Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991:1510 i lydelse enligt SFS 2012:773
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2012:646.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Barbados undertecknade den 1 juli 1991 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 3 november 2011, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2012:646).

2 §  Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2012:646).

3 §  Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt. Lag (2011:1347).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Förarbeten
Prop. 1991/92:11
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (2011:1347) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Denna lag tillämpas beträffande
    1. källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
    2. andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
    3. informationsutbyte enligt artikel 27 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.
Bilagan är inte med här.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:13, Prop. 2011/12:169, Bet. 2012/13:SkU5
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraftträder
2012-12-31

Förordning (2012:773) om ikraftträdande av lagen (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Omfattning
ikrafttr. av 2012:646