Upphävd författning

Lag (1928:281) om allmänna arvsfonden;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1928-06-08
Ändring införd
SFS 1928:281
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den egendom, som i arv tillfaller allmänna arvsfonden, så ock egendom, som må tillfalla fonden genom gåva eller testamente, skall utan sammanblandning med andra medel förvaltas av kammarkollegiet såsom en särskild fond för främjande av vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade.

[S2]Av medel, som under ett räkenskapsår influtit, skall vid årets utgång en tiondel läggas till fonden. Återstoden skall jämte årets avkastning från och med nästföljande år vara tillgänglig för utdelning.

[S3]Ur fonden betalas kammarkollegiets kostnader för fondens förvaltning och fullgörandet av kollegiets övriga uppgifter enligt denna lag med belopp som regeringen bestämmer. */k/ Lag (1984:383) */-k/.

2 §  Understöd ur fonden utdelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

[S2]Ej må understöd lämnas för åtgärd, vars bekostande åligger stat eller kommun.

[S3]Tillgängliga medel mål, såvitt omständigheterna därtill föranleda, läggas till fonden. Lag (1978:239).

3 §  Fondens rätt till egendom, som i 1 § sägs, skall bevakas av kammarkollegiet; och äge kollegiet tala och svara i mål, som röra fonden. Lag (1972:640).

4 §  Testamente till annan än fonden må å dess vägnar godkännas av kammarkollegiet, om anledning till klander ej föreligger. Testamente, som kan antagas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, må godkännas även om anledning till klander föreligger. Lag (1989:309).

5 §  Arv, som har tillfallit fonden, får helt eller delvis avstås till annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omständigheter kan anses överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses billigt. Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, får avstås till juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.

[S2]Beslut om avstående av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd får beslut ej fattas om att till någon avstå egendom till ett värde som överstiger 800 000 kronor.

[S3]Vill någon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avstås, skall han inge sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde senast haft sitt hemvist. Det åligger länsstyrelsen att genast underrätta kammarkollegiet om ansökningen samt, efter verkställd utredning, till kollegiet insända handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande. Kollegiet har att, jämte eget yttrande, insända handlingarna till regeringen, om icke kollegiet äger besluta i ärendet. Lag (1984:383).

6 §  Är villkor fästat vid testamente eller gåva till fonden, ankomme å regeringen att besluta, huvuvida testamentet eller gåvan skall mottagas. Lag (1978:239).

7 §  Finnes, då dödsfall inträffar, ej annan arvinge än fonden eller är fonden universell testamentstagare, skall det hos rätten anmälas av den, som har boet i sin vård, och nämne rätten, när sådan anmälan sker eller förhållanden eljest varder kunnigt, god man att vid boutredningen företräda fonden. God man skall ej förordnas, om fonden uteslutits från arv genom testamente och anledning till klander mot testamentet ej kan antagas föreligga. Ej heller skall god man förordnas, om boet utvisar brist och god man icke behövs för att taga vård om boets tillgångar.

[S2]Prövas god man ej vara lämplig för uppdraget, varde han av rätten entledigad.

[S3]Det åligger kammarkollegiet att övervaka, att gode mannen behörigen fullgör sina skyldigheter. Lag (1972:640).

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om försäljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit fonden. Annan lös egendom än tomträtt skall gode mannen försälja på offentlig auktion, om inte kammarkollegiet medger annat. Fordringar får försäljas endast i den mån de inte kan drivas in.

[S2]För att driva in en fordran som har tillfallit fonden får gode mannen väcka och utföra talan utan bemyndigande av kammarkollegiet.

[S3]Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, skall de tillämpas. Lag (1991:367).

9 §  Om god man skall i tillämpliga delar gälla vad om syssloman är stadgat. Lag (1933:318).

10 §  Har egendom, vilken ej utgöres av penningar, såsom legat eller gåva tillfallit fonden, skall lämplig person förordnas att omhändertaga och försälja egendomen, och skall vad i 7-9 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning. Lag (1933:318).

11 §  Har egendom i dödsbo, vilken förvaltas av god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken, efter preskription av rätt att ta arv eller testamente eller annars tillfallit fonden, är denne skyldig att fullgöra vad som enligt 8 § första stycket åligger en god man som där avses. Lag (1988:1256).

12 §  Fonden tillkommande medel skola överlämnas till kammarkollegiet. Redovisning som efter utredning av dödsbo eller eljest skall avgivas för förvaltning av egendom vilken tillkommer fonden, mottages och granskas av kollegiet. Lag (1972:640).

13 §  Kammarkollegiets beslut i frågor om avstående av egendom som har tillfallit fonden får överklagas till regeringen. I övrigt får kammarkollegiets beslut enligt denna lag inte överklagas. Lag (1987:1071).

14 §  Vad som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Lag (1987:1071).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1930:109

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1933:318

  Omfattning
  ändr. 3, 7-11 §§

Ändring, SFS 1969:225

  Omfattning
  ändr. 1-5, 7, 8 §§

Ändring, SFS 1972:640

Lag (1978:239) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

Lag (1981:362) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

Lag (1984:383) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

Lag (1987:1071) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:164
  Omfattning
  nya 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1256) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

Lag (1989:309) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Har tiden för bevakning av ett testamente löpt ut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:88
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1991:367) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. I fråga om försäljningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:132
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1994:243

  Omfattning
  upph.