Prop. 1990/91:127

om Sveriges tillträde till FN:s narkotikabrottskonvention m.m.

Regeringens proposition 1990/91 : 127

om Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 mars 1991.

På regeringens vägnar

Odd Engström

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall ratificera Förenta Nationernas kon- vention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psyko- tropa ämnen.

Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om skyldighet att kriminali- sera s.k. tvätt av inkomster från narkotikabrottslighet, dvs. hjälp att dölja eller omsätta vinsterna från denna verksamhet. Med hänsyn härtill föreslås i propositionen ändringar i bestämmelserna om häleri i brottsbalken. Straff- ansvaret utvidgas för den som otillbörligen främjar någons möjligheter att tillgodogöra sig värdet av egendom som härrör från ett brottsligt förvärv eller annars medverkar till att dölja att egendom har förvärvats genom brott. Ändringen gäller inte endast den som döljer inkomster från narkotikabrotts- lighet. Genom lagändringen ökar också möjligheterna att ingripa mot den som medverkar till att dölja vad som har förvärvats genom t.ex. stöld eller rån.

Ändringarna i häleribestämmelserna innebär vidare att ansvaret utvidgas för befattning med misstänkt brottsgods. I anslutning till detta görs en ändring i stöldgodslagen som medför ökade möjligheter att ta egendom i förvar.

] propositionen föreslås också att regeringen genom en särskild lag ges befogenhet att tillåta att en främmande stat ingriper mot ett svenskt fartyg, om

%% &

det finns misstanke om att fartyget används för narkotikabrottslighet som Prop. 1990/91 :127 berör den främmande staten. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1991.

Propositionens lagförslag

1. Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 och 7 55 brottsbalken skall ha föl-

jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap. 6 51

Den som köper något. som är frånhänt annan genom brott, eller tillgodogör sig det eller eljest där- med tager befattning ägnad att för— svåra dess återställande, dömes för häleri till fängelse i högst två är eller, om gärningen är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon bereder sig otillbörlig vin- ning av annans brottsliga förvärv, så ock om någon genom krav, överlåtelse eller på annat d_vli/rt sätt hävdar genom brott tillkommen fordran.

För häleri dömes likaledes den som i näringsverksamhet eller som i ett led i en verksamhet. som bedri- ves vanernässigt eller annars i större omfattning, _n'irvärvar eller, på sätt som är ägnat att försvåra ett åter— ställande, mottager något som skä- ligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

Är brott som anges i första eller andra stycket att anse som grovt, dömes till fängelse, lägst sex måna- der och högst fyra år.

1 Senaste lydelse morrn.

Den som I. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar be- fattning med något som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv,

3. otillbörli gen främjar möjli ghe- terna för annan att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egen- dom,

4. med uppsåt att dölja egendo- mens ursprung medverkar till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brottsligt förvärv, eller

5. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar ge- nom brott till/commen fordran

döms för h ä leri till fängelse i högst två är.

För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller som i ett led i en verksamhet, som bedrivs vanernässigt eller annars i större omfattning, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställandeförvär- var eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan ge- nom brott.

Är brott som anges i första eller andra stycket att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex måna- der och högst fyra år.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7sl

Om gärningsmannen i fall som i 6 5 första stycket sägs icke insåg men hade skälig anledning antaga att brott förelåg, dömes för häleri- förseelse till böter eller fängelse i högst set månader.

För häleriförseelse skall ock dö- mas, om den, som på sätt i 6 .é' för— sta stycket sägs medverkat vid det brott varigenom egendomen från- händes annan, ej insåg men hade skälig anledning antaga att brott förövades.

Är brott som avses i (i så att anse som ringa. döms för lt äle ri - fö r s e e ls e till böter ellerjäng— else högst ser månader.

För hälertft'irseelse skall också dömas den som

I. i annat fall än som avses i 6 51 andra stycket på ett sätt som är äg- nat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

2. ifall som avses i 6 .é' första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg, eller

3. på sätt som anges i 6 5 första stycket ] medverka! vid det brott varigenmn egendomen från/tändes annan och inte insåg men hade skä- lig anledning att anta att brott för- övades.

Denna lag träder i kraft den 1ju1i 1991.

1 Senaste lydelse l980:107.

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 $% lagen (1974: 1065) om visst stöldgods m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Har egendom som frånhänts nå- gon genom brott anträffats hos an- nan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd. skall egendomen tas i förvar, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6 5 andra stycket brottsbalken.

Föreslagen lydelse

lål

Har egendom som frånhänts nå— gon genom brott anträffats hos an- nan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd, skall egendomen tas i förvar, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller-egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6 & andra stycket eller 7 S* andra stycket ] brotts- balken.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den.

Om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som sedermera blir känd eller annan som har rätt till egendomen att få egendomen utlämnad till sig eller att erhålla er- sättning finns bestämmelser i lagen (197411066) om förfarande med förver- kad egendom och hittegods m.m.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1991.

1 Senaste lydelse 1986:1008.

'_Il

3. Förslag till

Lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Härigenom föreskrivs följande.

Efter framställning av annan stat får regeringen medge den staten att ingripa mot ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium i enlighet med Förenta Nationernas konvention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen.

Ett sådant medgivande får dock lämnas endast om att det finns skälig " anledning att anta att fartyget används för brottslighet som begås på den främmande statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den statens intressen samt att brottsligheten mot- svarar brott för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år.

Regeringen får förena ett medgivande med de villkor som anses behöv- liga.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1991.

J ustitiedepartementet Prop. 1990/91:127

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 mars 1991

Närvarande: statsrådet Engström, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, S. Andersson, Göransson. Gradin, Dahl, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Freivalds, Wallström, Lööw. Persson, Molin, Sahlin. Åsbrink

Föredragande: statsrådet Freivalds

Proposition om Sveriges tillträde till FNs narkotika- brottskonvention, m.m.

1. Inledning

Inom justitiedepanementet upprättades år 1988 promemorian (Ds 1988:27) Hälen'. Promemorian innehåller förslag till ändringar av bemämmelsema om häleri och häleriförseelse i 9 kap. 6 5 resp. 7 _S brottsbalken samt förslag till ändring i lagen (l974:l()65) om visst stöldgods m.m. Förslagen har sam- band bl.a. med det då pågående tu'betet inom Förenta Nationerna med en konvention mot olaglig hantering av narkotika. l promemorian föreslås vidare utvidgat straffansvar för befattning med misstänkt brottsgods.

] december 1988 avslutades konventionsarbetet genom att FNs konven- tion rnot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen antogs (United Nations Convention against lllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; i fortsättningen benämnd narkotikabrottskonven- tionen). Sverige har undertecknat konventionen.

Konventionstexten i engelsk lydelse och i svensk översättning bör fogas till prorokollet i detta ärende som bilaga I .

lnom justitiedepartementet utarbetades därefter promemorian (Ds 1990: 53) Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention. ] promemorian föreslås att Sverige skall ratificera konventionen. Promemorian innehåller överväganden om behovet av lagstiftningsåtgärder för att ratifikation skall kunna Ske. ] promemorian föreslås ändringar i 9 kap. 6 & brottsbalken. För— slagen innebär delvis en omarbetning av förslagen i promemorian Ds 1988:27.

Båda promemoriorna har remissbehandlats. Sammanställningar över remissytuandena har upprättats i justitiedeparte- mentet och finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (dnr 88—1536 resp. 90-2125). '

Under beredningen av lagstiftningsärendet har överläggningar ägt rum med företrädare för regeringskanslierna i Danmark, Finland och Norge.

Jag avser att nu ta tipp frågan om att genomföra förslagen.

Förteckningar över remissinstansema och promemoriornas lagförslag bör PTOP- 1990/911127 fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2—5.

La gröda!

Regeringen beslutade den 21 februari 1991 att inhämta lagrådets yttrande över de lagförslag som utarbetats i ärendet. De till lagrådet remitterade lag- förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6.

Lagrådet har den 28 februari 1991 lämnat de remitterade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 7.

I förhållande till lagrådsremissen har vissa redaktionella ändringar gjorts i propositionen.

2. Narkotikabrottskonventiönen

2.1. Bakgrund

Narkotikabrottskonventionen är avsedd att komplettera tidigare narkotika— konventioner, dels 1961 års allmänna narkotikakonvention (Single Convention on Narcotic Drugs) och 1972 års tilläggsprotokoll till denna (båda kallas i fortsättningen gemensamt allmänna narkotikakonventionen), dels 1971 års konvention om psykotropa ämnen (Convention on Psycho- tropic Substances: fortsättningsvis kallad psykotropkonventionen).

Allmänna narkotikakonventionen behandlar de s.k. egentliga narkotiska preparaten, dvs. opitrrn, opiumalkaloider. syntetiska morfinersättningsmedel, cannabis jämte harts därav, kokablad och kokain m.m. Syftet med konven- tionen är bl.a. att begränsa produktionen och användningen av narkotika till uteslutande medicinska och vetenskapliga ändamål. Konventionsparterna åtar sig att begränsa tillverkning och import till vad som behövs för den le- gitima förbrukningen. Parterna åläggs att genomföra olika former av kontroll för tillverkning. handel och distribtttion. Konventionen innebär vidare att parterna förbinder sig att straffbelägga vissa förfaranden för att motverka il- legal narkotikahantering.

l psykotropkonventionen behandlas kontrollen av vad som i internatio- nella sammanhang brukar benämnas psykotropa ämnen, dvs halltrcinogener, centralstimulantia. sömnmedel och lugnande medel. Genom psykotropkon— ventionen infördes en reglering ifråga om dessa ämnen motsvarande den som gäller för de egentliga narkotiska ämnena enligt allmänna narkotika- konventionen.

1 Sverige görs i allmänhet inte någon uppdelning mellan de egentliga nar- kotiska preparaten och psykotropa ämnen utan den gemensamma beteck- ningen narkotika används om samtliga preparat i de båda konventionerna. 1 den följande framställningen används därför beteckningen narkotika i fråga om båda slagen av substanser. Kontrollen av konventionernas efterlevnad ankommer i första hand på den internationella narkotikakontrollstyrelsen (The International Narcotic Con—

trol Board, INCB) under FNs ekonomiska och sociala råd (ECOSOC') och PTOP- 1990/912127 narkotikakornrnissionen (The Commission on Narcotic Drugs).

Sverige har ratificerat båda konventionerna, allmänna narkotikakonven- tionen år 1964 och psykotropkonventionen år 1972 (Sveriges överenskom- melser med främmande makter. SÖ, 1964z59 med ändringar 1972z41 samt 1972142).

Syftet med den nya konventionen, narkotikabrottskonventionen, är att för- stärka det internationella samarbetet ytterligare och effektivisera insatserna mot den internationella narkotikabrottsligheten. De straffbestärnmelser som parterna åtar sig att införa på det nationella planet sträcker sig längre än be- stämmelserna i de tidigare konventionema. Konventionen innehåller sålunda förpliktelser för parterna att i olika hänseenden straffbelägga inte bara illegal framställning. försäljning och innehav av narkotika utan också förfaranden som innebär hjälp att dölja eller omsätta vinstema från den illegala markna- den. Också frågor om förverkande, utlämning och annat internationellt rätts- ligt samarbete tas upp i konventionen. ] konventionen betonas betydelsen av bistånd mellan parterna.

I konventionen finns också bestämmelser om vissa kemiska ämnen som i och för sig har en omfattande legal användning men som samtidigt ofta ingår som beståndsdelar vid framställning av narkotika. Beträffande dessa ämnen föreskriver konventionen ett kontrollsystem liknande dem som finns i all— männa narkotikakonventionen och psykotropkonventionen.

Därutöver innehåller konventionen också bestämmelser om ökade kon- trollåtgärder i andra avseenden. Det gäller olika former av samarbete mellan ländernas polis- och tullmyndigheter. kontroll av fruktföretag och av export- och importförsändelser.

Även frågor som hänger samman med ingripanden mot olagliga narkoti- katransporter till havs behandlas i konventionen.

Narkotikabrottskonventionen trädde i kraft den 11 november 1990, tre månader efter det att Spanien som tjugonde stat tillträdde konventionen. Hittills har den tillträtts av 26 stater. Cirka 90 stater har undertecknar kon- ventionen.

2.2. Innehålleti narkotikabrottskonventionen

Inledningsvis lämnas i arri/rel I definitioner av vissa termer som skall vara vägledande för konventionens tillämpning. '

I artikel 2 anges bl.a. att konventionens syfte är att effektivisera bekämp- ningen av den internationella narkotikahanteringen. Bestämmelsen erinrar vidare om staternas suveränitet och nationella integritet.

Som tidigare har berörts innehåller konventionen långtgående åtaganden av straffrättslig karaktär. Dessa återfinns i artikel 3. Parterna åtar sig här att kriminalisera bl.a. produktion, tillverkning. överlåtelse och innehav av nar- kotika liksom odling i olagliga syften av växter som innehåller narkotiska ämnen.

Ett av syftena med narkotikabrottskonventionen är att vissa ämnen som visserligen inte klassificeras som narkotika men som utöver sin legala an-

vändning ofta utnyttjas för framställning av narkotika skall underkastas kon- troll. Ämnena används som beståndsdelar eller för andra ändamål som t.ex. rening. De ämnen som avses är angivna i två till konventionen fogade för- teckningar. Dessa omfattar efedrin. ergometrin, ergotamin. lysergsyra, l—fenyl—Z—propanon, pseudoefedrin (förteckning I), ättiksyraanhydrid. aceton, antranilsyra, etyleter, fenylättiksyra och piperidin (förteckning 11") samt förekommande salter av dessa ämnen.

Artikel 3 innebär att partema skall straffbelägga bl.a. tillverkning och till- handahållande av ämnena i fråga. om det sker med kännedom om att de skall användas för olaglig narkotikaframställning.

Ett av de viktigaste inslagen i narkotikabrottskonventionen är bestämmel- serna i artikel 3 om straffrättsliga åtgärder mot personer som på olika sätt främjar den illegala narkotikahanteringen utan att själva vara direkt inblan- dade i denna verksamhet. Främst gäller det förfaranden som innebär att medverkan till att vinster som härrör från narkotikabrottslighet omsätts eller på annat sätt slussas över till legal verksamhet.

De angivna bestämmelserna innebär att parterna åtar sig att under vissa förutsättningar kriminalisera hjälp som lämnas narkotikabrottslingar att om- sätta eller överlåta egendom sorn hän'ör från deras brottsliga verksamhet. Även gärningar som innebär medverkan till att dölja egendomcns ursprung skall beläggas med straff.

1 artikel 3 anges vissa ytterligare gärningar som parterna skall belägga med straff "med reservation för partens konstitutionella principer och grundbegreppen i dess rättsordning". Det gäller under vissa förutsättningar innehav av egendom som hänör från narkotikabrottslighet. av utrustning el- ler något sådant ämne som anges i någon av de tidigare behandlade förteck- ningama eller anstiftan av eller annan delaktighet i brott som omfattas av ar- tikel 3.

1 övrigt innehåller artikel 3 bl.a. bestämmelser om påföljder för brott som avses där, om villkorlig frigivning och preskription. Sammanfattningsvis in- nebär bestämmelserna att brottens allvarliga karaktär bör beaktas vid straff- tnätningen och vid bedömningen av frågan om villkorlig frigivning samt att en lång preskriptionstid bör gälla för brotten.

Vidare anges att brotten när det gäller samarbetet mellan de fördragsslu— tande parterna inte skall anses som skattebrott eller som politiska eller poli- tiskt grundade brott, orn inte annat följer av en stats konstitution eller grundläggande nationella lagstiftning.

larrikal 4 behandlas frågan om jurisdiktion (domsrätt) i fråga om sådana brott som omfattas av konventionen. Parterna skall vidta erforderliga åtgär- der för att kunna utöva domsrätt, om brottet har förövats inom dess territo— ritrm eller ombord på ett fartyg som för partens flagga eller ombord på ett luftfartyg som är registrerat enligt dess lag. Därutöver innehåller artikel 4 vissa faktrltativa regler om jurisdiktion i andra fall. bl.a. då en av partens medborgare begått brott i en annan stat. I vissa sådana situationer skall par- ten överlärnna ärendet till egna myndigheter för åtal. Det gäller t.ex. om ut- lämning vägras för brott sorn förövats av en av statens egna medborgare.

Artikel 5 behandlar frågor om förverkande vid brott som omfattas av kon- ventionen. Parterna skall se till att förverkande kan ske dels av vinning som härrör från brottet eller av egendom som motsvarar värdet av vinningen, dels av narkotika. material, utrustning och andra hjälpmedel som använts eller varit avsedda att användas vid ett sådant brott. Vidare skall det finnas möj- ligheter till tvångsmedel motsvarande kvarstad och beslag. De rättsliga myn- digheterna skall kunna få tillgång till handlingar som rör ekonomiska förhål- landen, t.ex. bank- och andra affärshandlingar, utan hinder av bestämmelser om banksekretess.

Enligt anikel 5 skall vinning av narkotikabrott som har omsatts till annan egendom eller blandats med annan egendom kunna förverkas i samma ut- sträckning som det ursprungliga brottsutbytet.

Artikel 5 innehåller också föreskrifter om internationellt samarbete i fråga om förverkande. Bestämmelserna innebär sammanfattningsvis att parterna åtar sig att efter framställning från en annan part antingen utverka ett beslut om förverkande från egna myndigheter eller verkställa utländska förverkan— debeslut i fråga om egendom som befinner sig inom partens territorium. Även bistånd i form av tvångsmedel skall kunna lämnas för att säkra förver- kande i de fall något sltrtligt förverkandebeslut ännu inte föreligger.

I artikel 6 behandlas utlämning. I korthet innebär reglerna att brott som avses i konventionen skall anses som brott som kan medföra utlämning mellan parterna. För utlämning, inklusive de grunder som kan åberopas för att vägra utlämning, skall bestämmelserna i den anmodade partens nationella lag gälla. Utlärnning får vägras bl.a. om det finns grundad anledning att anta att den som begärs utlämnad kommer att åtalas eller straffas på grtrnd av sin ras, tro, nationalitet eller politiska uppfattning.

Artikel 7 innehåller bestämmelser om inbördes rättshjälp. Parterna skall i största möjliga utsträckning lämna varandra inbördes rättshjälp vid förunder- sökning, åtal och andra rättsliga förfaranden i fråga om de aktuella brotten. Rättshjälp skall lämnas bl.a. för upptagande av vittnesmål eller andra utsa- gor, delgivning av rättegångshandlingar eller för husrannsakan och beslag.

Om rättshjälp beviljas, får information och bevismaterial som lämnats inte vidarebefordras eller användas för annat ändamål än det för vilket uppgif- terna begärts titan samtycke från den part som lämnat uppgifterna.

En framställning om rättshjälp får avslås, om den anmodade parten anser att verkställandet av den begärda åtgärden skulle kränka dess suveränitet, medföra fara för dess säkerhet, strida mot grundläggande rättsprinciper (ordre public) eller andra väsentliga intressen eller om bifall till framställ- ningen skulle strida mot den anmodade partens lagstiftning om intemationell rättshjälp.

Artikel 7 innehåller också en immunitetsregel som innebär att den som på kallelse inställer sig inför ett annat lands rättsliga myndigheter för att med' verka i utredning eller rättegång angående ett brott av det aktuella slaget un- der den tiden inte får lagföras eller fängslas eller underkastas annan in— skränkning i sin personliga frihet på grund av gärningar eller domar som hänför sig till tiden före hans avresa från den anmodade partens territorium.

Artikel 8 innehåller en rekommendation om överförande av lagföring i de fall ett överförande är i rättskipningens intresse.

1 artikel 9 behandlas olika former av samarbete och utbildning när det gäl- ler bekämpningen av narkotikabrottslighet. Parterna bör i den utsträckning den nationella lagen tillåter samarbeta i fråga om informationsutbyte och vid utredning av brott med internationell omfattning. I samarbetet bör också ingå gemensamma forsknings- och utbildningsprogram.

Enligt artikel 10 bör panema i största möjliga utsträckning lämna bistånd är sådana länder som utnyttjas för transitering i den olagliga narkotikahante- ringen.

Artikel ]] behandlar s.k. kontrollerade leveranser. Därmed avses i detta sammanhang att myndigheterna underlåter att ingripa mot en olaglig narkotikasändning i syfte att klarlägga transportvägar och vilka som är inblandade i verksamheten. Enligt bestämmelsen bör parterna i den utsträckning som nationell lag tillåter utnyttja metoden med kontrollerade leveranser.

I artikel 12 behandlas kontrollen av de ämnen som anges i de till konven- tionen fogade förteckningarna 1 och 11. Som tidigare har påpekats är det fråga om ämnen som utan att klassas som narkotika ofta används vid fram- ställning av narkotika.

Genom artikel 12 åtar sig parterna att övervaka tillverkning och distribu- tion av ämnena i fråga, t.ex. genom att kräva att tillverkare och distributörer skall ha särskilda tillstånd eller genom att införa begränsningar i fråga om lagring m.m.

Parterna åtar sig vidare att kontrollera den intemationella handeln med de aktuella ämnena. Kontrollen innefattar bl.a. rapporteringsskyldighet om misstänkta leveranser. lmport- och exportförsändelser skall förses med ve- derbörliga etiketter. Fakturor och tull- och fraktdokument skall innehålla uppgifter om vilka ämnen det är fråga om samt nanrn och adress på exportör, importör och om möjligt också på varumottagare. Affärslrandlingarna skall förvaras under minst två år och vara tillgängliga för kontroll av myndighe- terna.

Vissa ytterligare bestätnrnelser gäller i fråga om de ämnen som anges i förteckning 1 (punkt 10). Dessa ämnen utnyttjas nästan enbart inom läkeme- delsindustrin och används inte i samma utsträckning som ämnen enligt för- teckning ll. Tilläggsbestämmelserna innebär bl.a. att myndigheterna i itn- portlandet på begäran skall förses med upplysningar om leveranserna, namn på avsändare och mottagare samt tid och plats för gränspassering.

1 artikel 12 behandlas också förfarandet för beslut om att något nytt ämne skall intas i någon av förteckningarna eller om någon annan ändring i fråga om förteckningarna. Beslut i frågan skall fattas av narkotikakornrnissionerr med två tredjedelars majoritet och skall träda i kraft 180 dagar efter det att en part fått meddelande om beslutet, om parten inte begär att beslutet skall underställas ECOSOC:s prövning.

Parterna har också ålagts årlig rapporteringsskyldighet till narkotikakon- trollstyrelsen och kommissionen bl.a. om vilka tnängder av ifrågavarande ämnen som tagits i beslag.

1 en särskild undantagsbestämmelse anges att föreskrifterna i artikel 12 inte skall tillämpas på läkemedel eller andra preparat, som visserligen inne- håller någon av de aktuella ämnena men där sammansättningen är sådan att de inte kan användas eller återvinnas på ett enkelt sätt. -

Enligt artikel 13 skall parterna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att material och utrustning sotn behövs vid tillverkningen når tillverkare av olaglig narkotika.

lartikel 14 föreskrivs att parterna skall sträva efter att förhindra olaglig odling av narkotikaväxter inom partens ten'itorium. Bestämmelsen innehål- ler motsvarande föreskrifter om att åtgärder skall vidtas också i syfte att minska den olagliga efterfrågan på narkotika.

Artikel 15 innehåller bestämmelser om yrkesmässiga fraktförare. Därmed avses de som bedriver transport av personer eller gods. oavsett om det sker i offentlig eller privat regi. Parterna skall genom överenskommelser eller på annat sätt tillse att fraktförare vidtar säkerhetsåtgärdet för att förhindra att deras fordon eller andra transportmedel används för olagliga narkotikatrans- porter. Parterna bör också samarbeta vid gränsstationer och liknande områ— den för att förhindra att obehöriga får tillträde till fordonen eller lasten.

1 artikel 16 behandlas frågor om erforderlig dokumentering av exportför— sändelser som innehåller narkotika utöver de dokumentationskrav som följer av allmänna narkotikakonventionen och psykotropkonventionen. l affärs- handlingar såsom fakturor och tull- och fraktdokument skall anges bl.a. äm- nets beteckning enligt konventionerna, varumängd och uppgift om exportör och importör. Parterna skall kräva att försändelsema inte förses med felaktig märkning i fråga om innehållet.

Artikel 17 behandlar olagliga narkotikatransporter till havs. Samman- fattningsvis innebär bestämmelserna att parterna skall samarbeta i största möjliga utsträckning för att bekämpa den olagliga narkotikahanteringen till havs i enlighet med den internationella havsrätten. En part som har anled- ning att misstänka att ett fartyg som för dess flagga eller som inte visar nå- gon flagga eller registreringsmärken är inblandad i en illegal narkotikatrans- port kan begära hjälp från andra parter för att förhindra att fartyget utnyttjas på detta sätt. Finns det misstanke om att ett främmande fartyg som utnyttjar sin rätt till fri sjöfart enligt internationell rätt är inblandad i olaglig narkotikatrafrk, kan en part begära tillstånd av flaggstaten att få ingripa mot fartyget, t.ex. att borda och genomsöka fartyget.

Artikel 18 avser kontroll i frizoner och frihamnar. Parterna åtar sig bl.a. att tillse att kontrollen i sådana områden inte är mindre omfattande än i andra delar av parternas territorium.

] artikel 19 föreskrivs att parterna skall vidta åtgärder för att förhindra att postförbindelser utnyttjas i den olagliga narkotikaverksamheten.

Artikel 20 innehåller föreskrifter om information som parterna skall lämna till narkotikakommissionen. Upplysningar skall lämnas om de författ— ningar som utfärdas för att sätta konventionen i kraft. Rapporteringen skall också gälla uppgifter om brottslig verksamhet av betydelse och uppgifter om olika ämnen som använts.

lartiklarna 21—34 behandlasnarkotikakontrollstyrelsens och narkotika— kommissionens uppgifter samt förfarandet för ratificering m.m.

3. Allmän motivering

3.1. Sveriges tillträde till narkotikabrottskonventionen

Mitt förslag: Sverige skall ratificera narkotikabrottskonventionen.

Förslaget i promemorian Ds 1990:53 överenstämmer tried mitt. Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget.

Skälen för mitt förslag: Kampen mot narkotikabrottsligheten är en av de viktigaste kriminalpolitiska uppgifterna. Från samhällets synpunkt har rniss— bruket förödande konsekvenser. Bruk av narkotika medför mycket allvarliga hälsorisker och medverkar till social utslagning. Dessutom är missbruket drivkraften i en omfattande kriminalitet av annat slag. Det finansieras genom stöld, rån eller häleri och även genom prostitution. Missbrukama skaffar sig också inkomster genom att sälja narkotika till ungdomar som i sin tur kan bli fast i narkotikaberoende. '

Den svenska narkotikakontrollen påverkas i hög grad av situationen i an- dra länder. lnhemsk produktion av narkotika lär inte förekomma i någon nämnvärd trtsträckning titan behovet tillgodoses genom import utifrån. Den illegala narkotikahanteringen är i hög grad en internationell företeelse och för att bekämpa deti är internationellt samarbete en nödvändighet.

Sverige har anslutit sig till allmänna narkotikakonventionen och psyko— tropkonventionen och deltar i ett omfattande internationellt samarbete. Det gäller bl.a. informationsbyte och annan samverkan med utländska polis— och tullmyndigheter. Genom de gällande konventionerna är framställningen av narkotika och handeln därmed underkastade internationell kontroll. En sådan kontroll är en central förutsättning för att de preventiva insatserna skall bli effektiva.

Narkotikabrottskonventionen innebär en förstärkning av det internatio— nella samarbetet. Genom den åtar sig parterna att bredda de brottsbekäm- pande åtgärderna. Etr httvudpunkt i konventionen är kriminalisering av gär— ningar sorn innebär bistånd till att omsätta vinster från olaglig narkotikahan- tering eller hjälp att på annat sätt dölja var sådana tillgångar härrör från. Narkotikabrottskonventionen medför också vidgade möjligheter för parterna att begära bistånd av varandra för att t.ex. säkra förverkande av vinsterna från narkotikabrottsligheten. Konventionen medför vidare en starkare inter- nationell kontroll av narkotikaframställningen. Som tidigare har påpekats är en sådan kontroll mycket viktig för en effektiv prevention.

En bakgrund till konventionens utformning är de enorma vinster som den illegala narkotikahanteringen alstrar. Utifrån uppskattningar av produktionen och konsumtionen och med ledning av priset "på gatan” har försök gjorts att beräkna storleken av de finansiella flöden som härrör från narkotikahandeln.

Några säkra siffror om hur stora summor det gäller föreligger naturligtvis inte. Men uppgifter finns om att de samlade intäkterna från den illegala nar— kotikahandeln uppgår till hundratals miljarder kronor årligen. Enligt upp— skattningar som redovisats av FNs generalsekreterare omsätter den illegala narkotikahanteringen i dag mer än oljehandeln i världen och överträffas bara av vapenhandeln.

Till skillnad från förhållandena vid många andra former av brottslighet består intäkterna från narkotikahandeln till största delen av kontanter. Det medför svårigheter för narkotikabrottslingarna. eftersom de ofta inte kan genomföra omfattande kontanttransaktioner utan att väcka misstankar. I många länder är banker och andra finansiella institutioner skyldiga att rapportera transaktioner som överstiger ett visst belopp. Det gör att narkotikabrottslingarna ofta måste söka sig till andra kanaler.

Erfarenheter från flera länder visar att det vid sidan av den illegala narko- tikahanteringen finns en omfattande verksamhet som har till uteslutande syfte att förvandla vinsterna till "vita" pengar. Denna s.k. penningtvätt be- drivs ofta av personer som saknar annan anknytning till narkoti- kabrottsligheten. Verksamheten har i vissa fall mer eller mindre företagstnässiga former. Organisationerna förfogar ofta över världs- omspännande kontaktnät. Pengar kan genom olika transaktioner förflyttas genom flera länder, t.ex. via brevlådeföretag på platser där tillräcklig kontroll saknas. Sådana transaktioner gör det naturligtvis svårt att spåra pengarnas ursprung. Det förekommer att organisationerna vid sidan om bedriver i och för sig laglig verksamhet i vilka pengar kan flyta in eller lämnar affärsmässig rådgivning om lämpligt sätt att slussa över pengarna till legal verksamhet. På sina håll har penningtvätten i sig själv blivit en mycket lönsam affärsverksamhet.

Den stora lönsamheten utgör själva drivkraften i den olagliga narkotika- hanteringen. En avgörande förutsättning för att framgångsrikt kunna be— kämpa narkotikabrottsligheten är därför att effektiva insatser på ett interna— tionellt plan kan göras för att förhindra eller försvåra för gärningsmannen att använda vinsterna. Hjälp som lämnas för att dölja att tillgångar är förvärvade genom brott verkar i sig brottsbefrämjande. Från kriminalpolitiska utgångs- punkter kan det inte rimligen råda någon tvekan om att även den som lämnar sådan hjälp bör drabbas av straff.

Det står således enligt min mening helt klart att Sverige bör tillträda nar- kotikabrottskonventionen. Det är också en uppfattning som fått allmän an- slutning ttnder remissbehandlingen av promemorian. Mitt förslag är därför att Sverige ratificerar konventionen.

Med utgångspunkt i att ratificering bör ske kommer jag i det följande att behandla vilka lagändringar som en ratifikation kräver. Jag kommer också att ta upp vissa synpunkter som har lämnats av remissinstansema i fråga om de svenska reglernas överensstämmelse med konventionen. 1 det följande kommerjag således att utgå från övervägandena i promemorian Ds 1990:53.

3.2. Nuvarande. svenska bestämmelser i jämförelse med Prop narkotikabrottskonventionen m.m.

3.2.1. Straffbestämmelser

Enligt 1 & narkotikastrafflagen (1968164) straffbeläggs som narkotikabrott olovliga förfaranden innefattande överlåtelse av narkotika (punkt 1), fram- ställning av narkotika som är avsedd för missbruk (punkt 2), förvärv av nar- kotika i överlåtelsesyfte (punkt 3), anskaffande, bearbetning, förpackande, transport, förvaring eller annan liknande befattning med narkotika som inte är avsett för eget bruk (punkt 4"), utbjttdande av narkotika till försäljning. förvaring eller befordran av vederlag för narkotika. förmedlande av kontakv ter mellan säljare och köpare eller andra liknande åtgärder, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel (punkt 5) samt innehav. bruk eller annan befattning med narkotika (punkt 6).

Beträffande olaglig införsel och utförsel av narkotika finns komplette- rande straffbestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

I artikel 3 punkt 1 a i narkotikabrottskonventionen anges att parterna skall belägga vissa handlingar med straff, om de begås uppsåtligen. Det gäller till en början vissa gärningar som innefattar någon form av tillverkning. försälj- ning, transport, förmedling eller import och export av narkotika (a:i). Det gäller också olaglig odling av opiumvallmo, kokabuskar eller cannabisväxter (a:ii) samt innehav eller köp av narkotika som inte är avsett endast för per- sonligt bruk (a:iii).

De gärningsformcr som tas tipp i dessa punkter har sin motsvarighet i all- männa narkotikakonventionen (artikel 36 punkt 1 a). En skyldighet att kri- minalisera gär—ningarna följer således redan av den konventionen. Det torde heller inte råda ågon tvekan om att de åsyftade gärningama utgör brott enligt narkotikastrafflagen eller varusmugglingslagen.

Punkterna ] aziv—v omfattar olika former av medhjälp och förberedelse till sådana brott anges i de tidigare punkterna. Punkt aziv gäller tillverkning, transport eller distribution av utrustning. material eller av sådana ämnen som anges i förteckningarna 1 och II, om det sker med vetskap om att utrust- ningen eller ämnena skall användas för olaglig odling eller framställning av narkotika.

I fråga om dessa gärningar görs i promemorian den bedömningen att dessa enligt svensk rätt bör vara att bedöma som medhjälp till narkotika- brott, orn narkotika framställts med hjälp av utrustningen eller ämnena eller som medverkan till försök till narkotikabrott alternativt förberedelse till sådant brott, om händelseförloppet avbrutits tidigare. Ett par remissinstanser har invänt att det är osäkert om övervägandena i promemorian är hållbara när det gäller straffbelagd förberedelse enligt 23 kap. 3 & brottsbalken. Man har därvid hänvisat till att det i praxis förekommit att ämnen som inte är klassificerade som gift inte ansetts utgöra hjälpmedel i den mening som avses i denna bestämmelse. även om syftet varit att de skulle användas för olaglig narkotikaframställning. En motsvarande bedömning skulle kunna göras i fråga om de ämnen som anges i de aktuella förteckningarna i de fall

händelseförloppet avbrutits så tidigt att den s.k försökspunkten inte nåtts. Prop. 1990/913127 Dessa harju ett legalt användningsområde och är inte giftklassificeradc.

Jag håller med om att det kan råda tvekan om hur långt förberedelsebe- stämmelserna sträcker sig i sådana fall. I praktiken måste det dock röra sig om ganska speciella undantagssituationer som inte i sig själva motiverar nå— gon utvidgad lagstiftning. Tolkningen av konventionsreglerna skall göras mot bakgrund av att de är avsedda att tillämpas av flera länder med sinsemellan olika rättsystem och reglerna går i vissa hänseenden olika långt. Med hänsyn härtill har konventionsreglema inte alltid fått en helt bestämd utformning. Åliggandena enligt konventionen får enligt min mening anses uppfyllda. om den nationella lagstiftningen täcker vad som är i praktiken fö- rekommande situationer.

Punkten 1 atv gäller planläggning. organiserande eller finansiering av brott. Sådana gärningar bör efter omständigheternavara att bedöma som an- tingen medhjälp till narkotikabrott. medhjälp till försök till sådant brott eller förberedelse eller stämpling till narkotikabrott.

Slutsatsen av det anförda är således att svensk lagstiftning får anses vara i överensstämmelse med konventionen i denna del.

Enligt punkt 1 b skall parterna vidare kriminalisera hjälp att omsätta eller överlåta egendom som härrör från narkotikabrott. om det sker för att dölja varifrån egendomen kommer eller för att bistå brottslingen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet (bzi). Kriminaliseringenskall vidare omfatta gärningar som innefattar döljande av egendomens ursprung. förfogandet över den eller dess förflyttande eller av äganderätten eller andra rättigheter till den med vetskap om att den härrör från narkotikabrottslighet (bzii).

De nu angivna bestämmelserna berör för svenskt vidkommande flera olika straffstadganden. Det gäller föreskrifter i narkotikastrafflagen. bestämmelserna i brottsbalken om häleri och skyddande av brottsling (9 kap. 6 5 resp. 17 kap. 1 1 5) samt medverkansreglema i 23 kap. brottsbalken.

Enligt ] 5 5 narkotikastrafflagen är det straffbelagt som narkotikabrott att förvara eller befordra vederlag för narkotika. En förutsättning är att gär- ningen är ägnad att främja narkotikahandel. varmed avses vanemässig eller yrkesmässig försäljning liksom även större förvärv eller överlåtelser som förutsätter en organiserad eller annars mer omfattande avyttringsverksamhet i missbrukarledet (prop. l982/83:l4l s. 21 f.). Bestämmelsen tar enligt för— arbetena sikte på åtgärder som typiskt sett har en mer omedelbar anknytning till den illegala narkotikahanteringen och gäller kurirer och andra mellan- tnän. Bestämmelsen har därför ett snävare tillämpningsområde än konven- tionsbestämmelserna. ] dessa anges inte heller den begränsning som ligger i att gärningen skall vara ägnad att främja narkotikahandel.

