Upphävd författning

Förordning (1992:105) om Barn- och ungdomsdelegationen

Departement
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1992-03-05
Ändring införd
SFS 1992:105
Ikraft
1992-04-01
Upphäver
Förordning (1987:324) om barn- och ungdomsdelegationen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Barn- och ungdomsdelegationens (Ju 1983:01) uppgifter framgår av särskilda direktiv (dir. 1982:104, 1986:04, 1992:15).

[S2]Delegationen prövar, inom de medelsramar som regeringen bestämmer, frågor om stöd enligt 2 § lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden, när stödet avser att främja fostran av ungdom.

Handläggning

2 §  Barn- och ungdomsdelegationen skall till regeringen lämna över ärenden om stöd ur allmänna arvsfonden,

  • om ärendet är av principiell betydelse eller annars av större vikt,
  • när delegationen anser att stöd bör lämnas i ärendet med mer än 200 000 kronor, om regeringen i samband med att särskilda medel har ställts till delegationens förfogande inte har bestämt något annat.

3 §  Barn- och ungdomsdelegationen får överlåta åt ordföranden, åt någon annan ledamot eller åt en grupp av ledamöter att på delega- tionens vägnar pröva frågor om stöd som avses i 1 § andra stycket.

Överklagande

4 §  Barn- och ungdomsdelegationens beslut i ärenden om stöd ur allmänna arvsfonden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1992:105) om Barn- och ungdomsdelegationen

Ikraftträder
1992-04-01

Ändring, SFS 1994:952

    Omfattning
    upph.