst fem år i sänder minst sex, högst tio personer att efter kallelse inträda som särskilda ledamöter i kammarrätten vid handläggning av mål enligt denna lag. Av dessa personer skall hälften ha särskilda kunskaper om film och hälften ha särskilda kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen. Avgår sådan person under den tid, för vilken han har blivit utsedd, förordnar regeringen annan person i hans ställe.

[S2]De särskilda ledamöterna skall vara svenska medborgare. De får inte vara underåriga eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

24 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om inkallande av de särskilda ledamöterna till tjänstgöring i kammarrätten samt om ordnandet av kammarrättens arbete med handläggning av mål enligt denna lag och därmed sammanhängande frågor.

[S2]Särskild ledamot får för tid, under vilken han varit inkallad till tjänstgöring, ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m. och lagen (1985:993) om avgifter för granskning av filmer och videogram skall upphöra att gälla.
  2. Om en framställning om granskning av film eller videogram har kommit in till statens biografbyrå före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter gälla. Bestämmelserna i 4 § skall dock tillämpas i stället för bestämmelserna i 3 § förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m.
  3. Den som vid den nya lagens ikraftträdande bedriver registreringspliktig verksamhet skall registrera sig hos biografbyrån senast den 1 mars 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:70
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:148) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Lag (1991:2031) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Lag (1992:315) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Lag (1993:1393) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:25, Prop. 1993/94:10, Bet. 1993/94:KrU8
  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:367) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:286, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KrU28
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:853) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1996:1594) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KrU1
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:1712) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förarbeten
Rskr. 1998/99:55, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:KrU1
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:666) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1050) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förarbeten
Rskr. 2001/02:72, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:KrU1
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2006:1443) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förarbeten
Rskr. 2006/07:37, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:KrU1
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:1417) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förarbeten
Rskr. 2008/09:132, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:UbU1
Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:400) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förarbeten
Rskr. 2009/10:274, Prop. 2009/10:70, Bet. 2009/10:KU34
Omfattning
ändr. 10, 13 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Ändring, SFS 2010:1882

Omfattning
upph.