Upphävd författning

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Departement
Justitiedepartementet IM
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2003:137
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.

[S2]Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek.

2 §  Introduktionsersättning får beviljas

 1. utlänningar som överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,
 2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,
 3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 2 kap. 3 § eller 4 § första stycket 5utlänningslagen (1989:529) eller motsvarande äldre bestämmelser,
 4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1-3.

[S2]Ersättning enligt 4 får lämnas endast för en utlänning som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun. Lag (1996:1383).

2 a §  En kommun får, om det finns särskilda skäl till det, bevilja introduktionsersättning till andra nyanlända invandrare än vad som föreskrivs i 2 §. Lag (1997:1136).

3 §  Ett villkor för att introduktionsersättning skall få beviljas är att utlänningen förbinder sig att följa en introduktionsplan som fastställts av kommunen efter samråd med utlänningen.

4 §  Om utlänningen inte följer den upprättade introduktionsplanen får kommunen bestämma att introduktionsersättning inte skall betalas ut för en viss tid eller att introduktionsersättning helt skall utgå.

5 §  Kommunens beslut att inte betala ut introduktionsersättning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas. Lag (1995:92).

6 §  Kommunen skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, lämna ut personuppgifter om introduktionsersättning till Socialstyrelsen. Lag (2003:137).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Lag (1994:144) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Omfattning
  ny 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:92) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:610) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:368, Prop. 1994/95:200, Bet. 1994/95:FiU24
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1383) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1136) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:68, Prop. 1997/98:16, Bet. 1997/98:SfU6
  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Lag (2003:137) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Förarbeten
Rskr. 2002/03:142, Prop. 2002/03:36, Bet. 2002/03:SoU14
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:721) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2010:198) om upphävande av lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Omfattning
upph.