Upphävd författning

Insiderlag (1990:1342)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1342 i lydelse enligt SFS 2000:69
Ikraft
1991-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om förbud att handla med, finansiella instrument på värdepappersmarknaden samt om skyldighet att lämna uppgifter om sådana instrument.

[S2]Vad som sägs i denna lag skall inte tillämpas vid affärer som genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning. Lag (1996:1016).

Definitioner

2 §  I denna lag förstås med

 1. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller annan organiserad marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 1-5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
 2. finansiellt instrument: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

[S2]Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med köp av aktierna.

[S3]Om finansiella instrument ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många av instrumenten som svarar mot hans lott i det samfällda innehavet.

3 §  Om en juridisk person äger så många aktier eller andelar i en annan svensk eller utländsk juridisk person att den har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna lag den förra moderföretag och den senare dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i en annan juridisk person i den omfattning som angetts nu, är även den sistnämnda juridiska personen dotterföretag till moderföretaget.

[S2]Har en juridisk person i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal ensam ett bestämmande inflytande över en annan juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är den förra moderföretag och den senare dotterföretag.

[S3]Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

[S4]Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna lag de förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den sistnämnda att jämställa med dotterföretag.

[S5]Förbud att handla med finansiella instrument på värdepappersmarknaden i vissa fall Lag (1996:1016).

4 §  Har någon anställning, uppdrag eller annan befattning som normalt innebär att han får kännedom om omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella instrument och har han på grund härav fått information eller kunskap om en icke offentliggjord omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument gäller följande. Innan omständigheten blivit allmänt känd eller upphört att ha betydelse för kurssättningen får han inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja sådana finansiella instrument på värdepappersmarknaden. Han får inte heller använda informationen eller kunskapen till att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan till köp eller försäljning som här avses.

[S2]Förbudet i första stycket gäller även den som har fått information eller kunskap om en omständighet som rör ett aktiebolag i vilket han äger aktier.

[S3]Den som i annat fall än som sägs förut i denna paragraf fått kännedom om en icke offentliggjord omständighet, som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument och som måste ha röjts av någon som avses i första eller andra stycket eller på annat sätt kommit ut obehörigen, får inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja sådana finansiella instrument på värdepappersmarknaden innan omständigheten blivit allmänt känd eller upphört att ha betydelse för kurssättningen. Lag (1996:1016).

 • NJA 1994 s. 404:Frågor, vid åtal för insiderbrottslighet, om handel har skett på värdepappersmarknaden och om den ägt rum under s k förbjuden tid. Tillika fråga om vinning av brott som tillfallit juridisk person skall förklaras förverkad även hos gärningsmannen.

5 §  Omständighet som enligt 4 § är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument kan exempelvis vara

 1. en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av en juridisk person till en vidare krets om förvärv av aktier i ett aktiebolag,
 2. någon annan omständighet i ett aktiebolags eller dess moderföretags verksamhet som det normalt lämnas upplysning om i årsredovisning, delårsrapport, årsbokslut eller i annan form,
 3. beslut av förvaltare av finansiella instrument eller kapitalplacerande institution om köp eller försäljning av finansiellt instrument och liknande marknadsinformation,
 4. ränteändring, valutakursändring, författningsändring och annan liknande händelse. Lag (1996:1016).

6 §  En sådan åtgärd som avses i 5 § 1 skall alltid anses ha vidtagits när

 1. frågan om offentligt erbjudande väckts i den juridiska personens styrelse eller hos någon annan som kan fatta beslut om erbjudandet,
 2. företrädare för den juridiska personen kommit överens med företrädare för aktiebolaget om att inleda överläggningar som syftar till ett offentligt erbjudande, eller
 3. den juridiska personen påbörjat eller låtit påbörja en utredning om de affärsmässiga förutsättningarna för ett offentligt erbjudande eller en plan för erbjudandets genomförande.