När det gäller häleri är det främst bestämmelsema i brottsbalken om vad som brukar kallas sukhäleri och vinningshälw'i som är av intresse. Sakhäleri (9 kap. 65 första stycket, första meningen) innebär att gärningsmannen köper något som är frånhänt annan genom brott eller tar befattning med det på något annat sätt som är ägnat att försvåra egendomens återställande. Eftersom vinster från narkotikahantering i andra fall än då stulen egendom överlämnas som betalning inte kan anses vara frånhända annan uppfyller 17

bestämmelsen om sakhäleri inte de krav på kriminalisering som konventio— PTOP nen uppställer.

Vinningshäleri (9 kap. 6 & första stycket. andra meningen) innebär att nå— gon för egen eller annans räkning bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv. Denna bestämmelse går i vissa hänseenden längre än sak— häleri. Vinningshäleri är inte begränsat till egendom som har frånhänts an— nan. Straffansvar kan följa efter vilket förbrott som helst som medför ett för- värv för den som har begått brottet. Bestämmelserna om Vinningshäleri kan tillämpas också beträffande t.ex. pengar som influtit vid försäljning av nar— kotika. Ansvar förutsätter inte heller att vinningen hänför sig till just de till— gångar som förvärvats genom brottet. Till skillnad från narkotikabrottskon— ventionen gäller dock enligt den svenska lagstiftningen att ansvar för vin— ningshäleri kan komma i fråga endast om gärningsmannen berett sig otill— börlig vinning. Konventionen uppställer över huvud taget inte något krav på att vinning skall föreligga: all medverkan till att omsätta eller överlåta egen- dom från illegal narkotikahantering skall kriminaliseras. Bestämmelsen om Vinningshäleri torde därför inte vara tillräckligt långtgående för att motsvara konventionens krav på kriminalisering.

I vissa fall bör bestämmelsen i 17 kap. 11 & brottsbalken om skyddande av brottsling kunna tillämpas i de hänseenden konventionen gäller. Enligt denna bestämmelse kan den drabbas av straff som döljer någon som har förövat brott, hjälper honom att undkomma. undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att brottet upptäcks eller beivras.

Bestämmelsen omfattar således förutom döljande av brottslingen även döljande av hans brottslighet. Ansvar enligt denna bestämmelse kan exem— pelvis komma i fråga för den som förvarar eller döljer annans brottsliga för— värv, om ansvar för medverkan eller häleri är uteslutet.

Denna bestämmelse kan således vara tillämplig i vissa situationer som av— ses under punkten bzi. nämligen då hjälp att omsätta eller dölja egendomen har lämnats för att gärningsmannen skall kunna undandra sig de rättsliga konsekvenserna.

Konventionsbestämmelserna går emellertid längre och omfattar all hjälp som lämnas för att dölja att egendomen härrör från olaglig narkotikahante- ring. Uttrycket "egendom som härrör från brott" som används i konven- tionstexteu innebär att den hjälp som lämnats gärningsmannen inte behöver avse det ursprungliga konkreta brottsutbytet utan även vad som trätt i stället för detta. Kriminaliseringen enligt 17 kap. ll & brottsbalken är därför inte tillräcklig för att uppfylla konventionsbestämmelsema.

Reglerna i 23 kap. brottsbalken om straffbar medverkan gäller medverkan i planläggningen eller utförandet av ett brott. De former av medverkan sotn regleras i de aktuella konventionsbestämmelserna gäller däremot i första hand medverkan till redan fullbordade brott. Det innebär att inte heller brottsbalkens allmänna medverkansregler annat än undantagsvis kan tillämv pas på sådana handlingar som avses i dessa konventionsbestämmelser.

Enligt promemorian uppfyller nuvarande svenska lagstiftning inte de krav som följer av punkt 1 b. Denna slutsats delas också av remissinstanserna. Om Sverige skall kunna ansluta sig till konventionen. behöver gällande

lagstiftning utvidgas. Jag tar senare upp frågan hur en sådan lagstiftning skall utformas (avsnitt 3.3).

De bestämmelser enligt artikel 3 som hittills har behandlats är ovillkor- liga. Parterna skall straffbelägga åsyftade förfaranden.

lpmrkt ] c anges vissa ytterligare gärningar som parterna skall belägga med straff med reservation för vad som följer av en parts konstitutionella principer och grundläggande rättsbegrepp. Åtagandet är således inte lika ka- tegoriskt som de föregående utan lätnnar utrymme för att iaktta principer och systematik i de nationella rättsordningarna.

Bestämmelsen omfattar till en början förvärv. innehav eller användning av egendom med vetskap att egendomen härrör från ett brott enligt någon av de föregående bestämmelserna (czi) samt innehav av utrustning. material eller ämnen upptagna i någon av förteckningama 1 och 11 med vetskap om att ut- rustningen eller ämnena används eller skall användas för olaglig framställ— ning av narkotika (c:ii). Vidare omfattas "offentlig" anstiftan eller uppma- ning till brott enligt artikel 3 eller till olagligt bruk av narkotika (c:iii) samt delaktighet i eller samverkan och sammansvärjning till sådana brott eller för- sök till sådana brott eller bistånd genom råd eller dåd (c: iv).

Beträffande bestämmelsen i punkt czi om förvärv m.m. av egendom som härrör från brott torde i allt väsentligt motsvarande förhållanden gälla som tidigare har angetts i fråga om brott enligt punkt 1 b. Gärningarna täcks såle- des inte helt och hållet av de svenska reglerna.

Däremot bör inte punkten c:ii om innehav av utrustning eller ämnen upp- tagna i förteckningama I eller 11 behöva kräva ny lagstiftning. 1 det fall det inte föreligger gärningsmannaskap bör dessa gärningar anses motsvara medhjälp. försök eller förberedelse till narkotikabrott.

Punkt c:iii innehåller förbud mot att "offentligen" anstifta brott. 1 16 kap. 5 & brottsbalken finns en bestämmelse som behandlar brottet uppvigling. Med denna bestämmelse avses att någon "muntligen inför me- nighet eller folksamling. i skrift som sprides eller utlämnas för spridning el- ler i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning". Uppvigling utgör även tryckfrihetsbrott (7 kap. 4 & 10 tryckfrihetsförordningen) och yttrandefrihetsbrott enligt den i prop. 1990/91:64 föreslagna nya yttrandefrihetsgrundlagen.

Offentliga uppmaningar till brott kan således följas av straff enligt svensk lag. Föreskriften i konventionen kan inte anses sträcka sig längre än den svenska lagstiftningen. Det förtjänar emellertid att framhållas att det inte heller föreligger någon absolut förpliktelse till kriminalisering. Yttrande- frihetsrättsliga hänsynstaganden får anses utgöra sådana konstitutionella principer som en part kan åberopa enligt konventionen. Tillräcklig anledning att utvidga krirninaliseringen i Sverige på denna punkt kan inte anses föreligga.

Bestämmelsen i punkt c:iv om delaktighet och andra s.k. osjälvständiga gärningsformcr motsvaras i svensk rätt av narkotikastrafflagens regler om medverkan, försök. förberedelse och stämpling. Det sagda gäller visserligen i full utsträckning endast i den mån gärningen utgör brott mot narkotikalag— stiftningen. Som tidigare har berörts kan gämingar som innefattar t.ex. hjälp

att dölja brottsligt förvärvad egendom någon gång vara att bedöma som hä- PTOP leri eller skyddande av brottsling. Försök. förberedelse eller stämpling till dessa brott är inte straffbelagda enligt svensk lag.

I promemorian görs bedömningen att en svensk anslutning till konventio- nen inte kräver att dessa gärningsformcr beläggs med straff. eftersom kon- ventionen tillåter hänsynstagande förutom till konstitutionella principer också till grundläggande nationella rättsbegrepp.

Under remissbehandlingen har invänts att det är tveksamt om man till stöd för ståndpunkten att inte straffbelägga försök m.m. kan åberopa att det skulle strida mot grundläggande rättsliga principer i den svenska rättsordningen.

Innebörden av uttrycket "grundläggande rättsliga principer" är inte helt klar. Som jag tidigare har anfört måste en av utgångspunkterna för tolk- ningen av konventionsbestämmelserna vara att konventionen skall kunna tillämpas av länder med olika rättssystem. För att det skall kunna ske. har det ansetts nödvändigt att i viss utsträckning ta hänsyn till den nationella lagstiftningen. Mot den bakgrunden anser jag att en rimlig tolkning är att parterna bör ha utrymme för att ta hänsyn till allmänna principer som lett fram till att lagstiftningen utformats på ett visst sätt. Överväganden av det slaget har gjort att man har avstått från att kriminalisera gärrringsformerna stämpling, förberedelse och försök till häleri och skyddande av brottsling. Jag ansluter mig därför till de överväganden som görs i promemorian och som innebär att dessa konventiorrsbestämrnelser inte kräver ny svensk lag— stiftning. Jag anser inte heller att det finns andra skäl att göra en sådan än- dring.

I artikel 3 PNH/t'! 2 behandlas frågan om straffansvar för innehav. köp och odling av narkotika som är avsedd för eget bruk. (För innehav i andra fall gäller föreskrifterna under punkt 1 21.) Enligt bestätnmelsen är parterna skyl— diga att straffbelägga innehav, köp och odling av narkotika, även om narkotikan är avsedd endast för eget brtrk, under förutsättning att gärningen är uppsåtlig. Även här lämnas utrymme för tillämpning av konstitutionella bestämmelser och grundläggande rättsliga begrepp i den nationella lag- stiftningen.

Narkotikastrafllagen omfattar all framställning av narkotika som är av- sedd för missbruk (1 5 2) liksom allt innehav. bruk eller annan befattning med narkotika (1 ä 6). Narkotikabrottskonventionen påkallar således inte någon ytterligare lagstiftning för svensk del i detta hänseende.

[ artikel 3 pun/tt 3 anges att i de fall då uppsåt eller avsikt utgör ett särskilt rekvisit för brott domstolen har rätt att dra slutsatsen att rekvisitet är uppfyllt utifrån de faktiska omständigheterna. Erkännande eller annan bevisning som tar direkt sikte på sådan avsikt som sägs i exempelvis punkt ] bzi är således inte nödvändig för straffansvar. Principen överensstämmer med svensk rätt.

lptmkf 4 behandlas påföljder för brott enligt punkt 1. Bestämmelsen inne— bär att brotten skall beläggas med straff som står i proportion till brottens allvarliga art såsom fängelse eller annan frihetsberövande påföljd. ekonomiska sanktioner eller förverkande. Domstolen kan utöver sådan straffpåföljd förordna om t.ex. behandling. I ringa fall eller då gär-

ningsmannen är missbrukare kan påföljd som innebär behandling komma i Prop. 1990/91 Il27 fråga i stället för någon av de tidigare angivna påföljderna.

Svensk lagstiftning är förenlig med de angivna bestämmelserna. Ipunkt 5 anges exempel på omständigheter som bör anses som försvå- rande. Det gäller bl.a. att det är fråga om en organiserad verksamhet. att våld eller vapen kommit till användning. att brottet riktats mot underåriga eller att underåriga utnyttjats i den brottsliga verksamheten. Även den omständighe- ten att brottet förövats på en kriminalvårdsanstalt bör anses som försvårande liksom att gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till liknande brott.

Enligt 3 & narkotikastrafflagen skall vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas särskilt bl.a. om brottet utgjort led i en verksamhet som bedri- vits i större omfattning eller yrkesmässigt eller eljest varit av särskilt all- varlig eller hänsynslös art. De omständigheter som enligt narkotikastraftla- gen kan föranleda att ett brott bedöms som grovt torde i stor utsträckning motsvara sådana omständigheter som enligt konventionen bör verka i försvårande riktning.

Konventionsbestämmelsen innebär dock inte något krav på att gradindela brotten, t.ex. i narkotikabrott och grovt narkotikabrott. För att uppfylla kon— ventionen är det tillräckligt att domstolen har möjlighet att beakta omstän- digheter av det angivna slaget vid bestämmande av påföljden. Det bör vidare noteras att de omständigheter som anges i konventionen endast är exempel, vilkas betydelse självfallet också kan variera väsentligt mellan olika enskilda fall. Bestämmelsen påminner i det hänseendet om 29 kap. 2 & brottsbalken där det också anges omständigheter som skall anses försvårande vid be- dömningen av en gämings straffvärde. Exemplen i brottsbalken motsvarar till stor del de omständigheter som anges i konventionen. Med hänsyn till det sagda måste de svenska reglerna anses motsvara föreskrifterna i punkt 5.

I punkt 0 föreskrivs att parterna i fråga om brott enligt artikel 3 skall utöva den diskretionära prövningsrätt i fråga om åtal som kan finnas föreskriven i deras nationella lagar på ett sådant sätt att brottsbekämpningen blir så effek- tiv som möjligt och under hänsynstagande till behovet av att avskräcka från sådana brott.

Bestämmelsen gäller för svenskt vidkommande möjligheterna att meddela åtalsunderlåtelse. Innebörden av konventionsbestämmelsen är att dessa möj- ligheter skall utnyttjas restriktivt. Allmänna bestämmelser om åtalsunderlå- telse finns i 20 kap. 7 och 7 a åå rättegångsbalken. När det gäller brott som någon har begått före fyllda arton år finns särskilda bestämmelser i lagen (1964:167) om unga lagöverträdare. Allmänt sett är praxis i fråga om brotts- lighet som hänger samman med narkotikahantering sådan att utrymmet för att meddela åtalsunderlåtelse är litet. i varje fall när det gäller andra än unga lagöverträdare. Gällande ordning motsvarar konventionens krav.

Ipmtkr 7 behandlas möjligheter till frigivning för dem som dömts för så- dana brott som anges i punkt 1. Parterna skall se till att domstolar och andra behöriga myndigheter beaktar brottens allvarliga karaktär liksom omständig— heter sorn anges i punkt 5 (försvårande omständigheter) när fråga trppkom— mer om frigivning av personer som dömts för sådana brott.

Bestämmelsen synes förutsätta en ordning som innebär att en prövning Prop. 1990/911127 görs i det enskilda fallet. Bestämmelsen torde därför inte direkt omfatta rättssystem som i likhet med det svenska bygger på principen om obligato- risk frigivning efter viss tid. Även om villkorlig frigivning efter avtjänande av halva strafftiden är huvudregeln enligt svensk lag. lämnas dock enligt 26 kap. 7 s brottsbalken utrymme för viss särbehandling i fråga om den som har dömts till fängelse i lägst två år för särskilt allvarlig brottslighet som har riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa och påtaglig risk föreligger att gärningsmannen efter frigivningen fortsätter brottslighet av samma slag. I sådana fall får den dömde inte friges förrän två tredjedelar av strafftiden av- tjänats. Grov narkotikabrottslighet hör till den brottslighet som avses i denna ' bestämmelse. Genom den bestämmelsen får konventionens krav anses upp- fyllda.

lpunkt 8 föreskrivs att parterna —— där så är lämpligt skall införa en lång preskriptionstid för sådana brott som anges i punkt] och en ännu längre preskriptionstid i de fall gärningsmannen undandragit sig lagföring.

Preskriptionstiden för narkotikabrott som inte är ringa är tio år och för grovt narkotikabrott femton år (1 och 3 åå narkotikastrafflagen jämförda med 35 kap. l ä brottsbalken). Genom dessa bestämmelser torde kravet på en lång preskriptionstid vara uppfyllt.

När det sedan gäller förlängning av av preskriptionstiden i de fall gär- ningsmannen undandragit sig lagföring vill jag i anledning av vad en re- missinstans har anfört hänvisa till att det enligt bestämmelsens ordalydelse överlämnas åt parterna att själva avgöra lrtrr preskriptionstiden bör bestäm- mas närmare. Jag vill också peka. på att den svenska regleringen innebär att preskriptionstiden förlängs, om någon undandrar sig lagföring sedan han fått del av åtal eller en gång häktats. Jag delar därför den uppfattning som redo- visas i promemorian och som innebär att konventionens krav om en tillräck- lig preskriptionstid måste anses uppfyllda.

Av övriga bestämmelser i artikel 3 bör punkt 10 anmärkas särskilt. Enligt denna bestämmelse skall brott som avses i artikel 3 inte anses som skatte- brott eller sorn politiska eller politiskt grundade brott. Även på denna ptrnkt lämnas utrymme för undantag som följer av staternas konstitution eller grtrndläggande nationella lagstiftning.

Det kan förefalla tveksamt om narkotikabrott någon gång kan anses som politiskt brott. Enligt 6 & lagen (l957:668) om utlämning för brott får emel- lertid utlämning inte beviljas för politiskt brott. Detta innebär att Sverige förbehållit sig rätten att utifrån förhållandena i det enskilda fallet bedöma huruvida en viss gärning är att anse som ett politiskt brott. Denna princip har — med hänsyn till de grundsatser som i vårt land upprätthålls i fråga om asylrätten —— ansetts vara av särskild vikt (prop. 1957:156 5.56). Detta har kommit till uttryck bl.a. i att Sverige reserverat sig mot en föreskrift i den europeiska utlämningskonverrtionen enligt vilken en viss typ av gärningar inte skall anses som politiska brott. I motsats till den aktuella föreskriften i trtlämningskonventionen måste föreskriften i narkotikabrottskonventionen _ med hänsyn till hänvisningen till den nationella lagstiftningen anses lämna utrymme för den ståndpunkt som den svenske lagstiftaren intagit. 22

Någon reservation torde därför inte krävas. Däremot synes det lämpligt att PI'OP- 1990/912127 Sverige i samband med ratifikationen avger en förklaring om att svensk lag

innebär att Sverige förbehåller sig rätten att bedöma om ett visst brott är att anse som politiskt brott utifrån omständighetema i det enskilda fallet.

Hänvisningar till S3-2-1

  • Prop. 1990/91:127: Avsnitt 3.2.2

3.2.2. Svensk domstols straffrättsliga kompetens

Bestämmelser om svensk strafflags tillämplighet i rummet finns i 2 kap. brottsbalken. Enligt 1 & skall för brott som har begåtts här i riket dömas ef— ter svensk lag och vid svensk domstol. Detsamma gäller om det är ovisst var brottet är begånget men det finns skäl att anta att det förövats inom riket. Med "här i riket" avses Sveriges landterritorium och svenskt sjö- territoriurn liksom luftrummet ovanför land- och sjöterritoriet.

I fråga om brott som har begåtts utomlands är svensk domstol enligt 2 5 första stycket 1 alltid behörig. om brottet har förövats av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige. Enligt 2 5 första stycket 2 kan också utlänning utan hemvist i Sverige dömas här under förutsättning att han efter brottet har blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här eller att han är medborgare i ett annat nordiskt land och finns i Sverige. Slutligen kan enligt första stycket 3 även annan utlänning dömas i Sverige, om han finns här och för brottet kan följa fängelse i mer än sex månader. ,

l 2 5 andra stycket anges undantag från de nu nämnda reglerna. Svensk domstol saknar domsrätt, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gär- ningsorten. Detsamma gäller. om gärningen begåtts inom ett område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gämingen.

I de fall då svensk domsrätt föreligger enligt 2 5 får inte dömas till påföljd som är strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten. Föreskrift om det finns i 2 & tredje stycket.

Genom 3 Q' utsträcks den svenska domsrätten ytterligare i vissa specialfall. där brott har förövats utomlands. Det gäller bl.a. brott ombord på svenskt fartyg eller luftfartyg.

Artikel 4 punkt 1 a i narkotikabrottskonvetrtionen innehåller en föreskrift om att parterna skall vidta de åtgärder sotn katt vara nödvändiga för att utöva domsrätt i fråga om brott enligt artikel 3 punkt 1, om brottet har förövats inom partens område eller ombord på ett av dess fartyg eller luftfartyg. Detta motsvaras i svensk rätt av bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 åå.

I artikel 4 punkt 1 b anges vissa situationer då det överlämnas till varje. part att avgöra om parten vill fastställa domsrätt över brotten i fråga. Det gäller brott som har förövats av en av dess medborgare eller av någon med hemvist i staten eller om brottet har förövats på ett fartyg som parten fått rätt att ingripa mot enligt artikel 17. Som tidigare har berörts innebär artikel 17 bl.a. att en part kan begära tillstånd att få ingripa mot ett främmande lands fartyg. om det finns anledning att misstänka att fartyget utnyttjas för olaglig narkotikahantering. Bestämmelsen i artikel 4 punkt 1 b gäller vidare stärnp—

ling, förberedelse, försök eller medverkan som har begåtts utomlands, om brottet var avsett att fullbordas inom partens territorium.

I flertalet av de berörda situationerna föreligger domsrätt enligt svensk lag. Med den begränsning som gäller till följd av kravet på dtrbbel straffbar- het och som inte bör vålla några problem i förhållande till andra stater som anslutit sig till konventionen gäller enligt bestämmelserna i 2 kap. brottsbal- ken svensk domsrätt i fråga om brott som förövats utomlands av svensk medborgare eller av någon med hemvist här. Av 2 kap. 4 å brottsbalken föl- jer att också medverkan eller försök till brott kan vara straffbara i Sverige, oavsett om dessa handlingar företagits utomlands. Någon lagstiftning krävs inte för att Sverige skall kttnna tillträda konventionen i denna del. _ Artikel 4punkt 2 a i narkotikabrottskonventionen behandlar jurisdiktion i de fall utlämning inte kommer i fråga. Det gäller när brottet förövats inom partens territorium eller ombord på ett av dess fartyg eller luftfartyg eller när brottet förövats av en av partens medborgare. Vägras utlämning. framgår av en jämförelse med artikel 6 punkt 9 att parten är skyldig att vidta åtgärder för att själv lagföra den misstänkte gärningsmannen. '

För brott förövade inom Sverige eller på svenskt fartyg eller luftfartyg fö- religger som tidigare nämnts alltid svensk domsrätt (2 kap. 1 och 3 åå brotts- balken). Även i fråga orn svenska medborgare föreligger domsrätt för brott som förövats utomlands. under förutsättning att gärningen är straffbelagd även på gärningsorten (2 kap. 2 å). Enligt 2 kap. Så brottsbalken gäller emellertid dessutom att åtal för brott som förövats trtom riket i vissa fall krä- ver särskilt medgivande. Narkotikabrottskonventionen torde emellertid inte innebära någon förpliktelse att trnder alla förhållanden medge åtal i sådana situationer som omfattas av bestämmelsen utan endast att åtalsfrågan skall behandlas på samma sätt som gälleri andra fall. Flera andra länder tillämpar den s.k. opportunitetsprincipen vilket innebär att åklagaren har en diskretio— när prövningsrätt i fråga om brott under allmänt åtal. Denna prövningsrätt påverkas inte av konventionen. De fall då svensk lag kräver särskilt medgi- vande till åtal för brott begångna utomlands kan ses som undantag från den allmänna åtalsplikt som annars föreligger. ] dessa situationer gäller i stället en sådan diskretionär prövningsrätt som är regel i vissa andra länder (jfr prop. l97lz92 s. 55 ff.). Svensk lagstiftning får därför anses förenlig med konventionen på denna punkt.

Artikel 4punkt 2 [7 innehåller en fakultativ jurisdiktionsregel i fall där ut- lämning vägras av andra skäl än som behandlas i ptrnkt 2 a. Som redan tidi- gare har berörts föreligger i flertal fall svensk straffrättslig kompetens även i fråga om brott som förövats utomlands av utländsk medborgare som bor i Sverige. under förutsättning att kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt (se t.ex. 2 kap. 2 å brottsbalken). Något behov av utvidgad straffrättslig kompe- tens föreligger inte för svensk del.

3.2.3 Förverkande m.m.

Enligt 6 å narkotikastrafflagen skall narkotika, som varit föremål för brott enligt lagen eller värdet därav samt vinning av sådant brott förverkas, om

Prop

det inte är uppenbart obilligt. Även förlag. dvs. ersättning för kostnader. för brott enligt lagen eller dess värde kan förverkas. om förlaget mottagits och mottagandet utgör brott enligt lagen. Förverkande får också ske i fråga om egendom som använts som hjälpme- del vid brott enligt narkotikastrafflagen liksom av egendomens värde under förutsättning att det är påkallat för att förebygga brott eller det annars före- ligger särskilda skäl. Även egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt lagen kan förverkas.

I fråga om brott enligt brottsbalken gäller i huvudsak motsvarande regler enligt 36 kap. brottsbalken.

Narkotikabrottskonventionen uppställer i artikel 5 punkt] krav på att för- verkande skall kunna ske dels i fråga om vinning som härrör från brott enligt artikel 3 punkt 1 eller egendom som motsvarar värdet av sådan vinning, dels av narkotika. material och utrustning eller andra hjälpmedel som använts vid eller varit avsedda att användas vid brottet.

Som jag har redovisat tidigare (avsnitt 3.2.1) torde samtliga gämingar som avses i artikel 3 punkt 1 a motsvaras av handlingar som är belagda med straff enligt narkotikastrafflagen, antingen som narkotikabrott. medhjälp till narkotikabrott eller försök till sådant brott eller som förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Narkotikastrafflagen ger således möjlighet till förverkande i berörda av- seenden.

Som jag också har angett i det föregående omfattar anikel 3 punkt 1 olika former av medverkan till att omsätta eller dölja brottsligt förvärvad egendom (punkt b och ezi). Som har påpekats i anslutning till dessa bestämmelser krävs kompletterande lagstiftning i detta hänseende. om Sverige skall kunna ansluta sig till narkotikabrottskonventionen. Ändras straffbestämmelserna så att Sverige uppfyller konventionsåtagandena. leder detta till att även kon- ventionens krav beträffande förverkande tillgodoses.

Artikel 5 omfattar även gärningar enligt artikel 3 punktema 1 c:ii—iv. dvs. innehav av egendom som härrör från narkotikabrott samt medverkan, försök m.m. Som har anmärkts tidigare i anslutning till dessa bestämmelser är gär- ningarna i stor utsträckning belagda med straff enligt svensk lag och möjlig- heter till förverkande föreligger i motsvarande mån. Det kan ånyo understry- kas att de nu berörda straffbestämmelsema i konventionen inte innebär något tvingande åtagande för partema. Som jag redan har berört har parterna möj- lighet att ta hänsyn bl.a. till grundläggande rättsliga principer. ] det samman- hanget redogjorde jag för vilket utrymme för nationella hänsynstagande som bör anses föreligga. Även om någon av de avsedda gärningsformerna inte skulle vara belagd med straff enligt svensk rätt. anser jag därför att lagstift- ningen inte behöver ändras på grund av konventionen.

[ anikel 5 punkt 6 behandlas situationer när egendom som härrör från brott har omvandlats eller omsatts till annan egendom. Denna egendom skall kunna vara föremål för samma åtgärder som vinningen. Om vinning har blandats med egendom som har förvärvats legitimt. skall sådan egendom ktrnna förverkas till den del som motsvarar vinningen. Dessutom skall intäk- ter och annat utbyte som härrör från vinning. från egendom som vinningen

har omvandlats till eller egendom med vilken vinningen har blandats kunna ' förverkas på samma sätt och i samma omfattning som vinning.

Som jag har nämnt ger såväl narkotikastrafflagen som brottsbalken möj- ligheter att i stället för viss egendom förverka egendomens värde. Däri- genom är det möjligt att förverkande kan ske trots att egendomen t.ex. efter försäljning inte längre går att komma åt. Genom dessa bestämmelser till- godoses narkotikakonventionens krav på förverkande i det fall egendomen omsatts till annan egendom.

När det gäller möjligheterna att förverka intäkter från egendom som hän—ör från brott har under remissbehandlingen satts i fråga om svensk rätt ger möjlighet till förverkande i den utsträckning som konventionen kräver. Därvid har påpekats att konventionen föreskriver att förverkande skall ske av intäkter eller annat utbyte som härrör från egendom med vilken vinningen har blandats och att det då också skulle kuttna gälla egendom som inte kan hänföras till brottslig verksamhet.

För egen del menar jag att hänvisningen i konventionen till att förver- kande i dessa fall skall kurtna ske på samma sätt och i samma omfattning som vinning måste tolkas så att förverkande skall kunna ske till den del som motsvarar vinningen. Det ger de svenska förverkandereglerna utrymme för.

Några remissinstanser har anfört att det är tveksamt om svensk rätt alls ger möjlighet till att förverka avkastning från brottsligt förvärvad egendom.

Frågan berördes vid tillkomsten av förverkandebestämmelserna i 36 kap. bt'Ottsbalken. I det lagstiftningsärendet anförde lagrådet att betänkligheterna mot att förverka även avkastning av brottsligt åtkommen egendom förlorade i styrka genom att det alltid stod öppet för domstolen att underlåta förver— kande eller låta föwerkandet bli endast partiellt. Enligt lagrådet borde frågan kunna överlämnas åt rättstillämpningen utan några uttryckliga regler i lagtexten (prop. 1968279 5. 76 f.).

Förverkandebestämmelserna utesluter således inte att även avkastning kan förverkas. Avgörandet torde få bero på omständigheterna i det enskilda fal- let. Enligt mirt mening finns det i nuvarande läge inte behov av någon lag- ändring. 1 det fall det i framtiden visar sig att nuvarande regler är otill- räckliga. får frågan tas upp för nytt övervägande.

Punkterna 2 och 3 i artikel 5 behandlar användandet av tvångsmedel för att säkra ett förverkande. Behöriga myndigheter skall ges möjlighet att iden- tifiera, spåra. spän'a eller beslagta vinning. egendom. hjälpmedel eller annan egendom för att förverkande skall kunna ske. Anteckningar från banker och andra anteckningar rörande ekonomiska transaktioner skall kunna tas i be- slag eller göras tillgängliga på annat sätt för att kunna användas i utred- ningen. Banksekretessen får inte utgöra hinder mot sådana åtgärder.

Dessa bestämmelser motsvaras för svensk del av reglerna om kvarstad, beslag och husrannsakan i rättegångsbalken. Vad gäller banksekretess finns det inte några särskilda begränsningar som hindrar att handlingar som rör ekonomiska förhållanden tas i beslag. om de har betydelse för utredning om brott.

I punkt 4 behandlas internationellt samarbete i fråga om verkställighet av beslut om förverkande.

Efter framställning av annan part som har jurisdiktion över brott enligt ar- tikel 3 punkt 1 skall sålunda den part inom vars territorium egendomen i fråga finns vidta åtgärder för att låta verkställa ett förverkandebeslut. Två alternativa möjligheter anvisas. Det etta alternativet är att den anmodade parten vidarebefordrar framställningen till sina behöriga myndigheter för att utverka ett beslut om förverkande och. om ett sådant beslut meddelas. verk- ställa detta. Den andra möjligheten är att ett beslut om förverkande utfärdat av den ansökande parten vidarebefordras av den anmodade parten till dess myndigheter för verkställighet.

Parterna skall vidare lämna varandra bistånd i syfte att säkra verkställig- heten av ett senare förverkande. Partema åtar sig att efter framställning från en annan part låta spåra och omhänderta egendom.

För förfarandet vid förverkande och vid de olika tvångsåtgärderna skall gälla reglerna i den anmodade partens nationella lag eller i överenskom- melse som parten kan vara bunden av i förhållande till den ansökande parten.

I förhållande till utomnordiska länder sker verkställighet i Sverige av en utomlands meddelad brottmålsdom enligt lagen (19721260) om internatio- nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (internationella verkställighetslagen). Lagen förutsätter i princip ömsesidighet. dvs. att Sverige har ingått en internationell överenskommelse med en främmande stat om verkställighet. Den är efter regeringens förordnande tillämplig på domar som är meddelade dels i stater som har tillträtt 1970 års europeiska konvention om brottmålsdoms internationella rättsverkningar (brottmåls- domskonventionen) eller 1983 års europeiska konvention om överförande av dömda personer (överförandekonventionen). dels i en stat med vilken Sverige har ingått en annan överenskommelse än de nämnda (2 å första tredje stycket).

Enligt internationella verkställighetslagen kan även beslut om förverkande som meddelats efter rättegång i en främmande stat verkställas i Sverige un- der vissa förutsättningar. Såväl sakförverkande som värdeförverkande kan komma i fråga (14 å). Hinder mot verkställighet i Sverige föreligger bl.a. om domen inte har vunnit laga kraft. om den gärning som påföljden gäller inte motsvarar brott enligt svensk lag eller om verkställighet skulle vara oförenlig med grundläggande principer för den svenska rättsordningen. Har ett visst föremål förklarats förverkat, gäller dessutom att verkställighet får ske endast om föremålet hade kunnat förverkas enligt svensk lag, om lagföringen ägt rum här.

Egendom som har förklarats förverkad i en utländsk brottmålsdom kan tas i beslag sedan fratttställning om verkställighet av domen har gjorts i Sverige.

För att uppfylla åliggandena enligt narkotikabrottskonventionen torde inte några lagändringar krävas. Regeringen kan enligt 1 å internationella verk- ställighetslagen föreskriva att lagen skall gälla i förhållande till stater som har tillträtt konventionen och därvid meddela de bestämmelser om verkstäl- ligheten sorn behövs.

Mellan de nordiska länderna gäller lagen (19631193) om samarbete med Danmark. Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

(nordiska verkställighetslagen). Enligt denna lag kan en dom i brottmål som gäller förverkande verkställas här. Detsamma gäller beslut meddelade i annat nordiskt land om kvarstad, skingringsförbud eller beslag till tryggande av anspråk på bl.a. förverkande.

Möjligheterna att innan dom föreligger meddela beslut om beslag och husrannsakan regleras i lagen (1975:295) om användning av vissa tvångs- medel på begäran av främmande stat (tvångsmedelslagen). Numera har det i lagen vidtagits ändringar som innebär att beslag och kvarstad kan ske även för att säkerställa framtida verkställighet av ett utländskt beslut i brottmål om sak- eller värdeförverkande. Som förutsättning gäller att det kommande förverkandebeslutet kan verkställas här (prop. 1989/90:82, JuU30, rskr. 264, SFS 1990:273 ff.). Dt-nya reglerna innebär att svensk lag motsvarar de krav som narkotikabrottskonventionen ställer i fråga om tvångsåtgärder.

lartikel 5 punkt 5 anges att en avtalspart som beslutat om förverkande skall förfoga över egendomen i enlighet med sina nationella lagar och admi- nistrativa bestämmelser.

I anslutning till denna bestämmelse kan anmärkas att enligt 36 å interna- tionella verkställighetslagen penningbelopp eller annan egendom som förklarats förverkad med stöd av lagen tillfaller svenska staten. Har föremål förklarats förverkat. kan regeringen dock förordna att föremålet i fråga skall överlämnas till den främmande staten.

Enligt punkt 7 kan parten överväga att låta bevisbördan vara omvänd vid prövning av fråga om förverkande. Konventionsbestämmelsen är alltså inte tvingande. För svensk del gäller här att det är åklagaren som har att bevisa att sådana omständigheter föreligger att egendomen kan förverkas. Någon ändring i denna ordning bör inte ske.

1 punkt 8 anges att konventionerts bestämmelser om förverkande inte skall inkräkta på de rättigheter som tillkommer en godtroende tredje man. Däntted ges utrymme för parternas nationella regler om godtrosförvärv.

Hänvisningar till S3-2-2

  • Prop. 1990/91:127: Avsnitt 3.2.4

3.2.4. Utlämning för brott m.m.

Bestämmelser om utlämning för brott från Sverige till ett annat nordiskt land fintts i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge medan bestämmelser om utlämning till ett utomnordiskt land ges i lagen (1957:668) om utlämning för brott. Båda dessa lagar bygger på principen att fråga om utlämning skall prövas fritt på grundval av samt- liga föreliggande omständigheter i varje enskilt fall. För att bevilja utläm- ning krävs inte att det finns ett utlämningsavtal mellan Sverige och den stat som begär utlämning.

Beslut om utlämning fattas av regeringen eller — i vissa ärenden enligt 1959 års lag —— av riksåklagaren eller av annan allmän åklagare.

För att utlämning skall kunna medges måste vissa i lagarna angivna förut- sättningar vara uppfyllda. Sålunda får enligt 1957 års lag svensk medborgare inte utlämnas. Enligt samma lag skall den gärning för vilken utlämning be- gärs motsvara brott för vilket enligt svensk lag föreskrivs fängelse i mer än ett år. Vidare får, som tidigare har nämnts. utlämning inte beviljas för ett

politiskt brott. Som villkor för utlämning gäller också att vederbörande inte får straffas med döden.

Rättegångsbalkens regler om tvångsmedel kan tillämpas vid utlämning. Lagarna innebär ingen skyldighet för Sverige att bevilja utlämning. även om samtliga de villkor som anges i den tillämpliga lagen är uppfyllda. Genom utlämningsavtal med en annan stat kan Sverige emellertid ha åtagit sig att till den staten utlämna en person som uppehåller sig här. Ett sådant avtal måste dock alltid som förutsättning för utlämning från Sverige inne- hålla bestämmelser som innebär att åtminstone de minimivillkor för utläm- ning som uppställts i utlämningslagarna är uppfyllda.

