Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1991-05-23
Ändring införd
SFS 1991:359 i lydelse enligt SFS 2022:343
Ikraft
1991-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

2 §  Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom, skall avdrag göras på statsrådets arvode och sådan avlöningsförstärkning som avses i 6 §.

[S2]Under de första fjorton dagarna av en sjukperiod görs avdrag enligt de bestämmelser som gäller för tjänstemännen i Regeringskansliet. Avdraget per dag därefter är 15 procent för den femtonde till och med den nittionde dagen samt 25 procent för de därpå följande dagarna. Avdraget skall beräknas på grundval av arvodet och avlöningsförstärkningen delat med antalet dagar i månaden. Lag (2006:991).

2 a §  Om statsministern medger ett statsråd hel eller delvis frånvaro för att ta hand om sitt barn, ska avdrag göras på statsrådets arvode. Avdrag ska göras med 10 procent av arvodet per dag för var och en av de dagar som statsrådet är helt eller delvis frånvarande. Lag (2018:681).

Prop. 2017/18:162: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 5, och innehåller bestämmelser om förändringarna i arvode som följer av att statsministern fattat beslut om att medge ett statsråd frånvaro från uppdraget som statsråd för att ta hand om sitt barn. Föräldraledighetslagen kan vara till vägledning när en fråga om sådan ledighet aktualiseras.

I paragrafen ...

3 §  Ett statsråd som inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom skall snarast anmäla detta i den ordning som regeringen föreskriver. Lag (1991:832).

4 §  Statsråden har rätt till de sjukvårdsförmånder som gäller för tjänstemän i regeringskansliet. Lag (1991:832).

5 §  Ett statsråd som gör en inrikes resa inom ramen för sitt uppdrag har rätt till resekostnadsersättning, bilersättning och biltillägg enligt de bestämmelser som gäller för tjänstemännen i Regeringskansliet.

[S2]Ett statsråd som är ledamot av riksdagen har dessutom rätt till sådan ersättning vid resor mellan Stockholm och den valkrets som han representerar i riksdagen. Lag (2006:991).

6 §  Ett statsråd som har längre färdväg än 70 kilometer från bostaden på hemorten till Regeringskansliet har, om förutsättningarna för avdrag i 12 kap.18-20 §§inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda, rätt till avlöningsförstärkning med de belopp som gäller för tjänstemän med tidsbegränsad anställning i Regeringskansliet. Ersättning för logikostnad betalas med samma belopp som gäller för riksdagsledamöter enligt 6 kap. 4 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. För resor mellan Stockholm och hemorten betalas dessutom resekostnadsersättning. Lag (2022:343).

7 § Har upphävts genom lag (2006:991).

8 §  Ett statsråd som gör en utrikes resa inom ramen för sitt uppdrag har rätt till resekostnadsersättning enligt de bestämmelser som gäller för statstjänstemän vid utrikes resor. Lag (2006:991).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:170
  Ikraftträder
  1991-06-01

Lag (1991:832) om ändring i lagen (1991:359) om sjukavdrag för statsråden

  Omfattning
  nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 3 §§; ändr. författningsrubr., nya 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1993:758) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelserna i 2 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:434
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1425) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1993:148) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m. m. skall upphöra att gälla.
  2. Om beslut enligt 1 § första stycket inte föreligger vid den tidpunkt då underlag för utbetalning av arvode till statsråd senast måste finnas, skall arvodet för den månaden betalas med 48 788 kronor till statsministern och med 45 025 kronor till övriga statsråd. Beloppen skall räknas av från de högre belopp som Statsrådsarvodesnämnden kan komma att fastställa för samma månad.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:62
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1996:1087) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Bestämmelserna i 2 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:32, Prop. 1996/97:6, Bet. 1996/97:KU8
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1999:1270) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2006:991) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:380
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 2, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2006-10-02

Lag (2012:890) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:64, Bet. 2012/13:KU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2016:1121) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:37, Bet. 2016/17:KU3
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:681) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2022:343) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Förarbeten
Rskr. 2021/22:232, Bet. 2021/22:KU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2022-07-01