7 §  Utan hinder av 4 § får

 1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra köp- eller säljorder som lämnats företaget samt, utan användande av information eller kunskap som avses i 4 § denna lag, fullgöra verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument,
 2. köp ske av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning ske av annat än option eller termin då omständigheten är ägnad att höja kursen,
 3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskrivits i lag eller annan författning,
 4. köp ske i fall som avses i 5 § 1 för den juridiska personens räkning av aktier i aktiebolaget,
 5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja den underliggande tillgången eller sälja optionen,
 6. utfärdare av option i samband med lösen sälja eller köpa den underliggande tillgången som optionen avser,
 7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet,
 8. köp eller försäljning ske av andra finansiella instrument än aktier, om förvärvet eller överlåtelsen sker utan att sådan information som avses i 4 § används. Lag (1996:1016).

7 a §  Om den som enligt 8 § första stycket1-3 har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag förvärvar aktier i bolaget, får aktier av samma slag upp till motsvarande antal överlåtas mot vederlag tidigast tre månader efter förvärvet.

[S2]Detsamma gäller för

 1. fysiska och juridiska personer som förvärvar aktier i aktiemarknadsbolaget och vilkas aktier enligt 10 § skall likställas med aktier som innehas av personer som avses i första stycket, samt
 2. aktiemarknadsbolag som förvärvar egna aktier.

[S3]Vad som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv av egna aktier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller när en tidigare avyttring föreskrivs i lag. Lag (2000:69).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen i andra stycket punkten 2 är ny. Genom denna kommer även aktiemarknadsbolag som förvärvar egna aktier att omfattas av korttidshandelsförbudet. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.9.2. Förbudet omfattar ett aktiemarknadsbolags handel med egna aktier på börs och annan organiserad marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt ...

7 b §  Utan hinder av 7 a § får

 1. aktier överlåtas om kursen fallit under anskaffningskursen,
 2. aktier överlåtas enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier,
 3. överlåtelse ske av tilldelade emissionsrätter.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen medge ytterligare undantag från förbudet enligt 7 a §. Lag (1996:1016).

Anmälningsskyldighet

8 §  Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

 1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
 2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag,
 3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
 4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare,
 5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
 6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
 7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 10 § första stycket.

[S2]Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget eller dess moderföretag pröva frågan, om en befattningshavare eller uppdragstagare har en sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som avses i första stycket 5 eller 6.Lag (1996:1016).

9 §  Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finansinspektionen. Sådan anmälan skall också göras av ett aktiemarknadsbolag som innehar egna aktier.

[S2]Vad som sägs i första stycket andra meningen skall inte tilllämpas vid innehav av egna aktier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

[S3]Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

[S4]Anmälningsskyldigheten gäller dock inte

 1. innan den som avses i 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 14 eller 15 §,
 2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser värdepapper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,
 3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte uppgår till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,
 4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,
 5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses i 2 § andra stycket.

[S5]Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närståendes aktieinnehav.

[S6]Uppgifter som skall anmälas enligt denna paragraf får efter tillstånd av Finansinspektionen föras över till insiderregistret genom automatisk databehandling. Sådant tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lag (2000:69).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet att anmäla innehav av aktier i aktiemarknadsbolag och ändringar i sådant innehav till Finansinspektionen.

I första stycket har ett tillägg gjorts som innebär att ett aktiemarknadsbolag som innehar egna aktier omfattas av anmälningsskyldigheten. Härigenom blir det möjligt att genom insiderregistret följa förändringar i bolagens aktieinnehav. Avsikten ...

 • RÅ 2006:43:I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en kränkning skett av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Avgiften har därför satts ned.

10 §  Vid tillämpning av 9 § första stycket första meningen skall följande aktier i aktiemarknadsbolaget likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

 1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
 2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
 3. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar
  • ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av andelarna, eller
  • ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer av avkastningen, eller
  • röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet,
 4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som avses i 1-3 eller flera av dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekonomisk andel eller röstandel som avses i 3.

[S2]Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem. Lag (2000:69).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är redaktionell och görs till följd av de nya regler som föreslås i 9 §.

