Upphävd författning

/r1/ Förordning (1991:1172) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1991/92;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-06-27
Ändring införd
SFS 1991:1172
Ikraft
1991-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheter som redovisar lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg har rätt att från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto under budgetåret 1991/92 göra avräkning enligt andra och tredje styckena.

[S2]En myndighet som under budgetåret låter en anställd delta i utbildning och efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare får avräkna 460 kronor per arbetsdag som myndigheten har haft ersättaren anställd.

[S3]För varje arbetstagare, som under budgetåret deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter, får myndigheten avräkna högst 75 kronor per utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kronor.

2 §  Avräkningen görs månadsvis i efterskott.

3 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1172) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1991/92

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991 och tillämpas från och med den 1 juli 1991.
Förarbeten
Prop. 1990/91:150
Ikraftträder
1991-08-01

Ändring, SFS 1992:807

    Omfattning
    upph.