Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1046 i lydelse enligt SFS 2020:61
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant bidrag till arbetshjälpmedel som avses i 30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1676).

Bidrag till arbetshjälpmedel

2 §  Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den försäkrade och får avse kostnaden för

 1. att köpa eller, om det är ekonomiskt mera förmånligt, att hyra sådana arbetshjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den försäkrade skall kunna utföra sitt arbete,
 2. expertundersökningar i ärenden om sådana anpassningsåtgärder som avses i 1, och
 3. att reparera arbetshjälpmedlet.

 • HFD 2017:6:Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

3 §  Bidrag får inte lämnas för

 1. att skaffa ett hjälpmedel eller en anordning som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, eller
 2. reparation av en fast anordning, en maskin eller en byggnad.

[S2]Bidrag får inte heller lämnas för kostnader för hjälpmedel eller en anordning som kan ersättas genom annat statligt bidrag. Förordning (2014:1058).

 • HFD 2017:6:Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

4 §  Arbetsgivaren och den försäkrade kan vardera få bidrag med högst 50 000 kronor. Bidrag till datorbaserade hjälpmedel får dock beviljas med högre belopp än 50 000 kronor. Om det finns synnerliga skäl, kan Försäkringskassan medge att bidrag även i ett annat fall lämnas med ett högre belopp.

[S2]Bidrag till arbetsgivaren lämnas med hälften av den kostnad för hjälpmedlet eller anordningen som överstiger 10 000 kronor. Om det finns särskilda skäl och det har avgörande betydelse för om en försäkrad skall kunna ha kvar sitt arbete, får dock bidrag lämnas för mer än hälften av kostnaden.

[S3]Bidrag till den försäkrade lämnas för hela kostnaden, om hjälpmedlet eller anordningen saknar värde för någon annan än den försäkrade. I andra fall lämnas bidrag med lägst halva kostnaden. Förordning (2004:895).

 • RÅ 1998:21:En försäkrad med vissa funktionshinder arbetar ensam i en egen rörelse med lastmaskin. Maskinen har utrustats med centralsmörjningssystem som arbetshjälpmedel för den försäkrades rehabilitering. Utrustningen har bedömts sakna värde för någon annan än den försäkrade, som därför ansetts berättigad till bidrag för hela kostnaden.

5 §  Bidraget skall betalas tillbaka, om hjälpmedlet eller anordningen inte längre används för avsett ändamål. Återbetalningsbeloppet skall minskas med högst en femtedel för varje helt år som har gått sedan bidraget beviljades. Om det finns särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas eller efterges.

[S2]Om den försäkrade blir arbetsoförmögen eller det finns andra liknande skäl, kan återbetalningsskyldigheten fullgöras genom att hjälpmedlet eller anordningen överlåts till Försäkringskassan. Förordning (2004:895).

Övriga bestämmelser

6 §  Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel skall göras hos Försäkringskassan innan anskaffningen sker. En ansökan som har gjorts senare får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (2004:895).

7 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas längst till och med månaden före den då den försäkrade fyller 68 år. Förordning (2020:61).

8 §  Innan ett ärende om bidrag till en arbetsgivare avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

9 §  Bestämmelser om ändring och omprövning av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och en domstols beslut finns i 113 kap.317, 19, 20 och 21 §§socialförsäkringsbalken. Förordning (2013:394).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1998:1064) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel

Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1268) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (2004:895) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 9 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1484) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1676) om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 9 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:394) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1058) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2020:61) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
 2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-04-01