Upphävd författning

Lag (1991:1877) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-12-12
Ändring införd
SFS 1991:1877
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För tiden den 1 januari 1992--den 31 mars 1993 skall i stället för bestämmelserna om statsrådens arvoden i 1 § lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m. m. gälla vad som föreskrivs i 2 och 3 §§.

2 §  För tiden den 1 januari 1992--den 31 mars 1992 skall arvodet till statsministern betalas med 47 593 kronor i månaden. För samma tid skall arvodet till övriga statsråd betalas med 43 830 kronor i månaden.

3 §  För tiden den 1 april 1992--den 31 mars 1993 skall arvodena enligt 2 § höjas med det belopp som motsvarar den genomsnittliga höjning av månadslönen som för tid fr. o. m. den 1 april 1992 kan tillkomma de statstjänstemän som anges i 3 § första stycket lagen (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter.

Ändringar

Lag (1991:1877) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1993:148

    Omfattning
    upph.