Upphävd författning

Lag (1991:195) om penningmarknadskonton;

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1991-05-02
Ändring införd
SFS 1991:195
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag gäller i fråga om ensidiga skuldförbindelser som är avsedda för allmän omsättning och omfattas av låneemissioner som förvaltas av PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag (penningmarknadscentralen).

[K1]2 §  Skuldförbindelser som omfattas av denna lag och borgenärer som har rätt till betalning på grund av sådana förbindelser skall registreras hos penningmarknadscentralen med hjälp av automatisk databehandling i ett sådant register som avses i 4 kap. 1 §.

[S2]För skuldförbindelser som omfattas av denna lag får inte skuldebrev utfärdas.

[K1]3 §  Bankinspektionen skall övervaka att denna lag följs.

[K1]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förandet av register och förteckningar enligt denna lag.

2 kap. Medlemmar i penningmarknadscentralen

[K2]1 §  Endast riksbanken, riksgäldskontoret och den som har bankinspektionens tillstånd att delta i penningmarknadscentralens verksamhet får öppna konton (penningmarknadskonton) och göra anmälningar för registrering hos centralen. Deltagarna i verksamheten benämns i denna lag medlemmar.

[S2]Vid bankinspektionens prövning av en ansökan om tillstånd enligt första stycket skall beaktas om sökanden med hänsyn till sin organisation, ekonomiska ställning och verksamhet på penningmarknaden är lämplig som medlem.

[S3]Bankinspektionen skall återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren genom att överträda denna lag eller på annat sätt visat sig olämplig att delta i penningmarknadscentralens verksamhet. Återkallelsebeslut gäller omedelbart, om ej annat förordnas.

[K2]2 §  Bankinspektionens beslut enligt 1 § överklagas hos kammarrätten.

[S2]Ett beslut varigenom bankinspektionen meddelat tillstånd eller avslagit en framställning av penningmarknadscentralen om återkallelse av tillstånd, får överklagas av denna.

3 kap. Ombud och förvaltare

[K3]1 §  En medlem i penningmarknadscentralen kan av bankinspektionen auktoriseras att såsom ombud öppna penningmarknadskonton och göra anmälan för registreringsåtgärder för borgenärers och andra rättighetshavares räkning hos penningmarknadscentralen (placerarombud) och att på motsvarande sätt företräda utfärdare av skuldförbindelser hos centralen (emittentombud). Riksbanken har rätt att utan auktorisation uppträda som placerarombud och emittentombud inom ramen för riksbankens uppgifter som centralbank.

[S2]En bank eller en fondkommissionär kan av bankinspektionen auktoriseras att såsom förvaltare i stället för borgenären registreras på penningmarknadskonto i fråga om skuldförbindelser som omfattas av ett förvaltningsuppdrag (förvaltarregistrering). Riksbanken har rätt att utan auktorisation uppträda som en sådan förvaltare inom ramen för sina uppgifter som centralbank. Är skuldförbindelser föremål för handel utomlands kan, efter tillstånd av bankinspektionen, i stället för borgenär som är bosatt utomlands, den som i utlandet fått uppdrag att förvalta hans förbindelser registreras som förvaltare på penningmarknadskonto.

[S3]En auktorisation eller ett tillstånd enligt första eller andra stycket får förenas med särskilda villkor för att allmänna och enskilda intressen skall tillgodoses. Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av bankinspektionen, om ett villkor har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om det annars inte längre finns förutsättningar för auktorisation eller tillstånd.

[S4]Beslut av bankinspektionen i frågor om auktorisation eller tillstånd får överklagas hos kammarrätten. Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte kammarrätten beslutar annat.

[K3]2 §  Upphör den som har auktoriserats enligt 1 § första stycket att vara medlem i penningmarknadscentralen, är auktorisationen utan verkan.

[K3]3 §  Om någon har auktoriserats som placerarombud men auktorisationen återkallas eller förlorar sin verkan enligt 2 §, skall de uppdrag som lämnats ombudet med stöd av 1 § första stycket på begäran av den berättigade övertas av annan medlem av penningmarknadscentralen som har auktoriserats som sådant ombud.

[K4]1 §  För varje utfärdare av sådana skuldförbindelser som förvaltas av penningmarknadscentralen skall hos centralen finnas ett register. Registret skall bestå av en förteckning över skuldförbindelserna, en löpande journal, en förteckning över förhandsregistreringar samt de penningmarknadskonton som har öppnats för borgenärerna.