Artikel 6 i narkotikabrottskonventionen innebär att brott som anges i arti— kel 3 punkt 1 skall vara utlämningsbara brott parterna emellan. Av punk- terna 4 och 5 framgår att en konventiottsstat. som för utlämning inte kräver att utlämningsavtal skall finnas med den stat som begär utlämning. är.skyl- dig att betrakta de aktuella brotten som utlämningsbara brott i enlighet med de villkor som föreskrivs i den anmodade partens lag.

Dessa bestämmelser innebär att Sverige åtar sig att se till att gärningama utgör brott som kan medföra utlämning. Däremot är Sverige inte skyldigt att bifalla en utlämttingsansökan.

Flertalet av de berörda gärningama utgör brott även enligt svensk lag. I fråga om dessa krävs inte heller några lagstiftningsåtgärder för att möjlig- göra utlämning. I några fall är emellertid inte de aktuella gärningama brott enligt svenska bestämmelser. Det gäller som påpekats vissa förfaranden som innebär befattning med egendom som härrör från narkotikabrott. ] dessa hänseenden innebär således även bestämmelserna i artikel 6 om utlämning ett krav på utvidgad kriminalisering för att Sverige skall kunna motsvara de krav som ställs enligt konventionen. Dock gäller naturligtvis den begräns- ningen att konventionens krav på att utlämning skall kunna ske inte sträcker sig längre än dess krav på kriminalisering. Det innebär att det inte föreligger något krav på att en viss handling skall kunna föranleda utlämning. om en part i den utsträckning konventionen tillåter valt att inte kriminalisera gär- ningen i fråga.

Vissa av de brott som enligt svensk rätt motsvarar gärningar som omfattas av konventionen är gradindelade..varvid inte alla grader uppfyller kravet på att fängelse i mer än ett år skall kunna följa på brottet för att utlämning skall få ske. Det gäller t.ex. häleri som är ringa. I anledning av synpunkter som framförts under remissbehandlingen vill jag framhålla att kravet i narkotika- brottskonventionen på att brottet skall kunna föranleda utlämning enligt min mening måste anses tillräckligt tillgodosett. om det finns en grövre form av brottet med en straffskala som är tillräcklig för att utlämning skall kunna ske.

För vissa situationer anges i punkt 9 att en part skall överlämna ärendet till egna myndigheter för åtal. om en framställning om utlämning avslås. Som jag har anfört i anslutning till bestämmelserna omjurisdiktion (avsnitt 3.2.2) kan dessa föreskrifter dock inte anses innebära någon ovillkorlig skyldighet att väcka åtal. Sverige uppfyller därför vad konventionen kräver på denna punkt.

Om den anmodade parten avslår en framställning om utlämning som be- gärs för att en redan ådömd påföljd skall kunna verkställas. skall enligt punkt 1!) den part som avslagit framställningen överväga att överta straff- verkställigheten.

Enligt internationella verkställighetslagen föreligger som har påpekats i anslutning till förverkandereglerna (avsnitt 3.2.3) möjlighet att i Sverige verkställa påföljd som utdömts i en annan stat. Punkt 10 innebär emellertid inte några förpliktelser för parterna.

I detta sammanhang vill jag också beröra artikel 8 om överförande av lagföring. För överförande av lagföring krävs i princip inte något särskilt avtal. För att överförande skall få ske krävs endast att gärningen utgör brott enligt svensk lag och att svenska domstolar är behöriga att döma över den. Särskilda regler rörande överförande av lagföring till eller från Sverige fittns dock i lagen (1976119) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott. Lagen gäller stater som har tillträtt 1972 års europeiska konvention i ämnet.

Det katt påpekas att bestämmelserna i artikel 8 inte är tvingande.

Hänvisningar till S3-2-4

3.2.5. Inbördes rättshjälp

Sverige lämnar av tradition andra länder rättshjälp i brottmål i den utsträck- ning vår lagstiftning medger det utan att något särskilt avtal har ingåtts. En del länder kräver emellertid avtal med andra stater för att lämna sådan rättshjälp.

Mellan de nordiska länderna gäller överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42). Denna överenskommelse gäller såväl tvistemål som brottmål.

På brotttnålsområdet finns en multilateral reglering genom den 'i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade europeiska konventionen om in— bördes rättshjälp i brottmål. Sverige har tillträtt denna konvention. Konventionen omfattar bevisupptagning för utredning. överlämnande av bc- vistnaterial eller handlingar samt delgivning m.m.

Bestämmelserna om bevisupptagning vid svensk domstol och om delgiv— ning här på begäran av utländsk myndighet är i princip samma för brottmål och tvistemål. De viktigaste bestämmelserna finns i lagen (1946:816) om be- visupptagning åt utländsk domstol och i kungörelsen (190924 s.1) angående delgivning av handlingar på begäran av utländsk myndighet. Enligt den an— givna lagen kan svensk domstol på begäran av utländsk myndighet föran— stalta om bl.a. förhör med part eller bevisupptagning genom vittne. sakkun— nig eller syn.

En förutsättning för att bevisupptagning skall kunna äga rum i Sverige är att den gärning som avses med framställningen motsvarar brott enligt svensk lag. Vissa begränsningar gäller även för brott som har karaktär av politiskt brott.

Bestämmelsema i den tidigare nämnda tvångsmedelslagen ger under vissa förutsättningar möjlighet till beslag på begäran av främmande stat bl.a. i fråga om egendom som har betydelse för utredning av brott. Enligt lagen får

Prop .1990/91:127

husrannsakan ske i enlighet med reglerna i rättegångsbalken för att söka efter föremål som är underkastade beslag. I fråga om framställningar från ett utomnordiskt land gäller i princip att den begärda åtgärden inte får vidtas. om hinder mot utlämning skulle ha förelegat. Detta innebär bl.a. ett krav på att gärningen enligt svensk lag tnotsvarar brott för vilket det kan följa fängelse i mer än ett år.

Enligt lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. gäller im- munitet för den som efter kallelse inrest i Sverige för att höras sotn tilltalad. vittne eller sakkunnig i enlighet med överenskommelse som träffats med en främmande stat. I princip upphör immurtiteten efter femton dagar från den dag vederbörandes närvaro inte längre är påkallad.

Utöver dessa bestämmelser finns vissa särskilda regler om samarbete med andra länders tullmyndigheter. Lagen (19731431) om utredning angående brott mot utländsk tullag ger sålunda möjlighet att för utländsk tullmyndig- hets räkning ta i beslag och till den utländska myndigheten överlämna bevis- material.

När det gäller narkotikabrottskonventionens bestämmelser om inbördes rätthjälp i artikel 7 kan inledningsvis anmärkas att bestämmelserna i stor ut- sträckning hänvisar till de regler som gäller enligt den nationella lagstift- ningen. lpunkt 12 föreskrivs sålunda att den begärda åtgärden skall verkstäl— las enligt bestämmelserna i den anmodade partens nationella lag. Enligt punkt 15 anges olika grunder för att avslå en begäran om rättshjälp. Förutom sådana fall där verkställigheten skulle inskränka på en stats suveränitet eller grundläggande rättsprinciper (ordre public), får en framställning avslås också då verkställigheten skulle strida mot den anmodade partens lagstiftning om inbördes rättshjälp (punkt (1).

De åtgärder som rättshjälpen kan avse anges i punkt 2. Det gäller bl.a. bevisupptagning. delgivning. överlämnande av bevismaterial. husrannsakan och beslag. Svensk rätt tillåter att sådan rättshjälp som omfattas av bestäm- melsen lämnas ett främmande stat. Som villkor gäller att de särskilda förut- sättningarna enligt den svenska lagstiftningen är uppfyllda. t.ex. i fråga om beslag enligt tvångsmedelslagen att för gärningen katt följa fängelse i mer än ett år.

Av övriga bestämmelser i artikel 7 bör punkterna 13,14 och 18 beröras särskilt.

Punkt 13 innehåller ett s.k. specialitetsförbehåll. som innebär att den ansö— kande parten inte utan den andra partens samtycke får vidarebefordra eller använda information eller bevismaterial för andra ändamål än som har upp- getts i framställningen. Någon motsvarande begränsning gäller inte enligt svensk rätt. Om de upplysningar som lämnas enligt denna bestämmelse in- nehåller uppgifter om brottsligt förfarande i andra hänseenden än det för vil- ket uppgifterna har lämnats, är enligt svensk rätt polis- och åklagarmyndig- heter skyldiga att beivra även dessa brott. Liknande konflikter har aktualise- rats tidigare. Jag avser att senare i dag för regeringen anmäla ett förslag till lagändring som gäller denna fråga.

Punkt 14 innehåller en föreskrift om sekretess i ärenden om internationell rättshjälp. Det kan anmärkas att enligt 5 kap. ] å sekretesslagen (l98(l:100)

gäller sekretess bl.a. under förundersökning i brottmål och i fråga om an- Prop. 1990/912127 vändningen av tvångsmedel i sådant mål. Dessa regler äri viss utsträckning tillämpliga på motsvarande åtgärder på begäran av utländsk myndighet. Samtidigt bör dock påpekas att punkt 14 inte föreskriver någon ovillkorlig skyldighet att hålla uppgifterna hemliga. Katt det kravet inte uppfyllas. skall den stat som gjort framställningen underrättas.

Punkt [8 innehåller regler om immunitet för vittne. sakkttnnig eller annan som har samtyckt till att avge vittnesmål eller på annat sätt medverka i en brottsutredning eller annat rättsligt förfarande. Föreskrifterna täcks till stor del av den tidigare nämnda lagen om immunitet för vissa vittnen m.m. Den svenska regleringen gäller emellertid endast för tilltalad. vittne eller sakkun- nig och omfattar bara inställelse inför domstol. Enligt narkotikabrottskon— ventionen skall immuniteten gälla vittne. sakkunnig eller annan. t.ex. målsä- gande, och skall förutom vid inställelse vid domstol gälla även medverkan vid utredning av ett brott. dvs. vid inställelse inför polis eller åklagare. Det innebär att den svenska regleringen måste utvidgas. 1985 års immunitetslag är aktuell i det andra lagstiftningsärende som jag nyss berörde. Jag tar därför upp frågan om en lagändring i det ärendet.

Med undantag för specialitetsförbehållet i punkt 13 och immunitets- reglema i punkt 18 är svensk lagstiftning redan förenlig med reglerna om in- ternationell rättshjälp i narkotikabrottskonventionen. Det sagda gäller i den utsträckning som de gärningar för vilka rättshjälp skall lämnas är straffbe- lagda enligt svensk lag. Som har påpekats krävs i vissa hänseenden en utvid- gad kriminalisering.

Enligt punkt 8 skall parterna utse en eller flera myndigheter som har att avge eller motta framställningar om rättshjälp. Det är lämpligt att utrikesde— partementet. som redan har uppgifter av detta slag. utses till ...sådan myndig- het för svensk del.

3.2.6. Regler om övervakning och kontroll m.m.

] artiklarna 9—16 och 18—19 behandlas olika former av övervakning och kontroll. 1 stor utsträckning har dessa regler karaktär av rekommendationer och innebär således inte några krav på lagstiftningsåtgärder.

Det gäller artikel 9. enligt vilken parterna i största möjliga utsträckning skall samarbeta för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Samarbetet kan om- fatta bl.a. informationsutbyte och utveckling av gemensamma utbildnings- program. Dessutom rekommenderas parterna att organisera grupper med personal från olika länder för att utveckla samarbetet.

I anslutning till denna bestämmelse kan nämnas att Sverige deltar i ett in- ternationellt samarbete som omfattar bl.a. informationsutbyte rörande narko- tikabrottslighet. Vidare samarbetar de nordiska länderna i fråga om utplace- rande av sambandsmän i andra länder.

Inte heller artikel ]0, som rekommenderar pattema att i största möjliga ut- sträckning bistå stater sorn utnyttjas för transitering i den illegala narkotika- trafiken. innehåller några ovillkorliga skyldigheter för parterna.

lat—rike] ]] behandlas s.k. kontrollerade leveranser. Därmed avses i detta PTOP. 1990/_9l:127 sammanhang att myndigheterna underlåter att ingripa mot en olaglig narkotikasändning i syfte att klarlägga t.ex. transportvägar. Även dentta bestämmelse lämnar utrymme för parter att bestämma hur långt samarbetet bör drivas.

För närvarande görs en översyn av riksåklagarens allmänna råd till åklagarna om samarbetet med polis- och tullmyndigheter. Enligt riksåklaga— ren kommer man i det sammanhanget att ta tipp frågan om kontrollerade le— veranser för att tillsammans med polis och tull få till stånd en en så effektiv och säker handläggning som möjligt. Jag utgår från att man i samband där- med också kommer att beakta de etiska aspekter som är förbundna med denna metod att spåra brottslighet.

Artikel 12 gäller kontrollen av de ämnen som anges i förteckningarna 1 och 11. Som har framgått av den tidigare redogörelsen för konventionens in- nehåll åtar sig parterna att kontrollera framställning och handel med ämnena i fråga.

Bestämmelserna lämnar i stor utsträckning åt parterna att avgöra i vilka former övervakningen bör ske. Mot bakgrund av de diskussioner som före— kommit i samband med konventionens utarbetande framgår att frivilliga överenskommelser med tillverkare och försäljare är tillräckliga. Enligt lagen (1975285) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor kan regeringen eller den myndighet regeringen bemyndigar med- dela föreskrifter om in- eller utförsel av ämnena i fråga. Detta betnyndigande kan utnyttjas för att på myndighetsnivå meddela detaljbestämmelser.

Svenska tullmyndigheter har sedan ett antal år sänt listor med information till industrin om kemikalier som används i illegal tillverkning och också gjort berörda svenska myndigheter och apotek uppmärksamma på behovet av försiktighet vid hanteringen. Sverige importerar nästan hela sitt lagliga behov av dessa kemikalier. En begränsad egen tillverkning har dock före- kommit. Någon export från Sverige torde inte äga rum.

I detta sammanhang kan uppmärksammas FN-resolutionen 1985/12 "Measurcs against the diversion in international commerce of specific pre- cursors. chemicals and solvents used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances". För svenskt vidkommande har general- tttllstyrelsen utsetts till behörig myndighet för informationsutbyte med andra länder i fråga om misstänkta sändningar av de ifrågavarande kemikalierna.

Mellan de nordiska länderna har inletts ett gemensamt projekt som syftar till kontroll och övervakning av ämnena i fråga.

Även inom Europarådet och EG pågår arbete med inriktning på kontrollen av dessa ämnen.

Min bedömning är att det för närvarande inte finns behov av några författ- ningsändringari anledning av artikel 12. Den slutsatsen. som också drogs i promemorian. har godtagits av remissinstanserna. Med anledning av det på- gående internationella samarbetet kan det dock finnas anledning att åter- komma till denna fråga i framtiden.

Artikel ]3 behandlar material och utrustning som kan användas för fram- ställning av narkotika. Med material och utrustning torde förstås bl.a. tablett- 33

maskiner och material för förpackning av narkotika. Parterna skall vidta åt- gärder för att förhindra att sådan utrustning når tillverkare av olaglig narko— tika.

Bestämmelserna torde inte kräva några nya eller ändrade regler för svensk anslutning till narkotikabrottskonventionen. Däremot bör läkemedels- och livsmedelsindustrin göras uppmärksamma på problemen.

Inte heller artikel 14 påkallar några lagstiftningsåtgärder för svensk ciel. Bestämmelsen innebär att parterna skall vidta åtgärder för att utrota olaglig odling av narkotika och motsvarande krav på att minska den olagliga efter- frågan på narkotika.

I anslutning till artikel 15 som gäller kontroll av transportföretag. kan nämnas att inom ramen för den narkotikabekämpning som bedrivs av olika länders tullmyndigheter har ett antal "memorandum of understanding" upp- rättats med internationella transponorganisationer. Svenska tullmyndigheter har slutit motsvarande avtal med företrädare för svenska transportföretag. Överläggningar om ytterligare sådana överenskommelser pågår. Överens— kommelser av detta slag bör motsvara de krav som gäller enligt narkotika- brottskonventionen.

Bestämmelserna i artikel 16 av dokurnentering av exportförsändelser med narkotika skall ses mot bakgrund av att det länge ansetts vara ett problem att narkotikaförsändelser förses med oriktiga uppgifter om innehållet. bl.a. för att undvika stöld. Några lag- eller förordningsändringar från svensk sida torde bestämmelserna inte kräva för en anslutning.

] anslutning till artikel 18 om kontroll av frizoner och frihandelshamnar kan påpekas att generaltullstyrelsen enligt 3 & narkotikaförordningen (1962z704) kan meddela föreskrifter om att narkotika får importeras eller exporteras endast via särskilda orter liksom föreskrifter om fötvaring på tull— upplag eller i frihamn. Som tidigare ltar nämnts pågår också ett internatio— nellt samarbete i frågor om export och import av narkotika. Några särskilda författrtingsändringar krävs inte på grund av artikel 18.

3.2.7. Olaglig narkotikahantering till havs

Av övriga bestämmelser torde främst artikel I 7 behöva kommenteras. Dessa bestämmelser innebär att parterna skall samarbeta för att bekämpa den olagliga narkotikahanteringen till havs enligt internationell havsrätt. Av särskilt intresse är därvid punkterna 2—4. En stat som har anledning att anta att ett fartyg som för dess flagga eller som inte visar någon flagga eller några registreringsrnärken uttnyttjas för narkotikabrottslighet skall kunna begära bistånd från andra stater för att förhindra att fartyget utnyttjas på detta sätt. Å andra sidan skall en stat vid skälig misstanke om att ett främmande fartyg. som utövar sin rätt till fri sjöfart enligt internationell rätt. utnyttjas i olaglig narkotikahantering kunna begära tillstånd av flaggstaten att vidta lämpliga åtgärder beträffande fartyget. I så fall kan flaggstaten _ "i överens- stämmelse med punkt 3 eller gällande traktater mellan parterna eller avtal eller överenskommelser i övrigt som träffats av parterna" — ge den ansökande staten tillstånd att borda och genomsöka fartyget och. om bevis

på inblandning i olaglig hantering påträffas. vidta lämpliga åtgärder beträf- fande fartyget, personerna och lasten ombord.

Enligt svensk rätt föreligger inte någon möjlighet att lämna ett sådant till- stånd som avses i konventionen. l promemorian görs emellertid den bedöm- ningen att en ratifikation inte ovillkorligen kräver lagstiftning som ger en så- dan möjlighet. Bedömningen torde grunda sig på att konventionen inte för- skriver någon skyldighet att lämna tillstånd och vidare förutsattes att ett så- dant tillstånd i stället för på själva konventionen skulle kunna grundas på särskilda traktater, avtal eller andra överenskommelser som har slutits mel- lan stater som tillträtt konventionen. Enligt promemorian skulle det därför vara möjligt och lämpligt att avvakta med att införa en lagstiftning som öpp- nar att lämna tillstånd av det aktuella slaget till dess Sverige ingått eventuella mer preciserade bi- eller multilaterala överenskommelser.

Bedömningarna i promemorian har inte mött några direkta invändningar under remissbehandlingen. För min del har jag dock funnit att det redan i samband med ratifikationen bör införas en sådan lagstiftning. Även om pro- memorians bedömning formellt sett kan vara hållbar. kan det på goda grun- der sättas i fråga om Sverige på ett rimligt sätt uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen. om det inte ens formellt finns någon möjlighet att lämna ett tillstånd av det slag som avses i konventionen. Jag återkommer till utformningen av en sådan lagstiftning längre frarn (avsnitt 3.6)

Enligt punkt 7 skall en part vid anslutningen till narkotikabrottskonventio- nen utse en myndighet som har att besvara framställningar enligt artikel 17. Också den frågan tarjag upp i samband med den nya lagstiftningen.

Hänvisningar till S3-2-7

3.3. Utformningen av en ny lagstiftning om straff

Mitt förslag: För att uppfylla åtagandena enligt narkotikabrottskon- ventionen utvidgas bestämmelserna om häleri i 9 kap. 6 & brottsbal- ken. Bestämmelserna skall avse inte endast egendom som härrör från narkgotikabrottslighet utan får en generell räckvidd.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna tillstyrker allmänt att de nya bestämmelserna ges en generell räckvidd. Endast några få har uttalat sig för att nya bestämmelser begränsas till narkotikabrottslighet.

Skälen för mitt förslag: Som har framgått av det föregående år det främst i ett hänseende som Sveriges tillträde till narkotikakonventionen krä- ver ändrade svenska regler. Det gäller bestämmelserna i artikel 3 om straff- an5var för befattning med egendom som härrör från olaglig narkotikahan- tering. i första hand punkt 1 b om kriminalisering av gärningar som innebär bistånd till att omsätta vinster från olaglig narkotikaverksamhet eller hjälp att på annat sätt att dölja varifrån tillgångarna hän'ör. Också bestämmelsen i punkt ] c:i om kriminalisering av innehav eller användning av egendom som härrör från sådan brottslighet är aktuell i sammanhanget. Samtidigt uppkommer även andra lagstiftningsfrågor. Genom tillträde till konventio-

nen förbinder sig Sverige att se till att utbyte från de aktuella brotten förver- kas samt att utlämning kan ske för dessa. En anslutning kräver vidare att Sverige kan lämna internationell rättshjälp i fråga om brotten.

Som jag har framhållit tidigare är det en avgörande förutsättning för att med framgång kunna bekämpa narkotikabrottsligheten att också de som hjälper narkotikabrottslingar att använda vinsterna kan straffas. ltrte desto mindre lämnar den svenska lagstiftningen sådana förfaranden straffria i en inte obetydlig utsträckning. .

Visserligen är det enligt narkotikastrafflagen straffbelagt att förvara eller befordra vederlag för narkotika (1 & 5). Denna bestärntnelse tar emellertid sikte i första hand på kurirer och andra som är mera direkt inblandade i en narkotikaförsäljning och som ett led i denna tar befattning med betalningen. Den gäller alltså nomtalt inte den som när transaktionen väl är avslutad hjäl— per till att omsätta pengarna.

Bestämmelsen i brottsbalken om sakhäleri (9 kap. 6 & första stycket, för- sta meningen) är tillämplig endast i begränsad utsträckning. eftersom den förutsätter befattning med något som är frånhänt annan. t.ex. stöldgods. I all- mänhet kan inte inkomster från narkotikabrottslighet anses vara frånhända annan.Vinningshäleri (9 kap. 6 _S första stycket. andra meningen) tar sikte främst på situationer där någon utnyttjat den omständigheten att ett brott har begåtts till att skaffa sig oskäliga förmåner. t.ex. genom att vid en uppgörelse med brottslingen utverka under—pris för något som han köper. Kravet att gärningsmannen skall ha berett sig otillbörlig vinning medför en betydande begränsning av bestämmelsens tillämpning. Detta hindrar dock inte att den kan vara tillämplig på en del förfaranden som avses i narkotika- brottskonventionen. .

Inte heller bestämmelsen om skyddande av brottsling (17 kap. 1 1 & brotts- balken) kan tillämpas annat än i begränsad utsträckning. eftersom den förut- sätter en direkt avsikt att hjälpa någon att undandra sig följderna av ett brott. ] varje fall när det gäller tnera affärsmässiga former av penningtvätt torde knappast sådana avsikter alltid föreligga.

En svensk anslutning till narkotikabrottskonventionen förutsätter således utvidgade straffbestämmelser.

Den fråga som först bör besvaras är om de nya bestämmelser som behövs bör begränsas till narkotikabrottslighet. Något ytterligare krävs inte enligt nar'kotikabrottskonventionen. Som påpekas i promemorian har dock frågan om åtgärder mot dem som hjälper till att omsätta brottsligt förvärvade till- gångar diskuterats även i andra internationella sammanhang än i samband med narkotikabrottskonventionen.

Inom den s.k. G—7-gruppen. där de sju stora industriländerna ingår. har sedan år 1989 pågått arbete med särskild inriktning på åtgärder mot tvätt av pengar. En aktionsgrupp med representanter även från utomstående länder. däribland Sverige. tillsattes för att överväga lämpliga åtgärder. Arbetet har haft särskild inriktning på att förhint'lra att banker och andra finansinstitut ut- nyttjas för tvätt av pengar. Bakgrunden är den omfattning som denna verk— samhet av allt att döma har och de skadliga effekter det medför. En rapport från aktionsgruppen har nyligen lagts fram. I rapporten betonas att tvätt av

brottsligt förvärvade tillgångar inte förekommer endast i narkotikasamrnan- hang utan att motsvarande problem är förknippade med andra former av all- ' varligare brottslighet. För att effektivisera samhällets insatser mot organise- rad kriminalitet sägs det vara viktigt att lagstiftning inte begränsas bara till narkotikabrottslighet.

Av särskilt intresse är en straffrättslig konvention om förverkande som nyligen utarbetas i Europarådet. Syftet med denna konvention är i likhet med narkotikabrottskonventionen att effektivisera insatserna mot allvarligare former av kriminalitet genom att försvåra för gärningsmannen att tillgodogöra sig vinsterna från den brottsliga verksamheten. Konventionen innehåller långtgående åtaganden för parterna att konfiskera egendom som härrör från brott. Även i denna konvention är ett av de centrala inslagen åtgärder mot tvätt av pengar. Bestämmelserna i den delen'har utarbetats med narkotikabrottskonventionen som förebild. '

Till skillnad från narkotikabrottskonventionen gäller den europeiska kon- ventionen inte uteslutande narkotikabrottslighet utan omfattar i princip alla former av brott. Konventionen innebär således att parterna skall kriminali- sera tvätt av pengar oavsett från vilken typ av brottslighet som pengarna kommer. Konventionen ger dock möjlighet att begränsa krirninaliseringen till vissa brott. ] likhet med narkotikabrottskonventionen innebär också den europeiska konventionen förpliktelser för parterna att i största möjliga ul- sträckning lämna varandra bistånd för att säkra förverkande.

Sverige undertecknade den europeiska konventionen i november 1990. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande vilka lagändringar som kon— ventionen aktualiserar för svensk del. Konventionen har ännu inte ratificerats av ett sådant antal stater att den trätt i kraft. Det kan antas att även utomeuropeiska länder kommer att ansluta sig till konventionen. ] arbetet med konventionen har bl.a. USA och Canada deltagit.

Oavsett de förpliktelser som följer av narkotikabrottskonventionen och den europeiska konventionen finns det enligt vad som anförs i promemorian också starka kriminalpolitiska skäl för en generell reglering. Vad som har anförts i fråga om narkotikabrott gäller i viss utsträckning även annan brottslighet. t.ex. koppleri. illegalt spel eller smuggling. Brottslighet av det slaget och olaglig narkotikahantering är ofta sammanblandade och det skulle ktrnna innebära stora svårigheter att visa från vilken brottslighet tillgångarna kom, även om det i och för sig skulle stå klart att de förvärvats genom brott. Enligt promemorian bör därför nya bestämmelser ges en generell räckVidd.

Vid remissbehandlingen har promernorieförslaget fått stöd av en klar ma- joritet av remissinstanserna. Mot förslaget har invänts huvudsakligen att det straffbelagda området genom en generell kriminalisering blir otydligt vilket kan innebära rättsosäkerhet.

Att hjälpa någon att dölja eller tillgodogöra sig tillgångar som förvätvats genom brott är. som jag tidigare har påpekat. i sig självt brottsbefrämjande. Det gäller naturligtvis inte endast narkotikabrottslighet. Om samhället lyckas försvåra omsättningen av brottsligt förvärvade tillgångar. bör detta kunna ha en dämpande effekt framför allt på den organiserade eller på annat sätt va- nemässiga brottsligheten. l promemorian har åberopats övertygande skäl till

Prop .1990/911127

varför nya straffbestämmelser bör ges generell omfattning. Farhågorna för att generella regler skulle kunna medföra risker för rättsäkerheten är enligt min mening överdrivna. De kritiska synpunkter som har framförts bör ktrnna tillgodoses genom vissa omarbetningar av promemorians lagförslag. I likhet med en bred remissopinion anser jag således att de nya reglerna bör ha en generell inriktning.

Förfaranden som går ut på att omsätta brottsligt förvärvade tillgångar om- fattas i viss utsträckning av gällande bestämmelser om häleri i 9 kap. 6 & brottsbalken. Såsom föreslås i promemorian ligger det därför närmast till hands att lagstiftningsbehovet tillgodoses genom att de nuvarande häleribe- stämmelserna utvidgas.

Det är också en uppfattning som fått en allmän anslutning av de remissin- stanser som uttalat sig för en generell kriminalisering. Rikspolisstyrelsert (RPS) har dock föreslagit att att den nya regleringen tas in i en särskild be— stämmelse i 9 kap. brottsbalken med egen brottsrubricering. Bestämmelsen skulle vara subsidiär till häleri. Enligt RPS skulle det med hänsyn till det in- ternationella samarbetet vara fördelaktigt. om man från svensk sida kunde åberopa en särskild bestämmelse med inriktning just på tvätt av pengar. Jag har visserligen förståelse för RPS synpunkter men anser att en särreglering skulle kunna ge upphov till vissa konkurrensproblem i förhållande till häle— ribestämmelserna, även om de nya reglerna gjordes strbsidiära. Jag anser därför att det är lämpligare att följa promemorians förslag till lagteknisk uppläggning.

Hänvisningar till S3-3

  • Prop. 1990/91:127: Avsnitt 3.2.1

3.4. Oaktsamt förfarande

Mitt förslag: Även oaktsamt handlande skall ktrnna föranleda straff enligt de nya bestämmelserna.

Promemorians förslag överenstämmer med mitt. Remissutfallet är blandat. En majoritet av remissinstansrna godtar dock förslaget.

Skälen för mitt förslag: I promemorian föreslås att straffansvaret skall omfatta inte endast uppsåtligt handlande utan även oaktsamt. På samma sätt som nuvarande former av häleri skall ansvar kunna följa i fall där den som tagit befattning med vad som härrör från brott inte insåg men hade skälig an- ledning anta att brott förelåg.

På denna punkt är remissutfallet ganska splittrat. Sammanfattningsvis går de kritiska synpunkter som riktats mot förslaget trt på att gränsen mellan straffbelagt och str'affritt handlande blir svår att dra och att den enskilde komtner att åläggas en orimligt långtgående skyldighet att undersöka om det han befattar sig med möjligen kan ha anknytning till brottslig verksamhet.

Varken i narkotikabrottskonventionen eller i den europeiska förverkande- konventionen ställs direkta krav på en krirnirmlisering av annat än trppsåtliga gärningar. Även här finns det enligt min mening emellertid övertygande skäl som talar för en kriminalisering i enlighet med promemorians förslag.

Ofta torde det förhålla sig så att den som genom att köpa eller på annat sätt tar befattning med brottsligt förvärvad egendom medvetet låter bli att ta reda på varifrån egendomen kommer. Om de nya straffbestämmelserna skall vara tillräckligt effektiva. finns det enligt min mening åtskilligt som talar för att man också bör kunna komma åt situationer där det visserligen inte katt styrkas att vederbörande insåg att brott förelåg men där omständigheterna ändå var sådana att han på goda grunder kunde misstänka det. Jag kan ha förståelse för synpunkten att gränsen mellan straffbart och straffritt ibland kan vara svår att dra. Det torde emellertid vara ett generellt problem i fall där straffansvar inte är begränsat till uppsåtligt handlande och jag har svårt _ att inse att svårigheterna på något avgörande sätt skulle vara större på detta område än på andra.

Ett särskilt problem är visserligen att narkotikabrottskonventionen ålägger parterna att kriminalisera inte endast befattning med det ursprungliga brottsutbytet utan också vad som trätt i stället för detta. s.k. substitut, t.ex. sedan pengar som tjänats på brottslig verksamhet omsatts till annan egen— dom.

För hälen" enligt nuvarande bestämmelser kan den straffas som bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv. Detta s.k. vinningshäleri omfattar också befattning med substitut. Som jag har redogjort för i samband med jämförelsen mellan svenska straflbestämmelser och narkotikabrottskon- ventionen kan denna bestämmelse ibland vara tillämplig i fall som omfattas av de aktuella konventionsbestärnmelserna. Även i fråga om vinningshäleri bestraffas oaktsamt förfarande. Det är således inte någon principiell nyhet att kriminalisera även oaktsamhet vid befattning med vad som trätt i stället för det ursprungliga brottsutbytet.

Självfallet är det inte endast på grund av narkotikabrottskonventionen som det finns anledning att belägga befattning med substitut med straff. Som jag redan tidigare har varit inne på är det en påtaglig begränsning i nuvarande bestämmelser att befattning med vad som trätt i stället för det ursprungliga förvärvet i så stor utsträckning är straffri. Det finns enligt min mening inte något bärande skäl för den skillnad som föreligger enligt nuvarande regle- ring och sorn innebär att t.ex. döljande av stöldgods är belagt med straff medan det är straffritt att ta motsvarande befattning med de pengar som gärningsmannen har fått för det stulna.

I fråga om häleri enligt nuvarande regler har det således ansetts kriminal- politiskt motiverat att kunna bestraffa även oaktsamhet. Som jag tidigare har varit inne på gör sig motsvarande synpunkter gällande också i fråga om den nya häleriformen. ljämförelse med den nuvarande kriminaliseringen av häleri skulle svårförståeliga och icke önskvärda konsekvenser följa om ny lagstiftning begränsades till uppsåtligt handlande. Det sktrlle innebära att oaktsam befattning med stöldgods kunde följas av straff medan det skulle vara straffritt att under motsvarande förhållanden befatta sig med flerdubbelt större värden som härrör från narkotikabrott eller illegalt spel.

Som jag kommer att beröra närmare i det följande är avsikten inte att be- straffa varje befattning med vad som härrör från brott ens om det är fråga

om uppsåtligt handlande. Det bör vara möjligt att ställa tipp sådana begrän- Prop. 1990/912127 sande brottsrekvisit att kriminaliseringen får en önskvärd omfattning. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört innebär mitt förslag att även oakt— samt handlande skall ktrnna föranleda straff. Det är också en lösning som en majoritet av remissinstanserna har anslutit sig till.

3.5. Den närmare utfonnningen av de nya bestämmelserna

Mitt förslag: 1 första hand skall ansvaret omfatta den som med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortföra. överlåta, omsätta eller vidta någon annan sådan åtgärd med egendom som här— rör från ett brottsligt förvärv. Ansvar skall ktrnna komma i fråga även för den som på annat sätt otillbörligen främjar möjligheterna för någon att tillgodogöra sig sådan egendom.

Tidigare förslag: 1 Ds 198827 föreslås att kriminaliseringen skall gälla även befattning med vad som motsvarar tillgångar som undandragits genom brott. Förslaget i Ds ]99():53 överensstämmeri huvudsak med mitt.

Remissinstanserna: Stark kritik har framförts mot att krirninaliseringen skall omfatta även egendom som motsvarar egendom som trndandragits ge- nom brott. Förslaget i Ds l99():53 har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av en majoritet av remissinstanserna men flera har efterlyst ytterligare för- tydliganden. Två remissinstanser. bl.a. JO. har uttryckligen avstyrkt försla— get.

Skälen för mitt förslag: Som jag har nämnt inledningsvis framlades år 1988 i promemorian (Ds 198827) Häleri förslag till ändringar av häleribe- stämmelserna. Bakgrunden var bl.a. det då ännu inte avslutade arbetet med narkotikabrottskonventionen.

Utöver nuvarande gärningsformcr.skulle enligt förslaget ansvar för häleri kunna ådörnas den som genom att dölja. bortföra eller omsätta egendom eller på annat sätt i väsentlig mån främjade möjlighetermt för någon att behålla eller tillgodogöra sig betydande värden som härrör från eller motsvarar tillgångar som har förvärvats eller trndandragits genom brott. Som förutsättning för straff skulle gälla att gärningen var otillbörlig.

Enligt förslaget sktrlle således egendom som trndandragits beskattning, tttll eller någon annan allmän avgiftsskyldighet jämställas med egendom som förvärvats genom brott. I promemorian föreslogs att den nuvarande bestämmelsen om vinningshäleri sktrlle utvidgas på motsvarande sätt.

Under remissbehandlingen av promemorian riktades omfattande kritik mot förslaget i denna del. Bl.a. invändes att det med den föreslagna kon- struktionen skulle kunna vara straffbart att göra affärer med en person som visserligen var misstänkt för skattebrott men där det änntr inte var slutligt avgjort att vederbörande var skyldig.

I och för sig anserjag att det i vissa fall finns skäl för att ktrnna ingripa mot den som hjälper en skattebrottsling att gömma undan vad han undan-

dragit i skatt. Med hänsyn till de tillämpningsproblem som förslaget onek- ligen sktrlle innebära anserjag dock att förslaget i den delen i varje fall inte utan ytterligare beredningsunderlag bör läggas till grund för lagstiftning.

Utgångspunkten för förslagen i promemorian Ds 1990153 är att kriminali- seringen med hänsyn till narkotikabrottskonventionen i första hand skall orn— fatta hjälp att omsätta eller överlåta egendom i avsikt att dölja att egendomen är förvärvad på ett brottsligt sätt eller för att hjälpa gärningsmannen att komma undan de rättsliga följderna. Parterna är också skyldiga att kriminali- sera andra trppsåtliga förfaranden varigenom egendomens ursprung döljs (anikel 3 punkt b).

