Upphävd författning

/r1/ Förordning (1991:1285) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1285
Ikraft
1991-10-01
Upphäver
Förordning (1988:670) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Universitets- och högskoleämbetet skall, såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets område, verka för att de mål och riktlinjer som riksdagen och regeringen fastställer förverkligas inom givna ramar. Ämbetet skall därvid särskilt följa upp och utvärdera verksamheten i högskolan samt utöva tillsyn över verksamheten där.

[S2]Ämbetet skall också följa den internationella utvecklingen inom högskoleområdet. Ämbetet svarar vidare för antagning av studerande enligt vad som är särskilt föreskrivet.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på ämbetet med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 22 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

3 §  Universitetskanslern är chef för ämbetet.

[S2]/r3/ Organisation

4 §  Inom ämbetet finns tre avdelningar, nämligen avdelningen för uppföljning och utvärdering, avdelningen för tillsyn samt studerandeavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S2]Utöver de avdelningar som anges i första stycket får det finnas andra arbetsenheter enligt ämbetets bestämmande.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på ämbetet.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

6 §  Ämbetets personalansvarsnämnd består -- förutom av universitetskanslern och personalföreträdarna -- av cheferna för de tre avdelningarna. Universitetskanslern är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

7 §  Universitetskanslern förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av universitetskanslern.

Andra tjänster tillsätts av ämbetet

8 §  Förordnande att vara universitetskanslerns ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av universitetskanslern.

[S2]/r3/ Bisysslor

9 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av ämbetet även i fråga om avdelningschefer.

[S2]/r3/ Rätt att ta ut ersättning

10 §  Ämbetet har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket ersättningsförordningen (1991:354) utan den begränsning som föreskrivs i tredje stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (1991:1285) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet

Ikraftträder
1991-10-01

Ändring, SFS 1992:397

    Omfattning
    upph.