Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1991-05-09
Ändring införd
SFS 1991:453 i lydelse enligt SFS 2014:437
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Efter framställning av annan stat får regeringen medge den staten att ingripa mot ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium i enlighet med
  1. Förenta nationernas konvention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen,
  2. tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, eller
  3. Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005.
Ett sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns skälig anledning att anta att fartyget används för brottslighet som begås på den främmande statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den statens intressen samt att brottsligheten motsvarar brott för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.
Regeringen får förena ett medgivande med de villkor som anses behövliga.
För skada med anledning av ett medgivande enligt denna lag är staten ansvarig i enlighet med 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) utan den begränsning som föreskrivs i 3 kap. 7 § samma lag. Lag (2014:437).

Ändringar

Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Förarbeten
Prop. 1990/91:127
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Förarbeten
Rskr. 2004/05:248, Prop. 2004/05:138, Bet. 2004/05:SfU16
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-10-07

Förordning (2006:1130) om ikraftträdande av lagen (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Omfattning
ikrafttr. av 2005:585

Lag (2014:437) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Förarbeten
Rskr. 2013/14:289, Prop. 2013/14:212, Bet. 2013/14:JuU39
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2014-07-01