Promemorieförslaget innebär i denna del en kriminalisering av medverkan till att omsätta egendom eller till att företa någon liknande åtgärd sorti är ägnad att dölja att egendomen härrör från brott.

Enligt narkotikabrottskonventionen skall parterna också kriminalisera för- värv, innehav eller användning av egendom som man vet härrör från brott (artikel 3 punkt lc). I denna del finns det enligt konventionen trtryrnrne för att trtfonna regleringen i enlighet med grundläggande rättsliga principer och systematik.

Enligt de överväganden som görs i promemorian kan det på denna punkt finnas tvekan om htrr långt kriminaliseringen bör sträckas. Att t.ex. ta emot en sedvanlig gåva från någon som tjänat pengar på brott kan således knap— past anses straffvärt. Enligt promemorian bör det därför i fråga om hand- lingar som inte är särskilt inriktade på att dölja egendomens ursprung ställas trpp vissa begränsningar. Enligt promemorians förslag bör straff kunna följa även i fall där någon förvärvar eller använder egendom som härrör från brott, om han därigenom främjar möjligheterna för någon annan att dra ekonomisk nytta av sin brottsliga verksamhet. Som begränsning gäller att straff kan följa först om förfarandet framstår som otillbörligt.

Även mot den senare promemorians förslag har riktats kritik. Två re- missinstanser. däribland JO, har uttryckligen avstyrkt att förslaget läggs till grund för lagstiftning. Även från andra håll har efterlysts förtydliganden. Å andra sidan har ett betydande antal av remissinstanserna godtagit förslaget.

Det kan inte gärna komma i fråga att bestraffa varje befattning med egen- dom sorn någon förvärvat genom brottslig verksamhet. Det bör gälla, även om den som tagit befattning med egendomen insett att brott förelåg. Det kan på goda grtrnder antas att egendom som i något tidigare led förvärvats genom brott i ganska stor utsträckning cirkulerar i samhället. Det gäller t.ex. kontanter. En på det sättet oinskränkt kriminalisering skulle få som konse- kvens att också allehanda rent vardagliga transaktioner sktrlle komma att omfattas av ansvarsreglerna.

Att transaktioner som är mer eller mindre klart inriktade på att hjälpa brottslingzu att dölja vad de har tjänat på sina brott bör omfattas av krimina- liseringen kan det inte rimligen råda någon tvekan om. Men jag anser att det också finns andra rätt likartade situationer som bör vara åtkomliga med straffsanktioner.

Som vinningshäleri bestraffas den som bereder sig vinning av annans brottsliga förvärv, förutsatt att vinningen framstår som otillbörlig. Vad man

därigenom velat bestraffa är fall där någon skaffat sig särskild nytta av att brott har begåtts. Det är däremot inte straffbart att tillhandahålla vad som i förarbetena till bestämmelsen kallas livets nödtorft. dvs. sedvanliga tjänster på normala villkor. även om betalningen ytterst hän'ör från brott.

På liknande sätt bör det enligt min mening finnas anledning att inskrida mot förfaranden som medfört särskilda möjligheter för den som tjänat pengar på brott att få avsättning för pengarna, även om transaktionen kanske inte i första hand mot avsedd att hjälpa den brottslige.

Jag anser därför att lagstiftningen bör kunna utformas i huvudsaklig över- ensstämmelse med promemorians förslag. Förslagen anknyter också rätt nära till de aktuella bestämmelserna i narkotikabrottskonventionen. Förslagen bör emellertid omarbetas och förtydligas på vissa punkter. I den delen hänvisarjag till specialmotiveringen.

3.6. Lagstiftning angående olaglig narkotikahantering till

havs "' ' 'i

Mitt förslag: Genom en ny lag ges regeringen befogenhet att i sär- skilda fall medge att en främmande stat ingriper mot ett svenskt fartyg som inte befinner sig på svenskt sjöterritorium, om ingripandet görs i syfte att utreda eller beivra sådan brottslighet som avses i narkotika- brottskonventionen. Ett sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns skälig anledning att anta att fartyget används för brottslighet som begås på den främmande statens ten'itorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den främmande statens intressen. Brottsligheten skall också vara så allvarlig att utlämning från Sverige skulle ktrnna komma i fråga. Regeringen får förena ett medgivande med villkor t.ex. i fråga om ingripandets an och omfattning.

Promemorian har inte något sådant förslag. Skälen för mitt förslag,: Såsom jag redan berört vid åtskilliga tillfällen är det kanske viktigaste syftet med narkotikabrottskonventionen att stärka det internationella samarbetet mot narkotikabrottsligheten. Ett särskilt pro— blem i det sammanhanget är hur man på bästa sätt skall kunna motverka att fartyg som befinner sig till havs utnyttjas för olaglig narkotikahantering. Den frågan behandlas i artikel 17 i konventionen.

Problemet med att ingripa mot narkotikahantering till havs hänger delvis samman med de folkrättsliga principer som styr den rätt som enskilda stater har att ingripa med bl.a straffproccssuella tvångsmedel. När det gäller fartyg är den allmänna principen att de i detta hänseende endast är underkastade flaggstatens jurisdiktion. Om ett fartyg befinner sig i ett främmande stats hamnar eller inre vatten. har emellertid även denna stat en nära nog oin— skränktjurisdiktion över fartyget. Befinner sig fartyget i kuststatens territo— rialhav. är däremot huvudregeln närmast den motsatta. dvs. kuststaten anses inte ha någon jurisdiktion över sådana fartyg. Kuststaten har emellertid rätt

att gripa någon ombord på fartyget eller vidta förundersökningsåtgärder med anledning av brott som begåtts under fartygets genomfart av kuststa- tens territorium under förutsättning att brottet på något sätt berör kuststaten.

Dessa principer framgår av bl.a. 1982 års havsrättskonvention, som ännu inte trätt i kraft men som åtminstone i långa stycken anses ge uttryck för vad som gäller enligt allmän folkrätt. Sverige har undertecknat men inte ratificerat konventionen.

] havsrättskonventionen behandlas även frågan om narkotikabrottslighet. När det gäller ingripanden inom kuststatens ten'itorialhav är sådana således enligt konventionen möjliga inte endast när brottet berört kuststatens intres- sen utan också om de är nödvändiga som ett led i narkotikabekämpningen. Det finns också en bestämmelse som nära motsvarar artikel 17 punkt 2 i narkotikabrottskonventionen. Innebörden av den bestämmelsen är sålunda att en främmande stat på begäran av flaggstaten skall kunna ingripa mot ett fartyg som befinner sig på det fria havet ("on the high seas") i syfte att mot- verka att det används för olaglig narkotikahantering.

Att narkotikafrågorna uppmärksammats särskilt när det gäller den havs- rättsliga regleringen har en praktisk och mycket påtaglig bakgrund. Det förekommer nämligen att fartyg som helt eller till största delen uppehåller sig på det fria havet används som baser eller centraler för narkotika- brottslighet som riktar sig mot en annan stat ätt flaggstaten. Det kan exempelvis gå till så att betydande mängder narkotika förvaras på ett större fartyg som uppehåller sig strax utanför en stats territorialvattengräns. Mindre och mycket snabbgående båtar hämtar narkotikan från detta fartyg och för den i land i kuststaten. För kuststaten är det då. även om man väl vet vad som försiggår. omöjligt att ingripa mot det fartyg som befinner sig på det fria havet. Problemet kan också gälla de mindre båtarna. om dessa lyckas lämna kuststatens territorium innan ett ingripande hinner göras. För flaggstaten kan det också. även om viljan skulle finnas, vara praktiskt sett omöjligt att ingripa med hänsyn till att fartygen befinner långt från statens eget territorium. '

Problem av det nu angivna slaget har i varje fall ännu inte gjort sig gäl- lande vid Sveriges kuster. Svenskflaggade fartyg har inte heller. såvitt be- kant, utnyttjats på ett sådant sätt som jag nyss har beskrivit. För många an- dra länder är däremot problemen av betydande omfattning. För dessa länder är den i narkotikabrottskonventionen reglerade möjligheten att begära att få ingripa mot fartyg som för främmande flagg ett väsentligt framsteg för nar- kotikabrottsbekämpningen.

För att regleringen också i praktiken skall få något genomslag är det dock givetvis nödvändigt att de länder som får en sådan begäran inte regelmässigt vägrar att lämna tillstånd. När det gäller Sverige kan det visserligen antas att vi endast rent undantagsvis kommer att få någon begäran. Detta utesluter dock inte att det för konventionens allmänna genomslagskraft kan vara av betydelse att vi genom en lagändring markerar den vikt vi fäster vid konventionen även i det aktuella hänseendet. Sornjag redan tidigare har anfört. anser jag alltså att det bör införas en lag som ger

Sverige" möjlighet att i särskilda fall bifalla en framställning om att få ingripa mot ett svenskt fartyg.

Om Sverige medger att en annan stat ingriper mot ett svenskt fartyg. kan knappast något annat korttma i fråga än att ingripandet sker med stöd av de regler och i den ordning som föreskrivs i den främmande statens lagstift- ning. En annan ordning skulle redan av praktiska skäl vara alltför svårhan- terlig för att förtjäna närmare överväganden. Detta innebär att Sverige ge- nom ett tillstånd till ingripande medger ett undantag från sitt anspråk på exklusiv jurisdiktion. Ett sådant medgivande bör kuttrta korttnta ifråga endast urtder vissa preciserade förutsättningar.

Det kan givetvis inte uteslutas att liknande problem som de som gäller för narkotikahantering kan uppkomma även vid annan forttt av brottslighet. Enligt rttin mening bör emellertid möjligheten att medge främmande stat rätten att ingripa mot svenska fartyg åtminstone tills vidare begränsas till fall som avses i narkotikabrottskonventiorten.

Ett medgivande bör också förutsätta att brottsligheten är av allvarligt slag. Olika alternativ är tänkbara när det gäller hur avgränsningen bör göras i det hänseendet. Ett medgivande för en främmande stat att ingripa rttot ett fartyg är en i vissa hänseenden ny forrtt för internationellt samarbete på brottntålsorttrådet. Normalt sker ett sådant samarbete genom att den anmo- dade staten för dert andra statens räkning genomför en eller annan åtgärd. [ det nu aktuella sammanhanget tillåter ntart i stället den ansökande staten att' själv genomföra den åtgärd som staten önskar. Att rttan i konventionen reglerat en sådan möjlighet beror rrtindre på prirtcipiella övervägartden än på det praktiska behov som finrts genom att flaggstatert normalt saknar förut- sättningar att lämna rättshjälp genom egna åtgärder. Detta talar för att de principer som normalt gäller för internationell rättshjälp bör kunna vara vägledartde även i detta sarttrttanhang För egert del har jag därför stanrtat för att föreslå att det krav på brottets svårltet som gäller för utlämning enligt 1957 års utlämningslag skall gälla även för ett rttedgivartde att ingripa rttot ett svenskt fartyg. Detta innebär att det skall vara fråga om rttisstärtkt brottsv lighet som motsvarar brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år.

För att ett medgivande skall lämnas bör vidare krävas att brottsligheten har anknytning till den ansökande staten. Ett medgivande bör således kurtrta lämnas endast om det finns skälig anledning att anta att fartyget artvärtds för brottslighet som begås på den frärttntande statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den statens intres- sen.

För att ett ingripande skall få äga rum bör vidare krävas att fartyget inte befinner sig på svenskt sjötettitoriuttt.

Det katt självfallet diskuteras om det även ltärutöver borde uppställas olika formella krav för att ett medgivande till ingripande skall få lämnas. Det kan bl.a erinras om de olika hinder för utlämning som gäller enligt 1957 års utlämttirtgslag. Det torde stå helt klart att sådana syrtpunkter som ligger bakom dessa i betydande utsträckning måste beaktas även när det gäller medgivande till ingripanden mot svenska fartyg. Överhuvudtaget förtjänar

det att frantltållas att en lagstiftning som lärttrtar möjlighet att tttcdge ingri— partdett mot svenska fartyg måste tillämpas med betydande restriktivitet. Tillstånd till ingripanden bör lärttttas endast rtär det är uppenbart att det firtns ett påtagligt behov och ett starkt intresse av ett ingripande som klart överväger sådana motstående skäl som förtjänar beaktande.

Formella krav av det slag som fintts i tltlätttrtirtgslagett kan dock vara svåra att tillämpa i situationer av den här aktuella arten. Jag tättker då inte bara på att det i många fall självfallet kan sakttas rtärtttare uppgifter om exempelvis vilka persorter som befinner sig ombord på fartyget eller på vilket sätt de kan vara inblandade i en eventuell brottslighet. Situationen kan också vara sådan att det krävs ett snabbt bcslttt om medgivande. Jag ltar därför stannat för att inte föreslå några ytterligare formella begränsningar när det gäller möjligheten att lämrta ett medgivande.

Det bör framhållas. att ett medgivande inte bör lämnas i det fall endast någon enstaka passagerare eller besättningsman smugglar narkotika eller på annat sätt gör sig skyldig till narkotikabrott. För att medgivande skall ges bör krävas att attvärtdattdet av fartyget ingår som ett led i en brottslighet av större ontfattnirtg. Samtidigt måste också undvikas att ittgripartdet oskäligt drabbar någon anrtan ätt den som ingripandet gäller.

Olika synpunkter katt naturligtvis också göras gällande ttär det gäller frå- gan om vent som skall kutttta fatta ett beslut om rnedgivartde till ett ingri- pande mot ett svertskt fartyg. Det behov som katt firtnas för ett snabbt beslut kan naturligtvis tala för en förhållandevis enkel och formlös procedur. Redan den orttstärtdigltetett att ett tttedgivartde irtttebär en eftergift ttär det gäller anspråken på exklusiv jurisdiktion talar emellertid för en ttter kvalifi— cerad beslutsordning. Detsamma gäller alla de kättsliga avvägningsfrågor som katt aktualiseras genom ett bcgärart. Ett väl avvägt beslut katt bl.a. för- utsätta goda kunskaper om den ansökande statens rättsordnirtg och den praktiska tillämpningen av denna. Jag har därför för ntin del funnit att det bör ankomma på regeringen att fatta besluten om ett medgivande skall lämnas eller inte.

Enligt konventionen katt ett medgivande begränsas till att avse vissa åt— gärder. Ett medgivande kan också förenas ttted villkor som även katt gälla frågatt om ansvar för eventuella brott. Motsvarande möjligheter bör självfal- let gälla också enligt dett svenska lagett. Det bör dälför föreskrivas att rege— ringett får förena ett medgivande ttted villkor. t.ex. attgåertde ittgripandets art och omfattning samt vilka åtgärder i övrigt som får vidtas mot fartyget och personer och egendom som befinner sig på detta.

Vilka begrättsnirtgar och villkor som katt bli aktuella beror naturligtvis på orttständigheterna i det aktuella fallet. Om ett medgivande begrättsas till att avse ittgripandert sotn sker ttär kttststatett förföljer ett fartyg från sitt eget sjöten'itorium. torde ytterligare begränsningar rtortttalt inte krävas. I andra fall katt behovet av begränsttingar och villkor vara större.

Redan av konventionen följer att den som fått tttedgivartdet ttär han vid- tar åtgärder måste ta vederbörlig hänsyn till kravet att inte säkerlteten för människoliv till sjöss eller fartygets och lastetts säkerhet äventyras och att ingripandet inte heller får inkräkta på flaggstatens eller annan berörd stats

affärsintressen eller rättsliga intressen. Härutöver bör det vara angeläget att medgivandet begränsas exempelvis när det gäller vilken egendont eller vilka personer som får tas om hand liksom den varaktighet som ingripandet tttot fartyget får ha. Det får antas att en begäran inneltåller såvitt möjligt preciserade angivelser i dessa hänseenden. Om så inte är fallet. kan för- utsättningar saknas för att lämna ett medgivande.

Enligt artikel 17 punkt 7 i narkotikabrottskonventionen skall parterna i samband rtted att de ansluter sig till konventionen utse en myndighet sotn skall besvara framställningar enligt artikel 17. l promemorian förslogs att uppgiftett skulle anförtros sjöfartsverket. Med hänsyn till att det ankommer på regeringen att besluta i saken om framställningen gäller tillstånd till in- gripande mot ett svettskt fartyg anser jag att utrikesdepartementet bör utses till sådan myndighet.

Hänvisningar till S3-6

3.7. Straffansvar för befattning med misstänkt brottsgods

Hänvisningar till S3-7

3.7.1. Bakgrund

Enligt 9 kap. 6 & brottsbalken inträder ansvar för häleri (sakltäleri) för den som tar sådan befattning med något som är frånhänt annan genom brott som är ägnad att försvåra sakens återställande. För straffansvar krävs således att det är styrkt att ett brott — förbrott har förövats och att den som sedan tog befattning med föremålet kände till att det förhöll sig så.

Genom en lagändring år 1980 infördes ett nytt andra stycke i 9 kap. 6 & brottsbalken. Enligt denna bestämmelse katt ttnder vissa förutsättningar ansvar för sakhäleri korttttta i fråga fastän det inte är styrkt att ett förbrott har förövats. Det räcker att det skäligen katt antas att egendomen är frårthänd annan genom brott.

Bakgrunden till bestämmelsen är att det ibland kan vara svårt att bevisa att egendomen är frårthättd annan fastän det med hänsyn till omständighe— tertta är tydligt att så är fallet. Det förekontttter inte så sällan att det hos nå- gort som är misstänkt för brott påträffas en tttärtgd olika föremål som inte gärna kan ha förvärvats på ett legalt sätt. Ett typexempel är att det ltos rtågott påträffas flera bilradioapparater ttted avklippta sladdar. Om företttålett inte kttttde härledas till någon brottsplats eller någon viss målsägande. blev följden ibland tidigare att vederbörande inte kunde ställas till ansvar på grund av att det inte var styrkt att egendomen var stulen eller på annat sätt frånhättd annan. En konsekvens därav var att egendomen i fråga fick återlämnas till den hos vilken man påträffat dem. Lagen (l974:1065) om visst stöldgods m.m. (stöldgodslagen) gav nämligen inte möjlighet att ta egendomen i fötvari sådana fall. ,

Mot denna bakgrund ansågs det påkallat att under vissa förutsättningar efter-ge kravet på styrkt förbrott. Sortt ltar näntrtts uttrycks det på det sättet att det skall vara fråga om egendom som "skäligen kan antas" vara frårtltältd annan genom brott.

Syftet med bestämmelsen var framför allt att komma åt den den etable- rade ltälertbrottsligltetett. För att ansvaret inte skulle bli för vidsträckt gjor- des bestämmelsen tillämplig endast ortt gämingett befattning ttted miss-

tänkt brottsgods —- skett vid utövning av näringsverksamhet eller som ett PTOP led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning. Brottstypen har allmänt kommit att kallas "näringshäleri".

I förhållande till sakhäleri enligt paragrafens första stycke är tillämp- ningen av bestämmelsen om näringshäleri begränsad också i annat hän— seende. Första stycket omfattar varje befattning med egendomen som är äg— nad att försvåra ett återställande. Ansvar för näringshäleri avser endast för— värv och mottagande av egendomen.

Ansvar för häleri förutsätter uppsåt hos gämingsmannen. För tillämpning av bestämmelsen om näringshäleri innebär det att gärningsmannen skall känna till de omständigheter på vilka bedömningen grundas att egendomen skäligen kan antas vara frånhänd annan genom brott.

För bedömningen av om egendomen kan antas vara frånhänd annan är det endast omständigheter som inträffat eller som föreligger vid förvärvet eller mottagandet som kan beaktas. Därefter inträffade omständigheter kan således inte inverka på prövningen. Däremot har förhållanden som förelig- ger vid denna tidpunkt men som blir kända först senare betydelse för utfallet av bedömningen av om egendomen skäligen kan antas vara frånhänd annan. Det innebär bl.a. att åtalet skall ogillas om det blir känt att egendomen inte var stulen. även om gärningsmannen vid förväwstillfället hade anledning att tro att brott förelåg.

I stöldgodslagen har intagits en uttrycklig bestämmelse om att lagen skall tillämpas också i fråga om egendom som förvärvats eller mottagits trnder förhållanden som anges i 9 kap. 6 & andra stycket brottsbalken.

Under beredningen av 1980 års lagstiftningsärende ansåg flera remiss— instanser att kriminaliseringen enligt andra stycket borde ges en generell om- fattning. Som skäl anfördes att det borde vara straffbart att ta befattning med vad som på goda grunder kunde misstänkas vara stöldgods oberoende av om det skedde i viss verksamhet eller inte. Med hänsyn till att uppmjukningen av kravet på styrkt förbrott var en principiell nyhet och att syftet främst var att komma åt den organiserade häleriverksumhcten lades inte något sådant förslag fram. Enligt föredragande statsrådet borde frågan dock kunna tas upp till förnyat övervägande sedan erfarenheter vunnits av tillämpningen av den nya bestämmelsen (prop. 1979/80:66 5.14).

Efter 1980 års lagändring har frågan om en utvidgning diskuterats i olika sammanhang. '

I förmögenhetsbrottsutredningens betänkande (SOU 1983:50) "Översyn av lagstiftningen om förmögenlretsbrott utom gäldenärsbrott" lades sålunda fram förslag till en generellt utformad bestämmelse. Enligt förslaget skulle gärningen _ även om den skett i näringsverksamhet m.m. — bedömas som häleriförseelse och inte föranleda strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader.

Förslaget om en generell bestämmelse fick ett positivt mottagande vid re- missbehandlingen av betänkandet. Däremot framfördes av flera remissinv stanser invändningar mot att gärningen aldrig skulle bedömas allvarligare än som häleriförseelse.

l promemorian Ds 1988:27 Häleri har frågan om en utvidgad kriminalise- ring av befattning med misstänkt brottsgods tagits upp till ny behandling. 1 det följande kommer'jag att behandla frågan om lagstiftning på grundval av detta förslag.

3.7.2. Överväganden

Mitt förslag: En generell kriminalisering av befattning med misstänkt brottsgods införs. Fall som inte: omfattas av den nuvarande bestäm— melsen i 9 kap. 6 & andra stycket brottsbalken skall rubriceras som häleriförseelse och bestraffas med böter eller fängelse i högst sex må- nader. En konsekvensändring görs i stöldgodslagen.

Promemorians förslag överensstämmer med mitt. Remissinstanserna har i allmänhet tillstyrkt förslaget. Vissa erinringar har gjorts i fråga om brottsrubriceri ng och straffskala.

Skälen för mitt förslag: Den uppmjukning av kravet på styrkt förbrott som genomfördes genom 1980 års lagstiftning har enligt vad som allmänt omvittnats klart förbättrat möjligheterna att komma åt en del organiserad häleriverksamhet. Samtidigt har det visat sig att insatser som huvudsakligen koncentreras mot den etablerade eller yrkesmässiga hälcriverksamheten inte är tillräckliga för en effektiv bekämpning av stöldbrottsligheten. Att det går lätt att omsätta det stulna påverkar självfallet omfattningen av denna brotts- lighet. Inte minst gäller det att komma till rätta med stöldbrottsligheten i narkotikakretsar. Det är väl känt ill'l missbruket ofta finansieras genom snat— terier och stölder. Gods från bostadsinbrott och butiksstölder kläder. klockor. smycken m.m. ---— säljs på gatan. ofta direkt efter tillgreppct. Det är sällan som köparen i sådana fall ertappas med att köpa någon större mängd stöldgods. och vanemässigheten kan ofta vara svår att styrka. Möjligheterna att ställa köparen till ansvar är därför begränsade. om som ofta är fallet -— godset inte kan härledas till något bestämt brott.

Enligt min mening är det viktigt att ökade insatser görs mot häleribrotts- ligheten. Genom att man motverkar hanteringen av stöldgods avhålls fler från att befatta sig med sådan egendom. Försämrade möjligheter att få av- sättning för det stulna bör få en allmänt dämpande effekt på stöldbrotts- ligheten.

Det är därför väsentligt att samhället kan ingripa också då någon köper stöldgods. även om det inte kan bevisas varifrån det kommer. Till detta bör läggas den principiella synpunkten att det framstår som klandervärt att alls ta befattning med egendom under omständigheter som gör att det på goda grunder kan misstänkas att det är fråga om brottsgods.

Under remissbehandlingen har förslaget om en generell kriminalisering fått stöd av en klar majoritet av remissinstanserna. Mot förslaget har dock invänts från vissa håll att det inte är acceptabelt vare sig från rent principi- ella utgångspunkter eller med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet.

Prop

Det är visserligen riktigt att slopandet av kravet på styrkt förbrott var en principiell nyhet då det skedde genom 1980 års lagstiftningsärende och att det då fanns anledning till en viss försiktighet i fråga om bestämmelsens omfattning. Den hittillsvarande tillämpningen av den nuvarande bestämmel- sen ger enligt min mening inte anledning till farhågor för en försämrad rättssäkerhet.

Jag anser därför i likhet med en bred remissopinion att en generell bc— stärnmelse om straff för förvärv eller mottagande av misstänkt brottsgods bör införas.

Som föreslås i promemorian bör också stöldgodslagen kompletteras så att det blir möjligt att ta egendom som varit föremål för brott enligt den nya generella bestämmelsen i förvar.

] fråga om den närmare utformningen av en sådan bestämmelse har olika uppfattningar framförts. Promemorieförslaget innebär att 9 kap. 6 å andra stycket brottsbalken behålls oförändrat och att den nya bestämmelsen tas in i 7 & i samma kapitel. Förvärv eller mottagande av misstänkt brottsgods utanför näringsverksamhet m.m. skulle således bestraffas som häleriför- seelse med böter eller fängelse högst sex månader.

De flesta remissinstanser som yttrat sig i frågan har inte haft några in- vändningar mot den föreslagna straffskalan. Andra har anfört att det inte finns någon anledning att alltid särställa befattning som skett utanför nä- ringsverksamhet m.m. Även i de. senare fallen kan det finnas skäl att till- lämpa en lika sträng straffskala som i fråga om häleri, t.ex. om befattningen gällt mycket stora värden.

Även om en generell reglering nu bör genomföras anser jag att de syn- punkter som ligger bakom 1980 års lagändring i viss mån har bärkraft fort- farande genom att det är mot den organiserade och yrkesmässiga häleriverk- samheten som det är särskilt angeläget att ingripa. Enligt min mening skulle det föra för långt att tillämpa en lika sträng straffskala i de fall som avses i den generella bestämmelsen.

Den lagtekniska lösningen i promemorian innebär följande. Bortsett från att den generella bestämmelsen om befattning med misstänkt brottsgods tas in i 9 kap. 7 & brottsbalken föreslås att uppsåtligt häleri som är ringa förs över till denna bestämmelse. I sakligt hänseende innebär det inte någon för- ändring annat än i fråga om brottsrubriceringen. Straffsatsen, böter eller fängelse i högst sex månader, förblir oförändrad.

Med promemorieförslaget kommer således 7 & att omfatta dels två typer av uppsåtliga gärningar —— häleri som är ringa och den nya generella bestämmelsen om befattning med misstänkt brottsgods —— och dels de nuvarande bestämmelserna om oaktsamt handlande.

Mot förslaget har invänts att paragrafen blir svårläst i denna utformning. Det har vidare påpekats att det är principiellt felaktigt att blanda sinsemellan så olika brottstyper i samma bestämmelse.

Olika förslag har lämnats. Förslagen har dock i allmänhet den nackdelen att 6 & kompliceras på motsvarande sätt. För egen del anser jag att prome- morieförslaget är det bästa alternativ som finns. I syfte att göra bestämmel-

Prop

sen mera lättläst har den omarbetats på vissa punkter. Jag återkommer till det i specialmotiveringen.

3.8. Vissa övriga frågor

Några remissinstanser har tagit upp vissa andra frågor med anknytning till häleribestämmelserna. Bl.a. har framförts att straffskalan för grovt häleri. som för närvarande är fängelse. lägst sex månader och högst fyra är. bör jämställas med den som gäller för grov stöld, fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Vidare har i anledning av ett nyligen avgjort rättsfall i högsta domstolen diskuterats vissa frågor som gäller bestämmelserna om tillgrepp av fort- skaffningsmedel och olovligt brukande (8 kap. 7 5 resp. 10 kap. 7 & brotts- balken). Diskussionen har gällt möjligheterna att tillgripa häktning i fråga om den som är misstänkt för olovligt brukande avseende annans bil.

Dessa frågor som båda har anknytning till gällande straffskalor kan enligt min bedömning inte avgöras isolerade utan har samband med straffskalor—na även för andra brott i brottsbalken Jag är därför inte beredd att behandla frågorna i detta sammanhang.

Från generaltullstyrelsens sida har framförts förslag om vidgade möjlighe- ter för tullmyndigheter att inleda och bedriva förundersökning för brott med anknytning till lagen (19601418) om straff för varusmuggling. Denna fråga, som har samband med allmänna principer om vem som bör ha ansvaret för förundersökning, är för närvarande föremål för övervägande i andra sam- manhang. Frågan kommer sålunda att behandlas av den pågående varu- smtrgglingsutredningen ('Fi l986:05). Jag anser därför att det inte finns an- ledning att nu ta upp denna fråga till behandling.

3.9. Ikraftträdande m.m.

Narkotikabrottskonventionen har trätt i kraft. Det är angeläget att Sverige snarast kan delta i det internationella samarbete mot narkotikabrottsligheten som konventionen möjliggör. Även andra synpunkter talar för att förslagen bör genomföras så snart det är möjligt. Jag föreslår därför att lagändringarna skall träda i kraft den 1 juli 1991.

Den i 10 kap. 5 & tredje stycket regeringsformen föreskrivna beslutsord— rringen torde vara tillämplig vid riksdagens beslut när det gäller förslaget till lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg. Av bestämmelsen i 10 kap. 2 & andra stycket regeringsformen följer att samma ordning skall tillämpas i fråga om riksdagens beslut rörande förslaget till godkännande av FNs narkotikabrottskonvention.

4. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfön har inom justitiedepartementet upprät- tats förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken.

2. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

3. lag om tillstånd till ingripande- mot svenskt fartyg.

5. Specialmotivering 5.1 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

9 kap. 6 .?

Den som

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott.

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv.

3. otillbörligen främjar möjlighetema för annan att tillgodogöra sig egen- dom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom.

4. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortföra. överlåta. omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brottsligt förvärv. eller

5. genom krav. överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran döms för häleri till fängelse i högst två år.

För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller som i ett led i en verksamhet. som bedrivs varremässigt eller annars i större omfattning. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

De nuvarande bestämmelserna i 9 kap. 6 & brottsbalken om uppsåtliga hä- leribrott har kompletterats med de nya formerna av häleri. Vidare har be- stämmelsen om häleri som är ringa överfIyttats till 7 _5. Ett par andra omar- betningar i förtydligande syfte har också gjorts. Redaktionellt har de olika formema av häleri enligt första stycket tagits upp under olika punkter.

Första stycket

Punkt ]

Bestämmelsen har omarbetats något. I sak är innehållet avsett att vara oför- ändrat. Enligt den nuvarande lydelsen gäller bestämmelsen den som köper något. som är frånhänt annan genom brott. eller tillgodogör sig det eller eljest därmed tager befattning ägnat att försvåra dess återställande. Viss oklarhet har förelegat om uttrycket "ägnat att försvåra dess återställande" är

hänförligt även till fall där gärningen består i att köpa eller tillgodogöra sig PTOP- 1990/912127 egendom. Att köpa eller tillgodogöra sig saken torde i och för sig vara ägnat att försvåra ett återställande. Normalt behöver därför någon särskild prövning av detta inte ske. (Jfr. lagrådets yttrande vid införandet av det nuvarande andra stycket; prop. 1979/80:66 s.l33).

Undantagsvis kan det dock förekomma att den som köper något som är frånhänt annan genom brott har ett rättsenligt motiv för sitt handlande. Det gäller t.ex den som förvärvar egendomen för att återställa den till dess ägare eller för att lämna över den till polisen.

Självfallet kan inte den som haft sådana helt legala syften för sitt hand- lande anses ha gjort sig skyldig till häleri. I dessa fall harju förvärvet inte varit ägnat att försvåra ett återställande. Någon tvekan på den punkten torde inte föreligga. I förtydligande syfte har därför bestämmelsen getts lydelsen "på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott". I sak överensstämmer således den nya lydelsen med gällande rätt.

Pun/tr 2 upptar gällande bestämmelse om vinningshäleri.

Pun/t'! 3

Denna punkt gäller en av de nya formerna av häleri.

Bestämmelsen har vissa likheter med nuvarande bestämmelse om vin- ningshäleri. Enligt den bestämmelsen straffas den som bereder sig otillbör- lig vinning av annans förvärv. Den nya bestämmelsen gäller emellertid inte den som bereder sig själv vinning. I stället avser bestämmelsen den som främjar möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig tillgångar som hän'ör från brott.

Den brottsliga gärningen består således i att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller värdet av egendom som härrör från ett brottsligt förvärv.

Punkt 3 är inte begränsad till egendom som har frånhänts annan. På samma sätt som i fråga om vinningshäleri kan varje brott som innebär för- värv från någon utgöra förbrott. Brottsligt förvärv kan exempelvis vara en inkomst från försäljning av narkotika eller stöldgods eller från koppleri eller' illegal spelverksamhet. Kretsen av förbrott kommer således att vara den- samma som enligt nuvarande regler gäller i fråga om vinningshäleri. Det bör påpekas att det skall finnas ett tidigare brottsligt förvärv. Det innebär t.ex. att belopp som undandragits beskattning inte hör hit. eftersom pengarna inte är förvärvade genom brott.

Bestämmelsen avser inte endast det konkreta brottsutbytet utan även egendom som har trätt i stället för det (substitut). Det uttrycks på det sättet att det skall vara fråga om egendom som härrör från brottsligt förvärv. I och för sig kan bestämmelsen tillämpas på flera led i en kedja av olika personer. I praktiken torde dock endast förfaranden i något eller några led komma att otnfattas. eftersom det nonnalt inte går att följa kedjan längre tillbaka eller att klarlägga uppsåt. '

Vissa problem kan också tänkas uppkomma när sammanblandning med legalt förvärvade medel har skett. På samma sätt som i fråga om egendom som har omsatts i flera led torde det avgörande normalt vara frågan om gär- ningsmannens uppsåt.

Det brottsliga förfarandet består i att främja möjligheterna för annan att dra nytta av det brottsliga förvärvet. Frärnjandet skall med andra ord gå ut på att hjälpa någon att tillgodogöra sig tillgångar som härrör" från brottslig verksamhet. t.ex. genom att gömma undan egendomen eller att omsätta den på ett sådant sätt att möjlighetema ökar för den andre. att få behålla egendo- men eller dess värde.

För straffansvar enligt denna bestämmelse fordras att gämingen i det en— skilda fallet gynnat någons möjligheter att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Så torde regelmässigt vara fallet, om man exempelvis med- verkat till att försvåra möjligheterna att klarlägga viss egerrdorns art eller ursprung eller vem som är dess riktige ägare. Det räcker dock inte att förfarandet typiskt sett varit ägnat att öka möjligheterna för någon att dra nytta av det brottsliga förvärvet.

Det bör dock betonas att bedömningen av om möjligheterna att tillgodo- göra sig egendomen eller dess värde främjats skall ske med utgångspunkt i förhållandena när den brottsliga gärningen begicks. Att brottsligheten av- slöjats i ett senare skede och den andre därigenom berövats möjligheten att definitivt tillgodogöra sig förvärvet utesluter självfallet inte ansvar.

Ett främjande av möjligheterna för någon att dra nytta av egendom som är förvärvad på ett brottsligt sätt kan i och för sig ske på olika sätt. Att t.ex. för egen del förvärva något som hän'ör från brott kan samtidigt innebära att man hjälper någon att få avsättning för vad han tjänar på brottet. Avsikten är emellertid inte att varje befattning med brottsligt förvärvad egendom skall kunna föranleda ansvar. Som ytterligare villkor uppställs därför kravet att främjandet framstår som otillbörligt.

På liknande sätt som i fråga om vinningshäleri omfattar bestämmelsen inte normala vardagliga transaktioner. Att ta emot sedvanlig ersättning för dagligvaror eller för utförande av normala tjänster kan inte anses otillbör— ligt. även om betalningen härrör från brottslig verksamhet.

Som otillbörliga måste först och främst anses förfaranden som mer eller mindre uttalat har till syfte att hjälpa den brottslige att dra nytta av sitt för- värv. Hit hör t.ex. att hjälpa till att föra bort egendomen. att förvara den eller att anvisa gömställen för den eller hjälpa till att omsätta egendomen så att dess ursprung blir svårare att spåra.

Exempel på förfaranden av det slaget är att låta någon annan sätta in pengar på ens bankkonto eller disponera ens bankfack. Vidare måste det också anses otillbörligt att medverka vid en överlåtelse av brottsligt förvär- vad egendom genom att ställa sig till förfogande som bulvan eller genom att låna ut sina identitetshandlingar så att identiteten på den som gjort det brottsliga förvärvet kan hållas dold.