11 §  Om det med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet är påkallat för kontroll av att förbudet i 4 § första stycket efterlevs, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras särskilda insynsställning.

[S2]En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

[S3]Den som omfattas av en förteckning enligt denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet. Lag (1996:1016).

12 §  Anmälan enligt 9 § skall innehålla uppgift om

 1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer och adress,
 2. aktiemarknadsbolagets firma,
 3. vilket slag av insynsställning den anmälningsskyldige har,
 4. antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige tillsammans med närstående enligt 10 § första stycket äger i bolaget,
 5. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
 6. tidpunkten för ändringen eller ändringarna,
 7. vilken persons aktieinnehav som ändrats och i förekommande fall dennes släktskap med eller anknytning till den anmälningsskyldige.

13 §  Anmälan enligt 9 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall göras senast fjorton dagar efter det att

 1. aktie i bolaget noterats vid en börs eller auktoriserad marknadsplats,
 2. insynsställning uppkommit enligt 8 § första stycket1-4 eller 7 eller den som omfattas av 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 14 eller 15 §,
 3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet, eller
 4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i 10 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan ändring skett i den närståendes aktieinnehav. Lag (1996:1016).

 • RÅ 2006:43:I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en kränkning skett av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Avgiften har därför satts ned.

14 §  Ett aktiemarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag enligt 8 § första stycket1-3, 5 och 6 senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom. Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 8 § första stycket 5 eller 6 om anmälan. Lag (1996:1016).

15 §  Ett aktiemarknadsbolags moderföretag skall anmäla till Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning enligt 8 § första stycket1-5 senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom. Moderföretaget skall samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 8 § första stycket 5 om anmälan. Lag (1996:1016).

Registrering av aktieinnehav

16 §  Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (insiderregister) över anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 §§ eller, i fall som avses i 9 § tredje stycket, över däremot svarande uppgifter som lämnats från annat register.

[S2]Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10 år efter det att de avförts.

[S3]Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

[S4]Registret skall vara offentligt. Lag (2000:69).

Tillsyn

17 §  Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag. Lag (1992:557).

18 §  Om det finns anledning anta att en bestämmelse i denna lag har överträtts, har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin utredning från

 1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,
 2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars finansiella instrument överträdelsen gäller,
 3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktieförvärv,
 4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses i 2 eller 3,
 5. myndighet,
 6. börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
 7. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller kontoförande institut enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 8. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
 9. någon annan som köpt eller sålt finansiella instrument om det finns anledning anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller annan sådan åtgärd som avses i 4 §.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (1998:1492).

Vite

19 §  Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § första stycket2-4 eller 6-8, får Finansinspektionen förelägga vite. Lag (1998:265).

Straff och avgifter

20 §  Den som uppsåtligen bryter mot 4 § skall dömas för insiderbrott till böter eller fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken.

[S2]Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, skall dömas till fängelse lägst sex månader och högst fyra år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken.

[S3]Den som av grov oaktsamhet bryter mot 4 § skall dömas för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år.

[S4]I fall som kan antas sakna betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden eller som annars är ringa skall inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

[S5]Utan hinder av 35 kap 1 § brottsbalken får påföljd för brott som avses i tredje stycket dömas ut, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år från det att gärningen begicks. Lag (1996:1016).

21 §  Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut, om någon

 1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 9, 14 eller 15 §,
 2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmälningsskyldighet enligt någon av nämnda paragrafer eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket 2--4, 6, och 7,
 3. överlåter aktier i strid mot 7 a §. Lag (1996:1016).

 • NJA 1994 s. 404:Frågor, vid åtal för insiderbrottslighet, om handel har skett på värdepappersmarknaden och om den ägt rum under s k förbjuden tid. Tillika fråga om vinning av brott som tillfallit juridisk person skall förklaras förverkad även hos gärningsmannen.
 • RÅ 2006:43:I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en kränkning skett av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Avgiften har därför satts ned.