[K4]2 §  I penningmarknadskonto för skuldförbindelser som inte är förvaltarregistrerade skall anges

 1. skuldbelopp och lånevillkor samt, i förekommande fall, antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp,
 2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
 3. borgenärens namn, identifieringsnummer och postadress, om borgenären är medlem i penningmarknadscentralen,
 4. pantsättningar utom i fall som avses i 7 kap. 7 § andra stycket,
 5. i förekommande fall att borgenären har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av skuldförbindelserna,
 6. konkurs avseende borgenären samt utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende en skuldförbindelse eller panträtt i skuldförbindelsen utom i sådana fall av utmätning som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket,
 7. förbehåll enligt 15 kap. 8 § föräldrabalken,
 8. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i övrigt göra skuldförbindelsen gällande,
 9. namn, identifieringsnummer och postadress för panthavare och den som har en rättighet på grund av inskränkning enligt 8 eller, om rättighetshavaren inte är medlem i penningmarknadscentralen, uppgift om vem som i egenskap av placerarombud är behörig att företräda honom.

[S2]I penningmarknadskonto för annan än medlem skall i stället för de uppgifter som avses i första stycket 3 antecknas en särskiljbar beteckning för borgenären samt en uppgift om vem som i egenskap av placerarombud är behörig att göra anmälan om registreringsåtgärder. Vad som föreskrivs i denna lag om den som är antecknad på penningmarknadskonto som borgenär gäller även borgenär för vilken särskiljbar beteckning har antecknats enligt vad nu har sagts.

[S3]Penningmarknadscentralen skall med hjälp av automatisk databehandling föra en särskild förteckning över de borgenärer som avses i andra stycket. I förteckningen skall anges de uppgifter som avses i första stycket 3 samt den särskiljbara beteckning som avses i andra stycket.

[K4]3 §  Ett penningmarknadskonto för skuldförbindelser som är förvaltarregistrerade skall innehålla

 1. de uppgifter som avses i 2 § första stycket 1 och 2,
 2. förvaltarens namn, identifieringsnummer samt postadress, om förvaltaren är medlem i penningmarknadscentralen,
 3. anmärkning att skuldförbindelserna förvaltas för annans räkning,
 4. om förvaltaren inte är medlem i penningmarknadscentralen, uppgift om vem som i egenskap av placerarombud är behörig att göra anmälan om registreringsåtgärder.

[S2]Om förvaltaren inte är medlem i penningmarknadscentralen, skall bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena tillämpas på förvaltaren. Vad som där föreskrivs om borgenär skall i stället avse förvaltare.

[K4]4 §  För varje anteckning i en löpande journal, i en förteckning över förhandsregistreringar eller i ett penningmarknadskonto skall det framgå av registret vilken dag och vid vilken tidpunkt på dagen som anteckningen gjordes.

[K4]5 §  Genom penningmarknadscentralens försorg skall en skuldförbindelse på ett penningmarknadskonto förses med ett nummer eller annat kännetecken, om det finns behov av att särskilja skuldförbindelsen från andra förbindelser på samma konto.

[K4]6 §  Penningmarknadscentralen skall ansvara för att registren och förteckningarna enligt 2 § tredje stycket förs på sådant sätt som föreskrivs i denna lag eller annan författning.

[S2]Penningmarknadscentralen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för registren och förteckningarna.

5 kap. Registreringsåtgärder

[K5]1 §  På grundval av anmälningar från medlemmarna skall penningmarknadscentralen i fråga om skuldförbindelser registrera förvärv, pantsättningar och andra ändringar i förhållanden som enligt 4 kap.2 eller 3 § skall vara angivna i registret. Medlemmarna är skyldiga att göra anmälan till centralen om sådana ändringar.

[K5]2 §  Penningmarknadscentralen skall vidta registreringsåtgärder med anledning av sådana anmälningar från statliga myndigheter som avser medlemmars förhållanden.

[S2]Panträtt som följer av 9 kap. 3 § första stycket skall utan anmälan från medlem registreras av penningmarknadscentralen. Medlem kan bemyndiga centralen att utan anmälan registrera panträtt även i andra fall.

[K5]3 §  Om ett förhållande som skall registreras anmäls till penningmarknadscentralen, skall den registreringsåtgärd som anmälan avser genast vidtas.

[K5]4 §  En registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den löpande journalen, genom förhandsregistrering i de fall då detta skall ske enligt 9 kap.2 eller 6 § samt, sedan samtliga villkor för registrering har uppfyllts, genom anteckning på ett penningmarknadskonto.