En förekommande metod att underlätta för annan att tillgodogöra sig brottsligt förvärvade tillgångar är att sälja checkar eller vinstbongar för att ge någon annan tillgång till en handling som skall utvisa att tillgångarna är

förvärvade på ett lagligt sätt. Medverkan i dylika transaktioner kan inte PTOP- 1990/911127 gärna bedömas som annat än otillbörlig. 1 så fall blir punkt 3 att tillämpa men ibland kan också punkt 2 vinningshäleri — vara aktuell.

Förfaranden av nu nämnt slag omfattas således i och för sig av punkt 3. I vissa fall bör emellertid ansvar för gärningar av denna typ kunna komma i fråga oberoende av om det kan konstateras att den i det enskilda fallet fak- tiskt främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. För sådana fall kan därför punkt 4 bli tillämplig.

Under vissa förutsättningar måste också förfaranden som inte på samma sätt är intiktade på att bistå den som gjort ett brottsligt förvärv vara att be- döma som otillbörliga. ' En utgångspunkt för bedömningen av om förfarandet inneburit ett otillbörligt främjande är i vilken grad transaktionen påverkat möjligheterna för någon att dra nytta av den brottsligt förvärvade. egendomen. Ett otillbör- ligt främjande kan anses föreligga först om transaktionen gått utöver det sedvanliga och inneburit att någon fått särskilda möjligheter att tillgodogöra sig vad som härrör från en brottslig verksamhet.

I första hand bör det därvid vara av betydelse vilket värde den egendom har som transaktionen gäller. Är det fråga om betydande belopp, t.ex. för- säljning av en fastighet eller affärsrörelse, bör det i allmänhet innebära att förfarandet måste bedömas som otillbörligt. Därigenom har ju brottslingen fått goda möjligheter att få avsättning för sina tillgångar och genom att kunna omsätta det han förvärvat har också hans möjligheter att undgå upp- täckt främjats.

Det bör dock påpekas att beloppet enbart inte är av helt avgörande bety- delse. Det måste också finnas ett visst samband mellan transaktionen och den omständigheten att brott föreligger. Att ta emot betalning för en giltig och förfallen fordran kan i allmänhet inte anses otillbörligt. även om det rör sig om en större summa som härrör från brottslig verksamhet. Att transak- tionen kommer till stånd har inte normalt någon anknytning till att tillgång- arna har förvärvats genom brott. På samma sätt bör bedömas t.ex. skyldighe- ter som fullgörs på grund av lag.

Bedömningen av om ett otillbörligt främjande föreligger måste således göras med hänsyn till samtliga omständigheter.

För ansvar krävs inte att gärningsmannen tagit befattning med egendomen utan varje typ av förfarande som bidragit till att någon kunnat tillgodogöra sig vad som härrör från brott kan föranleda ansvar, under förutsättning givetvis att främjandet är otillbörligt. Att ge råd om var egendomen lämp- ligen bör placeras för att undgå upptäckt bör således kunna följas av ansvar, även om den som stått för rådgivningen inte själv befattat sig med egen- domen.

En förutsättning för ansvar är att åklagaren kan styrka en koppling mellan egendomen och den ursprungliga brottsligheten. I subjektivt hänseende krävs att gärningsmannen insåg att. egendomen härrörde från brott. Han skall också ha varit medveten om att sådana omständigheter förelåg att hans handlande vid en objektiv bedömning framstår sotn otillbörligt. Däremot krävs inte att han själv gjort motsvarande bedömning. 54

I viss utsträckning är gärningar som avses i den nya bestämmelsen redan PTOP- 1990/912127 straffbelagda som sak- eller vinningshäleri eller som skyddande av brotts- ling. När det gäller ansvar för häleri är det självfallet tillräckligt att rekvisiten för någon av de i paragrafen angivna altemativa gärningsforrnema är uppfyllda. Straffskalan för skyddande av brottsling är böter eller fängelse i högst två år. För häleri kan också fängelse i högst två år följa. Utrymme för böter finns emellertid endast om gärningen är ringa. För grovt häleri kan fängelse upp till fyra år följa. Om en gärning uppfyller rekvisiteten för skyddande av brottsling men också rekvisiteten för häleri. bör domstolen döma för häleri.

Punkt 4

Denna punkt gäller vissa förfaranden som normalt också faller under punkt 3.

Som har framgått av det tidigare anförda förutsätter en tillämpning av punkt 3 att man i det enskilda fallet kan konstatera att gärningen ökat möj- ligheterna för någon att behålla vad han förvärvat på brottslig verksamhet. I vissa fall bör det emellertid vara möjligt att ingripa med straffsanktioner oberoende av om en sådan effekt uppkommit. För sådana fall blir det aktu- ellt att tillämpa punkt 4.

Denna bestämmelse tar sikte på förfaranden som typiskt sett går ut på att underlätta för någon att dölja att viss egendom hän'ör från brott. Exempel på detta har nämnts i det föregående. Dit hör således att föra egendomen ur landet. att ställa sitt bankfack till någon annans disposition. att anvisa gömställen för egendomen eller att medverka som bulvan vid en överlåtelse. Andra exempel är att medverka vid olika banktransaktioner som gör egen— domens ursprung svårare att spåra eller att förmedla köpare till egendomen eller bjuda ut den till försäljning.

l lagtexten anges som typfall att gärningen skall gälla medverkan till att bortföra, överlåta eller omsätta egendomen. Därutöver anges att det skall vara fråga om en annan sådan åtgärd. Förutom de angivna exemplen omfat- tar således ansvaret liknande åtgärder som på samma sätt är ägnade att dölja att egendomen härrör från brott.

I förhållande till punkt 3 föreligger som har påpekats den skillnaden att straffansvaret enligt punkt 4 inte är begränsat av något otillbörlighets— rekvisit. Har gärningsmannen haft uppsåt att dölja egendomens ursprung och har han i övrigt förfarit som sägs i punkt 4, kan han således dömas till ansvar även om förfarandet inte skulle vara att anse som otillbörligt enligt vad som nyss har utvecklats under punkt 3. Dessutom krävs inte att gärningen faktiskt främjat den andres möjligheter att tillgodogöra sig egendomen. I fråga om handlingens art är det tillräckligt för ansvar att det visas att vederbörande medverkat på något av de beskrivna sätten. Det behöver således inte styrkas attjust hans medverkan haft någon betydelse för den ursprunglige gärnings- mannens möjligheter att tillgodogöra sig förvärvet. Det innebär också att ansvar kan komma i fråga även om förfarandet i det enskilda fallet, exempelvis på grund av pågående spaning, varit betydelselöst eller rent

faktiskt motverkat möjligheterna för den andre att tillgodogöra sig egendomen. _

För att ansvar enligt bestämmelsen skall inträda krävs att gärningsmannen haft uppsåt att dölja egendomens rätta ursprung. Ansvar förutsätter således inte ett direkt uppsåt att dölja egendomens ursprung. lndirekt och även even- tuellt uppsåt är tillräckligt. Det innebär förutsättningarna för ansvar är upp— fyllda, om gärningsmannen insett att hans handlande skulle ktrnna bidra till att egendomens rätta ursprung doldes och han måste antas ha begått gär- ningen även om han varit förvissad om detta.

I fråga om brottskonkurrens hänvisas till vad som anförts under punkt 3.

_ Pun/tt 5 upptar gällande bestämmelse om fordringshäleri. Bestämmelsen har justerats språkligt på det sättet att "dylikt" har utbytts mot "liknande”.

Andra stycket

Andra stycket har ändrats på motsvarande sätt som punkt 1 i första stycket. Härigenom klargörs Således att även ett förvärv för att kunna föranleda an- svar skall vara ägnat att försvåra ett återställande.

Tredje stycket

I tredje stycket har endast en språklig ändring gjorts.

Srrajfskalwr för häleri är oförändrad. I normalfallet är straffet således fäng- else i högst två år. ] grova fall är påföljden fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt, bör i fråga om de nya hälerifor- merna beaktas vilka värden gämingen avsett. Av betydelse är också om de brottsliga åtgärdema satts i system eller vidtagits inom ramen för en omfat- tande ekonomisk verksamhet.

Enligt bestämmelserna i 36 kap. 1 _S om förverkande skall utbyte av brott enligt brottsbalken förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Med utbyte avses såväl konkreta föremål som abstrakt vinning. Det är inte meningen att mer än nettovinsten skall kunna förklaras förverkad.

] förhållande till de nya formerna av häleri innebär detta att förverkande skall ske av den vinst som gärningsmannen fått genom att befatta sig med egendomen. En form av utbyte som kan uppkomma är naturligtvis det ar- vode eller liknande som gärningsmannen betingat sig för sin medverkan. Gäller det förvärv av egendom, skall förverkandet gälla den vinst som för- värvaren gjort.

Avsikten är inte att man hos den person som har hjälpt till att omsätta eller förvärvat egendom som härrör från brott skall kttnna förverka hela värdet av tillgångarna. Pengar som utgör vinning av narkotikabrott kan förverkas en- ligt narkotikastrafflagen. Ett yrkande om det skall riktas mot narkotika- brottslingen enligt 36 kap. 5 & brottsbalken. Vad som skall förverkas hos den som gjort sig skyldig till häleri enligt de nya bestämmelserna skall inte gälla annat än det utbyte den personen skaffat sig genom sin transaktion.

Prop .1990/91:127

9 kap. 7 &?

Ar brott som avses i 6 5 att anse som ringa. döms för häleriförseelse till bö- ter eller fängelse högst sex månader.

För häleriförseelse skall också dömas den som

1. i annat fall än som avses i 6 & andra stycket på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

2. i fall som avses i 6 5 första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg, eller

3. på sätt som anges i 6 5 första stycket ] medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förövades.

Första stycket

Den nuvarande bestämmelsen i 6 5 första stycket om häleri som är ringa har förts över till första stycket i förevarande paragraf. [ sak innebär förän- dringen inte annat än att brottsrtrbriceringen ändrats.

I fråga om de nya formerna av häleri bör den lindrigare Straffskalan för ringa fall tillämpas i situationer då förbrottet har en lägre straffskala än det straff som kan följa på normalfallet av häleri, fängelse i högst två år. I annat fall skulle åtalspreskriptionen för häleribrottet kunna bli längre än för för— brottet.

Andra stycket

Andra stycket har delats upp i olika punkter i syfte att göra bestämmelserna mera lättlästa.

Punkt I

I denna punkt har intagits den nya generella bestämmelsen om ansvar för den som förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott. Beträffande denna bestämmelse kan hänvisas till vad som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 3.7).

Punkt.?

] denna bestämmelse har tagits in de fall som enligt den gällande lydelsen finns i paragrafens första stycke. dvs. då någon som avses i 6 & första stycket inte insåg men'hade skälig anledning anta att brott förelåg. Kriminaliseringen har utvidgats genom att hänvisningen till 6 5 första stycket omfattar även de nya formerna av häleri (6 5 första stycket 3 och 4).

Vid bedömningen av om i vilken utsträckning det finns anledning att misstänka brott bör den nuvarande tillämpningen av 7 & kunna läggas till grund för bedömningen även för de nya häleriformema. Viktigare ornstän- digheter är därvid under vilka förhållanden handlingen företogs. vad man känner till om den som man mottar egendomen av och vad för slags transaktion det är fråga om. Skentransaktioner och ett regelrätt döljande av egendomen bör rimligen ge anledning till misstankar liksom fall där vederbörande uppträder anonymt eller där identiteten på något annat sätt är

oklar. Av betydelse är vidare om det rör sig om ovanliga eller omfattande transaktionsmönster eller om transaktionen saknar ett uppenbart. legitimt ekonomiskt syfte.

I fråga om häleri enligt 6 & första stycket 4 uppställs krav på överskju- tande uppsåt i visst hänseende. För ansvar krävs att gärningsmannen haft uppsåt att dölja egendomens ursprung. Det utesluter inte att ansvar för oakt- samt handlande kan komma i fråga. Oaktsamheten enligt 7 5 andra stycket 2 gäller den omständigheten huruvida egendomen härrörde från någon annans brottsliga förvärv. Den som på det sätt som avses i 6 Q' första stycket 4 handlat med uppsåt att dölja egendomens ursprung kan således ha varit oaktsam i fråga om egendomen verkligen härrörde från ett brottsligt förvärv. Den som utbett sig om medverkan kan t.ex. som förklaring ha uppgett att det gällde belopp som förvärvats legalt men som han önskade undandra beskattning. Var omständigheterna sådana att den som medverkat till transaktionen hade skälig anledning att anta att det var fråga om inkomster från t.ex. narkotikabrott. kan ansvar enligt 7 & komma i fråga. Liknande exempel är att någon uppgett sig vilja skydda pengarna från anspråk vid utrnätning eller bodelning.

Punk! 3

Bestämmelsen motsvarar nuvarande andra stycke i paragrafen. Eftersom bestämmelsen utgör en komplettering endast till stadgandet om sakhäleri, har ett förtydligande skett genom en hänvisning till 6 äförslu styckar ].

5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

1.5

Har egendom som frånhänts någon genom brott anträffats hos annan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendo- men känd. skall egendomen tas i förvar, om det det inte är uppenbart oskä- ligt. Detsamma gäller egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6 %$ andra stycket eller 7 & andra stycket ] brottsbalken.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den.

Om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som sedermera blir känd eller annan som har rätt till egendomen att få egendomen utlämnad till sig eller erhålla ersättning finns bestämmelser i lagen (l974:l()66") om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Som har anförts i den allmänna motiveringen bör stöldgodslagen vara till- ämplig också när någon fälls till ansvar enligt den nya generella bestämmel- sen orn befattning med missstänkt stöldgods i 9 kap. 7 & brottsbalken.

Med anledning härav har i första stycket tagits in en hänvisning till att PTOP lagen gäller även egendom som mottagits under förhållanden som avses i den nya bestämmelsen.

5.3 Förslaget till lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Efter framställning av annan stat får regeringen medge den staten att ingripa mot ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium i enlighet med Förenta Nationernas konvention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen.

Ett sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns skälig anled- ning att anta att fartyget används för brottslighet som begås på den främ- mande statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den statens intressen samt att brottsligheten motsvarar brott för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år.

Regeringen får förena ett medgivande med de villkor som anses behöv- liga.

Genom en särskild lag har regeringen getts rätt att i särskilda fall lämna till- stånd till att en stat som är ansluten till narkotikabrottskonventionen ingriper mot ett svenskt fartyg, om det finns skälig anledning att fartyget används för sådan brottslighet som avses i konventionen. Förslaget har kommenterats i den allmänna motiveringen (avsnitt 3.6).

Hänvisningar till US2

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att dels godkänna narkotikabrottskonventionen, dels anta förslagen till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

3. lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom propositionen föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1990/91 :127

UNITED NATIONS CONVEN- TION AGAINST ILLICIT TRAF- FIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Adopted by the conference at its 6th plenary meeting, on 19 Decem- ber 1988

The Parties to this Convention,

Deeply concerned by the magni- tude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traf- fic in narcotic drugs and psycho- tropic substances, which pose a serious threat to the health and we].- fare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society,

Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psycho- tropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production. dis- tribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incaIculable gr..- vity,

Recognizing the links between illicit traffic and other related orga- nized criminal activities which un- derrnine the legitimate economies and threaten the Stability, security and sovereignty of States,

Recognizing also that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority,

Aware that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal or- ganizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of go- vernment, legitimate commercial and

FÖRENTA NATIONERAS KON- VENTION MOT OLAGLIG HAN- TERING AV NARKOTIKA ocrr PSYKOTROPA ÄMNEN

Antagen av konferensen vid dess 6:e plenarsammanträde den 19 de- cember 1988

Parterna till denna konvention

som känner stor oro över omfatt- ningen och ökningen av den olag- liga tillverkningen av, efterfrågan på och hanteringen av narkotika och psykotropa ämnen, vilka utgör ett allvarligt hot mot människornas hälsa och välfärd och har en skadlig inverkan på samhällets ekonomiska, kulturella och politiska grundvalar,

som känner stor oro även över den ständigt växande inbrytning i olika sociala grupper som görs av den olagliga hanteringen av narko- tika och psykotropa ämnen, och i synnerhet över det faktum att barn utnyttjas i många delar av världen som en illegal konsumentmarknad för narkotika och för olaglig till- verkning och distribution av och handel med narkotika och psyko- tropa ämnen, vilket medför risker av utomordentligt"allvarligt slag,

som inser sambanden mellan olaglig narkotikahantering och annan organiserad brottslig verksamhet, vilka underminerar staternas lagliga ekonomier och utgör ett hot mot de- ras stabilitet, säkerhet och suveräni- tet,

som inser även att olaglig hante- ring är en brottslig verksamhet av in- ternationell karaktär och att kampen mot den kräver skyndsamma åtgär- der och högsta prioritet,

som är medvetna om att den olag- liga hanteringen ger upphov till sto- ra ekonomiska vinster och förmö- genheter, vilka gör det möjligt för transnationella brottsorganisationer att tränga in i, fördärva och korrum-

Bilaga 1

financial business, and society at all its levels,

Determined to deptive persons engaged in illicit traffic of the pro- ceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incen- tive for so doing,

Desiring to eliminate the root causes of the problem of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances. including the illicit demand for such drugs and sub- stances and the enormous profits derived from illicit traffic,

Considering that measures are necessary to monitor certain sub- stances, including precursors. chemicals and solvents, which are used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, the ready availability of which has led to an increase in the clandestine manufacture of such drugs and substances,

Determined to improve interna- tional co—operation in the suppres- sion of illicit traffic by sea,

Recognizing that eradication of illicit traffic is a collective respon- sibility of all states and that, to that end, co-ordinated action within the framework of international co-ope- ration is necessary,

Acknowledging the competence of the United Nations in the field of control of narcotic drugs and psychotropic substances and desi- rous that the international organs concerned with such control should be within the framework of that Organization,

Reaffirming the guidirrg prin- ciples of existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic subtances and the system of control which they embody,

pera statsmaskineriet. den lagliga af- färs- och firransverksamheten samt samhällsstrukturen på alla nivåer,

som föresatt sig att beröva de personer som bedriver olaglig han- tering vinningen av deras brottsliga verksamhet och därigenom undan- röja huvudmotivet för denna verk- samhet.

som önskar avlägsna grund- orsakerna till missbruket av nar- kotika och psykotropa ämnen, inklu- sive den illegala efterfrågan på narkotika och sådana ämnen samt de enonna vinster som härrör från den olagliga hanteringen,

som beaktar att åtgärder erfordras för kontroll av vissa ämnen, där- ibland mellanprodukter, kemikalier och lösningsmedel, som används vid tillverkningen av narkotika och psy- kotropa ämnen och som genom sin lättillgänglighet har lett till att den hemliga tillverkningen av narkotika och sådana ämnen har ökat,

som föresatt sig att förbättra det internationella samarbetet för att bekämpa den olagliga hanteringen till havs,

som inser att alla stater har ett gemensamt ansvar för utrotningen av den olagliga hanteringen och att detta kräver samordnade åtgärder inom ramen för det internationella samar- betet,

som erkänner Förenta nationernas behörighet när det gäller kontrollen av narkotika och psykotropa ämnen och som önskar att de internationella organ som handhar denna kontroll skall verka inom ramen för denna organisation,

som på nytt bekräftar de vägle- dande principer sorn ligger till grund för gällande traktater om narkotika och psykotropa ämnen och det kon- trollsystem som är föreskrivet i dessa,

Bilaga 1

Recognizing the need to reinforce and supplement the measures provi- ded in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Con- vention as amended by the 1972 protocol Amending the Single Con- vention on Narcotic Drugs, 1961, and the 1971 Convention on psychotropic substances, in order to counter the magnitude and extent of illicit traffic and its grave conse- quences,

Recognizing also the importance of strengthening and enhancing ef- fective legal means for international co-operation in criminal matters for suppressing the international crimi- nal activities of illicit traffic,

Desirr'ng to conclude a compre- hensive, effective and operative in- ternational convention that is direc— ted specifically against illcit traffic and that considers the various aspects of the problem as a whole, in particular those aspects not envi- saged in the existing treaties in the field of narcotic drugs and psycho- tropic substances,

Hereby agree as follows: Article I

DEFINITIONS

Except where otherwise ex- pressly indicated or where the con- text otherwise requires, tlre follo- wing definitions shall apply throughout this Convention:

(a) "Board" means the Inter- national Narcotics Control Board established by the Single Con- vention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the single Convention on Narcotic Drugs, 1961;

(b) "Cannabis plant" means any plant of the genus Cannabis;

(c) "Coca bush" means the plant of any species of the genus Erythroxylon;

som inser behovet av att förstärka och komplettera de åtgärder som fö- reskrivs i 1961 års allmänna narkoti- kakonvention, i samma konvention med de ändringar som infördes ge- nom 1972 års protokoll om än- dringari 1961 års allmänna narkoti- kakonvention samt i 1971 års kon- vention om psykotropa ämnen i syfte att minska betydelsen och omfatt- ningen av den olagliga hanteringen och dess allvarliga följder,

som även inser vikten av att för- stärka och utveckla effektiva rättsliga medel för intemationellt straffrättsligt samarbete i syfte att bekämpa den internationella brottsliga verksamhet som den olagliga hanteringen utgör,

som önskar sluta en omfattande, effektiv och verksam internationell konvention, som är särskilt inriktad på den olagliga hanteringen och som beaktar de olika aspekter som är för- knippade med detta problem i dess helhet, i synnerhet de aspekter som inte förutsetts i de befintliga trakta- terna rörande narkotika och psyko- tropa ämnen,

har komnrit överens om följande. Artikel 1

DEFINITIONER

Där inte annat uttryckligen sägs eller sammanhanget kräver annat, skall följande definitioner tillämpas genomgående i denna konvention: (a) "Styrelsen," varmed avses Internationella narkotikakontrollsty- relsen, som inrättades genom 1961 års allmänna narkotikakonvention och samma konvention med de än- dringar som infördes genom 1972 års protokoll om ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention;

(b) "Cannabisväxt", varmed av- ses varjc växt av släktet Cannabis;

(c.) "Kokabuske", varmed avses varje art av släktet Erythroxylon;

Bilaga 1

(d) "Commercial carrier" means '

any person or any public, private or other entity engaged in transporting persons, goods or mails for remune- ration, hire or any other benefit;

(e) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social council of the United Nations;

(f) "Confiscation", which in- cludes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation if property by order of a court or other competent authority;

(g) "Controlled delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II annexed to this Convention, or sub- stances substituted for them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervi- sion of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of of- fences established in accordance with article 3, paragraph 1 of the Convention;

(h) "1961 Convention" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,

(i) "1961 Convention as amen- ded" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as anten— ded by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;

(j) "1971 Convention" means the Convention on Psychotropic Sub- stances, 1971;

(k) "Council" means the Eco- nomic and Social Council of the United Nations;

(1) "Freezing" or "seizure." means temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or move- ment of property or temporarily assuming custody or control of pro- perty on the basis of an order issued by a court or a competent authority;

(d) "Yrkesmässig fraktförare", varmed avses enskilda personer eller statliga, enskilda eller andra organi- sationer sorn bedriver transport av personer, gods eller post mot ersätt- ning, hyra eller annat'utbyte;

(e) "Kommissionen", varmed avses_ Förenta nationernas ekono- miska och sociala råds narkotika- kommission;

(f) "Förverkande", vilket där så är tillämpligt inbegriper "forfeiture", varmed avses bestående berövande av egendom till följd av beslut av en domstol eller antrart behörig myn- dighet".

(g) "Övervakad leverans", var- med avses metoden att tillåta att en olaglig eller misstänkt försändelse av narkotika. psykotropa ämnen, äm- nen upptagna i förteckning I eller förteckning II fogade till denna kon- vention, eller ämnen med vilka så- dana ärnnen ersatts, förs ut ur, ige- nom eller in i ett eller flera länders territorium nred de behöriga myn— diglreternas vetskap och under deras övervakning, i avsikt att identifiera personer som är inblandade i brott som anges i artikel 3, punkt 1, i konventionen;

(h) "1961 års konvention", var- med avses 1961 års allmänna narko- tikakonvention;

(i) "1961 års konvention med ändringar", varmed avses 1961 års allmänna narkotikakonvention med de ändringar som infördes genom 1972 års protokoll om ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonven- tion;

(j) "1971 års konvention", var- med avses 1971 års kOllVCllllUrr om psykotropa ämnen;

(k) "Rådet", varrnetr avses Fö- renta nationernas ekonomiska och sociala råd;

(l) "Spärrande" eller "beslag", varmed avses att tillfälligt förbjuda överlåtelse, omvandling, förfogande över eller flyttning av egendom eller tillfälligt förvar eller omhänderta- gande. av egendom med stöd av ett beslut av domstol eller behörig myndighet;

Bilaga 1

(m) "lllicit traffic" means the of""- fences set forth in article 3, pa- ragraphs 1 and 2, of this Con- vention;

(n) "Narcotic drug" means any of the substances, natural or synthe- tic, in Schedules I and 11 of the single Convention on Narcotic Drugs. 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the single Convention on Narcotic Drugs, 1961;

(o) "Opium poppy" means the plant of the species Papaver samni- ferum L;

(p) "Proceeds" means any pro- perty derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence estab- lished in accordance with article 3, paragraph 1;

(q) "Property" means assets of every kind, whether corporeal or in- corporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal do- cuments or instruments evidencing title to or interest in. such assets;

(r) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Sub- stances, 1971;

(s) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United nations;

(t) "Table 1" and "Table Il" mean the correspondingly numbered lists of substances annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 12;

(11) "Transit State" means a State through the territory of which illicit narcotic drugs, psychotropic sub- stances and substances in Table ] and Table II are being moved, which is neither the place of origin nor the place of ultimate destination thereof.

(m) "Olaglig hantering", varmed avses brott som anges i anikel 3, punkterna 1 och 2, i denna konven- tion;

(n) "Narkotika", varmed avses varje ämne, vare sig naturligt eller syntetiskt, som finns upptaget i för- teckningarna I och H i 1961 års all- männa narkotikakonvention och samma konvention med de ändringar som infördes genom 1972 års proto- koll om ändringar i 1961 års all- männa narkotikakonvention;

(o) "Vallmo", varmed avses växten av arten Papaver sommfer'um L,”

(p) "Vinning", varmed avses all egendom som förvärvats genom eller som direkt eller indirekt härrör från brott som anges i artikel 3, punkt 1;

(q) "Egendom", varmed avses alla slags tillgångar, materiella eller immateriella, lös eller fast egendom samt juridiska handlingar eller ur- kunder sorn styrker äganderätt till eller annan rätt till sådana tillgångar,

(r) "Psykotropt ämne," varmed avses varje ämne, naturligt eller syntetiskt, eller varje naturligt mate- rial som finns upptaget i förteck- ningarna I, 11, 111 eller IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen;

(s) "Generalsekreteraren", var- med avses Förenta nationernas gene- mlsekreterare

(t) "Förteckning 1" och "För- teckning 11", varmed avses de på detta sätt numrerade och till denna konvention fogade förteckningarna över ämnen med de ändringar som från tid till annan kan komma att gö- ras i överensstämmelse med artikel 12;

(u) "Transitstat", varmed avses stat genom vars territorium olaglig narkotika, psykotropa ämnen eller ämnen upptagna i förteckning I och förteckning II transporteras, och som är varken ursprungsland eller slutligt destinationsland för dessa.

Bilaga 1

Article Z

SCOPE OF THE CONVENTION

1. The purpose of this Cort- vention is to promote co-operation among the Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimension. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take necessary measures, including legislative and admini- strative measures, in conformity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative systems.

2. The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of Sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

3. A Party shall not undertake in the territory of another Party the ex- ercise of jurisdiction and perfor- mance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic law.

Article 3 OFFENCES AND SANCTIONS

l. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally:

(a) (i) The production, manufac- ture, extraction, preparation, offer- ing, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatso- ever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Con-

Artikel 2

KONVENTIONENS OMFA'IT- NING

1. Syftet med denna konvention är att främja samarbetet mellan par- terna för att de mer effektivt skall kunna angripa de olika fomierna av olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen med internationell omfattning. Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt konventionen skall parterna vidta erforderliga åt- gärder, inklusive lagstiftning och administrativa åtgärder, i enlighet med de grundläggande bestämmel- serna i sina nationella rättsord- ningar.

2. Parterna skall fullgöra sina skyldigheter enligt denna konvention på ett sätt som är förenligt med prin- ciperna om staters suveräna lik- ställdhet och territoriella integritet samt med principen om icke-in- blandning i andra staters inre angelä- genheter.

3. Part skall inte inom en annan parts territorium utöva rättskipning eller funktioner som är förbehållna den andra partens myndigheter enligt dess nationella lag.

Artikel 3

BRO'IT OCH PÅFÖLJDER

1. Varje part skall vidta nödvän- diga åtgärder för att enligt sin natio- nella lagstiftning belägga följande handlingar med straff när de begås uppsåtligen:

(a) (i) produktion, tillverkning, extraktion, beredning, erbjudande, utbjudande till försäljning, distribu- tion, försäljning, överlåtelse av varje slag, förmedling, försändelse, transitering, transport, import och export av varje slag av narkotika eller psykotropa ämnen i strid med bestämmelserna i 1961 års konven-

Bilaga 1

vention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention;

(ii) The cultivation of opium p0ppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provi- sions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended-.;

(iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in (i) above;

(iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, mate- rials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultiva- tion, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic sub- stances;

(V) The organization, manage- ment or financing of any of the of- fences enumerated in (i), (ii), (iii) or (iv) above;

(b) (i) The conversion or trartsfer of property, knowing that such property is derived frotn any offence or offences established in accor- dance with subparagraph (a) of this paragraph, or from an act of parti- cipation in such offence or offences, for the purpose of concealing or dis- guising the illicit origin of the pro- perty or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his ac- trons;

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location. disposition, movement, rights with respect to, or ownership of pro- perty, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with sub- paragraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences;

(c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system:

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing. at the time of receipt, that such property was derived from an offence or of-

tion, 1961 års konvention med än- dringar eller 1971 års konvention;

(ii) odling av opiumvallmo, ko- kabuske eller cannabisväxt i avsikt att framställa narkotika i strid med bestämmelserna i 1961 års konven— tion och 1961 års konvention med ändringar,

(iii) innehav eller köp av varje slag av narkotika eller psykotropa ämnen för varje under (i) ovan upp- räknad verksamhet;

(iv) tillverkning, transport eller distribution av utrustning, material eller ämnen upptagna i förteckning I och förteckning II med vetskap om att de skall användas i eller för olag- lig odling, produktion eller fram-

- ställning av narkotika eller psyko-

tropa ämnen;

(v) organiserande, ledande eller finansiering av något av de i (i), (ii), (iii) och (iv) angivna brotten;

(b) (i) omsättning eller överlå- telse av egendom med vetskap om att egendomen härrör från ett eller flera brott enligt (a) i denna punkt eller från delaktighet i sådant eller sådana brott, om det sker för att dölja eller maskera egendomens olagliga ur- sprung eller för att bistå en person som är delaktig i brottet eller brotten att undandra sig de rättsliga följderna av sina handlingar;

(ii) döljande eller maskering av egendomens rätta art eller ursprung, av dess belägenhet eller förfogandet över den eller dess förflyttning eller av äganderätten eller andra rättighe- ter till den med vetskap om att egen- domen härrör från ett eller flera brott enligt (a) i denna punkt eller från delaktighet i sådant eller sådana brott,

(e) med reservation för sina konstitutionella principer och grund- begreppen i sin rättsordning:

(i) förvärv, innehav eller an- vändning av egendom om gämings- mannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från ett eller

Bilaga 1

fences established in accordance with subparagraph (a) of this pa- ragraph or from an act of participa- tion in such offence or offences;

(ii) The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;

(iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic sub- stances illicitly;

(iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facili- tating and counselling the commis- sion of any of the offences estab- lished in accordance with this article.

2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal con- sumption contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention.

3. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective fac- tual circumstances.

4. (a) Each Party shall make the commission of the offences estab- lished in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation.

flera av de brott som anges under (a) i denna punkt eller från delaktighet i sådant eller sådana brott;

(ii) innehav av utrustning, mate- rial eller ämnen angivna i förteckning I eller föneckning II med vetskap om att de används eller skall användas i eller för olaglig odling, produktion eller framställning av narkotika eller psykotropa ämnen;

(iii) att offentligt uppmana eller söka förleda andra, på vilket sätt det vara må, att begå brott som anges i denna artikel eller att olagligen an- vända narkotika eller psykotropa ämnen; -

(iv) delaktighet i brott som anges i denna artikel, samverkan eller sammansvärjning i avsikt att begå sådana brott, försök att begå eller medhjälp eller bistånd till, främjande av eller råd för genomförandet av sådant brott.

2. Med reservation för sina kon- stitutionella principer och grund- begreppen i sin rättsordning skall varje part Vidta erforderliga åtgärder för att, i de fall då handlingen begås uppsåtligen, belägga med straff en- ligt sin nationella lag innehav, köp eller odling av narkotika eller psyko- tropa ämnen för personligt bruk i strid med bestämmelsemai 1961 års konvention, 1961 års konvention med ändringar och 1971 års kon— vention.

3. Vetskap, uppsåt eller avsikt som erfordras för att brott som anges i punkt 1 av denna artikel skall föreligga får härledas från yttre faktiska omständigheter.

4. (a) Varje part skall belägga brott enligt punkt 1 i denna artikel med straff som tar hänsyn till brot- tens allvarliga art, såsom fängel- sestraff eller annan frihetsberövande påföljd, böter och förverkande.

Prop. 1990/9l:127

Bilaga 1

(b) The Parties may provide, in addition to conviction or punish- ment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall un- dergo measures such as treatment, education. aftercare, rehabilitation or social reintegration.

(c) Notwithstanding the pire- ceding subparagraphs, in appro- priate cases of a minor nature, the Parties may provide, as altematives to conviction or punishment, mea- sures such as education, reha- bilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare.

(d) The parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to con- viction or punishment of an offence established in accordance with pa- ragraph 2 of this article, measures for the treatment, education, after- care. rehabilitation or social rein- tegration of the offender.

5. The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circum- stances which make the commission of the offences established in accor- dance with paragraph 1 of this article particularly serious, such as: (a) The involvement in the offence Of an organized criminal group to Which the offender loe- longs; (b) The involvement of the of- fender in other international organi- zed criminal activities; (c) The involvement of the of- fender in other illegal activities facili- tated by commission of the offence; (d) The use of violence or arms by the offender;

(e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question;

(f) The victimization or use of minors;

(g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social

(b) Partcma kan, i fråga om brott enligt punkt 1 i denna artikel, före- skriva att gärningsmannen utöver dom eller straff skall bli föremål för åtgärder såsom behandling, utbild- ning, eftervård, rehabilitering eller social återanpassning.

(c) Utan hinder av föregående stycken i denna punkt kan parterna, i fall där brottet är mindre allvarligt, som alternativ till dom eller straff föreskriva åtgärder som utbildning, rehabilitering eller social återanpass- ning samt, när gärningsmannen är narkotikamissbrukare, behandling och eftervård.

(d) Parterna kan, antingen som alternativ till dom eller straff eller som tillägg därtill, i fråga om brott enligt punkt 2 i denna artikel, före- skriva att gärningsmannen skall bli föremål för behandling, utbildning, eftervård, rehabilitering eller social återanpassning.

5. Parterna skall säkerställa att deras domstolar och andra behöriga myndigheter med domsrätt kan be- akta sådana faktiska omständigheter som gör brott enligt punkt 1 av denna artikel särskilt allvarliga, så- 5011]:

(a) att en organiserad brottslig grupp som gärningsmannen tillhör är inblandad i brottet;

(b) att gärningsmannen är in- blandad i annan organiserad interna- tionell brottslig verksamhet;

(c) att gärningsmannen är inblan- dad i annan olaglig verksamhet som- främjats av brotteti fråga;

(d) att gärningsmannen använt våld eller vapen;

(e) att gärningsmannen innehar ett offentligt ämbete och brottet har anknytning till detta ämbete;

(f) att minderåriga har funnits bland offren eller har använts i verk- samheten;

(g) att bröttet förövats på en kriminalvårdsanstalt eller en utbild- ningsanstalt eller socialtjänstinrätt-

Bilaga 1

service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities;

(h) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the extent pcmiitted under the domestic law of a Party.

6. The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effec- tiveness of law enforcement mea- sures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

7. The parties shall ensure that their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences enumerated in paragraph ] of this article and the circumstances enumerated in pa- ragraph 5 of this article when consi- dering the eventuality of early re- lease or parole of persons convicted of such offences.

8. Each Party shall, where appropriate.establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to com- mence proceedings for any offence established in accordance with paragraph ] of this article, and a longer period where the alleged offender has evaded the adminis- tration of justice.

9. Each Party shall take appro- priate measures, consistent with its legal system, to ensure that a person charged with or convicted of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, who is found within its territory, is pre- sent at the necessary criminal proceedings.

ning eller i deras omedelbara närhet eller på andra platser som skolbarn och studerande brukar besöka för utbildnings- eller idrottsändamål el- ler för fritidsaktiviteter,

(h) i den utsträckning en parts nationella lag tillåter detta, att gär- ningsmannen tidigare dömts, i syn- nerhet för liknande brott, oavsett om domen avkunnats utomlands eller av partens egna domstolar.

