Upphävd författning

Förordning (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1281 i lydelse enligt SFS 1992:1553
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I syfte att öka boendekvaliteten för äldre, handikappade och långtidssjuka lämnas statsbidrag enligt denna förordning för ombyggnad och annan förändring av

 • sjukhem och andra vårdinrättningar som avses 1 och 2 §§ lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar, samt
 • andra långvårdsenheter och enskilda vårdhem med huvudsaklig omvårdnadsinriktning.

[S2]Statsbidrag lämnas också för nybyggnad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad enligt 20 § socialtjänstlagen (1980:620) samt av bostäder med särskild service enligt 21 § socialtjänstlagen. För att statsbidrag skall lämnas enligt detta stycke skall också kraven i 4 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention och de grundläggande krav på utrymmes- och utrustningsstandard som följer av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) vara uppfyllda. Beträffande särskilda boendeformer för äldre gäller som minimistandard att bostaden skall vara utrustad med kokskåp och att den skall inrymma toalett, dusch och entréutrymme. Kravet på kokskåp och entréutrymme behöver inte vara uppfyllt i fråga om gruppbostäder för åldersdementa eller när det i andra fall är uppenbart obehövligt. Förordning (1992:1553).

2 §  Statsbidrag enligt 1 § lämnas med 50 000 kronor per tillkommande enbäddsrum eller bostadslägenhet som färdigställts under åren 1992--1996.

[S2]Bidraget lämnas inom en total ram om 1 000 000 000 kronor. Förordning (1992:1553).

3 §  Beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning meddelas av socialstyrelsen. Ansökan skall ges in till styrelsen inom den tid som denna bestämmer.

[S2]Bidrag får inte beviljas för tillkommande enbäddsrum eller bostadslägenhet för vilka det har beviljats eller samtidigt beviljas bidrag enligt förordningen (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer.

4 §  Beviljade bidrag betalas ut av socialstyrelsen till den som driver den verksamhet som anges i 1 §.

5 §  Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats.

6 §  På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är den som beviljats stöd enligt denna förordning skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

7 §  Socialstyrelsens beslut om enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m.m.

Förordning (1991:1954) om ändring i förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1553) om ändring i förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1994:748

  Omfattning
  upph.