Upphävd författning

Förordning (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1081 i lydelse enligt SFS 2000:447
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för handikappfrågor i skolan skall ge hjälp och stöd till kommunerna för att underlätta skolgången för elever med handikapp i skolan samt ge stöd till eleverna i skolarbetet. Institutet skall också ge samma hjälp och stöd till sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn.

[S2]För hörselskadade elever skall institutet samverka med landstingens pedagogiska hörselvård. Förordning (1993:1217).

2 §  Institutet skall utveckla, framställa och distribuera läromedel för synskadade, rörelsehindrade, hörselskadade/döva och utvecklingsstörda elever.

[S2]Institutet skall även informera om lämpliga läromedel som finns på marknaden.

3 §  Institutet är central förvaltningsmyndighet för Ekeskolans, Åsbackaskolans, Hällsboskolans och Tomtebodaskolans resurscenter.

[S2]Institutet skall i denna egenskap särskilt

 • till regeringen lämna underlag för beräkning av ramanslag för resurscentren samt förslag till fördelning av belopp på ramposter under ramanslaget,
 • sammanställa och med eget yttrande till regeringen lämna över resurscentrens budgetunderlag, årsredovisningar och övriga ekonomiska redogörelser,
 • stödja resurscentren med rådgivning i övergripande ekonomiska och juridiska frågor. Förordning (2000:447).

4 §  Institutet skall främja forsknings- och utvecklingsarbete rörande stödinsatser för elever med handikapp i skolan.

[S2]Institutet skall i lämpliga former samråda med statens skolverk, andra myndigheter som har ansvar inom handikappområdet och handikapporganisationerna.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

[S2]De uppgifter som enligt 11 och 13 §§verksförordningen skall skötas av styrelsen skall i stället skötas av generaldirektören. Förordning (1996:546).

Myndighetens ledning

6 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Organisation

7 § har upphävts genom förordning (1996:546).

8 §  Inom institutet skall finnas en fältorganisation för den specialpedagogiska stödverksamheten bestående av konsulenter för synskadade förskolebarn samt för synskadade, rörelsehindrade, döva-utvecklingsstörda och blinda-utvecklingsstörda elever och dövblinda vuxna inom det offentliga skolväsendet. Förordning (1996:546).

9 §  Vid institutet finns de rådgivande organ som regeringen beslutar.

Personalföreträdare

11 § har upphävts genom förordning (1996:546).
12 § har upphävts genom förordning (1996:546).
13 § har upphävts genom förordning (1996:546).
14 § har upphävts genom förordning (1996:546).
15 § har upphävts genom förordning (1994:888).

Rätt att ta ut ersättning

16 §  Institutet har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1--6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (1992:216).

Ändringar

Förordning (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:216) om ändring i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:715) om ändring i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1217) om ändring i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:888) om ändring i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Omfattning
  upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:546) om ändring i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

  Omfattning
  upph. 7, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11, 12, 13 §§; ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:447) om ändring i förordningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2001:286

Omfattning
upph.