22 §  Särskild avgift beräknas enligt följande,

 1. vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 9 § eller när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet enligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor,
 2. vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt 14 eller 15 § eller när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet enligt samma paragrafer: 15 000 kronor,
 3. när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket2-4, 6 eller 7: 15 000 kronor,
 4. vid överträdelse av 7 a §: 90 procent av skillnaden mellan inköps- och försäljningspriset.

[S2]Avgift enligt första stycket 1 eller 4 skall uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor. Lag (1996:1016).

 • RÅ 2006:43:I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en kränkning skett av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Avgiften har därför satts ned.

23 §  Särskild avgift tas ut av den som enligt bestämmelse som avses i 21 §1 och 2 är skyldig att göra anmälan eller lämna uppgift som där åsyftas eller, såvitt avser 21 § 3, inte får överlåta aktier inom viss tid efter förvärvet.

[S2]Innan beslut om särskild avgift meddelas skall den berörde ges tillfälle att yttra sig i ärendet hos Finansinspektionen. Beslut om att ta ut avgift får inte meddelas, om den berörde inte senast två år från det att lagöverträdelsen ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen. Lag (1996:1016).

 • NJA 1994 s. 404:Frågor, vid åtal för insiderbrottslighet, om handel har skett på värdepappersmarknaden och om den ägt rum under s k förbjuden tid. Tillika fråga om vinning av brott som tillfallit juridisk person skall förklaras förverkad även hos gärningsmannen.

25 §  Särskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och tillfaller staten. Bestämmelser om indrivning av sådan avgift finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Lag (1996:1016).

Överklagande

26 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Inspektionen får i fråga om annat beslut än sådant som gäller särskild avgift förordna att beslutet skall gälla omedelbart.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1996:1016).

Förverkande

27 §  Vinning av brott enligt 20 § skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt. Lag (1996:1016).

Kostnad för tillsyn

28 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1996:1016).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Insiderlag (1990:1342)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991 med undantag av 16 § som träder i kraft den 1 maj 1991.
  2. Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att enligt lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden anmäla innehav av aktier och ändring i innehavet skall senast vid utgången av juni 1991 anmäla innehavet till värdepapperscentralen även om någon förändring inte inträffat sedan den senaste anmälan.
  3. Den som vid lagens ikraftträdande har sina aktier förvaltarregistrerade och som omfattas av förbudet i 8 § tredje stycket skall registrera sina aktier i eget namn senast vid utgången av april 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:42
  Ikraftträder
  1991-02-01

Lag (1991:1005) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 2, 7 och 18 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 7, 13, 18 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 2 § första stycket 1 och 18 §, den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. Lag (1992:1323). (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1322) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1323) om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 2, 9, 16, 18 §§ i 1992:557, ikrafttr.best. till 1992:557
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1628) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 2 § första stycket 1., 18 § i 1992:1323 och ikrafttr. av 1992:1628

Lag (1994:2014) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 18 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:80) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:1016) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Bestämmelserna i 7 a § gäller endast om förvärvet har skett efter ikraftträdandet.
  3. De äldre bestämmelserna i 22 § gäller fortfarande i fråga om överträdelser som skett före den 1 januari 1997. Annan påföljd än böter får dock inte ådömas.
  4. Särskild avgift som avses i 21 § får tas ut endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
  5. Den nya bestämmelsen i 20 § femte stycket tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  nuvarande 20-24 §§ betecknas 26, 20, 21, 27, 28 §§, nuvarande rubr. närmast före 20, 21, 23, 24 §§ sätts närmast före de nya 26, 20, 27, 28 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 §§, de nya 20, 21, 26, 27 §§, rubr. närmast före 4 §, den nya 20 §; nya 7 a, 7 b, 22, 23, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:265) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:203, Prop. 1997/98:71, Bet. 1997/98:FiU21
  Omfattning
  ändr. 7 a, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:725) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 16 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1998:1492) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 9, 18 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:69) om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 7 a, 9, 10, 16 §§
Ikraftträder
2000-03-10

Ändring, SFS 2000:1086

Omfattning
upph