Upphävd författning

Lag (1991:1876) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1991-12-12
Ändring införd
SFS 1991:1876
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Lag (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För tiden den 1 januari 1992--den 31 mars 1993 skall i stället för bestämmelserna om ledamotsarvode i 3 § första stycket lagen (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter gälla vad som föreskrivs i 2 och 3 §§.

2 §  För tiden den 1 januari 1992--den 31 mars 1992 skall ledamotsarvodet betalas med 22 230 kronor i månaden.

3 §  För tiden den 1 april 1992--den 31 mars 1993 skall ledamotsarvodet enligt 2 § höjas med det belopp som motsvarar den genomsnittliga höjning av månadslönen som för tid fr. o. m. den 1 april 1992 kan tillkomma de statstjänstemän som anges i 3 § första stycket lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1876) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1993:147

    Omfattning
    upph.