Upphävd författning

Förordning (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992:1139 i lydelse enligt SFS 2006:970
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1988:809) med instruktion för statens elektriska inspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. De övergripande målen för verksamheten är att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Verket skall därvid svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

[S2]Verket skall också följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

[S3]Verket skall samverka med berörda myndigheter och med näringslivs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer. Förordning (1995:1471).

2 §  Elsäkerhetsverket fullgör, med stöd av bestämmelser i lag eller annan författning, uppgiften som tillsynsmyndighet över elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk materiel.

[S2]Föreskrifter om verkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:970).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Elsäkerhetsverket med undantag av 4, 5, 10-14, 21, 22, 33 och 34 §§. Förordning (1995:1471).

Verkets ledning

4 §  Elsäkerhetsverkets generaldirektör är chef för verket. Förordning (2003:26).

5 § Har upphävts genom förordning (2003:26).

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Elsäkerhetsverket.

Personalansvarsnämnden

7 §  Elsäkerhetsverkets personalansvarsnämnd består - förutom av generaldirektören och personalföreträdarna - av den chef som är berörd.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs i nämnden skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2003:26).

Ärendenas handläggning

8 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Elsäkerhetsrådet

9 §  Ett elsäkerhetsråd är knutet till Elsäkerhetsverket.

[S2]Elsäkerhetsrådet har till uppgift att biträda verket i frågor om elsäkerhet och skall ha insyn i myndighetens verksamhet. Elsäkerhetsrådet skall höras över verkets förslag till föreskrifter.

[S3]Elsäkerhetsrådet består av verkets generaldirektör, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (1995:1471).

Tjänstetillsättning m. m.

10 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Elsäkerhetsverket.

11 §  Andra ledamöter i Elsäkerhetsrådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

12 §  Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som chef för distrikt inom organisationen för lokal tillsynsverksamhet.

Ändringar

Förordning (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1471) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:1630) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-15

Förordning (2002:481) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:26) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2006:970) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-09-01

Ändring, SFS 2007:1121

Omfattning
upph.