6. Parterna skall sträva efter att säkerställa att sådan diskretionär prövningsrätt som är föreskriven i deras nationella lag avseende åtal mot personer för brott enligt i denna anikel tillämpas på ett sådant sätt att bekämpningen av dessa brott blir så effektiv som möjligt och att veder- börlig hänsyn tas till behovet av att avskräcka från att sådana brott för- övas.

7. Parterna skall säkerställa att deras domstolar och andra behöriga myndigheter beaktar den allvarliga arten i de i punkt 1 i denna artikel angivna brotten och de i punkt 5 i denna artikel angivna omständighe- terna, när de bedömer frågan om ti- dig eller villkorlig frigivning av per- soner som dömts för sådana brott.

8. Varje part skall, där så är lämpligt, i sin nationella lag fastställa en lång preskriptionstid inom vilken rättsligt förfarande skall kunna inle- das i fråga om brott som anges i punkt 1 i denna artikel och en ännu längre preskriptionstid i de fall då den misstänkte har undandragit sig lagföring.

9. Varje part skall vidta lämpliga åtgärder, förenliga med dess rätts- ordning, för att säkerställa att den som har åtalats för eller befunnits skyldig till brott som anges i punkt 1 i denna anikel och som påträffas inom dess territorium är närvarande vid det nödvändiga rättsliga förfa- randet.

Bilaga 1

10. For the purpose of co-opera- tion among the Parties under this Convention, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 and 9, offences established in accor- dance wirh this article shall not be considered as fiscal offences or as political offences or regarded as po- litically motivated, without prejudice to the constitutional limitations and the fundamental domestic law of the Parties.

ll. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.

Article 4 JURISDICI' ION 1. Each Party:

(a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph ], when:

(i) The offence is committed in its temtory;

(ii) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft which is registered under its laws at the time the offence is committed;

(b) May take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when:

(i) The offence is committed by one of its nationals or by a person who has his habitual residence in its

territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel concerning which that Party has been authorized to take appropriate action pursuant to article 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the basis

10. Vid samarbete mellan par— terna enligt denna konvention och i synnerhet vid samarbete enligt artik— larna 5, 6, 7 och 9, skall, om inte annat följer av konstitutionella be— gränsningar eller grundläggande na— tionell lag, brott som anges i denna artikel inte anses som skattebrott el— ler politiska brott eller som politiskt grundade.

11. Bestämmelsema i denna ar— tikel skall inte rubba principen att be— skrivningen av åsyftade brott och av de lagliga invändningar som kan gö— ras skall vara förbehållna varje parts nationella lag samt att sådana brott skall åtalas och bestraffas i enlighet med denna lag.

Artikel 4 DOMSRÄ'IT ]. Varje pan

(a) skall vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att den skall kunna utöva domsrätt i fråga om brott som anges i artikel 3, punkt 1. när:

(i) brottet har förövats inom dess temtonum;

(ii) brottet har förövats ombord på ett fartyg som för den statens flagga eller på ett luftfartyg som är registrerat enligt dess lagar vid tid- punkten för brottet,

(b) kan vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att den skall kunna utöva domsrätt i fråga om brott som anges i artikel 3, punkt 1, när

(i) brottet har förövats av en av dess medborgare eller av en person som har hemvist inom dess territo- rium;

(ii) brottet har förövats ombord på ett fartyg i fråga om vilket panen har fått tillstånd att vidta lämpliga åt- gärder enligt artikel 17, under förut- sättning att sådan domsrätt skall ut- övas endast på grundval av avtal

Bilaga 1

of agreements or arrangements re- ferred to in paragraphs 4 and 9 of that article;

(iii) The offence is one of those established in accordance with article 3, paragraph 1, subparagraph (c) (iv), and is committed outside its territory with a view to the com- mission, within its territory, of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party:

(a) Shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged of- fender is present in its territory and it does not extradite him to another Party on the ground:

(i) That the offence has been committed in its territory or on board a vessel flying its flag or an aircraft which was registered under its law at the time the offence was com- mitted; or

(ii) That the offence has been committed by one of its nationals;

(b) May also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party.

3. This Convention does not exclude the excercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic law.

Article 5

CONFISCATION

]. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds derived from offen- ces established in accordance with article 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

eller överenskommelser som avses i punkterna 4 och 9 i nämnda artikel;

(iii) brottet är sådant som anges i artikel 3, punkt 1 (c) (iv), och har förövats utanför partens territorium med avsikt att inom dess territorium foröva ett brott som anges i artikel 3, punkt 1.

2. Varje part

(a) skall vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att den skall kunna utöva jurisdiktion i fråga om brott enligt anikel 3, punkt 1, när den misstänkte befinner sig inom dess territorium och panen inte utvisar honom till en annan part på grund av att

(i) brottet förövats inom dess territorium eller ombord på ett fartyg som förde den statens flagga eller ombord på ett luftfartyg registrerat enligt dess lagar vid tidpunkten för brottet; eller att

(ii) brottet har förövats av en av dess medborgare;

(b) kan även vidta sådana åtgär- der som kan vara nödvändiga för att den skall kunna utöva domsrätt i fråga om brott enligt anikel 3, punkt 1, när den misstänkte befinner sig inom dess territorium och panen inte utlämnar honom till en annan part.

3. Denna konvention utesluter inte att straffrättslig domsrätt utövas av en part enligt dess nationella lag.

' Artikel 5

FÖRVERKANDE

1. Varje part skall vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att möjliggöra förverkande av (a) vinning som härrör från brott enligt anikel 3, punkt 1, eller egen- dom motsvarande värdet av sådan vinning;

Bilaga 1

(b) Narcotic drugs and psycho- tropic substances, materials and equipment or other instrumentalities used in or intended for use in any manner in offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to enable its competent authorities to identify, trace, and freeze or seize . proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article, for the purpose of eventual confiscation.

3. In order to carry out the mea- sures referred to in this article, each Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

4. (a) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an of- fence established in accordance with article 3, paragraph 1, the Party in whose territory proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this ar- ticle are situated shall:

(i) Submit the request to its com- petent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, give effect to it; or

(ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an Order of confiscation issued by the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far as it relates to proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph l situated in the territory of the requested Party.

(b) narkotika och psykotropa ämnen, material och utrustning eller andra hjälpmedel som använts eller varit avsedda att användas på något sätt vid brott enligt anikel 3, punkt 1.

2. Varje part skall även vidta så- dana åtgärder som kan vara nöd- vändiga för att deras behöriga myn- digheter skall kunna identifiera, spåra och spärra eller beslagta vin- ning, egendom, hjälpmedel eller an- dra föremål som avses i punkt 1 i denna artikel för att förverkande se- nare skall kunna ske.

3. För att möjliggöra de åtgärder som avses i denna anikel skall varje part bemyndiga sina domstolar eller andra behöriga myndigheter att för- ordna att bank- eller affärshandlingar eller andra handlingar rörande eko- nomiska förhållanden skall göras tillgängliga eller beslagtas. En part skall inte vägra att vidta åtgärder en- ligt bestämmelserna i denna punkt under hänvisning till banksekretess.

4. (a) Efter en framställning en- ligt bestämmelserna i denna artikel från en part som har domsrätt över ett brott enligt artikel 3, punkt 1, skall den part inom vars område vinning, egendom, hjälpmedel eller andra föremål som avses i punkt 1 i denna anikel finns

(i) överlämna framställningen till sina behöriga myndigheter för att ut- verka ett beslut om förverkande och, om ett sådant beslut meddelas, låta verkställa det; eller

(ii) överlämna till sina behöriga myndigheter ett beslut om förver- kande meddelat av den ansökande parten enligt punkt 1 i denna artikel för verkställighet i den omfattning sotn begärs, till den del beslutet av- ser vinning, egendom, hjälpmedel eller andra föremål som avses i punkt 1 i denna anikel som finns inom den anmodade partens territo- rium.

Prop. 1990/912127

Bilaga 1

(b) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an of- fence established in accordance with article 3, paragraph 1, the requested Party shall take measures to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting Party or, pursuant to a request under sub- paragraph (a) of this paragraph, by the requested Party.

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be ta- ken by the requested Party, in ac- cordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party.

(d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable mutatis mutandis. In addition to the information specified in article 7, pa- ragraph 10, requests made pursuant to this article shall contain the following:

(i) ln the case of a request pertaining to subparagraph (a) (i) of this paragraph, a description of the property to be confiscated "and a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestie'law;

(ii) In the case of a request per- taining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the re- questing Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;

(iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a statement of the facts relied upon by the requesting Party and a descrip- tion of the actions requested.

(b) Efter en framställning enligt bestämmelserna i denna artikel från en part som har domsrätt över brott enligt 3, punkt 1, skall den anmo- dade parten vidta åtgärder för att identifiera, spåra och spärra eller beslagta vinning, egendom, hjälp- medel eller andra föremål som avses i punkt 1 i denna artikel för att för- verkande skall kunna ske på grund av ett beslut som meddelas antingen av den ansökande panen eller av den anmodade parten efter framställning - enligt (a) i denna punkt.

(c) De beslut eller åtgärder som föreskrivs i (a) och (b) i denna punkt skall beslutas av den anmodade par- ten i enlighet med och på de villkor som föreskrivs i dess nationella lag och processuella bestämmelser elleri bilaterala eller multilaterala fördrag, avtal eller överenskommelser som den kan vara bunden av i förhållande till den ansökande parten.

(d) Bestämmelserna i punkterna 6-19 i artikel 7 skall gälla i tillämp- liga delar. Utöver sådana upplys- ningar som anges i punkt 10 i artikel 7 skall framställningar enligt denna artikel innehålla följande:

(i) i fråga om en framställning enligt (a) (i) i denna punkt, en be- skrivning av den egendom som skall förverkas och en redogörelse för de omständigheter som åberopas av den ansökande panen som skall vara tillräckligt omfattande för att den anmodade parten skall kunna ut- verka ett beslut enligt sin nationella lag;

(ii) i fråga om en framställning enligt (a) (ii), en rättsligt giltig kopia av det beslut om förverkande utfär- dat av den ansökande parten som åberopas till stöd för framställ- ningen, en redogörelse för omstän- digheterna samt uppgift om i vilken omfattning verkställighet begärs;

(iii) i fråga om en framställning enligt (b), en redogörelse för de omständigheter som åberopas av den ansökande parten och uppgift om de åtgärder som begärs.

Bilaga 1

(e) Each Party shall fumish to the Secretary-General the text of any of its laws and regulations which give effect to this paragraph and the text of any subsequent changes to such laws and regulations.

(f) lf a Party elects to make the taking of the measures referred to in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the exis- tence of a relevant treaty, that party shall consider this Convention as the necessary and sufficient treaty basis.

(g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of inter- national co-operation pursuant to this article.

5. (a) Proceeds or property con- fiscated by a Party pursuant to paragraph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that Party according to its domestic law and administrative procedures.

(b) When acting on the request of another Party in accordance with this article, a Party may give special consideration to concluding agree- ments on:

(i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, or a substan- tial part thereof, to intergovern- mental bodies specializing in the fight against illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psycho- tropic substances;

(ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by case basis, such proceeds or property, or funds derived from the sale of such pro— ceeds or property, in accordance with its domestic law, administrative procedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this pur- pose.

6. (a) lf proceeds have been transforrned or converted into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

(e) Varje part skall förse general- sekreteraren med den lag- eller för- ordningstext vari bestämmelserna i denna punkt regleras samt texten till varje senare ändring i sådan lag eller förordning.

(f) Om en part ställer som villkor för att vidta de åtgärder som avses i (a) och (b) i denna punkt att ett avtal skall föreligga, skall den betrakta denna konvention som den nödvän- diga och tillräckliga avtalsgrunden.

(g) Parterna skall sträva efter att sluta bilaterala och multilaterala för- drag, avtal eller överenskommelser för att öka effektiviteten i det inter- nationella samarbetet enligt denna artikel.

5. (a) Vinning eller egendom som förverkats av en part enligt punkt 1 eller punkt 4 i denna anikel skall förfogas över av panen i enlig- het med dess nationella lag och ad- ministrativa bestämmelser.

(b) När en part bifaller en fram- ställning från en annan part enligt denna artikel, kan parten särskilt överväga att sluta avtal om att

(i) överlämna värdet av vinningen eller egendomen eller medel som er- hålls från försäljningen av sådan vinning eller egendom, eller en vä- sentlig del därav, till mellanstatliga organ som är inriktade på bekämp- ning av olaglig hantering och miss- bruk av narkotika och psykotropa ämnen;

(ii) dela vinningen eller egendo- men eller medel som erhålls från för- säljningen av sådan vinning eller egendom med andra parter på en re- gelmässig basis eller enligt grunder som fastställs i det enskilda fallet i enlighet med dess nationella lag och administrativa förfaranden eller bila- terala eller multilaterala fördrag som ingåtts i detta syfte.

6. (a) Om vinning har omvand- lats eller omsatts till annan egendom, skall sådan egendom vara föremål för de åtgärder som avses i denna artikel i stället för vinningen.

Bilaga 1

(b) If proceeds have been inter- mingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

(c) Income or other benefits de- rived from:

(i) Proceeds; (ii) Property into which proceeds have been transformed or con- verted; or

(iii) Property with which pro- ceeds have been interrrtingled

shall also be liable to the measu- res referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds.

7. Each Party may consider en- suring that the onus of proof be re- versed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other pr0perty liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.

8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the rights of bonafide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a Party.

Article 6 EXTRADITION

1. This article shall apply to the offences established by the Parties in accordance with article 3, para- graph 1.

(b) Om vinning har blandats med egendom som förvärvats från lagliga källor, skall sådan egendom, utan att inverka på vad som kan gälla i fråga om beslag eller spärrande, vara fö- remål för förverkande till det beräk- nade värdet av den vinning som sammanblandats.

(c) Aven intäkter eller annat ut- byte som härrör från

(i) vinning; (ii) egendom som vinning har omvandlats eller omsatts till; eller

(iii) egendom med vilken vinning har blandats

skall vara föremål för de åtgärder som avses i denna artikel på samma sätt och i samma omfattning som vinning.

7. Varje part kan överväga att tillämpa omvänd bevisbörda i fråga om huruvida egendom som miss- tänkts vara vinning eller annan egen- dom som kan förverkas är förvärvad på ett lagligt sätt, i den utsträckning detta är förenligt med principerna i den nationella lagen och med men av de rättsliga och andra förfaranden som kan gälla.

8. Bestämmelsema i denna arti- kel skall inte tolkas så att de inkräk- tar på de rättigheter som tillkommer godtroende tredje man.

9. Ingenting i denna artikel skall inverka på principen att åsyftade åt- gärder skall definieras och genom- föras i enlighet med och på de villkor som föreskrivs i varje parts natio- nella lagar.

Artikel 6 UTLÄMNING

1. Denna artikel skall äga till- ämpning på brott som parterna belagt med straff i enligt med i artikel 3, punkt 1.

Bilaga 1

2. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable of- fence in any extradition treaty existing between Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

3. lf a Party which makes extradition conditional on the exis- tence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies. The Parties which require detailed legislation in order to use this Convention as a legal basis for extradition shall consider enacting such legislation as may be neces- sary.

4. The Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, in- cluding the grounds upon which the requested Party may refuse ex- tradition.

6. In considering requests received pursuant to this article, the requested State may refuse to comply with such requests where there are substantial grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of his race, religion, natio- nality or political opinions, or would cause prejudice for any of those reasons to any person affeCted by the request.

2. Varje brott som denna artikel är tillämplig på skall anses vara ett utlämningsbart brott i varje utläm- ningsavtal som redan ingåtts mellan parterna. Parterna förbinder sig att medta dessa brott som utlämnings- bara brott i varje utlämningsavtal som kommer att slutas dem emellan.

3. Om en part, som för utläm- ning ställer som villkor att ett utläm- ningsavtal skall föreligga, mottar en framställning om utlämning från en annan part med vilken den inte slutit något sådant avtal, får den betrakta denna konvention som laglig grund för utlämning i fråga om varje brott på vilket denna artikel är tillämplig. Parter som kräver detaljerad lag- stiftning för att kunna tillämpa denna konvention som laglig grund för ut- lämning skall överväga att anta sådan lagstiftning som kan krävas.

4. Parter som för utlämning inte ställer som villkor att utlämningsav- tal skall föreligga skall anse de brott som avses i denna artikel som ut- lämningsbara brott dem emellan.

5. Utlämning skall vara under— kastad de villkor som gäller enligt den anmodade partens lag eller enligt tillämpliga utlämningsavtal, däri in- begripet de grunder som får åbero— pas av den anmodade parten för att vägra utlämning

6. Vid prövning av en framställ- ning som mottas enligt denna artikel får den anmodade parten avslå en framställning om det föreligger grundad anledning för dess rättsliga instanser eller andra behöriga myn- digheter att anta att bifall till fram- ställningen skulle bidra till att en per- son åtalas eller straffas på grund av sin ras, tro, nationalitet eller politiska uppfattning eller att det på någon av dessa grunder skulle vara till förfång för någon som berörs av framställ- ningen.

Bilaga 1

7. The Parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any of- fence to which this article applies.

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested Party may, upon being satisfied that the cir- cumstances so warrant and are urgent, and at the request of the re- questing Party, take a person whose extradition is sought and who is pre- sent in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.

9. Without prejudice to the exer- cise of any criminal jurisdiction established in accordance with its domestic law, a Party in whose terri- tory an alleged offender is found shall: (a) If it does not extradite him in respect of an offence established in accordance with article 3, pa- ragraph ], on the grounds set forth in article 4, paragraph 2, subpa- ragraph (a), submit the case to its competent authorities for the pirr- pose of prosecution, unless other- wise agreed with the requesting Party; (b) If it does not extradite him in respect of such an offence and has established its jurisdiction in relation to that offence in accordance with article 4, paragraph 2, subpara- graph (b), submit the case to its competent authorities for the pur- pose of prosecution, unless other- wise requested by the requesting Party for the purposes of preserving its legitimate jurisdiction.

10. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested Party, the requested Party shall. if its law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon

7. Parterna skall i fråga om de brott som avses i denna artikel sträva efter att underlätta utlämningsförfa- randet och förenkla de bevisrättsliga krav som gäller för detta.

8. Under hänsynstagande till bestämmelserna i sin nationella lag och de utlämningsavtal som den ingått kan den anmodade parten, om den finner att omständigheterna kräver det och att ärendet är bråds- kande, på begäran av den ansökande parten ta en person som begärts utlämnad och som befinner sig inom dess territorium i förvar eller vidta ' andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att vederbörande är när- varande vid utlämningsförfarandet.

9. Utan inskränkning i fråga om den straffrättsliga domsrätt som gäl- ler enligt dess nationella lag skall en part inom vars territorium en miss- tänkt gärningsman påträffas

(a) om parten på de grunder som anges i artikel 4, punkt 2 (a), inte utlämnar honom i anledning av brott enligt artikel 3, punkt 1, överlämna ärendet till sina behöriga myndighe- ter för åtal, såvida inte annat avtalats med den ansökande parten;

(b) om parten inte utlämnar ho- nom i anledning av ett sådant brott och parten har tillförsäkrat sig doms- rätt beträffande brottet i enlighet med artikel 4, punkt 2 (b), överlämna ärendet till sina behöriga myndighe- ter för åtal, om inte annat begärts av den ansökande parten för att den skall behålla sin rätt att utöva laglig domsrätt.

10. Om utlämning, som begärs för att verkställa ådömd påföljd, väg- ras på grund av att den person som begärs utlämnad är en av den anmo- dade partens medborgare, skall den anmodade parten, om dess lag tillåter det och i överensstämmelse med de

Bilaga 1

application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence which has been imposed under the law of the requesting Party, or the remainder thereof.

11. The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements to carry out or to en- hance the effectiveness of extradi- tion.

12. The Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements, whether ad hoc or gette- ral, on the transfer to their country of persons sentenced to imprison- ment and other forms of deprivation of liberty for offences to which this article applies, in order that they may complete their sentences there.

Article 7

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

1. The Parties shall afford one another, pursuant to this article, the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prose- cutions and judicial proceedings in relation to criminal offences establis- hed in accordance with article 3, pa- ragraph 1.

2. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes: (a) Taking evidence or state- ments from persons; (b) Effecting service of judicial documents; (c) Executing searches and seizu- res; (d) Examining objects and sites;

(e) Providing information and evidentiary items;

krav den lagen uppställer, på begä- ran av den ansökande parten Över- väga att låta verkställa den påföljd som ådömts enligt den ansökande partens lag eller återstående del därav.

11. Panema skall sträva efter att sluta bilaterala och multilaterala avtal för att genomföra eller öka effektivi- teten i fråga om utlämning.

12. Parterna kan överväga att sluta bilaterala eller multilaterala av- tal, såväl för enskilda fall som all- männa avtal, om att personer som dömts till fängelse eller annan fri- hetsberövande påföljd för brott som denna artikel är tillämplig på skall överföras till sina hemländer för att straffet skall kunna avtjänas där.

Artikel 7

INBÖRDES RÄTTSHJÄLP

1. Parterna skall i enlighet med denna anikel lämna varandra inbör- des rättshjälp i största möjliga om- fattning vid brottsutredningar, åtal och andra rättsliga förfaranden avse- ende brott enligt artikel 3, punkt 1.

2. Inbördes rättshjälp som skall lämnas enligt denna artikel kan begäras i något av följande syften:

(a) upptagande av vittnesmål el- ler andra utsagor,

(b) delgivning av rättegångs- handlingar,

(c) genomförande av husrannsa- kan och beslag;

(d) undersökning av föremål och platser,

(e) tillhandahållande av informa- tion och bevismaterial;

Bilaga 1

(f) Providing originals or certifi- ed copies of relevant documents and records, including bank, financial, corporate or business records;

(g) Identifying or tracing pro- ceeds, property, instrumentalities or other things for evidentiary purpo- ses.

3. The Parties may afford one another any other forms of mutual legal assistance allowed by the domestic law of the requested Party.

4. Upon request, the Parties shall facilitate or encourage, to the extent consistent with their domestic law and practice, the presence or availability of persons, including persons in custody. who consent to assist in investigations or participate in proceedings.

5. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this article on the ground of bank secrecy.

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multila- teral, which govems or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance in criminal matters.

7. Paragraphs 8 to 19 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. lf these - Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 8 to 19 of this article in lieu thereof.

8. Parties shall designate an authority, or when necessary

(f) tillhandahållande av hand- lingar och uppteckningar av bety- delse i original eller i bestyrkt kopia, däri inbegripet bank- och företags- handlingar och andra handlingar som rör ekonomiska eller affärsmässiga

förhållanden.

(g) identifiering eller spårande av vinning, egendom, hjälpmedel eller andra föremål för bevisändamål.

3. Parterna kan lämna varandra varje annat slag av inbördes rätts- hjälp som står i överensstämmelse med den anmodade partens natio- nella lag.

4. På begäran skall parterna, i den mån det är förenligt med deras nationella lag och bruk. underlätta eller medverka till att personer som samtycker till att medverka i brottsut— redningar eller delta i andra rättsliga förfaranden, däri inbegripet personer som är berövade friheten, kan vara närvarande eller inställa sig vid så— dan utredning eller sådant förfa- rande.

- 5. En part skall inte vägra att lämna inbördes rättshjälp enligt denna artikel med hänvisning till banksekretess.

6. Bestämmelserna i denna arti- kel skall inte påverka de skyldigheter enligt andra avtal, vare sig bilaterala eller multilaterala, som reglerar eller kan komma att reglera. helt eller delvis, inbördes rättshjälp i brottmål.

7. Punkterna 8-19 i denna artikel skall vara tillämpliga på framställ- ningar som görs enligt denna artikel, om inte parterna i fråga är bundna av ett särskilt avtal om inbördes rätts- hjälp. Om parterna är bundna av ett sådant avtal, skall motsvarande be- stämmelser i det avtalet gälla, om inte parterna kommer överens om att punkterna 8-19 i denna artikel skall gälla i stället.

8. Parterna skall utse ett central- orgatt eller. där så erfordras, flera

Bilaga 1

authorities, which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual legal assistance

or to transmit them to the competent authorities for execution. The authority or the authorities designa- ted for this purpose shall be notified to the Seceretary-General. Trans- mission of requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be effected between the authorities designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the diplomatic channel and, in urgent circumstances, where the Parties agree, through Channels of the International Criminal Police Organization, if possible.

9. Requests shall be made in writing in a language acceptable to the requested Party. The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Secretary- General. ln urgent circumstances," and where agreed by the Parties, re- quests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.

10. A request for mutual legal assistance shall contain: (a) The identity of the authority making the request; (b) The subject matter and natttre of the investigation, prosecution or proceeding to which the request re- lates, and the name and the functions of the authority conducting such in- vestigation, prosecution or procee- ding;

(c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the purpose of service of judicial documents;

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure the requesting Party wishes to be followed;

sådana organ, som skall ha ansvar och befogenhet att handlägga fram- ställningar om inbördes rättshjälp eller att överlämna framställningama till behöriga myndigheter för verk- ställighet. Generalsekreteraren skall underrättas om det eller de organ som utsetts för detta ändamål. Framställningar om inbördes rätts- hjälp och meddelanden som har samband därmed skall översändas mellan de av parterna utsedda centralorganen; detta krav skall dock inte inskränka en parts rätt att kräva . att sådana framställningar och med- delanden skall översändas på diplo- matisk väg eller, om ärendet är bråd- skande och om parterna samtycker, genom den internationella kriminal- polisorganisationen, där så är möj- ligt.

9. Framställningar skall avfattas skriftligt på ett för den anmodade parten godtagbart språk. General- sekreteraren skall underrättas om vilket eller vilka språk som är godtagbara för varje part. Om ären- det är brådskande och om parterna samtycker, kan framställningar göras muntligen. I sådana fall skall fram- ställningen bekräftas skriftligen utan dröjsmål.

10. En framställning om inbördes rättshjälp skall innehålla (a) uppgift om den myndighet som gör framställningen; (b) föremålet för och arten av den brottsutredning, det åtal eller rättsliga förfarande som framställningen av- ser samt namnet på den myndighet som handlägger brottsutredningen, åtalet eller det rättsliga förfarandet jämte upplysningar om vilka uppgif- ter denna myndighet har, (c) en sammanfattning av de omständigheter som är av betydelse i ärendet utom i de fall framställningen gäller delgivning av rättegångs- handlingar,

(d) uppgift om vilket slag av bi- stånd som begärs samt huruvida den ansökande parten önskar att ett sär- skilt förfarande skall tillämpas;

Bilaga 1

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any per— son concerned;

(1) The purpose for which the evidence, information or action is sought.

11. The requested Party may re- quest additional information when it appears necessary for the execution of the requeSt in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.

12. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the re- quest.

13. The requesting Party shall not transmit nor use information or evi- dence furnished by the requested Party for investigations, prosecu- tions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.

14. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent ne- cessary to execute the request. lf the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requestin g Party.

15. Mutual legal assistance may be refused: (a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article; (b) If the requested Party consi- ders that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other es- sential interests;

(c) lf the authorities of the requested Party would be prohibited by its

(e) uppgift om samtliga berörda personers identitet, adress och natio- nalitet, där så är möjligt;

(f) uppgift om det ändamål för vilket bevismaterial, upplysningar eller åtgärder begärs.

11. Den anmodade parten får be- gära ytterligare upplysningar, om detta är nödvändigt för att kunna verkställa den begärda åtgärden i en- lighet med sin nationella lag eller om det kan underlätta verkställigheten.

12. De åtgärder som framställ- ningen avser skall verkställas enligt den anmodade partetts nationella lag och, i den mån detta inte står i strid med denna lag och där så är möjligt, med tillämpning av de förfaranden som anges i framställningen.

13. Den ansökande parten skall inte, utan den anmodade partens samtycke, vidarebefordra eller an- vända infomiation eller bevismaterial som lämnats av den anmodade par- ten för andra utredningar, åtal eller rättegångar än sådana som angetts i framställningen.

14. Den ansökande parten får begära att den anmodade parten iakttar sekretess beträffande fram- ställningen och dess innehåll utom i den omfattning som erfordras för att verkställa de begärda åtgärderna. Om den anmodade parten inte kan efter- komma en begäran om sekretess, skall den genast underrätta den an- sökande parten.

15. En framställning om inbördes rättshjälp får avslås om (a) framställningen inte gjorts i enlighet med bestämmelsema i denna artikel, (b) den anmodade parten anser att verkställighet av de begärda åt- gärdema sannolikt skulle skada dess suveränitet, säkerhet, allmänna rätts- principer (ordre public) eller andra väsentliga intressen, (e) den anmodade partens myn-

digheter enligt den nationella lagen

Bilaga 1

domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or proceedings under their own jurisdiction;

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.

16. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assis- tance.

17. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecu- tion or proceeding. ln such a case. the requested Party shall consult with the requesting Party to deter- mine if the assistance can still be given subject to such terms and conditions as the requested Party deems necessary.

18. A witness, expert or other person who consents to give evi- dence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or ju- dicial proceeding in the territory of the requeSting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Patty. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of ftfteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially inforrned that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of lea- ving, has nevertheless remaincd voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.

19. The ordinary costs of execu- ting a request shall be bome by the

själva skulle vara förhindrade från att vidta den begärda åtgärden i fråga om ett liknande brott, om brottet vore föremål för utredning, åtal eller annat rättsligt förfarande enligt deras egen domsrätt, eller om

(d) bifall till framställningen skulle strida mot den anmodade par- tens lagstiftning rörande inbördes rättshjälp.

16. Skäl för beslutet skall anges i de fall en part avslår en begäran om inbördes rättshjälp.

17. Inbördes rättshjälp kan upp- skjutas av den anmodade parten, om den skulle hindra en pågående brottsutredning, åtal eller annat rätts- ligt förfarande. I sådant fall skall den anmodade panen överlägga med den ansökande parten för att avgöra om biståndet ändå kan lämnas på de vill- kor som den anmodade parten anser nödvändiga.

18. Vittne, sakkunnig eller annan som samtycker till att avge vittnes- mål eller medverka i brottsutredning, åtal eller annat rättsligt förfarande inom den ansökande partens territo- rium får inte åtalas, fängslas, straf- fas eller på annat sätt underkastas in- skränkning i sin personliga frihet inom detta territorium på grund av någon handling, underlåtenhet eller dom som hänför sig till tiden före hans utresa från den anmodade par- tens territorium. Denna immunitet skall upphöra när vittnet, den sak- kunnige eller annan person som be- rörs. trots att han under en samman- hängande tid av femton dagar, eller under annan period som parterna kommit överens om, från den dag han fått officiell underrättelse om att hans närvaro inte längre påkallas av de rättsliga myndigheterna haft möj- lighet att lämna territoriet, frivilligt stannat kvar där eller, efter att ha lämnat det, frivilligt återvänt dit.

19. Den anmodade parten skall stå för ordinarie kostnader som är

Bilaga 1

requested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned. If expenses of a substantial or extra- ordinary nature are or will be requi- red to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

20. The Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilaterial agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this article.

Article 8

TRANSFER OF PROCEEDINGS

1. The Parties shall give conside— ration to the possibility of transfer- ring to one another proceedings for criminal prosecution of offences established in accordance with ar- ticle 3, paragraph 1, in cases where such transfer is considered to be in the interests of a proper administra- tion of justice.

Article 9 OTHER FORMS OF CO- OPERATION AND TRAINING

1. The Parties Shall co-operate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, with a view to enhancing the effectiveness of law enforcement action to supp- ress the commission of offences established in annordance with ar- ticle 3, paragraph 1. They shall, in particular, on the basis of bilateral or multilateral agreements or arrange- merits: (a) Establish and maintain chan- nels of communication between their competent agencies and services to facilitate the secure and rapid ex-

förenade med verkställigheten av de begärda åtgärderna, om inte de be- rörda parterna kommer överens om annat. Om verkställigheten medför eller kommer att medföra stora eller extraordinära kostnader, skall par- terna i samråd fastställa vilka villkor som skall gälla för verkställigheten och på vilket sätt kostnaderna skall bäras.

20. Parterna skall om så behövs överväga att sluta bilaterala och multilaterala avtal eller överenskom- melser som skulle gagna, förverkliga eller stärka bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 8

ÖVERFÖRANDF. AV LAGFÖRING

]. Parterna skall överväga möj- ligheten av att till varandra överföra lagföringen av brott i enlighet med artikel 3, punkt 1, i fall där över- förandet kan anses ligga i en korrekt rättsskipnings intresse.

A rti kel 9

ANDRA FORMER AV SAMAR- BETE OCH UTBILDNING

1. Parterna skall på ett sätt som är förenligt med deras nationella rättsordning och administrativa re- glerin g samarbeta nära med varandra i syfte att effektivisera bekämp- ningen av brott som anges i arti- kel 3, punkt 1. De skall särskilt, på grundval av bilaterala eller multilate- rala avtal eller överenskommelser

(a) skapa och upprätthålla kom- munikationsvägar mellan sina behö- riga myndigheter och organ för att främja ett säkert och snabbt informa-

Prop. 1990/912127

Bilaga 1

change of information concerning all aspects of offences established in accordance with article 3, para- graph 1, including, if the Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;

(b) Co-operate with one another in conducting enquiries, with respect to offences established in accordance with article 3, paragraph 1, having an international character, concer- ning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in offences estab- lished in accordance with article 3, paragraph 1;

(ii) The movement of proceeds or property derived from the commis- sion of such offences;

(iii) The movement of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Tablel and Table II of this Convention and instrumen- talities used or intended for use in the commission of such of fences;

(c) In appropriate cases and if not contrary to domestic law, esta- blish joint teams, taking into account the need to protect the security of persons and of operations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party taking part in such teams shall act as authorized by the appropriate authorities of the Party in whose territory the opera- tion is to take place; in all such c:a- ses, the Parties involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the operation is to take place is fully respected;

(d) Provide, when appropriate, necessary quantities of substances for analytical or investigative purpo- ses;

(e) Facilitate effective co-ordina- tion between their competent agen- cies and services and promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers.

2. Each Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or itn- prove specific training programmes

tionsutbyte om alla förhållanden rö- rande brott som anges i artikel 3, punkt ], däri inbegripet, om de be- rörda parterna finner det lämpligt, sambanden med annan brottslig verksamhet;

(b) samarbeta med varandra vid utredning av brott som anges i artikel 3, punkt 1, och som har internationell karaktär i frågor röran- de

(i) identitet, vistelseort och verk- samhet i fråga om personer som misstänks vara inblandade i brott en- ligt artikel 3, punkt 1;

(ii) hur vinning eller egendom som härrör från sådana brott förflyt- tas;

(iii) hur narkotika, psykotropa ämnen, ämnen upptagna i förteck- ning I och förteckning II fogade till denna konvention samt hjälpmedel som använts eller är avsedda att an- vändas vid förövandet av sådana brott förflyttas;

(e) i förekommande fall, och när det inte står i strid med nationell lag, sätta upp gemensamma grupper för att förverkliga bestämmelserna i denna punkt under beaktande av personalens och operationernas sä- kerhet. Tjänstemän från en part som ingår i sådana grupper skall anses handla på uppdrag av de behöriga myndigheterna hos den part inom vars territorium åtgärden skall äga rum. I samtliga sådana fall skall de inblandade parterna säkerställa att suveräniteten hos den part inom vars territorium åtgärden skall äga rum respekteras till fullo;

(d) i förekommande fall lämna erforderliga mängder av ämnen för analys- eller utredningsändamål;

(e) verka för effektiv samordning mellan sina behöriga myndigheter och organ samt främja utbyte av per- sonal och andra sakkunniga, inklu- sive utposterande av sambandsmän.

2. Varje part skall i nödvändig omfattning införa, utveckla eller för- bättra särskilda utbildningsprogram

Bilaga 1

for its law enforcement and other personnel, including customs, charged with the suppression of of- fences established in accordance with article 3, paragraph I. Such programmes shall deal, in particular, with the following:

(a) Methods used in the detection and suppression of offences estab- lished in accordance with article 3, paragraph 1;

(b) Routes and techniques used by persons suspected of being in- volved in offences established in ac- cordance with article 3, pa- ragraph 1, particularly in transit States, and appropriate countermea- sures;

(c) Monitoring of the import and export of narcotic drugs, psycho- tropic substances and substances in Table I and Table 11;

(d) Detection and monitoring of the movement of proceeds and pro- perty derived from, and narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II, and instrumentalities used or inten- ded for use in, the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph l;

(e) Methods used for the trans— fer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumen- talities;

(f) Collection of evidence; (g) Control techniques in free trade zones and free pons;

(h) Modern law enforcement techniques.