[S2]I annat fall än som avses i 2 § sker anteckning i den löpande journalen genom medlemmarnas försorg. En anteckning i den löpande journalen som berör penningmarknadskonton för vilka olika medlemmar svarar skall anses ha skett när sammanstämmande anmälningar av dessa har gjorts.

[S3]I fråga om registreringsåtgärd som avses i 2 § sker anteckning i den löpande journalen genom penningmarknadscentralens försorg.

[K5]5 §  Om en anmälan till penningmarknadscentralen är ofullständig men bristen går att avhjälpa, skall anmälaren föreläggas att inom viss tid komplettera underrättelsen.

[K5]6 §  En begäran om registreringsåtgärd skall avslås av penningmarknadscentralen, om förutsättningar för registrering saknas och det inte är fråga om fall som avses i 5 §.

[K5]7 §  Innan anteckning på penningmarknadskonto skett får en anmälan rättas. Detta gäller dock inte, om anmälan har lett till förhandsregistrering enligt 9 kap.2 eller 6 §.

[K5]8 §  En anteckning på penningmarknadskonto skall rättas av penningmarknadscentralen, om anteckningen innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av penningmarknadscentralens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den vars rätt berörs.

[K5]9 §  Penningmarknadscentralen får ur register avföra anteckningar som uppenbarligen saknar betydelse. De avförda uppgifterna skall bevaras i minst tio år.

6 kap. Insyn och sekretess

[K6]1 §  Varje medlem i penningmarknadscentralen skall beredas möjlighet att med hjälp av egna terminaler fortlöpande ta del av uppgifter om de penningmarknadskonton som medlemmen förfogar över för egen del eller som placerarombud.

[S2]Var och en som i övrigt är registrerad på ett penningmarknadskonto har rätt att på begäran få besked från penningmarknadscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör hans rätt. Den som har ett placerarombud skall rikta sin begäran till ombudet.

[K6]2 §  Om betalning av kapitalbelopp eller ränta på grund av skuldförbindelse skall göras utan förmedling av penningmarknadscentralen, har utfärdaren av skuldförbindelsen rätt att i den mån det behövs för detta ändamål få uppgifter beträffande de penningmarknadskonton som ingår i registret samt, beträffande penningmarknadskonto som avses i 3 kap. 1 § första stycket, uppgift om borgenärens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.

[S2]Första stycket tillämpas också, om penningmarknadscentralens förvaltning av låneemissionen upphör.

[K6]3 §  Den som är eller har varit anställd vid penningmarknadscentralen får inte obehörigen röja uppgifter som har antecknats i ett sådant register som avses i 4 kap.

[K6]4 §  Föreligger misstanke om brott mot insiderlagen (1990:1342) skall penningmarknadscentralen på begäran lämna bankinspektionen eller åklagare besked om innehållet i register och förteckningar som avses i 4 kap. Besked skall lämnas utan kostnad.

7 kap. Rättsverkan av registrering

[K7]1 §  Den som är antecknad på ett penningmarknadskonto som borgenär är med de begränsningar som framgår av kontot behörig att förfoga över den skuldförbindelse till vilken anteckningen hänför sig.

[S2]Behörig att ta emot betalning med anledning av en skuldförbindelse är den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är antecknad som borgenär på ett penningmarknadskonto i registret eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalningen. Detta gäller dock inte om gäldenären eller, då betalningen erläggs av penningmarknadscentralen för gäldenärens räkning, centralen insåg eller borde ha insett att betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för skuldförbindelsen.

[S3]Första och andra styckena gäller inte i fråga om en skuldförbindelse för vilken förvärvet är förhandsregistrerat enligt 9 kap. 2 § första stycket. Så länge förhandsregistreringen består får inte borgenären förfoga över förbindelsen. Under samma tid är penningmarknadscentralen behörig att ta emot betalning som avses i andra stycket.

[S4]Den som är antecknad på ett penningmarknadskonto som placerarombud för en borgenär är behörig att på borgenärens vägnar ta emot betalning som avses i andra stycket eller betalning som erläggs med anledning av förfogande över skuldförbindelsen.

[K7]2 §  För skuldförbindelser som avses i denna lag tillämpas 15--18 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på skuldebrev jämställs därvid motsvarande registrering på penningmarknadskonto.

[K7]3 §  Om en skuldförbindelse har överlåtits och anmälan om förvärvet har registrerats, får skuldförbindelsen därefter inte tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var registrerade när överlåtelsen registrerades.

