Lag (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1328 i lydelse enligt SFS 2004:462
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Genom lagen genomförs rådets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenters hälsa och säkerhet. Lag (2004:462).

Prop. 2003/04:121: I den nuvarande lagen anges att föreskrifterna i denna lag meddelas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Eftersom upplysningen är missvisande bör i stället anges att genom lagen genomförs rådets direktiv 87/357/EG av den 25 juni 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenters hälsa och säkerhet. ...

2 §  I denna lag förstås med livsmedelsimitationer varor som - särskilt av barn - på grund av sitt utseende eller sin storlek, lukt, förpackning eller märkning kan förväxlas med livsmedel.

3 §  Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas i fråga om livsmedelsimitationer. Lag (2004:462).

Prop. 2003/04:121: Paragrafen innehåller en upplysning om att den nya produktsäkerhetslagen gäller i fråga om livsmedelsimitationer. Detta följer redan av 2 § i den nya produktsäkerhetslagen. Vad som avses med livsmedelsimitationer framgår av 2 § lagen om farliga livsmedelsimitationer, som inte behöver ändras.

Förbud

4 §  En näringsidkare får inte marknadsföra, tillverka eller importera farliga livsmedelsimitationer.

[S2]Vid bedömningen av om en livsmedelsimitation är farlig skall 8, 9 och 12 §§produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2004:462).

Prop. 2003/04:121: Paragrafen är ny och genomför artikel 2 i det bakomliggande direktivet om farliga livsmedelsimitationer. Paragrafen motsvarar delvis nuvarande

3 §.

Genom bestämmelsen i 4 § regleras marknadsföring, tillverkning och import av farliga livsmedelsimitationer. Tillhandahållande av farliga livsmedelsimitationer regleras genom produktsäkerhetslagen.

Vid bedömningen av om en livsmedelsimitation ...

Tillsyn

5 §  Tillsyn över efterlevnaden av lagen utövas av Konsumentverket.

[S2]Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag skall efterlevas.

[S3]Ett sådant föreläggande eller förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2004:462).

Prop. 2003/04:121: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om tillsyn.

Sanktionsavgifter

6 §  En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 §.

[S2]Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag.

[S3]I övrigt skall i fråga om sanktionsavgift bestämmelserna i 37 § andra stycket och 39-43 §§produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2004:462).

Prop. 2003/04:121: Paragrafen är ny och innebär att överträdelser av förbuden i 4 § kan sanktioneras genom att näringsidkaren kan åläggas en sanktionsavgift. Lagen innehåller i dag inte några straffbestämmelser eller bestämmelser om andra direktverkande sanktioner. För att säkerställa effektiviteten i lagstiftningen bör 4 § sanktioneras, vilket också följer av artikel 7 i det nya direktivet om allmän produktsäkerhet.

Frågor om sanktionsavgifter behandlas i ...

Överklagande

7 §  Konsumentverkets beslut i enskilda fall enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut enligt 5 § skall gälla omedelbart. Lag (2004:462).

Prop. 2003/04:121: I paragrafen, som är ny, anges i första stycket att Konsumentverkets beslut om förelägganden och förbud får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Enligt andra stycket skall prövningstillstånd krävas vid överklagande till kammarrätten.

I tredje stycket finns en bestämmelse om omedelbar verkställbarhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer

Ändring, SFS 1993:1646

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2004:462) om ändring i lagen (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om livsmedelsimitationer som har marknadsförts, tillverkats eller importerats före ikraftträdandet.
  3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7 §§
CELEX-nr
31987L0357
Ikraftträder
2004-07-01