3. The Parties shall assist one another to plan and implement research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 2 of this article and, to this end, shall also, when appropriate, use regional and international conferences aiid seminars to promote co-operation and stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special probletns and needs of transit States.

för brottsbekämpande personal och annan sådan personal som har an- svar för bekämpning av brott enligt artikel 3, punkt 1, däribland tull- personal. Sådana program skall främst avse följande:

(a) metoder som används för att spåra och bekämpa brott enligt arti- kel 3, punkt 1;

(b) färdvägar och metoder som används av personer som misstänks vara inblandade i brott enligt arti- kel 3, punkt 1, särskilt i fråga om transitstater, samt lämpliga motåt- gärder;

(c) övervakning av import och export av narkotika, psykotropa ämnen och ämnen upptagna i för- teckning I och förteckning 11;

(d) spårande och övervakning av hur vinning och egendom som här- rör från brott enligt artikel 3, punkt 1, narkotika, psykotropa äm- nen, ämnen upptagna i företeck- ning I och förteckning II och hjälp- medel som använts eller är avsedda att användas vid förövandet av så- dana brott förflyttas;

(e) metoder som används vid överlåtelse, döljande eller maskering av vinning, egendom och hjälpme- del;

(f) insamlande av bevismaterial; (g) metoder för kontroll i frizoner och frihamnar;

(h) modenia brottsbekämpnings- metoder.

3. Parterna skall bistå varandra med planering och genomförande av forsknings- och utbildningsprogram som syftar till att utbyta kunskaperi de i punkt 2 i denna artikel nämnda ämnesområdena och skall i före- kommande fall genom regionala och internationella konferenser och se- minarier främja samarbetet och sti- mulera till diskussion kring frågor av ömsesidigt intresse, däri inbegripet transitstaternas särskilda problem och behov.

Bilaga 1

Article 10

INTERNATIONAL CO-OPERA- TION AND ASSISTANCE FOR TRANSIT STATES

1. The Parties shall co-operate, directly or through competent inter- national or regional organizations, to assist and support transit States and, in particular, developing countries in need of such assistance and support, to the extent possible, through pro- ' grammes of technical co-operation on interdiction and other related activities.

2. The Parties may undertake, directly or through competent inter- national or regional organizations, to provide financial assistance to such transit States for the purpose of augmenting and strengthening the infrastructure needed for effective control and prevention of illicit traf- fic.

3. The Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co- operation pursuant to this article and may take into consideration financial arrangements in this regard.

Article ]]

CONTROLLED DELIVERY

1. If permitted by the basic prin— ciples of their respective domestic legal systems, the Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appro- priate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements or arrangements mu- tually consented to, with a view to identifying persons involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, and to taking legal action against them.

2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-

Artikel 10

INTERNATIONELLT SAMAR- BETE OCH BISTÅND TILL TRAN SITSTATER

1. Panema skall i största möjliga utsträckning samarbeta, antingen direkt eller genom behöriga inter- nationella och regionala organisa- tioner, for att bistå och stödja transit- stater och i synnerhet utvecklings- länder som är i behov av sådant bistånd och stöd, genom program för tekniskt samarbete om förbud och andra hithörande verksamheter.

2. Parterna kan åta sig, antingen direkt eller genom behöriga interna- tionella och regionala organisationer, att lämna ekonomiskt bistånd till transitstater för att utöka och för- stärka den infrastruktur som är nöd— vändig för att effektivt kontrollera och förhindra den olagliga hante— ringen.

3. Parterna får sluta bilaterala eller multilaterala avtal eller överens— kommelser för att öka effektiviteten i det internationella samarbetet enligt denna artikel och kan överväga eko— nomiska uppgörelser för detta ända— mål.

A rti'kel I ]

KONTROLLERADE LEVERANSER

1. Om det är förenligt med de grundläggande principerna i deras respektive nationella rättssystem, skall parterna så långt det är möjligt vidta erforderliga åtgärder för att på grundval av ömsesidiga avtal eller överenskommelser tillåta ändamåls- enlig användning av kontrollerade leveranser på internationell nivå för att kunna identifiera personer som är inblandade i brott enligt anikel 3, punkt 1, och för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot dem.

2. Beslut om kontrollerade leve- ranser skall grundas på överenskom—

Bilaga 1

case basis and may, when neces- sary, take into consideration finan- cial arrangements and understan- dings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties con- cemed.

3. lllicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with the consent of the Parties con- cerned, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs or psychotropic substances intact or removed or replaced in whole or in part.

Article 12

SUBSTANCES FREQUENTLY USED IN THE ILLICIT MANU- FACTURE OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCIIOTROPIC SUBSTANCES

1. The Parties shall take the mea— sures they deem appropriate to pre- vent diversion of substances in Tablel and Table II used for the purpose of illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and shall co-operate with one another to this end.

2. If a Party or the Board has in- formation which in its opinion may require the inclusion of a substance in Table [ or Table ll, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of that notification. The procedure described in paragraphs 2 to 7 of this article shall also apply when a Party or the Board has information justifying the deletion of a substance from Table 1 or Table II, or the transfer of a substance from one Table to the other.

3. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Com-

melseri varje särskilt fall och kan, om så är nödvändigt, avse ekono- miska uppgörelser och överens- kommelser beträffande berörda par- ters utövning av domsrätt.

3. Olagliga sändningar som om- fattas av en överenskommelse om kontrollerad leverans får, med be- rörda parters samtycke, fångas upp och tillåtas fortsätta med de narko- tiska eller psykotropa ämnena orörda eller avlägsnade eller helt eller delvis ersatta.

Artikel 12

ÄMNEN SOM OFTA ANVÄNDS VID OLAGLIG FRAMSTALL- NING AV NARKOTIKA ELLER PSYKOTROPA ÄMNEN

l. Parterna skall vidta de åtgärder som de bedömer lämpliga för att förhindra att ämnen upptagna i för- teckning I och förteckning II skaffas undan för att användas vid olaglig framställning av narkotika eller psy- kotropa ämnen och skall samarbeta med varandra för detta ändamål.

2. Om en part eller styrelsen har tillgång till sådana upplysningar om ett ämne att ämnet enligt dess mening bör införas i förteckning I eller för- teckning II, skall vederbörande göra anmälan om detta till generalsekrete- raren och tillställa honom de upp- lysningar som utgör grund för anmä- lan. Det i punkterna 2-7 i denna ar- tikel angivna förfarandet skall tilläm- pas även när en part eller styrelsen har tillgång till upplysningar som kan motivera att ett ämne stryks i förteckningl eller förteckning II, eller att ett ämne flyttas från den ena förteckningen till den andra.

3. Generalsekreteraren skall över- lämna en sådan anmälan jämte de upplysningar som han anser vara av betydelse till parterna, till kom-

Bilaga 1

mission, and, where notification is made by a Party, to the board. The Parties shall communicate their comments concerning the noti- fication to the Seceretary—General, together with all supplementary in- formation which may assist the Board in establishing an assessment and the Commission in reaching a decision.

4. If the Board, taking into account the extent, importance and diversity of the licit use of the Sub- stance, and the possibility and case of using altemate substances both for licit purposes and for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, finds: (a) That the substance is fre- quently used in the illicit manufac- ture of a narcotic drug or psycho- tropic substance; (b) That the volume and extent of the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance crea- tes serious public health or social problems, so as to warrant interna- tional action, it shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the likely effect of adding the substance to either Table I or Table II on both licit use and illicit manufacture, together with recommendations of monitoring measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.

5. The Commission, taking into account the comments submitted by the Parties and the comments and re— commendations of the Board, whose assessment shall be determinative as to scientific matters, and also taking into due consideration any other i'e- levant factors, may decide by a two- thirds majority of its members to place a substance in Table I or Table II.

missionen och, när anmälan gjorts av en part, till styrelsen. Parterna skall tillställa generalsekreteraren sina yttranden rörande anmälan jämte alla ytterligare upplysningar som kan underlätta för styrelsen att göra en bedömning och för kommissionen att besluta i frågan.

4. Om styrelsen med hänsyn till omfattningen, betydelsen och varia- tionen i den lagliga användningen av ämnet i fråga och till möjligheten och lättheten av att använda alternativa ämnen för såväl lagliga ändamål som olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, finner (a) att ämnet ofta används för olaglig framställning av ett narkoti— kum eller psykotropt ämne;

(b) att storleken och omfatt- ningen av den olagliga framställ- ningen av ett narkotikum eller psy- kotropt ämne utgör ett allvarligt hot mot det allmänna hälsotillståndet el- ler orsakar sociala problem, så att internationella åtgärder är påkallade, skall den tillställa kommissionen en bedömning av ämnet, inbegripet en bedömning av de troliga följderna av att ämnet upptas i föneckning I och förteckning II för såväl den lagliga användningen som den olagliga framställningen, jämte rekommenda- tioner om sådana eventuella över- vakningsåtgärder som kan anses lämpliga.

5. Med beaktande av yttrandena från parterna och yttrandena och re- kommendationerna från styrelsen, vars bedömning skall vara avgö- rande i vetenskapliga frågor, och under vederbörligt hänsynstagande till andra omständigheter av bety- delse får kommissionen med en ma- joritet av två tredjedelar av sina medlemmar besluta att uppta ett ämne i förteckningl eller förteck- ning II.

Bilaga 1

6. Any decision of the Com- mission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, and to the Board. Such decision shall become fully effective with respect to each Party one hun- dred and eighty days after the date of such communication.

7. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within one hundred and eighty days after the date of notifica- tion of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary- General, together with all relevant information upon which the request for review is based.

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the Board and to all the Parties, inviting them to submit their comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for con- sideration.

(c) The Council may confimt or reverse the decision of the Com- mission Notification of the Council' s decision shall be trans- mitted to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, to the Commission and to the Board.

8. (a) Without prejudice to the generality of the provisions contai- ned in paragraph 1 of this article and the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the Parties shall take the measures they deem appropriate to monitor the manufacture and distribution of substances in Table] and Table ll which are carried out within their tem'tory,

(b) To this end, the Parties may:

6. Meddelande om varje beslut som fattas av kommissionen enligt denna artikel skall av generalsekreteraren överlämnas till samtliga stater och andra organ som är eller är be— rättigade att bli parter i denna kon- vention samt till styrelsen. Beslutet skall träda i kraft för varje parts vid- kommande 180 dagar efter dagen för sådant meddelande.

7. (a) Beslut som fattas av kom- missionen enligt denna anikel skal] underställas rådets prövning, om en part gör framställning inom 180 da- gar efter notiftkation om beslutet. Framställningen jämte alla upplys- ningar av betydelse på vilka fram- ställningen grundas skall sändas till generalsekreteraren.

(b) Generalsekreteraren skall överlämna kopior av framställningen jämte alla upplysningar av betydelse till kommissionen, till styrelsen och till samtliga parter jämte en uppma- ning till dem att inkomma med syn- punkter inom 90 dagar. Alla syn- punkter som mottas skall föreläggas rådet för bedömning.

(c) Rådet kan fastställa eller upp— häva kommissionens beslut. Med- delande om rådets beslut skall över- lämnas till samtliga stater och andra organ som är eller är berättigade att bli ptmer i denna konvention samt till kommissionen och styrelsen.

8. (a) Utan att inkräkta på den generella giltigheten av bestämmel- serna i punkt 1 i denna artikel eller bestämmelserna i 1961 års konven- tion, 1961 års konvention med ändringar och 1971 års konvention skall parterna vidta de åtgärder de anser lämpliga för att övervaka sådan tillverkning och distribution av i förteckning ] och förteckning II an- givna ämnen som förekommer inom deras territorium.

(b) För detta ändamål kan par- tema

Bilaga 1

(i) Control all persons and enter- prises engaged in the manufacture: and distribution of such substances;

(ii) Control under licence the: establishment and premises in which such manufacture or distribution may take place;

(iii) Require that licensees obtain a permit for conducting the aforesaicl operations;

(iv) Prevent the accumulation of such substances in the possession of manufactures and distributors, in excess of the quantities required for the nomtal conduct of business and the prevailing market conditions.

9. Each Party shall, with respect to Substances in Table 1 and Table ll, take the following mea- sures:

(a) Establish and maintain a sys-- tern to monitor international trade in substances in Tablel and Table ll in order to facilitate the identification of suspicious transactions. Such monitoring systems shall be applied in close co-operation with manufac- tures, importers, exponers, whole- salers and retailers, who shall in- fomt the competent authorities of suspicious orders and transactions.

(b) Provide for the seizure of any substance in TableI or Table ll if there is sufficient evidence that it is for use in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic sub- stanCe.

(c) Notify, as soon as possible, the competent authorities and ser- vices of the Parties concerned if there is reason to believe that the im- port, export or transit of a substance in Table 1 or Table Il is destined for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, including in particular information about the means of payment and any other essential elements which led to that belief.

(i) övervaka alla enskilda perso— ner och företag som ägnar sig åt till- verkning och distribution av sådana ämnen;

(ii) övervaka genom särskilda tillstånd de anläggningar och lokaler där sådan tillverkning och distribu- tion kan äga rum;

(iii) fordra att de som har tillstånd att bedriva nämnda verksamhet skaf- far sig särskilda tillståndsbevis för detta;

(iv) förhindra att det hos tillver- kare och distributörer lagras större mängder av sådana ämnen än vad som med hänsyn till marknadsläget behövs för den normala driften.

9. Varje part skall i fråga om äm- nen upptagna i förteckningl och förteckning II, vidta följande åtgär- der: (a) Införa och upprätthålla ett system för övervakning av den in- ternationella handeln med ämnen angivna i förteckning I och föneck- ning II för att underlätta spårandet av misstänkta transaktioner. Sådana övervakningssystem skall tillämpas i nära samarbete med tillverkare, im- portörer, exportörer, grossister och detaljister, vilka skall underrätta de behöriga myndigheterna om miss- tänkta beställningar och transak- tioner. (b) Vidta åtgärder för att beslagta ämnen angivna i förteckning ] eller ll, om det finns tillräckliga bevis för att sådana ämnen är avsedda att användas vid olaglig framställning av ett narkotikum eller psykotropt ämne;

(c) underrätta behöriga myndig- heter hos berörda parter så snart som möjligt om det finns anledning att misstänka att importen, exporten el- ler transiteringen av ett ämne angivet i förteckningl eller förteckning II är avsett för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen och därvid rapportera särskilt om betalningssättet och andra väsentliga omständigheter som föranlett miss- tankar.

Bilaga 1

(d) Require that imports and ex- ports be properly labelled and do- cumented. Commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other ship- ping documents shall include the names, as stated in Table 1 or Table II, of the substances being imported or exported, the quantity being imported or exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

(e) Ensure that documents refer- red to in subparagraph (d) of this pa- ragraph are maintained for a period of not less than two years and may be made available for inspection by the competent authorities.

10. (a) In addition to the provi- sions of paragraph 9, and upon re- quest to the Secretary-General by the interested Party, each Party from wh05e territory a substance in Tablel is to be exported shall en- sure that, prior to such export, the following infomtarion is supplied by its competent authorities to the com- petent authorities of the importing country:

(i) Name and address of the ex- porter and importer and, when avai- lable, the consignee;

(ii) Name of the substance in Table I;

(iii) Quantity of the substance to be exported;

(iv) Expected point of entry and expected date of dispatch;

(v) Any other infomtation which is mutually agreed upon by the Parties.

(b) A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this pa- ragraph if, in its opinion, such mea- sures are desirable or necessary.

ll. Where a Party furnishes in- formation to another Pany in accor- dance with paragraphs 9 and 10 of this article, the Parry furnishing such information may require that the

(d) fordra att import- och export- fo'rsändelser förses med vederbörliga etiketter och dokument. På affärs- handlingar, såsom fakturor, frakt- manifest, tull-, transport- och andra skeppningsdokument, skall anges namnen enligt förteckning I eller föneckning II på de ämnen som im- porteras eller exporteras samt namn och adress på exportören, importö- ren och, om det är känt, varumotta- garen.

(e) Säkerställa att de i punkt (d) nämnda handlingarna förvaras under en period av minst två år och att de kan göras tillgängliga för inspektion av behöriga myndigheter.

10. (a) Utöver bestämmelserna i punkt 9 och efter framställning av den berörda parten till generalsekre- teraren skall en part från vars territo- rium ett ämne angivet i förteckning I skall exponeras säkerställa att dess behöriga myndigheter innan expor- ten äger rum förser de behöriga myndigheterna i importlandet med följande upplysningar:

(i) namn och adress på exponö- ren, importören och, om det är känt, varumottagaren;

(ii) ämnets benämning enligt för- teckning l;

(iii) mängden av ämnet som skall exporteras;

(iv) planerad plats för gränspas- sering och planerat avsändningsda- tum;

(v) alla andra uppgifter om vilka överenskommelse träffats mellan parterna. .

(b) En part kan införa striktare eller strängare kontrollårgärder än som föreskrivs i denna bestämmelse, om sådana åtgärder enligt partens mening är önskvärda eller nödvän- diga.

11. När en part lämnar en annan part upplysningar enligt punkterna 9 och 10 i denna artikel, får den part som lämnar dessa upplysningar for- dra att den mottagande panen iakttar

Bilaga 1

Party receiving it keep confidential any trade, business, commercial or professional secret or trade process.

12. Each Party shall furnish annually to the Board, in the form and manner provided for by it and on forms made available by it, information on: (a) The amounts seized of sub- stances in Table ] and Table II and, when known, their origin;

(b) Any substance not included in Table I or Table II which is identified as having been used in illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and which is deemed by the Party to be sufficiently significant to be brought to the attention of the Board;

(c) Methods of diversion and il- licit manufacture.

13. The Board shall report an- nually to the Commission on the implementation of this article and the Commission shall periodically re- view the adequacy and propriety of Table I aird Table II.

14. The provisions of this article shall not apply to pharmaceutical preparations, nor to other prepara- tions containing substances in Tablel or Table II that are conr- pounded in such a way that such substances cannot be easily used or recovered by readily applicable me- ans.

Article 13

MATERIALS AND EQUIPMENT

The Parties shall take such mea— sures as they deem appropriate to prevent trade in and the diversion of materials and equipment for illicit production or manufacture of narco- tic drugs and psychotropic substan- ces and shall co—operate to this end.

sekretess beträffande handels-, af- fars- och yrkeshemlighet eller annan hemlighet av kommersiell natur eller i fråga om tillverkningsprocesser.

12. Varje part skall årligen,i den fomi och på det sätt som styrelsen föreskriver och på formulär som sty- relsen tillhandahåller, lämna styrel- sen uppgifter om (a) de mängder av de i föneck- ningl och förteckning II angivna ämnena som tagits i beslag och de- ras ursprung om detta är känt; (b) varje ämne som inte är angi- vet i förteckning I eller förteckning II, vars användning vid olaglig framställning av narkotika eller psy- kotropa ämnen har fastställts, om parten anser att ämnet har sådan be- tydelse att det bör anmälas till styrel- scn; (c) metoder för undanskaffande och olaglig framställning.

13. Styrelsen skall årligen lämna en rapport till kommissionen om hur bestämmelserna i denna anikel ge- nomförs, och kommissionen skall med jämna mellanrum pröva huruvi- da förteckningl och föneckning II är tillräckliga och ändamålsenliga.

14. Bestämmelserna i denna ar- tikel skall inte tillämpas på läkemedel eller andra beredningar som innehål- ler ämnen angivna i förteckningl eller förteckning II, om de är sam- mansatta på sådant sätt att ämnena inte kan användas eller återvinnas på ett enkelt sätt.

Artikel 13

MATERIAL OCH UTRUSTNING

Parterna skall vidta de åtgärder som de bedömer lämpliga för att förhindra handel med och undan- skaffande av material och utrustning för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen och skall samarbeta för detta ändamål.

Bilaga 1

Artikel 14

MEASURES TO ERADICATE ILLICIT CULTIVATION OF NARCOTIC PLANTS AND TO ELIMINATE ILLICIT DEMAND FOR NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

l. Any measures taken pursuant to this Convention by Parties shall not be less stringent than the provi- sions applicable to the eradication of illicit cultivation of plants containing narcotic and psykotropic substances and to the elimination of illicit de- mand for narcotic drugs and psychotropic substances under the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

2. Each Party shall take appro- priate measures to prevent illicit cul- tivation of and to eradicate plants containing narcotic or psychotropic substances, such as opium poppy, coca bush and cannabis plants, cul- tivated illicitly in its territory. The measures adopted shall respect fun- damental human rights and shall take due account of traditional licit uses, where there is historic evidence of such use, as well as the protection of the environment.

3. (a) The Parties may co-operate to increase the effectiveness of era- dication efforts. Such co-operation may, inter alia, include support, when appropriate, for integrated ru- ral development leading to economi- cally viable altematives to illicit cul- tivation. Factors such as access to markets, the availability of resources and prevailing socio-economic con- ditions should be taken into account before such rural development programmes are implemented. The Parties may agree on any other app- ropriate measures of co-operation.

(b) The Parties shall also faciliti- tate the exchange of scientific and technical information and the con- duct of research concerning eradica- tion.

Artikel ]4

ÅTGÄRDER FÖR ATT UTROTA OLAGLIG ODLING AV VÄXTER INNEHÅLLANDE NARKOTISKA ÄMNEN OCH FOR At'r UNDAN- RÖJA OLAGLIG EFTERFRÅGAN PÅ NARKOTIKA OCH PSYKO- TROPA ÄMNEN

1. De åtgärder som vidtas av parterna enligt denna konvention skall inte vara mindre stringenta än de bestämmelser avseende bekämp- ning av olaglig odling av växter in- nehållande narkotiska och psyko- tropa ämnen och undanröjande av olaglig efterfrågan på narkotika och psykotropa ämnen som gäller enligt 1961 års konvention, 1961 års kon- vention med ändringar och 1971 års konvention.

2. Varje part skall vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olaglig odling av växter innehållande narko— tiska eller psykotropa ämnen, såsom vallmo, kokabuskar och cannabis- växter, och för att utrota växter av detta slag som odlas olagligt inom dess område. Åtgärdema skall vidtas under beaktande av grundläggande mänskliga rättigheter och med ve- derbörlig hänsyn såväl till traditionell laglig användning, där det finns historiska belägg för sådan använd- ning, som till miljövårdsaspekterna.

3. (a) Partema kan samarbeta för att öka effektiviteten av utrotningsin- satserna. Sådant samarbete kan om— fatta bl.a. stöd, där så är lämpligt, till en integrerad utveckling på lands- bygden som syftar till ekonomiskt hållbara alternativ till olaglig odling. Innan sådana utvecklingsprogram för landsbygden genomförs, skall hänsyn tas till sådana faktorer som tillgång till marknader och resurser samt till de rådande socioekono- miska förhållandena. Parterna kan komma överens om andra lämpliga samarbetsåtgärder.

(b) Parterna skall även medverka till vetenskapligt och tekniskt utbyte och till forskning om utrotning.

Bilaga 1

(c) Whenever they have common frontiers, the Parties shall seek to co-operate in eradication program- mes in their respective areas along those frontiers.

4. The Parties shall adopt appro- priate measures aimed at eliminating or reducing illicit demand for narco- tic drugs and psychotropic substan- ces, with a view to reducing human suffering and eliminating financial incentives for illicit traffic. These measures may be based, inter alla on the recommendations of the United Nations, specialized agencies of the United Nations such as the World Health Organization, and other competent international organi— zations, and on the Comprehensive Multidisciplinary Outline adopted by the International Conference on Drug Abuse and lllicit Trafficking, held in 1987, as it pertains to governmental and non-govemmental agencies and private efforts in the fields of prevention, treatment and rehabilitation. The Parties may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements aimed at eliminating or reducing illicit de- mand for narcotic drugs and psychotropic substances.

5. The Parties may also take ne- cessary measures for early destruc- tion or for lawful disposal of the narcotic drugs, psychotropic sub- stances and substances in Tablel and Table II which have been seized or confiscated and for the admissi- bility as evidence of duly certified necessary quantities of such sub- stances.

Article 15

COMMERCIAL CARRIERS

1. The Parties shall take appro- priate measures to ensure that means of transport operated by commercial carriers are not used in the commis-

(c) När parter har gemensamma gränser, skall de sträva efter att sam- arbeta orn utrotningsprogram i sina respektive gränsområden.

4. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder för att eliminera eller min- ska olaglig efterfrågan på narkotika och psykotropa ämnen för att där- med minska mänskligt lidande och undanröja de ekonomiska drivkraf- terna till den olagliga hanteringen. Dessa åtgärder kan utgå bl.a. från rekommendationerna från Förenta nationerna, Förenta nationernas fackorgan sådana som Världshälso- organisationen, och andra behöriga internationella organisationer samt även, i fråga om statliga och icke- statliga organs och enskildas insatser för förebyggande verksamhet, be- handling och rehabilitering, den om- fattande tvärvetenskapliga översikt som antogs av 1987 års internatio- nella konferens om narkotikamiss- bruk och olaglig hantering av narko- tika. Parterna kan ingå bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskom- melser som syftar till att eliminera eller minska olaglig efterfrågan på narkotika och psykotropa ämnen.

5. Parterna kati även vidta nöd— vändiga åtgärder för att narkotika, psykotropa ämnen och ämnen an- givna i förteckningl och förteck— ning II som har tagits i beslag eller förverkats skall förstöras i ett tidigt skede eller komma till laglig an- vändning och för att erforderliga mängder av sådana ämnen, veder- börligen bestyrkta, skall tillåtas som bevisning.

Artikel 15

YRKESMÄSSIGA FRAKTFÖRARE

1. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att trans- portmedel som används av yrkes- mässiga fraktförare inte utnyttjas vid

Prop. 1990/911127

Bilaga 1

sion of offences established in ac- cordance with article 3, para- graph 1; such measures may include special arrangements with commer- cial carriers.

2. Each Party shall require com- mercial carriers to take reasonable precautions to prevent the use of their means of transport for the commission of offences established in accordance with article 3, pa- ragraph 1. Such precautions may include: (a) If the principal place of business of a commercial carrier is within the territory of the Party: (i) Training of personnel to identify suspicious consignments or persons; (ii) Promotion of integrity of personnel; (b) If a commercial carrier is operating within the territory of the Party: (i) Submission of cargo mani- fests in advance, whenever possible; (ii) Use of tamper-resistant, individually verifiable seals on con- tainers; (iii) Reporting to the appropriate authorities at the earliest opportunity all suspicious circumstances that may be related to the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

3. Each Party Shall seek to en- sure that commercial carriers and the appropriate authorities at points of entry and exit and other customs control areas co—operate, with a view to preventing unaurhorized access to means of transport and cargo and to implementing appropriate security measures.

Article 16

COMMERCIAL DOCUMENTS AND LABELLING OF EXPORTS

1. Each Party shall require that lawful exports of narcotic drugs and psychotropic substances be properly

brott som anges i artikel 3, punkt ]. Sådana åtgärder kan innefatta sär- skilda överenskommelser med yr- kesmässiga fraktförare.

2. Varje part skall fordra att yr- kesmässi ga fraktförare vidtar skäliga säkerhetsanordningar för att förhin- dra att deras transportmedel används vid brott enligt artikel 3, punkt 1. Sådana säkerhetsanordningar kan omfatta

(a) om en yrkesmässig fraktföra- res huvudsakliga verksamhet bedrivs inom partens territorium,

(i) utbildning av personal i att identifiera misstänkta försändelser eller personer;

(ii) åtgärder för att stärka perso- nalens integritet;

(b) om en yrkesmässig fraktfö- rare är verksam inom partens territo- rium,

(i) inlämnande av fraktmanifest i förväg, där så är möjligt;

(ii) användning av manipula- tionssäkra, individuellt kontroller- bara containerförseglin gar;

(iii) anmälan utan dröjsmål till behöriga myndigheter av alla miss- tänkta omständigheter som kan ha samband med brott enligt artikel 3, punkt 1.

3. Varje part skall sträva efter att yrkesmässiga fraktförare och behö- riga myndigheter samarbetar vid gränsövergångar och inom andra tullkontrollområden för att förhindra att obehöriga får tillträde till trans- portmedel och last och för att ge- nomföra lämpliga säkerhetsåtgärder.

Artikel 16

AFFÄRSI-IANDLINGAR OCH ETIKETTER PÅ EXPORTGODS

1. Varje part skall fordra att lag- liga exportförsändelser av narkotika och psykotropa ämnen skall vara

Bilaga 1

documented. In addition to the re- quirements for documentation under article 31 of the 1961 Convention, article 31 of the 1961 Convention as amended and article 12 of the 1971 Convention, commercial documents such as invoices, cargo manifests. customs, transport and other ship- ping documents shall include the names of the narcotic drugs and psychotropic substances being ex- ported as set out in the respective Schedules of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the quantity being exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

2. Each Party shall require that consignments of narcotic drugs and psychotropic substances being ex- ported be not mislabelled.

Article 17 ILLICIT TRAFFIC BY SEA

1. The Parties shall co-operate to the fullest extent possible to supp-' ress illicit traffic by sea, in confor— mity with the international law of the sea.

2. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel flying its flag or not displaying a flag or marks of registry is engaged in illicit traffic may request the assis- tance of other Parties in suppressing its use for that purpose. The Parties so requested shall render such assis- tance within the means available to them.

3. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying marks of registry of another Party is engaged in illicit traffic may so

vederbörligen dokumenterade. Ut- över dokumentationskraven enligt artikel 31 i 1961 års konvention, artikel 31 1961 års konvention med ändringar och artikel 12 i 197] års konvention skall i affärshandlingar såsom fakturor, fraktmanifest, tull-, transport- och andra skeppningsdo— kument, anges benämningarna enligt respektive förteckningar i 1961 års konvention, 1961 års konvention med ändringar och 1971 års kon- vention på den narkotika och de psykotropa ämnen som exporteras, den exporterade mängden samt namn och adress på exportören, importö- ren och, om det är känt, varumotta- garen.

2. Varje part skall fordra att ex- portförsändelscr med narkotika och psykotropa ämnen inte åsätts orikti märkning. -

Artikel 17 OLAGLIG HANTERING TILL HAVS

1. Parterna skall samarbeta i största möjliga utsträckning för att bekämpa den olagliga hanteringen till havs på ett sätt som står i överens- stämmelse med den internationella havsrätten.

2. En part som har skälig anled- ning att misstänka att ett fartyg, som för dess flagga eller som inte visar någon flagga eller registreringsmär— ken utnyttjas för olaglig hantering, kan begära hjälp från andra parter för att hindra att fartyget används för sådant ändamål. Parter som mottar en sådan framställning skall lämna det begärda biståndet så långt det är möjligt.

3. En part som har skälig anled- ning att misstänka att ett fartyg som utövar sin rätt till fri sjöfart enligt internationell rätt och som för en an- nan parts flagga eller visar en annan parts registreringsmärken utnyttjas för olaglig hantering kan anmäla

Bilaga 1

notify the flag State, request confirmation of registry and, if con- firmed, request authorization form the flag State to take appropriate measures in regard to that vessel.

4. In accordance with pa- ragraph 3 or in accordance with treaties in force between them or in accordance with any agreement or arrangement otherwise reached between those Parties, the flag State may authorize the requesting State to, inter alia: - (a) Board the vessel; (b) Search the vessel; (c) lf evidence of involvement in illicit traffic is found. take appropri- ate action with respect to the vessel, persons and cargo on board.

5. Where action is taken pur- suant to this article, the Parties concerned shall take due account of the need not to endan ger the safety of life at sea, the security of the vessel and the cargo or to prejudice the commercial and legal interests of the flag State or any other interested State.

6. The flag State may, consistent with its obligations in paragraph 1 of this article, subject its authoriza- tion to conditions to be mutually agreed between it and the requesting Party, including conditions relating to responsibility.

7. For the purposes of para- graphs 3 and 4 of this article, a Party shall respond expeditiously to a request from another Party to determine whether a vessel that is flying its flag is entitled to do so, and to requests for authorization made pursuant to paragraph 3. At the time of becoming a Party to this Convention, each Party shall desig- nate an authority or, when neces- sary. authorities to receive and respond to such requests. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other Parties within one month of the

designation.

detta till flaggstaten, begära bekräf- telse på registreringen och, om be- kräftelse ges, begära tillstånd från flaggstaten att vidta lämpliga åtgärder beträffande fartyget.

4. I överensstämmelse med punkt 3 eller gällande traktater mel- lan parterna eller avtal eller överens- kommelser i övrigt som träffats av parterna kan flaggstaten ge den an- sökande staten tillstånd att bl.a

(a) borda fartyget; (b) genomsöka fartyget; (c) om bevis på inblandning i olaglig hantering påträffas, vidta lämpliga åtgärder beträffande farty- get, personema och lasten ombord.

5. När åtgärder vidtas enligt denna artikel, skall berörda parter ta vederbörlig hänsyn till kravet att inte säkerheten för människoliv till sjöss eller fartygets och lastens säkerhet äventyras och att inte inkräkta på flaggstatens eller annan berörd stats affärsintresscn eller rättsliga intres- sen.

6. Flaggstaten får, i den mån det är förenligt med dess skyldigheter enligt punkt 1 i denna anikel, före— na sitt tillstånd med villkor som skall avtalas mellan parterna, däri in- begripet villkor rörande ansvar.

7. För att uppfylla syftet med bestämmelserna i punkterna 3 och 4 i denna artikel skall en part utan dröjsmål besvara en framställning från en annan part huruvida ett fartyg som för dess flagg är berättigat där- till samt framställningar om tillstånd enligt punkt 3. Samtidigt som en part ansluter sig till denna konven- tion skall den utse ett centralorgan eller, om så erfordras, flera sådana organ som har att motta och svara på sådana framställningar. Notifrkation om behörigt organ skall genom ge- neralsekreteraren tillställas alla andra parter inom en månad efter det att ett sådant organ har utsetts.

Bilaga 1

8. A Party which has taken any action in accordance with this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that action.

9. The Parties shall consider entering into bilateral or regional agreements or arrangements to carry out, or to enhance the effectiveness of, the provisions of this article.

10. Action pursuant to para— ' graph 4 of this article shall be carried out only by warships or mili— tary aircraft, or other ships or air— craft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

11. Any action taken in accor— dance with this article shall take due account of the need not to interfere with or affect the rights and obliga— tions and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the'intemational law of the sea.

Article 18

FREE TRADE ZONES AND FREE PORTS

1. The Parties shall apply measu- res to suppress illicit traffic in nar- cotic drugs, psychotropic substances and substances in Table 1 och Table 11 in free trade zones and in free ports that are no less stringent than those applied in other parts of their territories.

2. The Parties shall endeavour:

(a) To monitor the movement of goods and persons in free trade zones and free pons, and, to that end, shall empower the competent authorities to search cargoes and in- coming and outgoing vessels, including pleasure craft and fishing vessels, as well as aircraft and vehicles and, when appropriate, to search crew members, passengers and their baggage;

8. En part som har vidtagit någon åtgärd enligt denna artikel skall ome- delbart underrätta den berörda flagg- staten om resultatet av åtgärden.

9. Parterna skall överväga att sluta bilaterala eller regionala avtal eller överenskommelser för att för- verkliga eller öka verkan av be- stämmelserna i denna artikel.

10. Åtgärder enligt punkt 4 i denna artikel skall endast genom- föras av örlogsfartyg eller militära luftfartyg eller andra fartyg eller luft- fartyg, som bär tydliga märken som visar att de är i statens tjänst och ve- derbörligen bemyndigade.

11. Åtgärder enligt denna anikel skall vidtas med beaktande av kravet att inte inkräkta på eller påverka kuststaters rättigheter och skyldighe- ter eller utövning av domsrätt enligt den internationella havsrätten.

Artikel 18

FRlZONER OCH FRIHAMNAR

1, Panema skall bekämpa olaglig hantering av narkotika, psykotropa ämnen och ämnen angivna i för- teckningl och förteckning II i fri— zoner och frihamnar genom åtgärder som inte är mindre stringenta än de åtgärder som de vidtar i andra delar av sina tenitorier.

2. Panema skall sträva efter att

(a) övervaka gods och personeri frizoner och frihamnar och för detta ändamål bemyndiga behöriga myn- digheter att visitera laster och in- och utgående fartyg, däri inbegripet fri- tidsbåtar och fiskefartyg, luftfartyg och fordon samt, i förekommande fall, besättningsmedlemmar, passa-- gerare och deras bagage;

Bilaga 1

(b) To establish and maintain a system to detect consignments sus- pected of containing narcotic drugs, psychotropic substances and sub- stances in Table I and Table II passing into or out of free trade zones and free ports;

(O) To establish and maintain surveillance systems in harbour and dock areas and at airports and border control points in free trade zones and free ports.

Article I 9

THE USE OF THE MAILS

1. In conformity with their obli- gations under the Conventions of the Universal Postal Union, and in ac- cordance with the basic principles of their domestic legal systems, the Parties shall adopt measures to sup- press the use of the mails for illicit traffic and shall co-operate with one another to that end.

2. The measures referred to in paragraph 1 of this article shall include, in particular:

(a) Co-ordinated action for the prevention and repression of the use of the mails for illicit traffic;

(b) Introduction and maintenance by authorized law enforcement per- sonnel of investigative and control techniques designed to detect illicit consignments of narcotic drugs, psychotropic substances and sub- stances in Tablel and Table 11 in the mails;

(c) Legislative measures to en- able the use of appropriate means to secure evidence required for judicial proceedings.