[K7]4 §  Har samma skuldförbindelse överlåtits till flera var för sig, har det förvärv företräde som registrerades först.

[S2]Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse, om förvärvaren vid förvärvet kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen. Detta gäller ej, om förvärvaren i sin tur har överlåtit skuldförbindelsen till någon annan och denne vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till den första överlåtelsen.

[S3]Bestämmelserna i denna paragraf skall även tillämpas på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när fråga uppkommer om företräde mellan ett sådant förvärv och en senare överlåtelse.

[K7]5 §  Har en skuldförbindelse i annat fall än som avses i 4 § förvärvats genom överlåtelse från någon som inte var borgenär, blir förvärvet giltigt om överlåtaren vid tidpunkten för förvärvet var antecknad på penningmarknadskonto som borgenär samt förvärvet har registrerats och förvärvaren vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte var borgenär. Vad nu sagts tillämpas även vid förvärv från den som var borgenär men som på grund av ett förvärvsvillkor eller bestämmelser i lag saknade rätt att förfoga över förbindelsen genom överlåtelse.

[K7]6 §  Rättsverkan av en registrering enligt 3--5 §§ inträder då förvärvet förhandsregistreras, under förutsättning att förvärvet därefter även registreras genom anteckning på penningmarknadskonto. Om förhandsregistrering inte äger rum, inträder rättsverkan när förvärvet registreras genom anteckning på penningmarknadskonto.

[K7]7 §  Bestämmelserna i 1--6 §§ tillämpas även vid pantsättning och vid frisläppande av pant.

[S2]Om den som är registrerad som borgenär i fråga om en skuldförbindelse som inte är förvaltarregistrerad upplåter panträtt i denna till förmån för någon annan än den hos vilken förbindelsen redan är pantsatt, inträder dock genom underrättelse till den sistnämnde eller, om denne har placerarombud, till ombudet de rättsverkningar som i andra fall uppkommer genom registrering av en pantsättning på penningmarknadskonto för upplåtaren.

[S3]Vad som sägs i andra stycket om pantsättning genom underrättelse skall även tillämpas vid utmätning.

[K7]8 §  I fråga om förvaltarregistrerade skuldförbindelser skall vad som i 1 och 5 §§ sägs om den som är antecknad på ett penningmarknadskonto som borgenär i stället avse den auktoriserade förvaltaren eller den som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § andra stycket.

[S2]Underrättas den auktoriserade förvaltaren eller tillståndshavaren om att en förvaltarregistrerad skuldförbindelse har överlåtits eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats i register hos penningmarknadscentralen.

8 kap. Rätt till ersättning

[K8]1 §  Om till följd av 7 kap.4--6 §§ ett förvärv av skuldförbindelser gäller mot den som var borgenär eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av penningmarknadscentralen för sin skada till följd av förvärvet.

[S2]Första stycket tillämpas också, om till följd av 7 kap. 7 § en pantsättning av skuldförbindelser gäller mot den som äger förbindelserna eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.

[K8]2 §  Tillfogas någon skada till följd av oriktig eller missvisande uppgift i ett register eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant register, har han rätt till ersättning av penningmarknadscentralen, om inte centralen visar att felaktigheten beror på en omständighet utanför dess kontroll vars följder den inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

[S2]Beror felaktigheten på en medlem i penningmarknadscentralen, är centralen fri från skadeståndsskyldighet om också medlemmen skulle vara fri enligt första stycket. Motsvarande gäller om felaktigheten beror på någon som har anlitats av penningmarknadscentralen eller av en medlem.

[K8]3 §  Tillfogas någon skada genom beslut om rättelse, har han rätt till ersättning av penningmarknadscentralen, om han inte insåg eller med hänsyn till arten av felet eller andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

[K8]4 §  Beror skada som avses i 1--3 §§ på en medlem eller någon som har anlitats av en medlem, är penningmarknadscentralen fri från skadeståndsskyldighet, om centralen visar att medlemmen eller den som medlemmen har anlitat uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat skadan.

[K8]5 §  Ersättning enligt 1--3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

[K8]6 §  Om en medlem eller någon annan genom vållande har medverkat till en skada som avses i 1--3 §§, har penningmarknadscentralen rätt att från den vållande kräva tillbaka utbetald ersättning i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

[K8]7 §  Vad som föreskrivs i 1--6 §§ gäller ej i förhållandet mellan penningmarknadscentralen och medlem i centralen i den mån annat har avtalats.

