Upphävd författning

Förordning (1992:1109) om den kyrkliga indelningen

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-11-26
Ändring införd
SFS 1992:1109 i lydelse enligt SFS 1995:1453
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Expediering av beslut

1 §  När ett beslut om ändring i den kyrkliga indelningen enligt 5--8 kap.kyrkolagen (1992:300) har vunnit laga kraft, skall en kopia av beslutet sändas till

 • Riksskatteverket,
 • Statistiska centralbyrån,
 • Statens jordbruksverk,
 • Kammarkollegiet,
 • Kyrkofondens styrelse,
 • Lantmäteriverket,
 • Svenska kyrkans centralstyrelse,
 • skattemyndigheten,
 • länsstyrelsen,
 • domkapitlet,
 • stiftsstyrelsen,
 • egendomsnämnden. Förordning (1995:1453).

Inhämtande av yttrande i namnfrågor

2 §  Innan namnet på en territoriell församling, ett kontrakt eller en flerpastoratssamfällighet fastställs, skall yttrande inhämtas från Ortnamnsarkivet i Uppsala.

[S2]Av 10 kap. 5 § andra stycket kyrkolagen (1992:300) framgår att yttrande i namn- frågan inte behöver inhämtas, om namnet på en flerpastoratssamfällighet skall bestå av namnen på alla de i samfälligheten ingående pastoraten.

Ändringar

Förordning (1992:1109) om den kyrkliga indelningen

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1453) om ändring i förordningen (1992:1109) om den kyrkliga indelningen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.