(b) införa och upprätthålla ett system för att spåra upp försändelser som misstänks innehålla narkotika, psykotropa ämnen eller ämnen upp- tagna i förteckning I och förteckning II och som förs in i eller ut ur fri- zoner och frihamnar.

(c) införa och upprätthålla över- vakningssystem i hamn- och varvs- områden, vid flygplatser och gräns- kontroller i frizoner och frihamnar.

Artikel 19

ANVÄNDNING" AV POSTFÖR- BINDELSER

]. I överensstämmelse med sina skyldigheter enligt världspostkon- ventionen och i enlighet med de grundläggande principerna i den na- tionella rättsordningen skall parterna vidta åtgärder för att förhindra an- vändningen av postförbindelser för olaglig hantering och skall samar- beta med varandra för detta ändamål.

2. Åtgärderna som åsyftas i punkt 1 i denna anikel skall omfatta i första hand (a) samordnade åtgärder för att förhindra och bekämpa använd- ningen av postförbindelser för olag- lig hantering; (b) introduktion och upprätthål- lande, med hjälp av behörig brotts- bekämpande personal, av under- söknings- och kontrollmetoder som är utformade för att spåra olagliga postförsändelser med narkotika, psykotropa ämnen eller ämnen an- givna i förteckningl och förteck- ning 11; (c) lagstiftning för att möjliggöra användning av ändamålsenliga me- toder för att säkra sådana bevis som krävs för rättsliga förfaranden.

Bilaga 1

Article 20

INFORMATION TO BE FURNISHED BY THE PARTIES

1. The Parties shall furnish, through the Secretary—General, in- formation to the Commission on the working of this Convention in their territories and, in particular: (a) The text of laws and regula- tions promulgated in order to give effect to the Convention; (b) Particulars of cases of illicit traffic within their jurisdiction which they consider important because of new trends disclosed, the quantities involved, the sources from which the substances are obtained, or the methods employed by persons so engaged.

2. The Parties shall fumish such information in such a manner and by such dates as the Commission may request.

Article 21

FUNCTIONS OF THE COM- MISSION

The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention and, in par- ticular.

(a) The Commission shall, on the basis of the information sub- mitted by the Parties in accordance with Article 20, review the opera- tion of this Convention;

(b) The Commission may make suggestions and general recommen- dations based on the examination of the information received from the Parties;

(c) The Commission may call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board;

(d) The Commission shall, on any matter referred to it by the Board under article 22, paragraph 1(b), take such action as it deems appro— priate;

Artikel 20

UPPLYSNINGAR SOM SKALL LAMNAS AV PARTERNA

]. Panema skall genom general- sekreteraren lämna upplysningar till kommissionen i fråga om tillämp- ningen av konventionen inom deras territorier och i synnerhet om:

(a) texterna i de lagar och andra författningar som antagits för att sätta konventionen i kraft;

(b) uppgifter om sådana enskilda fall rörande olaglig hantering under deras jurisdiktion som de anser av betydelse på grund av antingen nya utvecklingslinjer som upptäckts eller mängderna som har förekommit, källorna varifrån ämnena kommit el- ler metoderna som använts av de in— blandade personerna.

2. Parterna skall lämna angivna upplysningar på dct sätt och vid de tidpunkter som kommissionen be— gär.

Artikel 2]

KOMMISSIONENS UPPGIFTER

Kommission har befogenhet att undersöka alla frågor som rör syf— tena med denna konvention och i synnerhet

(a) skall kommissionen, på grund av upplysningarna som läm— nas av parterna enligt artikel 20, granska tillämpningen av denna kon— vention,

(b) kan kommissionen framlägga förslag och allmänna rekommenda- tioner grundade på en granskning av de upplysningar som lämnats av parterna;

(c) kan kommissionen fästa sty- relsens uppmärksamhet på frågor som kan vara av betydelse för styrel- sens uppgifter;

(d) skall kommissionen, beträf— fande ärenden som hänskjutits till den av styrelsen enligt punkt 1 (b)i artikel 22, vidta sådana åtgärder som den anser lämpliga;

Bilaga 1

(e) The Commission may, in conformity with the procedures laid down in article 12, amend Tablel and Table 11;

(f) The Commission may draw the attention of non-Parties to deci- sions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.

Article 22 FUNTIONS OF THE BOARD

1. Without prejudice to the func- tions of the Commission under ar- ticle 21, and without prejudice to the functions of the Board and the Commission under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention; (a) If, on the basis of its exami- nation of information available to it, to the Secretary—General or to the Commission, or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to be- lieve that the aims of this Convention in matters related to its competence are not being met, the Board may invite a Party or Parties to fumish any relevant information; (b) With respect to articles 12, 13 and 16; (i) After taking action under sub- paragraph (a) of this article, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Party concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of articles 12, 13 and 16; (ii) Prior to taking action under (iii) below, the Board shall treat as confidential its communications with the Party concerned under the pre- ceding subparagraphs; (iii) If the Board finds that the Party concerned has not taken re- medial measures which it has been called upon to take under this subpa- ragraph, it may call the attention of the Parties, the Council and the

(e) kan kommissionen iöver- ensstämmelse med de förfaranden som föreskrivs i artikel 12 vidta ändringar i förteckningl och för- teckning 11;

(1) kan kommissionen fästa icke- parters uppmärksamhet på de beslut och rekommendationer som kom- missionen fattar enligt denna kon- vention för att de skall kunna över- väga att vidta motsvarande åtgärder.

Artikel 22

STYRELSENS UPPGIFTER

1. Utan att inkräkta på kommis- sionens uppgifter enligt artikel 21 eller på styrelsens och kommissio- nens uppgifter enligt 1961 års kon- vention, 1961 års konvention med ändringar och 1971 års konvention;

(a) om styrelsen på grund av den information som denna, general- sekreteraren eller kommissionen har tillgång till eller på grund av upplys- ningar som den mottagit från Förenta nationernas organ. har anledning anta att konventionens syften i frågor som faller under styrelsens behörig- het inte uppfylls, kan styrelsen an- moda en eller flera parter att lämna vederbörliga upplysningar;

(b) vad avser artiklarna 12, 13 och 16;

(i) efter att ha vidtagit åtgärder i enlighet med (a) i denna artikel kan styrelsen, om den anser detta vara nödvändigt, anmoda den berörda parten att vidta sådana åtgärder till rättelse som efter omständighetema bedöms nödvändiga för att uppfylla bestämmelserna i artiklarna 12. 13 och 16;

(ii) innan den vidtar åtgärder en- ligt (iii) nedan, skall styrelsen be- handla sina meddelanden till den be- rörda parten enligt föregående stycken som konfidentiella;

(iii) om styrelsen finner att den berörda panen inte har vidtagit så- dana åtgärder till rättelse som den har anmodats till enligt (i), kan styrelsen fästa parternas, rådets och kommis— sionens uppmärksamhet på frågan.

Bilaga 1

Commission to the matter. Any re- port published by the Board under this subparagraph shall also contain the views of the Party concerned if the latter so requests.

2. Any Party shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question of direct interest to it is to be considered un- der this article.

3. lf in any case a decision of the Board which is adopted under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.

4. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two- thirds majority of the whole number of the Board.

5. In carrying out its functions pursuant to subparagraph 1 (a) of this article, the Board shall ensure the confidentiality of all information which may come into its possession.

6. The Board's responsibility under this article shall not apply to the implementation of treaties or agreements entered into between Parties in accordance with the pro- visions of this Convention.

7. The provisions of this article shall not be applicable to disputes between Parties falling under the provisions of article 32.

Article 23

REPORTS OF THE BOARD

1. The Board shall prepare an annual report on its work containing an analysis of the information at its disposal and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Parties, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. The Board may

Om en rapport offentliggörs av sty- relsen enligt detta stycke skall den även innehålla den berörda partens synpunkter, om panen begär det.

2. Då styrelsen vid sammanträde skall behandla en fråga under denna anikel som direkt berör en viss part. skall parten inbjudas att låta sig re- presenteras vid sammanträdet.

3. Om styrelsens beslut enligt denna artikel inte är enhälligt, skall även minoritetens åsikter anges.

4. Beslut av styrelsen enligt den- na artikel skall fattas med en majori- tet av två tredjedelar av styrelsens samtliga medlemmar.

5. Vid fullgörandet av sina upp- gifter enligt 1 (a) i denna artikel skall styrelsen säkerställa att alla upplys- ningar som kan komma till dess kännedom förblir konfidentiella.

6. Styrelsens behörighet enligt denna artikel skall inte omfatta verk- ställande av fördrag eller avtal som slutits mellan parterna enligt be- stämmelserna i denna konvention.

7. Bestämmelsema i denna arti- kel skall inte tillämpas i fråga om tvister mellan parterna som regleras av bestämmelserna i artikel 32.

Artikel 23

RAPPORTER FRÅN STYRELSEN

1. Styrelsen skall varje år utar- beta en rapport över sin verksamhet med en analys av de upplysningar som den har tillgång till samt, i före- kommande fall, en redovisning av eventuella förklaringar som lämnats eller begärts av parterna jämte de synpunkter och rekommendationer som styrelsen önskar framföra.

Bilaga 1

make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission which may make such comments as it sees fit.

2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.

Article 24

APPLICATION OF STRICTER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVEN- TION

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or ne- cessary for the prevention or sup- pression of illicit traffic.

Article 25

NON-DEROGATION FROM EARLIER TREATY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The provisions of this Con- vention shall not derogate from any rights enjoyed or obligations under- taken by Parties to this Convention under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

Article 26

SIGNATURE

This Convention shall be open for signature at the United Nations Office at Vienna, from 20 December

Styrelsen kan upprätta de ytterligare rapporter som den finner nödvän- diga. Rapportema skall genom kom- missionen överlämnas till rådet. Kommissionen kan därvid bifoga de kommentarer som den finner lämp- liga.

2. Styrelsens rapporter skall till- ställas parterna och därefter offent- liggöras av generalsekreteraren. Par- terna skall tillåta deras spridning utan inskränkning.

Artikel 24

TILLAMPNINGAV STRANGARE ÅTGARDER AN SOM FORE- SKRIVS I DENNA KONVENTlON

En part kan tillämpa striktare eller strängare åtgärder än som föreskrivs i denna konvention, om sådana åt- gärder enligt partens mening är önskvärda eller nödvändiga för att förhindra eller bekämpa den olagliga hanteringen.

Artikel 25

INGEN INSKRÄNKNING I RÄT- TIGHETER OCH SKYLDlGl—IE- TER ENLlGT TIDIGARE KON- VENTIONER

Bestämmelsema i denna konven- tion innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som parterna i denna konvention åtnjuter eller i de skyl- digheter som de åtagit sig enligt 1961 års konvention, 1961 års kon- vention med ändringar och 1971 års konvention.

Artikel 26

UNDERTECKNANDE

Denna konvention skall vara öp- pen för undertecknande på Förenta nationernas kontor i Wien från den

Bilaga 1

1988 to 28 Februari 1989,. and thereafter at the Headquarters of the United Nations at New York, until 20 December 1989, by:

(a) All States; (b) Namibia, represented by the United Nations Council for Nami- bia;

(c) Regional economic integra- tion organizations which have com- petence in respect of the negotiation, conclusion and application of inter- national agreements in matters covered by this Convention, references under the Convention to Parties, States or national services . being applicable to these organi- zations within the limits of their competence.

Article 2 7

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACT OF FOR- MAL CONFIRMATION

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States and by Namibia, repre- sented by the United Nations Council for Namibia, and to acts of formal confirmation by regional economic Integratron organrzations referred to in article 26, subpa- ragraph (c). The instruments of rati- fication, acceptance or approval and those relating to acts of formal con- firmation shall be deposited with the Secretary-General.

2. In their instruments of formal confirmation, regional economic in- tegration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters govemed by this Convention. These organiza- tions shall also inform the Secretary- General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters govemed by the Convention.

20 december 1988 till och med den 28 februari 1989 och därefter vid Förenta nationernas högkvarter i New York till och med den 20 december 1989 av

(a) alla stater; (b) Namibia, representerat av Förenta nationernas råd för Namibia;

(c) de regionala organisationer för ekonomisk integration som är behöriga att förhandla om, ingå och tillämpa internationella avtal i de frå- gor som berörs av denna konven- tion. Hänvisningar i konventionen till parter, stater eller nationella organ skall även gälla dessa organisationer inom ramen för deras behörighet.

Artikel 27

RATlFlKATlON. GODTAGANDE, GODKANNANDE ELLER FOR- MELL BEKRAFTELSE

1. Denna konvention skall kunna ratificeras, godtas eller godkännas av staterna och Namibia, representerat av Förenta nationeras råd för Namibia, och bekräftas genom instrument rörande formell bekräf- telse av de regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i artikel 26 (c). Ratifikations—, godtagande- och godkännandeinstru- menten och instrumenten rörande fomiell bekräftelse skall deponeras hos generalsekreteraren.

2. I sina instrument rörande for- mell bekräftelse skall regionala organisationer för ekonomisk in- tegration ange omfattningen av sin behörighet i de frågor som berörs av denna konvention. Dessa organisa- tioner skall även underrätta general- sekreteraren om ändringar i omfatt- ningen av sin behörighet i de frågor som berörs av denna konvention.

Bilaga 1

Article 28

ACCESSION

1. This Convention shall remain open for accession by any State, by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by regional economic integration or- ganizations referred to in article 26, subparagraph (c). Accession shall be effected by the deposit of an instru- ment of accession with the Secre- tary-General.

2. In their instruments of acces- sion, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary- General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters govemed by the Convention.

' Article 29 ENTRY INTo FORCE

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, accep- tance, approval or accession by States or by Namibia, represented by the Council for Namibia.

2. For each State or for Namibia, represented by the Council for Namibia, ratifying, accepting, app- roving or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit of its instrument of ratifi- cation, acceptance, approval or accession.

Artikel 28

ANSLUTNING

1. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av alla stater, av Namibia, representerat av Förenta nationernas råd för Namibia. och av de regionala organisationer för eko- nomisk integration som avses i artikel 26 (c). Anslutning skall ske genom att ett anslutningsinstrument deponeras hos generalsekreteraren.

2. I sina anslutningsinstrument skall regionala organisationer för ekonomisk integration ange omfatt- ningen av sin behörighet i de frågor som berörs av denna konvention. Dessa organisationer skall även underrätta generalsekreteraren om ändringar i omfattningen av sin behörighet i de frågor som berörs av denna konvention.

Artikel 29 IKRAFITRÄDANDE

1. Denna konvention skall träda i kraft nittionde dagen efter det att det tjugonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsin- strumentet har deponerats hos gene- ralsekreteraren av staterna eller av Namibia, representerat av Förenta nationernas råd för Namibia.

2. Ifråga om varje stat eller Namibia, representerat av Förenta nationernas råd för Namibia, som ratificerat, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention efter deposition av det tjugonde rati- fikations-, godtagande—. godkän- nande- eller anslutningsinstrumentet, skall denna konvention träda i kraft nittionde dagen efter deposition av dess ratifikations-, godtagande—, godkännande- eller anslutningsin- strument.

Prop. 1990/911127

Bilaga 1

3. For each regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) depositing an instrument relating to an act of formal confirmation or an instrument of accession, this Con- vention shall enter into force on the ninetieth day after such deposit, or' at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later.

' Article 30 DENUNCIA TION

1. A Party may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secre- tary-General.

2. Such denunciation shall take effect for the Party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-Gene- ral.

Article 3]

AMENDMENTS

l. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communi- cated by the Party to the Secretary- General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the propo- sed amendment. If a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an in- strument expreSSing its consent to be bound by that amendment.

2. If a proposed amendment has been rejected by any Party, the Secretary-General shall consult with

3. För varje regional organisation för ekonomisk integration som avses i artike126 (c), som'deponerar ett instrument rörande fomtell bekräf- telse eller ett anslutningsinstrument, skall denna konvention träda i kraft nittionde dagen efter denna deposi- tion eller den dag då denna konven- tion träder i kraft enligt punkt 1 i denna anikel, beroende på vilken dag som är den senaste.

Artikel 30 UPPSÄGNING

1. En part kan när som helst säga upp denna konvention genom en skriftlig notifIkation till generalsekre- teraren.

2. Uppsägningen skall för den berörda partens del träda i kraft ett år efter den dag då generalsekreteraren mottog notifikationen.

Artikel 31

ÄNDRlNGAR

1. Varje part kan föreslå än- dringar i denna konvention. Texten till och skälen för en sådan ändring skall av parten ställas till general- sekreteraren, som skall översända förslaget till övriga parter och fråga dem om de godkänner den före- slagna ändringen. Om en föreslagen ändring som sålunda utsänts inte bli- vit avvisad av någon part inom tjugofyra månader efter det den ut- sänts, anscs den ha blivit godkänd och träder i kraft för varje part nittio dagar efter det att panen hos gene- ralsekreteraren deponerat ett doku- ment som ger uttryck för partens samtycke till att vara bunden av ändringen.

2. Om en föreslagen ändring blivit avvisad av någon part, skall generalsekreteraren samråda med

Bilaga 1

the Parties and, if a majority so requests, he shall bring the matter, together with any comments made by the Parties, before the council which may decide to call a conference in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations. Any amendment resulting from such a Conference shall be ernbodied in a

Protocol of Amendment. Consent to -

be bound by such a Protocol shall be required to be expressed specifically to the Secretary-General.

Article 32

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.

2. Any such dispute which can- not be settled in the manner prescri- bed in paragraph 1 of this article shall be referred, at the request of any one of the States Parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.

3. If a regional economic inte- gration organization referred to in article 26, subparagraph (c) is a Party to a dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article, it may, through a State Member of the United Nations, request the Council to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with article 65 of the Statute of the Court, which opinion shall be regarded as decisive.

4. Each State, at the time of signature or ratification, acceptance

parterna, och om en majoritet av dem så önskar, skall han till rådet hän— skjuta frågan jämte eventuella yttran- den från parterna. Rådet kan besluta att kalla till en konferens enligt anikel 62, punkt 4. i Förenta natio- nernas stadga. Varje ändring som beslutas av en sådan konferens skall införas i ett ändringsprotokoll. Sam- tycke till att låta sig bindas av ett sådant protokoll skall anmälas särskilt till generalsekreteraren.

Artikel 32 LÖSNING Av TVISTER

1. Om det mellan två eller flera parter uppstår tvist beträffande tolk- ningen eller tillämpningen av denna konvention, skall parterna samråda sinsemellan för att söka lösa tvisten genom underhandlingar, utredning, medling. förlikning, skiljedom, an- litande av regionala organ. på rättslig väg eller genom andra fredliga medel efter deras eget val.

2. En sådan tvist som inte kan lösas på det sätt som anges i punkt 1 i denna artikel skall, om någon av parterna i tvisten begär det, överläm- nas till Internationella domstolen för avgörande.

3. Om en sådan regional organi- sation för ekonomisk integration som avses i artikel 26 (c) är part i en tvist som inte kan lösas på det sätt som anges i punkt 1 i denna artikel, får den genom en medlemsstat i Förenta nationerna anmoda rådet att begära ett rådgivande utlåtande från Internationella domstolen enligt ar- tike165 i domstolens stadga. Detta utlåtande skall anses vara avgörande.

4. Samtidigt med ratifikation, godtagande eller godkännande av

Prop. 1990/912127

Bilaga 1

or approval of this Convention or accession thereto, or each regional economic integration organization, at the time of signature or deposit of an act of formal confirmation or acces- sion, may declare that it does not consider itself bound by para- graphs 2 and 3 of this article. The other Parties shall not be bound by paragraphs 2 and 3 with respect to any Party having made such a decla- ration.

5. Any Party having made a declaration in accordance with pa- ragraph 4 of this article may at any time withdraw the declaration by notification to the Secretary-General.

Article 33 AUTHENTIC TEXTS

The Arabic, Chinese. English, French, Russian and Spanish texts of this Convention are equally au- thentic.

Article 34

DEPOS ITARY

The Secretary-General shall be the depositary of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Con- vention.

DONE AT VIENNA, in one ori- ginal, this twentieth day of Decem- ber one thousand nine hundred and eighty—eight.

eller anslutning till denna konvention kan varje stat eller varje regional or- ganisation för ekonomisk integra- tion, samtidigt med dess underteck- nande eller deposition av ett instru- ment rörande formell bekräftelse el- ler anslutning, förklara att den inte anser sig bunden av punkterna 2 och 3 i denna anikel. Ovriga parter skall inte vara bundna av punkterna 2 och 3 i förhållande till en part som avgivit en sådan förklaring.

5. En part som avgivit en förkla- ring enligt punkt 4 i denna anikel kan när som helst dra tillbaka denna förklaring genom notifikation till ge» neralsekreteraren.

Artikel 33

AUTENTISKA TEXTER

De arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska versio- nerna av denna konvention är lika

giltiga.

Artikel 34

DEPOSITARIE

Depositarie för denna konvention skall vara generalsekreteraren.

TILL BEKRAFrELSE HÄRPA har undertecknade, därtill vederbör— ligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention.

UPPRÄTTAD i Wien i ett orginal den 20 december 1988.

ANNEX BILAGA Prop. 1990/91:127 Table I Förteckning ] Bilaga 1 Ephedrine Efedrin

Ergometrine Ergometrin Ergotamine Ergotamin Lysergic acid Lysergsyra 1-phenyl-2-propanonc l-fenyl-2-propanon Pseudoephedrine Pseudoefedrin

The salts of the substances listed Salter av ämnena angivna i denna in this Table whenever the existence föneckning när sådana salter kan fö- of such salts is possible. rekomma. Table ll F örrecknirrg II Acetic anhydride Ättiksyraanhydrid Acetone Aceton Anthranilic acid Antranilsyra Ethyl ether Etyleter Phenylacetic acid Fenylättiksyra Piperidine Piperidin The salts of the substances listed Salter av ämnena angivna i denna in this Table whenever the existence föneckning när sådana salter kan fö- of such salts is possible. ' rekomma.

Förslaget i promemorian Ds 1988:27

1 Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 och 7 55 brottsbalken skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap. 6 51

Den som köper något. som är frånhänt annan genom brott, eller tillgodogör sig det eller eljest därmed tager befattning ägnad att försva'ra dess återställande, dömes för häleri till fängelse i högst två år eller, om gärningen är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla. om någon be- reder sig otillbörlig vinning av an- nans brottsliga förvärv, så ock om någon genom krav, överlåtelse eller på annat dylikt sätt hävdar genom brott tiIIkommen fordran.

Den som 1 . förvärvar eller, på sätt som är ägnat att försvåra ett återställande. tar befattning med något som är från- hänt annan genom brott

2. genom att dölja, bortföra eller omsätta egendom eller på annat sätt otillbörligen och [ väsentli g mån främjar möjligheterna för någon att behålla eller tillgodogöra sig bety- dande värden som härrör från eller motsvarar vad som fÖl'l'äi'l'afS eller undandragits genom brott

3. bereder sig otillbörlig vinning av vad annan förvärvat eller undan- dragit genom brott eller

4. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran

döms för h äl e ri till föngelsei högst två år.

För häleri dömes likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet. som bedrives vanemässigt eller annars i större omfattning, förvärvar eller. på sätt som är ägnat att försvåra ett återställande. mottager nå- got _som skäligen kan antagas vara frånhänt annan genom brott.

Ar brott som anges i första eller andra stycket grovt, dömes till fängelse. lägst sex månader och högst fyra år.

75

Om gärningsmamien ifall som i () 5 första stycket sägs icke insdg men hade skälig anledning antaga att brott förelåg. dömes för häleriför- seelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 Senaste lydelse 19:30:107. 2 Senaste lydelse 1980:107.

Är brott som anges i 6 5 att anse som ringa döms för lt äl e ri f ö r - s e e l s e till böter eller fän gelse i högst sex månader. Detsamma gäller om någon i annat fall ("in som avses i 65 andra stycket förvärvat eller.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop 1990/911127 - Bilaga 2 på sätt som är ägnat att försvåra ett återställande, mottagit något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott. För häleriförseelse skall ock dö- För häleriförseelse skall också

mas, om den, som på sätt i 6 5 för- dömas om någon i fall som avses i

sta stycket sägs medverkat vid det 6 5 första stycket inte insåg men brott varigenom egendomen frdn- hade skä/i g anledning anta att brott händes annan, ej insåg men hade förelåg eller om någon på sätt som skälig anledning antaga att brott för- anges i 6 5 första stycket ] medver- övades. kat vid det brott varigenom egendom frånhänt/es annan och inte insåg men hade skälig anledning anta att brott förövades.

Bilaga 2

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (l974:1065) om visst stöldgods

m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (l974:1065) om visst stöldgods m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Har egendom som frånhänts nå- gon genom brott anträffats hos an- nan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd. skall egen- domen tas i förvar, om det inte är uppenban oskäligt. Detsamma gäller egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6,5 andra stycket brottsbalken.

Föreslagen lydelse

151

Har egendom som frånhänts nå- gon genom brott anträffats hos an- nan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd. skall egen- domen tas i förvar. om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller egendom som har varit föremål för brott som anges i 9 kap. 6 5 andra stycket och 7 ä' första stycket andra meningen i brottsbalken.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller annan som har rätt

till egendomen gör anspråk på den.

Om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som sedermera blir känd eller annan som har rätt till egendomen att få egendomen utlämnad till sig eller att erhålla ersättning finns bestämmelser i lagen (l974:1066) om förfarande med förverkad egen- dom och hittegods m.m.

! sétmsre lydelse l98611008.

Prop 1990/91:1'27

Förteckning över remissinstanser som har avgett yttrande PTPP- 1990/912127 över depanementspromemorian (Ds 1988:27) Häleri B'laga 3

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Nedre Norrland. Stockholms och Umeå tingsrät- ter, riksåklagaren. rikspolisstyrelsen. brottsförebyggande rådet, kommers- kollegium, bankinspektionen, riksskattcverket, polismyndigheterna i Stockholm. Västerås och Sala, riksdagens ombudsmän (JO). juridiska fakultetsnätnnderna vid Uppsala och Stockholms universitet, Sveriges advokatsamfund. Sveriges domareförbund. Föreningen Sveriges åklagare. Föreningen Sveriges polischefer, Föreningen Sveriges kronofogdar. Tjänste- männens centralorganisation (TCO). Sveriges industriförbund, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen. Finansbolagens förening, Sveriges köpmannaförbund och Småföretagens riksorganisation. Riksåklagaren har överlämnat yttranden från överåklagaren i Malmö åkla- - gardistrikt, överåklagama vid regionåklagannyndigheterna i Linköping. Kal- mar och Umeå samt från överåklagaren vid statsåklagarmyndigheten för spe- ciella mål. " ' ' '

Rikspolisstyrelsen har bifogat yttranden från polismyndigheterna i Göte- borg. Malmö och Uppsala. ' '

Yttranden har vidare inkommit från generaltullstyrelsen. Stockholms h'an- delskammare. Svenska Försäkringsbolags riksförbund och Företagareför- bundet

Åklagarmyndigheten i'Handen och polismyndigheten där har inkommit med ett gemensamt yttrande. '

Förslaget i promemorian Ds 1990:53

Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 & brottsbalken skall ha följande ly- delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap. 6 &

Den som köper något, som är frånhänt annan genom brott, eller tillgodogör sig det eller eljest där- med tager befattning ägnad att för- svåra dess återställande, dömesför häleri till fängelse i högst två år el- ler, om gärningen är ringa, till bö- ter eller fängelse i högst sex måna— der. Detsamma skall gälla, om nå- gon bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, så ock om någon genom krav, överlåtelse eller på annat dylikt sätt hävdar ge- nom brott tillkommen fordran.

Den som I. förvärvar eller, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återstäl- lande, tar befattning med något som ärfrånhänt annan genom brott

2. medverkar till att omsätta egendom eller vidtar annan sådan åtgärd som är ägnad att dölja att egendor'nen härrör från brott

3. i annat fall förvärvar, använ- der eller tar annan befattning med- egendom som härrör från brott och därigenom otillbt'irligen främjar möjligheterna för någon att behålla eller tillgodogöra sig egendomen

4. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv eller

5. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar ge- nom brott tillkommen fordran

döms för häleri till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst ser månader.

För häleri dömes likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet, som bedrives vane- mässigt eller annars i större omfattning, förvärvar eller, på sätt som är ägnat att försvåra ett återställande, mottager något som skäligen kan antas var frånhänt annan genom brott.

Ar brott som anges i första eller andra stycket att anse som grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Prop. 1990/91 :127

Förteckning över remissinstanser som har avgett yttranden . PFOP- 1990/913127 över departementspromemorian (Ds 1990:53) Sveriges Bua—g” tillträde till FNs narkotikabrottskonvention

Efter remiss har yttranden över promemorian inkommit från hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Nedre Norrland. Stockholms och Umeå tingsrätter. riksåklagaren. brottsförebyggande rådet. kommerskollegium. so- cialstyrelsen. läkemedelsverket. postverket, sjöfartsverket, generaltullstyrel- sen, bankinspektionen. försäkringsinspektionen. rikskatteverket. rikspolis- styrelsen. kemikalieinspektionen, polismyndighetema i Stockholm, Västerås. och Sala, justitiekanslern, riksdagens ombudsmän (JO). Sveriges riksbank. juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. Sveriges advokat- samfund, Föreningen Sveriges åklagare, Föreningen Sveriges polischefer. Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Finansbolagens förening. Svenska försäkringsbolags riksförbund. Folksam, Plast- och kemi- kalieleverantörcrs förening, Riksförbundet narkotikafritt samhälle och Riks- förbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare.

Tjänstemännens Centralorganisation har som eget yttrande överlämnat ett yttrande från Svenska tulltjänstemannaförbundet.

Riksåklagaren har överlämnat yttranden från överåklagama i Stockholms. Göteborgs och Malmö åklagardistrikt och från överåklagarna vid regionåkla- gannyndighetema i Stockholm och Malmö.

Rikspolisstyrelsen har överlämnat yttranden från polismyndigheterna i Göteborg. Malmö och Helsingborg. '

Även Svenska polisförbundet har inkommit med yttrande.

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 och 7 $& brottsbalken skall ha föl-

jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

_9'kap2 6 sl

Den som köper något, som år frånhänt annan genom brott, eller tillgodogör sig det eller eljest därmed tager befattning ägnad att försvåra dess återstt'illunde, dömes för häleri till fängelse i högst två år eller, om gärningen är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon be- reder sig otillbörlig vinning av att- nans brottsliga förvärv, så ock om någon genom krav, överlåtelse eller på annat dylikt sätt hävdar genom brott tillkorrrrnen fort/rart.

För häleri dötnes likaledes den som i näringsverksamhet eller sotn i ett led i en verksamhet. som bedri- ves vanemässigt eller annars i större omfattning, förvärvar eller, på sätt som är ägnat att försvåra ett återstäl- lande. rnottager något som skäligen kan antas vara frånhänt annan ge- nom brott.

Ar brott som anges i första eller andra stycket att anse som grovt, dömes

Den Som [. på ett sätt som är ägnat att för- svåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv,

3 . otillbörli gen främjar möjlighe- terna för annan att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egen- dom,

4. med uppsåt att dölja egendo- mens ursprung medverkar till att bortföra. ("iver/åta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som härrör från brottsligt förvärv, eller

5. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran

döms för häleri till fängelse i högst två år.

För häleri dömes likaledes den som i näringsverksamhet eller som i ett led i en verksamhet. som bedrives vanemässigt eller annars i större om- fattning, på sätt som är ägnat att för- svåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

till fängelse. lägst sex månader och högst fyra år.

I Senaste lydelse 19801107

Bilaga 6

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

751

Om gärningsmannen i fall som i 6 .é' första stycket sägs icke insåg men hade skälig anledning antaga att brott förelåg, dömes för häleriför- seelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

För häleriförseelse skall ock dö- mas, om den, som på sätt i 6 5 för- sta stycket sägs medverkat vid det brott varigenom egendomen från- händes annan, ej insåg men hade skälig anledning antaga att brott för- övades.

Är brott som avses i 6 5 att anse som ringa döms för h ä ! e r if ö r - s ee I s e till böter eller fängelse högst sex månader.

För häleriförseelse skall också dömas den som

I. i annat fall än som avses i 6 5 andra stycket på ett sätt som år ägnat att försvåra ett återställande förväntar eller mottar något som skä/i gen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

2. i fall som avses i 6 5 första stycket inte insåg men hade skälig anledning anta att brott förelåg, eller

3. på sätt som anges i 6 5 första stycket ] medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning anta att brott förövades.

Denna lag träderi kraft den I juli l991.

1 Senaste lydelse I980:l07.

Bilaga 6

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 5 lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Har egendom som frånhänts nä- gon genom brott anträffats hos an- nan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd, skall egen- domen tas i förvar. om det inte är uppenban oskäligt. Detsamma gäller egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 65 andra stycket brottsbalken.

Föreslagen lydelse

151

Har egendom som frånhänts nå— gon genom brott anträffats hos an- nan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd. skall egen- domen tas i förvar, om det det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller "egendom som har förvärvats eller

mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6 5 andra stycket eller 7 5 andra stycket I brottsbalken.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den.

Om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som sedemtera blir känd eller annan som har rätt till egendomen att få egendomen utlämnad till sig eller att erhålla ersättning finns bestämmelser i lagen (1974: 1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Denna lag träderikraft den ljuli 1991.

3 Förslag till Prop. l990/9l:127 Bilaga 6 Lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Häri genom föreskrivs följande.

Efter framställning av annan stat får regeringen medge den staten att ingripa mot ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium i enlighet med Förenta Nationernas konvention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av nar- kotika och psykotropa ämnen.

Ett sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns skälig anled- ning att anta att fartyget används för brottslighet som begås på den främ- mande statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den statens intressen samt att brottsligheten motsvarar brott för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år.

Regeringen får förena ett medgivande med de villkor som anses behöv- liga.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1991.

Lagrådet . . " Prop. 1990/91:127 .

Närvarande: f.d. regeringsrådet BengtO. Hamdahl, regeringsrådet Bertil Werner, justitierådet Ulf Gad.

Enligt protokoll vid regeringssamrnanträde den 21 febrtiari 1991 har rege— ringen på hemställan av statsrådet Freivalds beslutat inhämta lagrådets ytt- rande över förslag till lag om ändring i brottsbalken. m.m. . Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessom Nils Rekke. Lagrådet lämnar förslagen utan en'nran.

InnehåH

Proposition.............— .................................................................. ] Propositionens huvudsakliga innehåll ................................................ ] Propositionens lagförslag .............................................................. 3 Utdrag ur regeringsprotokoll vid regeringssammanträde den 7 mars 1991 ...... 7 1 Inledning .............................................................................. 7

2 Narkotikabrottskonventionen ....................................................... 8

2.1 Bakgrund ...................................................................... 8 2.2 Innehållet i narkotikabrottskonventionen ................................... 9

3 Allmän motivering ................................................................ 14 3.1 Sveriges tillträde till narkotikabrottskonventionen ....................... 14 3.2 Nuvarande svenska bestämmelser i jämförelse med narkotika-

brottskonventionen m.m .................................................... 16

3.2.1 Straffbestämmelser .................................................. 16

3.2.2 Svensk domstols straffrättsliga kompetens .................... 23

3.2.3 Förverkande m.m .................................................. 24

3.2.4 Utlämning för brott m.m ......................................... 28 3.2.5 Inbördes rättshjälp .................................................. 30 3.2.6 Regler om övervakning och kontroll m.m .................... 32 3.2.7 Olaglig narkotikahantering till havs ............................. 34 3.3 Utformningen av en ny lagstiftning om straff ............................ 35 3.4 Oaktsamt förfarande ......................................................... 38

3.5 Den närmare utfonnningen av de nya bestämmelserna .................. 40 3.6 Lagstiftning angående olaglig narkotikahantering till havs ............. 42 3.7 Straffansvar för befattning med misstänkt brottsgods ................... 46 3.7.1 Bakgrund ............................................................ 46 3.7.2 Överväganden ....................................................... 48 3.8 Vissa övriga frågor .......................................................... 50 3.9 Ikraftträdande m.m .......................................................... 50

4 Upprättade lagförslag .............................................................. 51 5 Specialmotivering .................................................................. 51 5.1 Förslaget till lag om ändringi brottsbalken ............................... 51 5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (l974:1065) om visst stöld-

gods m.m. ................................................................... 58

5.3 Förslaget till lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg ........ 59 6 Hemställan .......................................................................... 59

7 Beslut ................................................................................ 59

Bilaga 1 Förenta nationemas konvention mot olaglig hantering av nar-

kotika och psykotropa ämnen .......................................... 60

Bilaga 2 Lagförslagen i promemorian Ds 1988:27 .............................. 1 10 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser som har avgett yttrande över

promemorian (Ds 1988:27) Häleri ..................................... 1 1 3

Bilaga4 Lagförslaget i promemorian Ds 1990:53 ............................ 1 14 Bilaga 5 Förteckning över remissinstansema som avgett yttranden över promemorian (Ds 1990:53) Sveriges tillträde till FNs narkotika- brottskonvention .......................................................... 1 1 5 Bilaga 6 Lagrådsremissens lagförslag ............................................ 116 Bilaga 7 Lagrådets yttrande ........................................................ 120