[K9]1 §  Penningmarknadscentralen svarar jämte förvärvaren gentemot överlåtaren för betalningen av utfäst likvid för en skuldförbindelse (likvidansvar), om

 1. riksbanken har åtagit sig att medverka vid betalningsutjämning (riksbanksclearing) av likvider för förvärv av skuldförbindelser som omfattas av lagen,
 2. riksbanken har åtagit sig att lämna penningmarknadscentralen kredit i den mån det behövs för att centralen skall kunna fullgöra sitt likvidansvar för skuldförbindelsen, och
 3. penningmarknadscentralen har godkänt förvärvet av skuldförbindelsen för riksbanksclearing.

[K9]2 §  Senast dagen före den då betalning skall göras skall penningmarknadscentralen pröva om förvärvet av en skuldförbindelse kan godkännas för riksbanksclearing. Godkännande får ske endast under förutsättning att överlåtaren, sedan penningmarknadscentralen på parternas vägnar verkställt utjämning av de överlåtelser och förvärv som skett under samma dag, finnes ha rätt att förfoga över skuldförbindelsen samt att säkerhet som svarar mot utfäst likvid kan tas i anspråk enligt 3 §.

[S2]Godkännandet sker genom förhandsregistrering. Sådan registrering får endast ske om även de i 1 §1 och 2 angivna förutsättningarna för likvidansvar föreligger.

[S3]Anteckning på penningmarknadskonto görs sedan likvid har erlagts. Om inte anteckning på penningmarknadskonto har gjorts före utgången av den dag då betalningen skulle ha erlagts, är förhandsregistreringen utan verkan.

[K9]3 §  Som säkerhet för återgångsfordran gentemot förvärvaren i fall som avses i 1 § får penningmarknadscentralen tillförsäkra sig panträtt i den skuldförbindelse som är föremål för förvärv. I den mån det erfordras får centralen tillförsäkra sig panträtt i andra skuldförbindelser för vilka förvärvaren är antecknad som borgenär utan inskränkning i rätten att förfoga över förbindelserna.

[S2]Penningmarknadscentralen kan genom avtal förbehålla sig annan säkerhet än som avses i första stycket.

[S3]Första stycket andra meningen gäller inte i fråga om förvaltarregistrerade skuldförbindelser.

[K9]4 §  Om ett placerarombud erlägger likvid för förvärvarens räkning, gäller panträtt som avses i 3 § till säkerhet för ombudets fordran mot förvärvaren.

[K9]5 §  I den mån riksbanken lämnar penningmarknadscentralen kredit för fullgörande av likvidansvar enligt 1 § gäller säkerhet som avses i 3 § för riksbankens fordran gentemot centralen.

[K9]6 §  Föreskrifterna i 1--5 §§ gäller i tillämpliga delar vid pantsättning och frisläppande av pant samt vid erläggande av i skuldförbindelsen utfäst kapitalbelopp och ränta. Vid erläggande av kapitalbelopp och ränta skall därvid vad som sägs i 4 § om placerarombud och förvärvare i stället gälla emittentombud och utfärdare av skuldförbindelse.

[K9]7 §  En skuldförbindelse i vilken panträtt har stiftats enligt denna lag får av panthavaren försäljas eller åter pantsättas utan tillämpning av 10 kap. 2 § handelsbalken. Lag (1991:1318).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:195) om penningmarknadskonton

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Bestämmelser i annan lag eller författning om rättigheter som representeras av skuldebrev skall tillämpas även i fråga om rättigheter som registreras enligt denna lag.
 3. Om denna lag skall tillämpas på en skuldförbindelse för vilken skuldebrev dessförinnan har utfärdats, skall följande iakttas.
Behörighet att första gången antecknas som borgenär eller som förvaltare av förbindelsen på ett penningmarknadskonto hos penningmarknadscentralen tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att som borgenär förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall makuleras på betryggande sätt och förvaras av utfärdaren i minst tio år. En panthavare är behörig att påkalla att bestämmelserna i detta stycke tillämpas, om han visar upp skuldebrevet.
Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte rätt till därefter förfallen betalning förrän innehavet har registrerats på penningmarknadskonto.
I samband med att skuldförbindelsen första gången registreras på penningmarknadskonto får penningmarknadscentralen fastställa avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.
 1. Frågor om auktorisation och tillstånd enligt 3 kap. 1 § får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från och med ikraftträdandet.

Lag (1991:1318) om ändring i lagen (1991:195) om penningmarknadskonton

  Omfattning
  ändr. 9 kap 7 §

Lag (1992:1311) om upphävande av vissa lagar om ett kontobaserat penningmarknadssystem m.m.