Upphävd författning

Förordning (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-02
Ändring införd
SFS 1991:228 i lydelse enligt SFS 1993:1290
Ikraft
1991-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas till varje kommun med 100 procent av kommunens kostnader avseende tiden januari--december 1994 för särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension enligt lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension. Förordning (1993:1290).

2 §  Statsbidrag lämnas inte om det särskilda kommunala bostadstillägget täcker bostadskostnader som utgör en del av en avgift för vars bestämmande endast pensionärens inkomster får läggas till grund. Förordning (1993:1290).

3 §  Riksförsäkringsverket skall för den i 1 § angivna tiden beräkna det statsbidrag som kommunen skall ha.

4 §  Det statsbidrag som skall lämnas till en kommun för den i 1 § angivna tiden skall utanordnas med en tolftedel den 18 i varje månad. Avräkning skall därvid göras mot det belopp som kommunen samtidigt skall betala för att täcka kostnaden för särskilda kommunala bostadstillägg.

[S2]Riksförsäkringsverket skall lämna Riksrevisionsverket, skattemyndigheterna och kommunerna uppgifter om de belopp som skall avräknas. Förordning (1992:1741).

5 §  Riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1991 och tillämpas i fråga om kommunens kostnader för tid från och med den 1 maj 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:119
  Ikraftträder
  1991-05-15

Förordning (1992:8) om ändring i förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 22 januari 1992. Föreskriften i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1992.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-22

Förordning (1992:1741) om ändring i förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet tillämpas dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:116, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1290) om ändring i förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet tillämpas dock äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:36, Prop. 1993/94:5, Bet. 1993/94:SfU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1193

  Omfattning
  upph.