Upphävd författning

Förordning (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-08-22
Ändring införd
SFS 1991:1234 i lydelse enligt SFS 1997:984
Ikraft
1991-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning gäller vid försöksverksamhet inom Göteborgs och Bohus läns landsting samt i Göteborgs kommun. Försöksverksamheten får pågå längst till utgången av år 1998 och avse försäkrade som året innan behandlingen påbörjas har fyllt lägst 19 år. Förordning (1997:984).

2 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 §, 5 § första stycket, 6, 7 och 28 §§ tandvårdstaxan (1973:638) får ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till vårdgivaren bestämmas till visst belopp per försäkrad som omfattas av försöksverksamheten. Förordning (1996:1535).

3 §  Storleken av patientavgiften bestäms av den allmänna försäkringskassan för respektive försöksområde efter samråd med företrädare för vårdgivaren. Därvid skall de försäkrades behov av skydd mot höga patientavgifter beaktas.

4 §  För de i 1 § angivna försöksverksamheterna lämnas ersättning från sjuk- försäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring av den allmänna försäkringskassan till folktandvårdens huvudman månadsvis i efterskott.

5 §  Ersättning för försöksverksamheten lämnas för år per patient som omfattas av försöket med 185 kronor om patienten är under 40 år och med 437 kronor om patienten är 40 år eller äldre. Förordning (1997:984).

6 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

Förordning (1993:1668) om ändring i förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:12) om ändring i förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1995:1503) om ändring i förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  I fråga om ersättning som avser behandlingar vilka påbörjats före ikraftträdandet gäller 5 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1535) om ändring i förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:984) om ändring i förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2008:195) om upphävande av förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

Omfattning
upph.