Upphävd författning

Förordning (1991:139) om stöd till verkstadsteknisk utveckling

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1991-04-04
Ändring införd
SFS 1991:139
Ikraft
1991-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja industriell utveckling inom små och medelstora verkstadsföretag lämnas stöd enligt denna förordning inom ramen för programmet för verkstadsteknisk utvecklingsverksamhet.

[S2]Stöd lämnas för finansiering av projekt som syftar till att öka företagens konkurrensförmåga och produktivitet genom att utnyttja ny teknik och nya material i produkter och produktionsprocesser.

[S3]Stödet lämnas i form av lån eller bidrag.

2 §  Stöd får endast lämnas för projekt som innefattar kommersiell och teknisk risk och som bedöms kunna få tillfredsställande lönsamhet.

3 §  Stöd får inte lämnas om annat statligt stöd har lämnats eller bedöms kunna lämnas för samma projekt eller om finansieringen bedöms kunna ske

 1. på den allmänna kreditmarknaden under normala marknadsmässiga villkor,
 2. med stöd enligt förordningen (1987:894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond,
 3. med stöd enligt förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 4. med stöd enligt förordningen (1979:630) om statligt kreditstöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete, eller
 5. med stöd enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd.

Stödets storlek

4 §  Stöd till projekt får motsvara högst halva kostnaden för projektet.

Särskilda bestämmelser om lån

5 §  Lånetid och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

6 §  Om återbetalningen inte regleras enligt 7 § skall på ett lån utgå marknads- mässig ränta från dagen för utbetalningen. Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

7 §  Om det bedöms lämpligt får återbetalningen av ett lån helt eller delvis ersättas med en löpande avgift. Den löpande avgiften skall avse en andel av omsättningen för produkten i fråga eller en andel av företagets vinst.

8 §  Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet med lånet.

[S2]För lån skall ställas den säkerhet som kan fordras med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet samt till övriga omständigheter.

9 §  Återbetalningsskyldigheten kan helt eller delvis efterges, om stödmot- tagaren kan visa att förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja projektets resultat lönsamt.

Särskilda bestämmelser om bidrag

10 §  Bidrag kan lämnas med förbehåll att mottagaren förbinder sig att utge ersättning till bidragsgivaren i form av ett engångsbelopp eller en löpande avgift. Den löpande avgiften skall avse en andel av omsättningen för produkten i fråga eller en andel av företagets vinst. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

[S2]Bidragsmottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet om han kan visa att förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja projektets resultat lönsamt.

11 §  Bestämmelsen i 8 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om bidrag.

Uppsägning och återkrav

12 §  Beslut att lämna stöd kan omedelbart hävas, om

 1. stödmottagaren genom en oriktig eller vilseledande uppgift har föranlett att stödet har beviljats,
 2. stödmottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de föreskrifter och villkor som gäller för stödet, eller
 3. sådana förhållanden inträffat att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få inneha stödet.

[S2]En upplysning om bestämmelserna i första stycket skall tas in i beslutet om att lämna stödet.

[S3]Beslut om hävande enligt första stycket får inte meddelas senare än tio år efter det att stödet beviljades.

13 §  När beslut om hävande enligt 12 § första stycket har meddelats skall lånet sägas upp till omedelbar betalning eller bidraget helt eller delvis krävas åter.

Förfarandet m. m.

14 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av delegationen för verkstadsteknisk utveckling.

15 §  En ansökan om stöd skall vara skriftlig och lämnas in till delegationen. Ansökningen skall innehålla uppgift om

 1. det företag som ansökningen avser, dess verksamhet och ekonomiska ställning,
 2. ändamålet med stödet och de skäl i övrigt som åberopas för ansökningen och
 3. statligt stöd i annan form som eventuellt har sökts eller beviljats för det projekt som ansökningen avser.

[S2]Sökanden skall i övrigt tillhandahålla det underlag som delegationen finner nödvändigt för att kunna pröva ansökningen.

16 §  Delegationen skall följa verksamheten hos dem som har erhållit stöd och därvid utöva tillsyn över att stödvillkoren iakttas.

17 §  Delegationens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:139) om stöd till verkstadsteknisk utveckling

Förarbeten
Prop. 1989/90:88
Ikraftträder
1991-05-01

Förordning (1993:325) om upphävande av förordningen (1991:139) om stöd till verkstadsteknisk utveckling

  Övergångsbestämmelse

  Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beslutats före den 1 juli 1993. Uppgifter som enligt förordningen åligger delegationen för verkstadsteknisk utveckling skall dock fullgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket.
  Omfattning
  upph.